Inwoners der stad IJ peren! Het is den den der maand Juli dat gij geroepen zijt om de leden van het Gemeente-Bestuur te ver nieuwen; de aftredende leden, die onder alle be trekkingen uwe achting waardig zijn, hebben ge durende den tijd dat zij hel stadsroer in handen hadden onwederleggclijke blijkens van belangstel ling in 's burgerswelzijn gegeven en nimmer iets verwaarloosd dat tot den bloei va ->h e„ algemeen welzijn kon strekken; veel verbeterings- werken zijn tot stand gebracht bet maken der trottoirs is reeds in de bijzonderste straten der stad voltrokken, de afbreking der vestingswerken heeft de gelegenheid verschaft om de inwoners le begun stigen met wandelingen die niets te wenschen over laten, onze sladsgebouwen en kerken die onzen roem zijn en die betuigen van bare voormalige be langrijkheid, zijn niet alleenlijk in goeden staal van onderhoud, maar ook inwendig versierd met kunst werken die de vreemdelingen aantrekken en hun nen verwondering uitlokt; onze gewezen kathedrale bijzonderlijk,, waarvan een gedeelte bouwval be dreigde. is hersteld, het onderwijs van alle klassen is op eenen allerzints geschiklen voet, zoo wel be trekkelijk aan de godsdienstige als aan de zedelijke en eervolle gevoelens, ingericht. Al dc bijzondere besturen van de gemeente af hangende, hebben onder het beleid van dezelve on eindige verbeteringen ondergaan. En zeggen dat dit alles is verwezenllijkt zonder zware leeningen te moeten doen of nieuwe belastin gen te moeten daarstellen. Niet te min, de partij die de lerugkomst der middeleeuwen bewerkt en van den Godsdienst een wapen maakt om hare overheersching te vestigen, tracht de achtbare mannen omverre te werpen die gedurende dertig jaren de stad op deze eervolle wijze bestierden, om dezelve'door werktuigen van hunne driftige overheerscliïng te vervangen, en in dien zij hier in, tegen verwachting, moesten geluk ken, gij zoudt, gelijk het in veel andere sleden het geval is, zoo niet door nieuwe belastingen onder drukt toch ten minste de stad door leeningen zien overlasten al de onderwijsinstellingen zouden welhaast afgeschaft worden, de belanglijke inkom sten voor den arme bestemd waarmede nieuwe gestichten zijn ingericht geworden en de van ouds beslaande belanglijke uitbreidingen hebben onder gaan, zouden, zoo als het voormaals hel geval was, grootendeels bestemd worden om Nonnen te kwee ken en de geestelijkheid te bcvoordeeligen. Wilt gij een voorbeeld? Neemt de LamoUeschool alwaar er zich titans 26 religicusen be,vinden, terwijl er volgens de voorwaarden der fondatie het de 6 niet mag overtreffen! De weinige openbare vermaken, die thans nog hier of daar de stad vergeestigden, zouden te niet gedaan worden en hel gevolg hier van zou zijn dat de meest vermogende huisgezinnen hunne inkomsten in grooter steden zouden gaan verteeren. Gij, Kiezers! die aldus liet lot onzer stad in han den hebt, laat u niet misleiden noch door dwee penden invloed, noch door overdreven schijnre dens; sluit uwe gelederen digi want de vijand is arglistig en ondernemend; verijdelt zijne doorsle- penen bewerkingen, en verzekerd, met de vrijheid voor eenieder, hel welzijn en den voorspoed onzer slad met de kandidaten le namen die u door de liberale Kiezersmaatschappij zijn voorgesteld; het zijn mannen, die door de matigheid hunner gevoe lens, hunne liefde tot Godsdienst en vrijheid, de zelve van alle overdrevenheden, die hunne gevaar lijkste vijanden zijn, zullen weten te beschermen. Stemt dus op de heeren BEKE, Pi e it re. Y AN IIE U L EAwvok a at Ridder Aügüste HYNDERICK, BECÜWE, Chari.es. VAN ALLKYNNES-SCHOCKEEL BEAUCOURT. Augcste. Ridder Gist ave DE SÏUERS. RABAÜ. Louis. Y E RSC H A E, Y EAlpiionse BRU NF A UT-LI EBA ERT BOSSAERT, Advokaat. BOUCKENAERE, Eric. CORNETTE, geneesheer. SOEN'EN vrederechter. YANDEN BOGAERDEAugcste. Het Nieuwsblad is de trouwhertigheid zelve, alles is voor ten beste in de beste der werelden. Na alle gedane pogingen om den heer Brasseur te Philippeville te doen hernoemen, het troost zich omdat hij door een doclrinairen kandidaat is ver vangen; de kiezers van Philippeville hebben recht gedaan over den vertrouwden vriend van den schurk Langrand, en thans dat hij gevallen is onder de verachting der eerlijke lieden, het Nieuwsblad na zoolang een zulken kandidaat te hebben onder steund., verlangt nu de verantwoordelijkheid zijner partij af te schudden, vraagt of zijnen naam uit de lijst der liberale associatie van Brussel niet zal wor den geschrapt. In alle geval, wij bevestigen dat Brasseur zich in dezelve niet meer zou durven aan bieden en dat de liberale partij nooit een kandi daat, met een voorgaande gelijk Brasseur, zou durven ondersteunen. Het Nieuwsblad is gelukkig omdat de liberalen te Brussel 3,000 stemmen meerderheid hebben be komen, daar die stemming de gelegenheid aan de katholijken heeft gegeven om zich te tellen Vol gens ons, de beduidenis van deze kiezing is dat onze hoofdstad aan geenen prijs de overheersching der klericalen nog wilt gedulden. Na alle pogingen le hebben in het werk gelegd, zelfs de oneerlijkstena van hemel en el te hebben beschikt alsof zij de sleutels er van in de beurs hadden na de vrouw tegen den man te hebben opgewonden; na de kinders le hebben bewilligd van opstand te doen tegen hunne vaders, zusiers en onkels; na hunne neven le hebben doen bedreigen van onterving, en, na zich beroemd te hebben van al dal liberaal was buiten de Kamer te doen stem men. hunne partij wint ten slotte eene stem, zoo danig dat de Kamer thans samengesteld is uit 75 klericalen en 49 liberalen, deze laatslen zijn meest al mannen die het woord kunnen voeren, terwijl meer dan de twee derden der eerste onmachtig zijn om hunne gevoelens le ondersteunen, en stom gelijk karpels, geen andere rol kunnen spelen dan van le stemmen gelijk de bisschoppen hel hun aan bevelen. En op dat alles zegt het Nieuwsblad, dat het liberalismus in Belgien veroordeeld is! Ja door dat gedeelte der bevolking die men door kwaadtrou- wige aanhalingen en leugens heeft kunnen mislei den; maar al wie geheugen en verstand heeft, her innerd zich de 23 jaren vrijheid, geluk en voorspoed waarvan het land onder het liberaal beheer heeft genotenen niettegenstaande de hevigheid der po gingen om onze Grondwet door den Syllabus le doen vervangen, niettegenstaande de domheid van veel huilenkiezers, zij zullen toch hunne oogefi openen toen de pastor in hunne gemeente zal burgemeester zijn die. met behulp van eenigeon- noozelaars, de gemeente zal uiteten. JIM. Meersseman en Verlvnde, zijn de kandidatuur opge legd tot penitentie hunner zonden, en als goede katholijken volbrengen zij slaaflijk deze door hunnen biechlvader hun op- geiegd. M. Begerem is ook een dergenen die zich moeten slachtof feren heeft. Zoo, ge zijt dan ook kandidaat,zegde men hem over eenige dagen. Eilaas, ja antwoordde hij,- ik moest wel, men vond geen ander. Buiten dit, de geestelijkheid had hemnoodig; want hoe wil men dat zij anders de Lamotten zouden kunnen bestieren. Maar het openbaar gevoel begint te ontwaken en de kleine kiezers verslaan nu maar al te wel dat er geene sprake is noch van deze school te sluiten, noch van de minnetjes buiten te zetten, maar om dezelve herin te richten op eenen voet die ten voordeele der arme kinders en hun huisgezinnen moet strek ken. M. Begerem weet dit beter dan wij maar hij heeft zich ten offer gegeven en hij wil sterven als martelaar, zoo als het be taamt aan een kind der Kerk Van MM. Anglo en Breyne spreken wij niet, het zijn er twee goed om stommen ambacht te spelen, en zij zouden ons moeilijk kunnen zeggen waarom zij kandidaten zijn M. Pyssonnier, droomt reeds lang aan grootheidToen ik eens iets kan geraken, denkt hij, dan zullen de Magistraten tweemaal mogen zien voor dat zij mij veroordeelen zullen... Wel hoe! wanneer wij zoo eene liberale Grondwet bezitten, het zou ons niet toegelaten zijn iemand eene muilepeer te draaien of een achtbare ontvanger te gaan uilschelden binst het uitoefenen van zijnen dienstWij zullen het ne keer gaan zien. Ik wil niet van hetgeen zuike palen aan mijne vrij heid stelt, en daarom werk ik nu met mijne vijanden van eer tijds om dit uit den weg te ruimen. De drij overige Matadors, die nog overschieten zijn deze die beschikt zijn om het Schepen-kollegie samen te stellen. MM. AngillisIweins-Storme en Amedeus Vanderslichele. M. Angillis is natuurlijk voor de openbare werken bestemd, hij gaf onbetwistbare bewijzen van zijne kunde en zijn be langloosheid. Het zal hem gemakkelijk vallen zijne eigene grieven klaar te trekken, die bestaan, in dat de stad, op de gemeene beurs, de uitgave geweigerd heeft te doen van meer dan 100,000 fr., om zijn eigendom in Rijke-Klaren te ver binden met deze op het Hoornwerk buiten. Dit werk, niet van algemeen nut zijnde werd van kante gesteld, als te veel moetende kosten volgens het klein nut dat het zou kunnen bijgebracht hebben. Maar nu komt de kat op de koorde. Wie van de twee of M. Iweins ofM. Amedeus zal nu burgemeester zijn? Beide hebben hunne voorstanders. Dezen voor M. Iweins, zeggen Zoodan! hij zou zijn huis zoo schoon doen opzetten hebben, en daarvoor verschillende duizande franken betaald hebben aan vreemde werklieden, om er nu geen gebruik te kunnen van maken Maar gij wilt toch niet dat hij schepen zij, belast met het openbaar on derwijs M. Amedeus zou moeten begrijpen dat men het onderwijs niet kan toevertrouwen aan een Schepene die, toen hij twee regels schrijft er ten minste 5 fauten in dóet! Alles kun niet helpen, de voorstanders van M. Amedeus willen naar niets luisteren, hun beschermeling moet en zal Burgemeester zijn, het komt hem toe, doordat eenige zijner voorouders deze post bekleed hebben en dat zijn vader het ook was. A's zoon van zijn vader, hij heeft nooit voor iets anders gestudeerd dan om burgemeester te zijn; en indien gij nu hem deze hoop ontneemt, wat zou hij moeten geworden? Hij heeft alles geslachtofferd om er te geraken de nagedach tenis zijns vaders zijne jongheidsherinneringen en zelfs eenige familjebetrekkingen, en gij zoudt in eens den [droom van zijn geheel leven verijdelen! Hoe deze zaak eindigen zal, wij weten het uiet. len ware dat het Kiezerskorps hen beiden zou wandelen zenden in accompagnement van hunne acht weerdige mede gezellen Het is te hopen dat het alzoo zal gebeuren. k "■'i Bij ieder kiezing worden er geschriften uitgegeven in welke beide partijen stemmen trachten te werven maar nimmer in geen gevallen heeft eene partij zich toegelaten van een mani fest uit te geven zoo kwaadtrouwig en zoo leugenachtig als dat dooi' de klericale partij uitgegeven ter gelegenheid der gemeente kiezing van den 1" Juli. En zeggen dat een dergelijk schrift is opgesteld en uitgege ven door geestelijken, het is ongelooflijk! Zij, die zouden moeten tfe middelaars zijn van alle geschillen, het is zij die trachten twist en tweedracht te zaaien. Zij, die dc driften zouden moeten trachten te dempen, hel is zij die dezelve aanmoedigen! Zij, wiens zending is van de waarheden te verspreiden, IIs1 is zij die eene aaneenschakeling van leugens aanhalen Ie" einde dc Kiezers te bedriegen. Het is kleine en eerloos, en genoeg om de weinig achting waarvan zij, dank zij hunne kruin, nog genieten, te zien ver dwijnen Zij spreken van dwinglandij, en wie heeft er in de 30 jaren dat de liberalen op het Stadhuis zetelen voor zijne denkwijs vervolgd geweest? Laat ze eens meester worden en gij7"'' zien hoe al degenen die van liberalismus verdacht zijn zulk" in hun bestaan vervolgd worden, reeds hunne dwingland

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 2