SOIEÉE GQMIQ-tJE CODE ELECTORAL OFFICÏSL VOGELSCHIETING par la familie MELIS (ïIollando-Belge), Marktprijzen. Aux Amies de France VOCAL,INSTRUMENTAL AUX ÉLECTEURS. 30 Mei 1872, zynile Klein Sakramentdag, EN INHULDING DER NIEUWE PYRAMIDS Sommaire du numéro du 27 Avril, de 1 MAHDI 30 AVRIL 1872, A 8 \j% IIs, JU* étit MP «M Avec le concours de M. ÏIELMS, Comique, qui chanlera en Hollanditis, Francais et Allemand; on y entendra aussi Mlle ROSALIE, Soubrette, agée de 10 ans. AVIS. Les scènes et chanls de MUe Rosalie, agée de 10 ans, Soubrette scule et unique dans son genre, ontjusqu'a cc jour étonné les sociétés les plus notables. m P05 TABLEAU DE LA 11É PART IT HM 7 of de boom viel neder op het oogenblik dat de diligencie van Rousbrugge op Poperinghe voorbijreed en verpletterde het rijtuig met zoo een geweldigen schok dal de spaanders er van tot op de omliggende akkers vloogen. Eene vrouw, die ge- lukkiglijk ulleen in het rijtuig zat, werd met vele moeite bijna levenloos uit de [civière getrokken en is na eenlge dagen overleden. De conducteur was grootelijks gewond, en het peerd, zwaarlijk gekwetst aan zijne achterbeenen zal zijnen dienst niet meer kunnen hernemen. De Assisen van AA est-Vlaanderen zullen den 25 Juli te Brugge openen, onder voorzitterschap van M. Tuncq, raads heer bij hel Hof van Beroep van Gent. Uit Home meldt men dat het italiaansch gouvernement in de kamer der gedeputeerden een wetsontwerp heeft neèr- gelegd, strekkende om het verplicht onderwijs in te voeren. Men schrijft uit Waregem, 22 April: Heden, om 1 uur namiddag, is alhier in de statie van den spoorweg een schrikkelijk ongeluk gebeurd. De genaamde August de Stoop, jongman, oud 54 jaar, bediende bij den spoorweg, had de onvoorzichtigheid op eenen koopwarentrein te springen, die nog niet ten vollen stil stond. Het ongelukkig gevolg hiervan was, dat hij onder de wielen viel, en geheel verbrijzeld werd, zoodanig dat men de brokken en stukken van zijn lichaam met cenen bessem heeft moeten samen vagen. Deze gebeurtenis heeft alhier eenen pijnlijken indruk ver wekt, te meer, daar August de Stoop, om zijne goede inborst en bereidvaardigheid in zijnen dienst, van ieder geacht en bemind werd. Gedurende al de missen der twee laatste zondagen heeft men in al de kerken van het land de jaarlijksche geldomha- lingen gedaan voor het kosteloos onderwijs in de katholijke Universiteit, zoo vuriglijk aangeprezen door den onfaalbareu pape.... g:a«s. Dinsdag is te Kortrijk overleden M. Emmanuel Coucke, advokaat, officier der Leopolds-orde, gewezen voorzitter van den provintialen raad, gewezen schepen der stad Kortrijk. M. Coucke, die tot de liberale denkwijze behoorde, is sinds dertig jaren in al onze politieke strijden gemengd geweest; gedurende eene lange reeks jaren heeft hij een werkelijk deel aan de openbare zaken genomen en gaf bewijs van eene groote werkdadigheid en een buitengewoon vernuft; zijn verlies zal door allen, die hem gekend hebben, zeer betreurd worden. -Men kan zich geen denkbeeld maken van de listen welke de smokkelaars in 't werk stellen om de waakzaamheid dei- douane te bedriegen. De bladen van het Noorden brengen ons een zeer zonderling feit aan, dat op de Belgische grenzen is gebeurd. Op zekeren dag worden de douanen verwittigd, dat er op een zeker uur aan zekeren bareel een wagen moet voorbij rijden, met strooi geladen, waaronder tabak ligt. Op gezegd uur komt de wagen. De douanen ondervragen den voerman, die een onsamenhangend antwoord stamelt. Geen twijfel meer, het is een smokkelaar, betrapt op heeter daad. De wagen wordt onderzocht, maar men vindt niets. Men opent ai de bussels strooi, want daar zou toch wel tabak in zitten. Doch neen niets! Terwijl men dit onderzoek doet, komt een lijkstoet aan. De weg ligt vol strooimaar de be dienden haasten zich om de baan te ontruimen en de stoet trekt rustig voorbij, voorafgegaan van den priester, die psal men zingt. De wagen wordt op nieuw met al het afgeworpen strooi geladen, de voerman verwijdert zich ai vloekende tegen de douanenen de douanen grommen tusschen de tanden, omdat ze hem niet hebben kunnen knippen. Oordeel hoe zij te gapen stonden als zij des anderendags vernamen dat de lijk stoet bestond uit smokkelaars en dat de doodwagen vol tabak was. Al de personen hadden de zakken vol. Men rekent dat zij aldus voor 100,000 fr. tabak .gesmokkeld hebben. De oudere statistiek bevestigt het merkwaardig feit, dat, na groote epidemische ziekten, de levenslust weêr zoo krachtig bij de menschen ontwaakt, dat een menigte bruiloften op het groot aantal sterfgevallen volgt. Zoe werden bijv. na de vree- selijke pest van 1079 te Ween en alleen in de S'-Stephanus kerk 95 paren op eenen dag in den echt verbonden te Ulm werden in 1055 na de pest, die daar 15,ooo menschen weg sleepte, op eenen Zondag tio huwelijken voltrokken en in hel daaropvolgende jaar 579 bruiloften gehouden, bij een bevolking- van hoogsten 17,ooo zielen. Te Eilenburg, in Saksen, stierven in 1057 twee derden der inwoners of 4,48o menschen aan de pest; in het volgende jaar werden daar .258 paren getrouwd, op zekeren dag 17 paren in één uur. Evenzoo werden te Zurich in 1(312 (nadat de pest 7,ooo personen had gedood) f372 huwelijken gesloten op een bevolking van nauwelijks 12,ooo zielen. MENGELINGEN Te veel IjesietlscSse is sasntijds ook iaslig. Men redeneerde dezer dagen, in tegenwoordigheid van 'eenen pastor, over de voordeelen van het burgerlijk huwelijk, Gij moogt al zeggen wat gij wilt, sprak de heer pastor, gij zult toch niet beletten dat het huwelijk vóór de kerk aan de getrouwden veel zegen en veel kansen van geluk aanbiedt. Trouwens al de paartjes welke ik aan elkander heb verbonden, zijn altijd gelukkig geweest. Ah! ah, dat is nog al zonderling, antwoordde men. En ten bewijze, hernam debeer pastor, en hij trok uit zijnen zak een portefoelie en las het volgende brief ken ii Mijnheer de pastor, Sedert dat gij ons huwelijk hebt gezegend, zijn wij zoo volkomen gelukkig geweest, dat wij, na tien jaren getrouwd te zijn, ons twaalfde kind hebben gekocht. Mijn man voegt ii zich, in dees geval, bij mij, om u te vragen dal gij toch de goedheid zoudl willen hebben uwe benedictie weêr te ii nemen. Uwe ootmoedige Dienares, I. N... I. Onnoodig hier bij te voegen dat er geen klein beetje gela chen werd zoo wel door M. den pastor als door de andere le den van het gezelschap. Niet naai* «Ie mode, maai* toch goed. Spreekt uwe vrouw franseh Niet bijzonder vlug, maar ze kookt goed. Speelt zij de piano'.? Neen, maar zij waschl en strijkt. Gaat zij naar koncerü-ii Neen, zij heeft geenen lijd, omdat zij voor't linnengoed moet zorgen. Bezoekt zij den schouwburg? -Heel zelden den avond wijdt zij aan hare kinderen. Maar om Godswil, hoe kondet gij zulk een ouderwetsch mensch trouwen Omdat ik geen geld genoeg heb, jaarlijks eenige honderde franks weg te werpen. En zijt gij gelukkig? Dat moet wel zijn, want die vraag is nog nooit bij mij opgekomen. ITli.USTRATION EüROPÉENNE. Nos Gravures: Grande fète musicale donnéeau theatre de la Monnaie a Bruxelles, le 5 Avril. L'entrée au salon. Les libellules. L'intempérance. Le petit mangeur d'é- crevisses. Texle: Causerie. Les portraits de familie. Le legs de mon oricle Firmin. Madame l'Empirique. Abracadabra. L'héroïne du mal. Suite..Misceilanées: Causerie scienlifique. De la transmission sous-marine du son. IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 20 April. 27 April. verkochtte k wanlileil. iniddenpi'. p. löükilo. verkochlte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 18,900 51-00 25,700 51-00 Rogge 7,700 21-00 5,500 20-50 Haver 2,500 17-75 2,800 17-75 Erweteii 1,200 19-00 800 19-57 Boontjes 2,900 19-50 5,700 18-50 Aardappelen 6,G00 8-25 8,000 8-25 Boter 5G0-00 255-00 De prijs van het menagie-brood, vpor de week van den 28" April tot 5" Mei is gesteld aan 50 c. per kilo. Venrase. Per hectoliter. - 17 April. 24 April. Tarwe (nieuw) tot lot Tarwe van fr. 5255-50 34- 50 56-50 Rogge 2225 24- Suerioen 17-50 20 17- ■50 20 Haver 1215 12- 15 Boonen l KS 1 O 19- 21 Sioi*ti*3jk. Per hectoliter. - 22 April. Witte tarwe fr. 24 a 24 84 Roodea. 100 k 10 all Roode tarweaBoter p. 1/ k. 1 20 a 1 45 Rogge 14 a 14 07 Eieren per 5 1 72 a 2 - Haver 10 a Peerdb.p. h. a Rosssselare. Per 100 kil. 25 April. Zaai-tarwe fr.aHaver 18 a 19 Nieuwe tarwe 51 a 52 50 Boonen, fr. 20 a 22 Oude tarweaAardap. 100 k. G 75 a 8 00 Roode tarwe 29 00 a 51 00 Boter p. kilo 2 50 a 2 77 Rogge 19 50 a 20 50 Koolzaad-olie p. 105 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 80 50 a 80 82 a Leiavesi. Per 100 kilo 22 April. Nieuwetarwe fr. 55 75 a Aardapp. fr. 7 25 a Oude tarwea Boter, de kilo 2 45 a Rogge 21 75 a Eiers, de 2G 1 80 ii Boekweit a Koolzaadolie 81 a Haver IC a Lijnzaadolie 85 a Veemarkten. Kortrijk, 22 April. - 298 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 284 zijn verkocht geweest. Brugge, 25 April. - Ter veemarkt van heden telde men 21(3 hoornbeesten. A L'ESTAMINET fa® lil* ET Répertoire nouveau et choisi. DE BELGIQUE A L'ÜSAGE DES ÉLECTEURS GÉNÉRAUX, PROVIN- C1AUX ET COMMUNAUX, DE TOUTES LES ADMI NISTRATIONS PUBLIQUES ET DE TOUTES LES ASSOCIATIONS POE1TIQUESSU1VI D'UN DES REPRÉSENTANTS ET DES SÉNATEURS ET D'UN TABLEAU DE LA REPRESENTATION DES CÓNSEILLERS PROVINCIAUX PAR CANTON DE JUSTICE DE PAIX. t vol. in-lS. IPri.-s 1 fr. Rassemblées pour ia première fois, les différentes lois éleclorales beiges forment ainsi un complément indispensable des Codes en vigueur en Belgique. En présence des prochaines elections communales, provin- ciales et legislatives cette publication est d'utie importance absolue non-seulement pour loutes les administrations et as sociations électorales du pays mais pour chaque citoyen en particulier. EN VENT F. Chez Ch. Vanderauwera, imprimeur-éditeur, rue de la Sablonnière, 8, Bruxelles, et chez tons les libraires. TE PASSEISEWBAELE alle liefhebbers worden er toe aenzocht. Gent. -Per hectoliter. 2G April. Tarwe, fr. - aKempz. 100 k.a Rogge, -a Koolz. olie, guld 98a Haver, 11 50 a 14 Lijnolie, 82 a Peerdeboon. 15 50 a Lijnkoeken, fr. 24 a 2G Koolz. 100 k 45 a Koolzaadkoek. 18 a 19 Lijnzaad. 54 a 58 Kempkoeken.a Er is 100 fr vooruit gegeven zoo volgt N° 40 fr. N° 4, - N° 2, 20 fr. N° 5, 20 fr. 10 fr. N° 5, 10 fr.- Inleg 7 fr., G fr. terug. Zooveel vogels op de pers als er schutters zyn, de oppervogels inedebegrepen. Inleg in het Gildhof der Maetschappy tot 2 1/2 ure namid dag om onmiddelijk te schieten tot 6 1 /4 ure. Gemak met den vzeren weg in alle richlingrn. Conditiën na gewoonte. t

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 3