VAN IJPEREN. VIVA PEEREBOOM. 4 FRANKEN *S JAARS Nv 534. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. BERICHT. Z'hên 't vel verkocht Kiesbr okskens VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR RUITEN STAD Aankondigingen: I2centimen den regel. Reklamen: 25 centimcn. ZONDAG, 10" JUNI 1872. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De personen die een abonnement nemen op de TOEKOMST, voor den 3" Irimester, zullen van lieden lot 1" Juli het blad gratis ontvangen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KOMRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-40. - 2-33. - 5-33. Naar POPERTNGHE. 9-05. - 8-50. - 9-38. Naar POPERINGIIE-HAZEBROUCK. 6-50. - 11-45.- 3-39. - 0-52. Naar ROUSSELAERE. 7-35. - 12-35. - 6-40. Lof zij den Kiezers van bel arrondissement en der stad IJperennoch de schandelijke drukking der geestelijkheid, noch de leugenachtige beschuldigin gen die de klerikale werktuigen zich hadden toege laten, niets heeft kunnen beletten dat de achtbare Minister van Slaat is hernaamd geworden. De gevoelens van erkentelijkheid die de menigte hem toedraagt voor 52 jaren van zijn leven aan het welzijn zijner geboortestad en van bet arron dissement te hebben toegewijd, heeft gezegepraald over al de lasteringen en valsche aanhalingen 'waarmede de mannen, wiens zending zou moeten zijn van de waarheid, de liefde en de verzoening onder al de christenen te bevorderen, hunne kruin hebben bezoedeld. Ongelukkiglijk hunne verwaande en haatzuch- tige handelwijze oefent een nadeeligen indruk uit op den Godsdienst en indien dezelve niet boven alle menschelijke aanvallen geplaatst ware, de verachting van al eerlijke lieden die de Ministers des autaars op zich hebben getrokken, zou op den zelve een ongusligen invloed uitoelenen. De listige werkingen waarvan wij ooggetuige zijn geweest, kunnen niet genoeg geschandvlekt wor den wie hierin de nederigste rol heeft gespeeld, is niet zeggelijk, de bedriegers of de bedrogenen; de eene hebben alle middels aangewend, zelfs gelijk Bisschop Malou het hun heeft aanbevolen, de oneerlijkste, om dc onnoozele sukkelaars in hunne hclangens te bedriegen, en de andere hebben zich laten geleiden naar de kicsbus gelijk men eenen trop schapen naar het slachthuis geleidt het aardigste was de aankomst te zien van al die suk kelaars: een Pastor was den eerste die uit den koetswagen trad en den laatste was nogmaals eenen Pastor, zoodanig dat de Kiezers tusschen hunne twee herders geplaatst den trop niet mochten verlaten noch met niemand mochten spreken. Wij hebben werktuigen van het klerikalismus lioorcn preêken, dat M. Vandenpecrcboom nooit anders dan kwaad aan de stad en aan liet arrondis sement IJperen gedaan heeft, en dc bijwoners, met den mond open, daaraan hooren toejuichten men moet niet vragen wie hun zulk eene dommigheid had opgegeven. De bedevaard van Zondag laatst is zeer talrijk geweest, maar behoudens de vrouwen, waren liet meest al geringe lieden of kinders in de congregatiën geworven de kwezels waarvan eenige met be schaamde kaken den stoed volgden, schenen zich te bekommeren over het gezelschap waarin zij zich bevonden, en met reden, want dicht achter hun hebben wij onder andere twee bazinnen van zekere gestichten, anders gezegd makarellen, opgemerkt. Een uur voor de Kiezing, men zou gezegd hebben dat de zegepraal langs den kant der clerikalen ver zekerd was, zoodanig stout en uitdagend waren zij! Allen die zij ontmoetten bezagen zij als vuiligheid, met den spotlach op dc lippen. Builen de Rijsel- poort ontmoetten drij liberale wandelaars een char-a-bancs. opgepropt met clerikale kiesvee, waarvan de voorsten een wasseigc-neus trokken en de steedschc wandelaars eenige uitdagende woor den toeriepen begeleid van teekenen waarhij zij scheenen te zeggen: binnen eene uur zijt gij allen plat En, och heere Wanneer de uilslag gekend was, veranderde hunne houdingin plaats van den pin in den lucht zag men de zwarte roofvogels den hek naar den grond, langs dc gevels der huizen in aller haast, hellebogen aan 't lijf, met reigersscherden den aftocht stappen. Vijf minuten later was er niet één meer te vinden Ze hadden liet vel van de heer verkocht en het heest leefde nog Wie de opgewondenheid en de algemeenc vreugd niet gezien heeft, toen hel gekend was dat onzen welbeminden stadsgenoot Alphonsc Vandenpecrc boom gekozen was, niet tegenstaande deongehoorde en ongelooflijke pogingen der zwarten, heeft stellig verloren. De vreugde beschrijven, die men in de stralen onzer stad hestatigd heeft, ware onmogelijk. En wij welen niet, had het tegenovergesteld geval moeten plaats hebben, waar de openbare verontwaardiging zou geleid hebben, toen men wel van nabij de begeestering onzer inwoners en der getrouwe huitenkiezers gadesloeg; liet was alsof een nieuw leven hij dc oprechte en overtuigde liberalen gegeven werd. Wat de kroon op hel feest legde was de belooging voor en binnen het huis van M. Vandenpcereboom. Buitenlieden en stedelingen van alle standen en beroep, verdrongen zich in de salons van den elf maal gekozen Volksvertegen woordiger Afgevaardigde van alle maatschappijen snelden er naartoe, wanneer aanspraken volgden onophoudelijk de eene na de andere, waarop de held van den dag antwoordde met zijne gewoonlijke welsprekenheid. Wij ware nlcgenwoordig wanneer den heer Burgemeester Beke kwam uit naam der liberale Vcreeniging van stad en arrondissement hem gelukwenschen. Nooit zoo welsprekend hoor den wij M. Beke. Want M. Vandenpeerehoom en niet één der aanhoorders stortte geen vreugdetra nen Jammer dat wij geen plaats ten beschikke hebben om hunne hcrlroerende woorden mede te declen. Het huis dreurde tot in zijn grondvesten toen een donderend VIVE PEEREBOOM de slot rede begroette Men vraagt zich algemecnclijk af hoe liet mo gelijk is dat de Seijse?i alzoo op hunnen pool spe len. Ilel schijnt dat zij den heiligen post van voorvechters hun opgelegd door den blauwen bril wel ter lierte genomen hebben want liet eerste woord en hel laatste in hunnen gelukzaligen mond was altijd van buiten smijtenDen dag der kiezing heeft men liuu vooringenomen woord met alle ge luk op hunzelve toegepast met hun feestelijk aan de deur van het kiesburcel te zetten Wij hebben een char-a-bancs met kieskalvers langs de Rijselpoorl zien aankomen. Het rijtuig hield stil omdat dc kappellaan eene commissie moest doen. Een hoer wilde van d'occasie profilce- ren om ook eene noodic/e commissie te doen, maar Mr de kappelaan reeds terug zijnde, deed de hoer wederom instappen zeggende: stel het uil lot in Sl Laurens wij zijn niet verre meer. Een groot char-a-bancs is komen aangereden waarop van vooren een pastor zat die de drij peer den bestierde! Is hetgeen edel bedrijf welk zeer wel overeenkomt met het kleed dat die mannen dragen? nu, de bisschop heeft ook koetsiers noo- dig, of liet maar ware om den hellewagen te heslie ren s

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 1