VAN IJPEREN. Schoolpenning. ONDERGANG DER WERELD. 4 FRANKEN 'S JAARS •Nr 546. Elfde Jaar. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. DE SCHOOLPENNING. VOOR IJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamen: 23 centimen. ZONDAG, 8» SEPTEMBER 1872. Büref.i. Dixmudestraat. 39.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Inschrijving geopend in het bureel der Toekomst. STORTINGEN De Redactie. Een nietgenoemde. M. C., tot ondersteuning van 'l lager onderwijs. A. V. (vriend van B....) M. De Creus en C'e. 5-00 20-00 20-00 3-00 3-00 33-00 JAARLÏJKSCHE INSCHRIJVINGEN In de steden in het algemeen alsvaar het onder wijs meest verspreid is, de menigte laat zich wei nig door de Pastoors en Kapellanen overmeesteren; maat' in de gemeenten alwaar het onderwijs ver waarloosd wordt is de geestelijkheid almachtig, de menschen zijn beroofd van al hunne burgerlijke rechten en zelfs van al hunne vrijheid, zij mogen geen nieuwsbladen lezen die de leugens en de las teringen wederleggen waarmede de klericale gazet ten hen opwinden tegen al wat eerlijk is; zij mogen geen liberale vergaderingen bijwonen, noch boeken lezen die hen de ware geschiedenis zouden kunnen doen kennen; zij mogen hun slechts vergeestigen daar en op de wijze dat den Pastor het toelaat, zooverre, dat men onlangs een Pastor vergezeld van zijnen kapellaan zelve voor eene herberg, al waar men danste, de politie heeft zien uitoefenen zij riepen de menschen buiten, teekenden de na men op dergenen die de herberg niet wilden verla ten en ontzegde liet huis aan de menigte teneinde den herbergier schade toe te brengen. Christelijke b DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar KORTREIK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-33. - 3-33. Naai- l'OL'EüINGIIE. 9-03. - 8-43. - 9-38. Naar POPERINGHE-HA/.EBROUCK. G-30. - 1 1-43.- 3-40. - 6-32. Naar ROUSSELAERE. 7-33. - 12-33. - 6-40 Mijnheer de Opsteller, Al wie de volksverlichting behertigt en zoo moet iedereen zijn die de liberale princiepen aanhangt juicht gulhartig de daarstelling toe van den Schoolpenning. Hebben de katholijken hunne S' Pieterspenning, hunne nieuwjaargiften aan den paus, hunne Chineeskes, hunne voorl- DE De groote carambolage, zoo schrijft een Duitscher, van onze goede oude moeder aarde met de lichtzinnige komeet, die als eene jonge losbol door het onmetelijke firmament rond zwiert, heeft, hoewel zij brpaald was vastgesteld, niet plaats gehad. Misschien reisde de vurige gast wel met den goederen trein, en dan kan men er niet op rekenen op lijd te zullen aan komen. Laat ons evenwel niet vergeten, dat uitstel geen kwijtschelding is. Kluchtig is het, dat zeldzame natuurverschijnselen dikwijls den voorspellers van den ondergang der wereld in de hand werken. Voor verstandige lieden heeft het dan den schijn alsof de ruwe natuurkrachten de bijgelóovige menschheid een wel verdiende oorveeg willen toedienen, omdat zij voor een klein geestig sprookje op de laf hartigsle wijs op de vlucht gaat. Ongeveer achttien jaren geleden stond in de aloude bisschopsstad Trier eene non op de naam van deze christe lijke Kassandra is helaas voor de nakomelingschap verloren gegaan die voorzeide, dat, op den 13 Augustus de wereld stellig in zeker zou vergaan. De heilige .maagd Maria was der vrome zuster in den droom verschenen en had haar aange planting van 't geloof en meer andere contributiën waarmede zij hun onderwijs onderhouden, waarom zouden wij, libera len, even geen middel in 't werk leggen tot voortplanting onzer princiepen? waarom even als de katholijken, gene contributie aangenomen tot ondersteuning van o/is onder wijs Volgden alle liberalen van IJperen, elk naar zijn vermogen, het edele verbeeld van den achtbaren heer Mazeman, die over eenige dagen 500 franks in den Schoolpenning i> stortte, van de heeren inschrijvers op den <i Schoolpenning in de Toekomst van Zondag laatst geopend, welhaast zou de volks school onzer stad over middelen beschikken om de arme kin deren in de school te trekken, hun het onderwijs mede te deelen en hunne ellende te verzachten. Waarom niet, liever dan giften te doen welke zoogezegd in China, in Home of verre van onzent, men weet niet hoe, ver bruikt worden, onze jonsten besteden aan werken waarvan wij onder onze oogen het uitwerksel zien, ten voordeele van onze noodlijdende medeburgers, wier kinderen toch al zoo nabij onzen evennaasten zijn als deChineeskes Waarom zouden niet aleens in het gure jaargetijde de Too- neel- en onderscheidene Koor- en Muziekmaatschappijen on zer stad, of den opbrengst van eene hunner aantrekkelijke avondfeesten aan den Schoolpenning offeren, of allen sa menwerken tot het geven van eene feest ten voordeele van den Schoolpenning. Waarom niet in elke estaminet eene bus geplaatst met op schrift Schoolpenning in welke de winst van biljard-, kaart-, bol- of al ander spel gestort worde Verstond men goed den oproep van den Schoolpenning welnaast waren er hier te stede genoegzame middelen ter hand om onze arme kinders naar geest en lichaam te helpen, om 't licht onder de volksklas te verspreiden, om de regelma- maand om de zondige mrnschenkinderen op de gebeurtenis voor te bereiden, opdat althans de zielen konden worden gered. Wel had de verschijning melding gemaakt van den dag en het uur, doch de wijze van den ondergang, hetzij door pek of zwavel, door een zondvloed, werd niet gekend. Hoewel te dien tijde de onbevlekte ontvangenis nog niet was aangesteld had Maria toch voldoende gezag om haar woorden voor een goddelijke uitspraak te doen gelden. Dat zij het hei lige Trier in de eerste plaats opwekte uit zijn zondige rust was niet meer dau billijk, want hier had men jaren achtereen den aller echtslen van de vele echte kleedsels van haar zoon godde lijke eer bewezen. Nauwelijks had de vrome zuster haar droom aan de hooge geestelijkheid van Trier medegedeeld, of er had een tweede wonder plaats. Een domproost en een Capiicijner-monnik beide bijzonder vrome mannen verklaarden, zonder zelfs het geringste van den droom der zuster te hebben vernomen, dat de heilige maagd ook aan hen was verschenen en hun hetzelf de had bekend gemaakt. In Trier heeft men er een handje van om met dergelijke dingen om te springen Een -:ur latei was de grhrelé stad in rep en rong iedereen sprak over den ondergang der wereld. Als hel waar is, dat de leugen met laarzen van 7 marcheert, dan kan eene voorspel ling wel eene weddingschap met een telegrafische drprebe aangaan. Met bliksemsnelheid daalde de vreeselijke tijding in het Moezeldal af. Een hevige schrik overviel alle grloovi m-ii. tigheid der schoolbijwoning te verzekeren, om de kinderen op de school te houden tot den ouderdom van ten minste 14 jaar wat nu zoo zelden is om schoolbibliotheken in te richten en uit te breiden, om prijzen te geven aan de ouders die hunne kinderen net en wel onderhouden ter school zen den, om de jongelingen die de Avondscholen volgen en daar door een verlies op hun dagloon ondergaan, schadeloos te stellen, in één woord om de beschaving onder de werkende klas onzer stad vooruit te helpen. Eere, lof aan dé Toekomst die eene inschrijving op den Schoolpenning geopend heeft en, hopen wij, behouden zal. Hoe meer de vreeselijke dag' naderde des te heviger werd de angst. Op ieder uur van den dag luidden de klokken van alle torens de kerken waren steeds vol en de geestelijken donder den de menigte toeDoet boete I De waarschuwende stem vond ingang; de offerbussen werden vol, de heilige Maagd kreeg «ene massa kostbare kleedingstukken en sieraden, ea vele kloosters kregen rijke geschenken. De kerk heeft eene goede maag, zeide Goethe reedszoo goed, dat zij zelfs ondanks den ondergang der wereld niet aan indigestie leed. l egen den tijd waarin de groote gebeurtenis werd verwacht verluchte ik in zeker klein stadje. Hel oude nest ligt lusschen hemel hooge rotsen ingesloten. Er was zelfs geen plaats genoeg in het stadje voor de kerken, daarom had men die tegenover eene bergruimte op de rotsblokken gebouwd. Op den morgen van de n vreeselijke dag was er geen wolkje aan den hemel en de stralen der zon werden spoedig gloeiend heet. Des middags was de hitte bijna onuitstaanbaar. De nauwe straten boden wel schaduw, maar geen koelte aan; liet was alsof een gloeiende plaat boven de stad was uitgespannen. De vrees maakte zicli zelfs van den hardnekkigste» spotter mees ter, werd door de kleurlooze lippen uitgesproken en was zicht baar op de bleeke aangezichten, heeds in den vroegen morgen stroomden de geioovigen tiaar de kerk en smeekten om ecu genadig einde. Wordt voortgezet.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 1