VA N IJPEREN. PROVINCIALE KIEZING. 4 FRANKEN. JAARS Nr 530h5s. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Siimst- en Letternieuws. Verschillige Tijd ingjen. Markten. Hekendmakingeii. BERICHT. Bavart. CE de Stuurs. Rabaiï. Titeea. A anti eo Ir. Bay art. Cf. de Stoers. Ra bao. Titeea. Aanlieule. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimcn den regel. Reklaraen: 25 centimen. DONDERDAG, 23" MET 1872. Buufhi. Dixmüdeslraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij VERTREKUREN VAN IJPEREN Wij ontvangen langs alle kanten reclamation over het onregelmatig ontvangen of niet ontvangen van de Tokkomst. Wij verzoeken deze onzer ahonncnlcn die in het geval zijn er ons dagclijk kennis van 1c geven opdat wij zouden kunnen eenc klacht indienen waar liet hchoor.l. Kiezers der kantons van IJpcrcn. gij zijt geroe pen, Maandag27 Mei. om de vijf leden van den Provincialen Raad te kiezen, die de belangens der stad en van liet arrondissement aldaar moeten gaan verdedigen. Re aftredende leden zijn de hoeren Deze hebben in alle gelegenheden onze belan gens ter harte genomen en dezelve weten voor te slaan; ziet,-rondom u. de stad en nj de gemeenten zijn onder hun mei steenwegen verecnigd, welke zooveel aan den bioei. van den landbouw bijbren gen kerken en pasloreelbuizen zijn alom of nieuw gebouwen, of hersleld geworden; de ge meenten zijn met prachtige schoollokalen beguns tigd, en onder alle betrekkingen kan men geen een verwijtse! aan die achtbare mannen tpeslieren; niet te min, 'dé partij die bet doel bewerkt van onze vrijheden ten baren behoeve aanleslna'ti en te doo- digen, stelt vreemde en overdrcveiie dweepers of sukkelaars voor, die -nóóit in 'geene besturen ge- wees! zijn, om de aflrodende leden !e vervangen. Dat eenieder dus de vergelijking maakt iusschen de mannen die tot nu loc hunne belangens met schranderheid hebben verdedigd en deze arglistige werktuigen van het clericalismus. Kiezers, laat u niet door alle slach van valsche aanhalingen misleiden en stemt voor de aftredende leden, de heeren DE TOEKOMST IJZEREN—WEG Naar KQRTJUJK. 5-40. - 9-39. - 41-40. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-50. - 9-38. Na a r PO l'E II INF. 11E-14 AZEB (1OUC K<>-50. - 4 1-45.- 3-39. - 0-32. Naar ROUSSELAERE. 7-33. - 4 2-55. - 0-40. x5KS<5/<SaS^rS>< Het Progrès van 19 Mei bevat een artikel over ile Provinciale Kiezingen dat wij meenen onze lezers te mogen mededeelen. 'i 4 olgens het Jourhul d pres ware de overwinning reeds zeker; maar liet scheelt nog veel. Er waren in de laatste ver gadering der clericale maatschappij meer dan 200 stemmers tegenwoordig, en, een groot nieuws, men heeft er in het vlaamscli gesproken! 200 is gauw gezegd, maar neem dal er 500 personen zou den geweest zijn, het zou waarachlig niemand moeten ver wonderd hebben om de wijze op welke men het aangelegd heeft. Meer dan 4 200 personen zijn uitgenoodigd geweest om de namen der kandidaten te gaan hooien afroepen die door den Bisschop aangewezen waren, en eenige nieuwsgierigen, anderen die er toe gedwongen waren, bevonden er zich tegen woordig onder dit getal kennen wij er veel die niet tegen staande dit, voor onze kandidaten zullen stemmen Nu hel wonder: Men heeft er vlaamsch gesproken Maar is het zoodanig wonderbaar dat uwe vrienden eene taal kennen? Bij de liberale vergaderingen werden bijna altijd vjaamsohe redenaars gehoord, en M. Van Biesbrouck gebruikte pooit geen andere laai hebben wij daar ooil aan gedacht om dit op mu ren en daken uit te bellen Maar het Journal d.'Ypres is gouw in bewondering zelfs over zijne kandidaten, hetgeen iedereen die ze kent, sterk ver wonderd, want de beschrijving dat het er van geeft is maar eene poels dat het spelen wil aan degenen die ze niet kennen. M. 1 erlt/mde is een volkomen rechtschapen man die achting hij zijne tegenpartij inboezemt.» En loen? De schrij ver spreekt alsof.hij-vewonderd ware een treffelijk man onder zijne vrienden aan te treffen. Wat waar is, is dal M. Verlvnde een nlledaagsche ndvokaal is, zonder de minste ondervinding van bestuurlijke zaken, en die met moeite kan kouten, hetgeen zeer nadeelig is als men zich aan hel hoofd plaatst van eene deputatie in eene beraadslagende vcreenigmg. M. Snrmokt is het schrikkin'd der partij; hij is meer prapsch dan de Paus zelve en aanveerdt den Sijllabus met ge iled zijnen nasleep. l)c middeleeuw ware voor hem de hoogst maatschappelijke volmaaktheid, én hij zou voor niets achter uitwijken om lot daar te komen. Bij gebrek aan beters het Journal d'Ypres geeft hem alle soorten van administratieve kennissen, die hij reeds op eene nuttige wijze in de gemeente Voormezeele zou toegepast hebben. Wij Weten waarachtig niet waar zij hel uithalen; want liet is algemeen gekend dat Voormezeele een der minst goed ge administreerde gemeenten is, niet alleenlijk van liet arrondis sement maar Van geheel de provincie. Alles wat men dus te verwachten heeft van de bestuurlijke kennissen van M. Siir- mont ware dal hij al de administralien op de laagte van dez.e van Voormezeele zou brengen. Een schoon vooruitzicht voor de toekomst onzer provincie. M. Malou nu, die men voor M. Ivveins-Storme plaatst, wij weten niet waarom. Is het misschien omdat hij meer be vriend is met de grammaire dan den andere; wij twijfelen er aan doch in alle geval weten wij dat M. Malou maar een lager onderwijs antvangen heeft en dal hij niets bezit der hoedanig heden van zijnen achtbaren en betreurden vader. Opgevoed buiten de handelszaken, hij heeft, bij het af sterven van zijnen vader, gepoogd deszelfs belangrijken han del voort te zetten, maar, daar hel hem aankennis en bekwaam heid ontbrak, hij heeft moeten eindigen met alles te laten steken Hij is altoos in aanraking geweest met de buitenlieden, zegt men. Dat kan waar zijn, maar hij heeft nooit hij hun de wederzijdsche toegenegenheid kunnen vinden. Zonder ge leerdheid en van eene grenslooze onderwerping aan de gees telijkheid, hij gehoorzaamt blindelings aan hare hevelen. Zoo dat dit de eenige aanbevelingstijtels tot zijne kandidatuur zijn, hetgeen aanzien wordt als eenen kaakslag gegeven aan al de menschen van verstand en goed oordeel. M. Iweins-Storme heeft sedert lang aan grootheid ge droomd. Hij moest,kost wat kost, in eene openbare bediening treden, gelijk dewelke, of wel kapitein van de Garde Civiek of wel Volksvertegenwoordiger, alles was voor hem welhoe kleiner manneken hoe grooter pretentie. Gedurig in ruzie met Noël en Chapsal, hij heeft in zijne lange rustdagen niet eens gepood om met die heeren in vriendschad te treden, want wij hebben een brief van hem gezien waar er maar veertien fou ten in tien regels te vinden waren Wij weten wel dat men zijne grammaire niet moet kennen om in den Hemel te gaan; maar wij welen ook dat het belachelijk is naar openbare be dieningen uit te zien Wanneer men noch konten noch schrijven kan en geen de minste bestuurlijke begrippen heeft. Het is waar, M. Devos van Poperinghe is wel Provinciaal Raadslid Men ziet het, slechte voorheelden zijn tamelijk. Er is nog een andere tijtel vol roem voor JJ- Iweins, en deze is nog de bijzonderste: hij is het liefdadig werk van den H. Regis zeer genegen. Nochtans wij verslaan niet dal er veel kimde steek aan onwettige kinderen eenen vader té verschaffen die de helft van den tijd den hunne niet is; zelfs wij vinden het niet. zeer slichtend en nog min zedelijk. Maar nu komt de pompon van de b: nde een molenaar Zjj zochten eenen cijferaar en zij vonden een die goed Bikke ren kan Laat ons eens onderzoeken Wat duivel zou M. Preyne naar den Provincialen Raad gaan doen Hij heeft eenpralische geest, zegt men. Wij ne men het aan, maar het is om koorn tt malen, en iedereen he-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 1