STEMMING VAN 1 JULI 1872. Briefwisseling der Toekomst. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Liberale Maatschappij van Poperinghe. Kandidaten voor de aanstaande Gemeentekiezing. VAN MERRIS, Jules. ROELENS. Jean. LEBBE, Charles. BOUCQtJËY, Victor. DHONDT, Charles. DE KEYSÉR, Francois. DE POSCEI, Iiippolijte. LECLUYSE, Jean. MAR ANT. Charles. QUAGHEBEUR-ROUSERÉ. ROMMENS, Felix. VANDEN BOOGAERDE, Désiré. VANDQOREN, Louis. geven aan onzen Burgmeester, ter gelegenheid van St. Pieters- dag. Het volk was zeer geestdriftig en heeft hun verscheiden maal toegejuicht. Titiziek. - Zondag, 50"" dezer, ten 6 en half.ure, zullen de volgende stukken uitgevoerd worden dooi- het Muziekkorps der Stadsschool in hel lokaal der Concorde (bui ten stad). Ie Partie. 1° Pas redohblé tin Rève, par Panne. 2° Ouverture La Médaille d'or, Gürtner. 5° La Grève, polka pour flüte solo. Ciiristophe. 2" Partie. 4° Ouverture, Gkégoir. 3° Souvenir Montagnard, Peatteix. 6° Polka-Mazurka. Zulch. Van den 124" tot den 28" «Saiiii 8872. r- i? pit nu Ti? tv Mannelijk geslacht 9) GEBOORTEN VrouweJlij]v? 4j te zamen, !o. Debergh Ludovicuscommissionnaris, en Mesure, Lucia, kantwerkster. Vantomme, Maria, 9 jaren, S' Jacobs nieuw-vveg. Van- dendriessche, Ignatius, 67 jaren, zonder beroep, weduwaar van Maria Vanderhaeghe, Thouroutstraat. Tytgat, Petrus, 72 jaren, werkman, echtgenoot van Maria Clarebout, Meenen- tsraat. Beharelle, Maria, 87 j., zonder beroep, ongehuwd, Hondslraat. Brion, Sophia, 89 jaren, zonder beroep, ongehuwd, S' Jans-IIospitaalstraat. Messue, Joannes, 59 jaren, werkman, echtgenoot van Rosalia Merlevede, Lange Thouroutstraat. Paltyn, Eugenius, 68 jaren, landbouwer, echtgenoot van Hegina Langelaere, Lange Thouroutstraat. Herblanc, Franciseus, 65 jaren, gepensionneerde kapitein, echtgenoot van Eugenia Billion, Lange Thouroutstraat. Leroy, Sophia, 7 jaren, S' Pieters-nevens-Ypre. Ricquiere', Amelia, 43 j., hovenierster, echtgenote van Henricus Salo- mez, S'-Jacobs nevens IJpre. Sesier, Karolus25 j.. koetsier, ongehuwd, Meenenslraat. PoupartJoannes 62 j., gepensionneerde militaire, ongehuwd, Dixmudeslraat. -Verminck, Leopoldus, 45 j., zonder beroep, ongehuwd, Meenenslraat. breidt zich uit tol in het geheim der huisgezinnen alwaar zij een onbepaald meesterschap uitoefenen; zij winden de vrouw op tegen haren man, de kiriders tegen hunnen vader, en het zijn die mannen die van meesterschap en dwinglandij durven spreken Zij verwijten aan de liberalen van koophandel en nijverheid niet te hebben aangemoedigd en al de pogingen die lot dit doel zijn gedaan geweest zijn maar door hun zelve ern- sliglijk tegengevrocht geweest. Zij maken een bezwaar omdat men de lijken van hunne po litieke vijanden door wraak en haatzucht niet heeft laten onteeren. Zij maken een triestig tafereel van onze stad, en indien de zelve, gelijk alle steden van derde klas, min of meer vervalt, het is aan hun te wijten zij bewerken den val van alie open bare vermaken en zijn aldus de schuld dat degene die geld hebben het elders gaan verteeren vervangt het liberaal be stuur met dwepers en eerlooze schijnheiligen en de helft der bemiddelde famillien zullen rust en vrijheid in groolere steden gaan zoeken. Het is nog al aardig van de rijkdommen van Roussélaere, Wervicq en Kortrijk te hooren spreken, indien er zich alhier zulk gecne groote fortuinen maken, ten minste men heeft geene bankrouten van zes millioen te betreuren, en nogtans wij houden staan dat de koophandel alhier even belanglijk is, en tot bewijs, het wisselkantoor heeft 'in 1871 boven de 25 millioen franken geèscompleerd-. Wegens onze kantennijverheid zullen wij niets zeggen; de zaak der Lamotteschool is andermaal uiteengedaan geweest, en noch Kortrijk en noch Brugge kunnen dezelve van IJperen ontnemen eenieder weet thans dat het is om alle slach van deugenieterijen te beletten dat men het bestuur der scliool wil wettigen. KIEZERS, Laat u de ooren niet volblazen door vreemde intriganten of door heerschzuchfige kamelions, altijd vaardig om hunne nederige gewetens aan de macht van den dag tegen linten of plaatsen te verknopen, en die van huize tot huize gaan trach ten iedereen te bedriegen; geeft geen gehoor aan mannen van dien aard en stemt zonder aarzelen, voor hun die de stad toe genegen zijn, voor hun die gedurende 30 jaren alles tot haar welzijn hebben verricht. IJperen, 29 Juni 1872. Tot gemak der stemrechtigen geven wij hieronder de ver deeling der kiesbureelen. Isectie (Ulauwe-Zaai) n° 1Achslogh, Leopold, tot n° 232, Defever Albinus, inedebegrepen. 2" sectie (Beneden-Zaal) n° 255, Degans, Eugeen, tot n° 473, Justice', Edmond, medrhegrepen. 5e sectie fÉalle) n° 474, Kesleiyn, Petrus, tot n° 707, Si- roux, Louis, inedebegrepen. ie sectie (Paleis van Justitie) n° 710, Slembrouck, Frede- rik, tot n° 942, Wymeeuw, Petrus. HnecWjens-Wecsbnis. - De kinderen uit dat gesticht zijn maandag laatst naar Gent een dag gaan over brengen. Aldaar hebben zij de voornaamste gebouwen gaan bezichtigen, en zij zijn allen met den Iaatsten trein terug ge komen, zeer te vrede over hunnen leerzamen en tevens verma- kelijken uitstap. öiadmaitKeugesficiiI. - De ouderlingen uit het Begijnhof zijn Donderdag met den eersten trein een uilstap- ken gaan doen naar Oostende. Het was aangenaam tegen woordig te. zijn bij hun vertrek, hoe opgeruimd en opge schikt scheenen zij er uit, allen waren even netjes en wel te pas, en toen onze ouderlingen in eene vreemde stad zullen komen, zal men kunnen oordeelen van den graad van vol maaktheid lot waar onze weldadigheids-gestichten geklommen zijn, alhoewel eenige heerschzieke levenmakers alhier niets goeds vinden, en de bestierders aan de deur zouden willen zetten, omdat zij geern al die schoone gestichten zouden w il len over hoop zetten. fBJadsSïon'lwgSe. - Men is volop bezig aan het plaatsen der elektrieke stadshorlogie ter dezer gelegenheid doen onze stadshuisheeren eme allernuttigste verbetering aan den uurwijzer verrichten. Te vooren was er maar één wijzer, en nu zullen er twee zijn: een ipinutenwijzerzal aan iedereen toelaten van zeer verre op een minuut naar te kunnen zien hoe 'aat het is. Het elektrick uurwerk zal nog iets zeer nuttigs medebrengen, het is dat liet altoos juist zal gaan en bijgevolg men in het toekomende zeker is nooit meer te laat voor den trein te komen, hetgeen niet altoos het geval geweest is. Onze stad ondergaat zeer veel verbeteringen, hetgeen dooi de ijperliiigen in note genomen is cn waarom zij uit eerbied en erkentenis voor deze hewezene diensten, Maandag aanstaan de deze heeren allen zullen door de stemming blijven behou den, (en einde de zoo nuttige verbeteringen onverwijld te zien voortzetten; heigeen helaas, rechtuit zou veranderen, in dien de kathol ij keil moesten boven zijn. Ses-ezinde. - De Tompiers, de Koormaatschappij cn de Lyre Ouvrière hebben Vrijdag aionl ttne serenade ge- Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 3. Vrouwelijk geslacht, I. tezamen 4. -»aiururuiMi:|Baep;<!MSa:iiitir.. FEEST TE F ROVEN. M. de Senateur Baron Mazeman heeft zondag laatst op zijn kasteel 't Coulhof een schitterend feest gegeven aan de Koorzangmaatschappij van IJperen. Met den middagtrein vertrokken de feestgasjen uit IJperen; te Poperinghe aan de statie afgestapt, wachtten hun daar rij tuigen om hun allen te voeren naar het voornoemd kasteel. Aldaar aangekomen werden zij verwelkomd door den heer Mazeman, die hun met zijne gewone gulhartigheid onthaalde en dadelijk op hun gemak stelde; waarna iedereen eene wandeling ondernam in het overgroot en uitgestrekt landgoed die mag evenaren met een vorstelijk verblijf, zoo prachtig en welgeschikt daar alles is, Ten twee ure nam het feestmaal plaats. Het overtrof alles wat men verwacht had; men wist wel, toen M. Mazeman iets doet, hij het geheel, en niet half doet; alles was overheerlijk. Een drijdubbele hoera begroette de bedarikingswoorden uit gesproken door den heer voorzitter A. Vandenbogaerde toen hij de gezondheid voordroeg van den edelen weldoener en be schermer der Kool-maatschappij. Buiten de heeren der Koormaatschappij waren er nog eenige genoodigden aanwezig. De voornaamslen onder hen waren de herren A. Vandenpeereboom, P. Beke, II. Carton, Vanheule, Ridder Gustaf de Sluers, enz., enz. Het antwoord op den gezondheidsdronk door JI. Aug. Vandenbogaerde voorgesteld, gegeven door den heer Baron Mazeman werd insgelijks daverend toegejuicht. Een eerdronk aan den heer volksvertegenwoordiger Vandenpeereboom dooi den heer Ililair De Coene, ondervoorzitter der Maatschappij, gegeven, lokte eene toespraak van den heer Staats-Minister ml. Het is jammer dut onze plaats afgeteekend is en wij die aanspraak niet kunnen mededeelen maar, het is onmoge lijk. Besluiten wij met te zeggen dat de feest lang- in hel ge heugen zal blijven van alien die zich aldaar bevonden hebben. Na den maliijd hebben Je zangers drij of vier allerliefste kooren aangeheven. De inwoners van Proven waren van het feest niet verstoken en men zag er menigen die den kofij kwamen nemen gemengd tusschen de feestgenoten. Alhoewel dit feest geen hel minste politiek kleur opleverde, toch moeten wij een woord in dien zin er over reppen. Men heeft gezegd dat de kapellaan Lampe hemel en aarde doet beven om den heer Mazeman uit het Gemeente-Huis als burg meester te verdrijven. Het is al goed en wel, voor Lampe, die ais voren zijn kluiten gaat trekken; maar dit maakt de reke ning der Provenaars niet, die weten wat zij den heer Baron al verschuldigd zijn cn hoeveel zij zouden verliezen, moesten de werkingen van den bolleverliezenden kapellaan lukken. Men moet van Satan bezeten zijn om eene geheele bevol king op te ruien tegen eenen weldoener die voor zijne ge meente altijd als een vader geweest is en wier inwoners hij behandelt als zijne kinders. Die kapellaan weetal het goed dat M. Mazeman aldaar gedaan heeft en nogtans wilt hij zijnen haat lucht geven en zijne wraak volvoeren, door iedereen de ondankbaarheid aan te prediken. En men noemt dit dienaars des Heeren 't Is wel dat de Provenaars zulke dienaars zenden wandelen en maar de inspraak huns harten volgen Poperinghe, 27 Juni 1872. In hare algemeene vergadering van zondag laatst heeft de Maatschappij de kandidatuur van M. De Posch met eenparige stemming en algemeene toejuiching uitgesproken in vervan ging van die van M. P. De Grendel die, uit hoofde zijner hooge jaren van dezelve afstand gedaan had. De kandidatuur van M. Lebbe, die eenige opmerkingen ge noodzaakt had om dat hij geen deel maakt van de Maatschap pij, is zooveel te meer bekrachtigd geweest dat deze heer, door de oppositie die hij steeds gemaakt heeft tegen alle ad ministratieve misbruiken en bijzonderlijk door het weigeren zijner goedkeuiing aan de budjetten van het armbestuur, sedert lang in de ongenade der katholijke kopstukken geval len was, tot zoo ver dat zij in 1868, toen er eene kandidatuur voor den Provincialen Raad open was, den voorkeur gegeven hebben aan het grammatikaui talent van M. Ch. Devos. Wij hopen dat de samenstelling der bovenstaande lijst alle weldenkende burgers zal voldoen, en dat zij, onder alle opzichten het vertrouwen van het Kiezerskorps weerdig zijnde, met gunst zal aanveerd worden. Hel schijnt dat de kalholijken zich grootelijks beroemen over de voortreffelijkheid van hunne kandidaten, zeggende dat zij tot het maken hunner lijst embarras de choix hadden, terwijl de liberalen veel moeite gehad hebben om kandidaten te vinden. Behalve dat veel hunner voortreffelijke kandidaten in de schaduw niet mogen komen van die der liberalen, het is aan iedereen bekend dat deze laatste, ver van moeite te hebben om kandidaten te vinden, er integendeel te veel hadden, en dat M. Vantours-Cauliez en M. Degrendel voor die reden hunne kandidatuur afgestaan hebben om het getal op 15 te brengen. Integendeel de kalholijken, na aan vele deuren vruchteloos ge klopt te hebben, hebben hunne lijst moeten vervullen met op dezelve de namen te stellen 1° van een liberalen kandidaat, reeds aangenomen hij de liberale'Maatschappij 2° van een winkelier die reeds dischmeester en hoppc-wai-andeerder is, en die dus drij stadsbedieningen zal cumuleeren 5° van twee landbouwers, die maar met tegenzin en na veel moeite de kandidatuur aanveerd hebben, en 4° van een verschgekomen vreemdeling, terwijl zij nog in de kiezing van 1869 een groot bezwaar vonden in de liberale kandidatuur van een anderen vreemdeling die sedert 25 Jaren Poperinghe bewoonde. X. VERANDERING AAN HEN CATECHISMUS. Y. Hoeveel Geboden der II. Kerk zijn er? A. Voornamelijk zes. V. Zeg de zes Geboden der II. Kerk A. 1° De geboden Heiligdagen zult gij vieren. 2e En dan ook mis hooren met goede manieren. 5" Geen geboden vastendagen zult gij breken. 4° Gij zult ten ininsteeens 's jaars aan den priester uwe biecht spreken. 5° Gij zult milten omtrent Taaschen het Lichaam des Heeren 6° En in iedere kiezing stemmen naar den wil van M. den Pastor vol eeren. V. Zijn wij schuldig de Geboden der II. Kerk te onderhou den A. Ja, zoowel als de Goddelijke Geboden,aangezien zij ge geven zijn van de politieke Geestelijken die ons in Gods plaats regeeren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 3