Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. yraak, weinig geschikt orn den Godsdienst te doen beminnen en eerbiedigen De klerikale nieuwsbladen vallen uit tegen den heer Biesniarck omdat hij de jesuiten,die in Duits land niet geboren zijn, uit de duilsche staten bandt en wij verstaan het, er heerscht een tweegevecht iusschen het burgerlijk en het jesuitiek gezag in alle stalen alwaar er jesuitcn wonen, en het is te begrijpen dat de pruisscnsche Minister, die de geschiedenis kent, niet gedoogt dal het orde van Loyala. zooals in ons België, zich boven het Gou vernement stelle, gelijk hel in alle landen beurte lings hel geval is geweest. De klerikale schrijvers aanzien den beer Bies niarck ais een vervolger van den Godsdienst, ter wijl liet tegenovergestelde de waarheid is; want wij houden staan dat de jesuilen in alle landen al waar zij bestaan en hunne listige bewerkingen vrij kunnen uitoefenen, zij de ergste vijanden van den Godsdienst zijn. daar zij de bevolkingen verdeelen in dweepers en twijfelaars; de dweepers zijn de genen bij wien zij gelukt hebben alle oordeels kracht uit te dooven,en de twijfelaars dien men de onvoorzichtigheid heeft van door mirakels, gelijk die vanSalelle, hun hoofd op hol te brengen. Indien de geeslelijkeid, die thans in ons land, onder den jesuitieken invloed is gebukt, gedurig het lijdelijk gezag niet bevocht en'gclijk voormaals hun meesterschap slechts in de kerk wilde uitoefe nen, er zon meer eendracht onder de bevolking be staan; de priesters zouden meer geëerbiedigd wor den en liet beheer, niet meer gebulscld Iusschen de twee partijen, zou een vrijeren gang hebben, hetgeenc wat in Duitschland de heer Biesmarck tracht le bewerken. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. IJperen, 7" September 1S72. 2*2 Bcjawesssssig. - Bij koninklijk besluit van 4 Septem ber ts M. Sin-san, kandidaat-notaris te IJperen, notaris le Helcbin benoemd. CV Annhouding;. - Zaterdag, 31 Augusti, omtrent 11 ure, is er eene vrouw aangehouden voor het stelen van een Trawaal, ten nadeele van den marktstaner Leopold Demo!, van Elzene, bij Brussel. De diefegge heet Julia Philippe, vrouw Charles Josef Gruzon. StadsTcrbetering. - Wij hebben een wandeüns- ken gedaan in onze stad en wij zijn waarlijk verrukt over het uitzicht onzer markten en straten, omdat bijna overal bet leg gen der trottoirs voltooid is; iedereen is nn overtuigd van liet gemak welk deze verbetering den inwoneren toebrengt en zelfs zijn er wijken waar de bewoners reeds beginnen te mor ren omdat bet te lang duurt voor men aldaar aan de trottoirs band sla. De Recolletleslrnat is eene der schoonste van de stad gewor den en de bewoners der volkrijke wijken van Sint-Pieters wachten met ongeduld omdat zij op hunne buurt ook de ver beteringen aan hunne straten wenschen te zn-n brengen alwaar de openbare gezondheid nog bet meest in dien voordeeügea zin komt pleiten. Geen twijfel of onze bestuurders, die niet anders wenschen dan aan iedereen aangenaam te zijn, zullen met welwillendheid dien algemeenen wensch voldoen. *2 ScSscmfSie Eïasnsteia. - In de tentoonstelling van Brussel, die nog tot. in October opèn is bemerken wij dat de sritsten schilders van IJperen en Poperinglie op eene voldoen de wijze vertegenwoordigd zijn. De heeren Bassnct, Ceriez, Cleenwerk, G. Coppieters, Debergh, Dcl'x ka en Roffiaen' hebben elk eenige hunner ge wrochten ingezonden. De beeldhouwers zijn insgelijks niet ten achteren gebleven en HM. Comein Gust.; Fiers en Ed. Leftver laten er zich ins gelijks weer'diglijk onderscheiden. Op de tentoonstelling van oudheden, tegenwoordig open te Gent, heeft de heer Fr. Böhm eenige stukken gezonden die ter bewondering van het publiek strekken. Zie hieronder hetgeen La Gazetteover de tentoongestelde schilderij van M. Ceriez schrijft. i: M. Ceriez stelt eene schilderij ten loon die een weinig koud is en die in het geheugen brengt eenige gewrochten van Breughel door het naïef en de schikking der figuren, zijn tandentrekker is misschien wat te hoog geplaatst opdat men .denzelve naar waarde kan be'oördeelen. In alle geval ziet men wel dat het geen voorbrengsel van eene erstol- ii ling is en zijn terugblikkend realismus is goed van maak- ii sel en bevat veel echtheid. 2% Burgerwacht. - Uitslag van de lc bijvoegelijke schieting der Maatschappij cijbelschutters, van 2" September. Hoogst getal punten: la prijs. Dumon, A. wacht bij de 5" Comp'0. 2" prijs. Dèsagher, L. Serjant-Major bij de 3° Comp'". 5" prijs. Maurau, Ej Adjudant onder-officier. Schoonste wit. Swekels, L. wacht bij de !c Comp'V 2*2 Potijzc. - Het gehucht de Polijze was Zondag laatst in feest. Een welgekende menschenvriend die aldaar zijn bui tengoed heeft, had eene somme gegeven ten einde dit gehucht zijne jaarlijksche feest met luister zou kunnen vieren hebben en de neringdoeners aldaar een goede stuiver te laten verdie nen. De plakkaarten, ons de feesten meldende, hebben veel volk uitgelokt en van korts nanoen zag men geheeie zwormen er naartoe trekken. De volksfeesten, het bollen, de ringsteking, het opstijgen van eenen ballon, alles heeft uitermaten goed gelukthet inaslklimmen, seultje stek.cn, het pap eten vooral heeft het volk hertelijk doen lachen. De feesten in bun geheel genomen brengen eer en lof aan de inrichters alsook aan de kommissie voor de goede richting aan alles gegeven. De krabbers uit bet Nieuwsblad zullen dit nogeens alles kwaad en ongedienstig vindenmaar laat ze maar ronken, herbergiers en winkeliers, deze feesten zullen meer uwe beurs vullen dan al de bedevaarten der wereld 2*2 Ongeluk. - Maandag laatst is er le Boesinghe een ongeluk gebeurd. Een oude man werd aldaar omver gereden door een peerd der rijschool die op wandeling was. De onge lukkige werd in een zeer bedenkelijken staat naar huis gedra gen en was, volgens men ons verzekert, reeds den Donderdag aan het gevolg zijner wonden bezweken. Van den 30" Augusta tot dess 6" September. GEBOORTEN ®lannellJk.(geslacht 3) zamen c> Vrouwelijk o) 7 Claevs, Petrus, zager, en Stekelorum, Julia, kantwerkster. Soenen, Julia, 64 j., winkelierster, weduwe van Franciscus Dejaegher, Klaverstraat.Deconinck, Eugenius, 40 j., z. b., ongehuwd, Meenenslraat. Noteboom, Sidonia, 12 j., z. b., Meenenstraat. Wecns. Petrus, 74 j., timmerman, echtge noot van Elaria Damast, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht, 2. Vrouwelijk geslacht, 2. tezamen 4. IJperen, 4 September 1872. Mijnheer den uitgever der Toekomst Een antwoord op mijn artikel van 23 Augusti maakt aan het publiek kenbaar dat ik uit de Handboogmaatschappij Guillaume Teil met eenparige stemming der tegenwoordige leden uitgesloten ben geweest voor de twee volgende redens I" Voor tweedracht te hebben willen maken door de be diening van een recht dut het reglement toeslaat 2° Voor eenige confraters uitgemaakt te hebben voor stuile stekkers Men kan begrijpen dat eene maatschappij uit haren boezem een confrater verwijdert die geen eerlijk man is; die,bij voor beeld, door de Rechtbanken tot eene eerschendende straf zou verwezen zijn die in het openbaar leven of in zijn huisgezin een schandalig gedrag zou hebbendie in de Maatschappij zijn jaargeld niet betaalt of aldaar tweedracht zaait door zijne baatzuchtige of twistzoekende driften maar, onder de boven gemelde voorwendsels, zijn ontslag geven aan een lid op wiens eer niets te zeggen is en die zich van alle zijne verbin tenissen jegens de Sociëteit gekweten beeft, dit is eene onver staanbare daad. Noch voor het gebruik van een recht dat het reglement toeslaat, noch voor het woord stuitestekkers (die niet kwetsender is dan den hèrbergklap betrekkelijk de zure fijgenkan eene serieuze maatschappij, die zich zeiven eer biedigt, een medebroeder verstooten. Er moet onder deze brutale daad een ander beweegreden schuilen die men niet durft bekennen, en ik dage den opsto ken van deze wraakzuchtige handelwijze uit om deze beweeg reden le laten kennen en te BEWIJZEN, indien hij niet wil doorgaan voor een lafaard (in het fransch lachc). Wal aangaat den maatregel genomen door 8 of 13 leden der maatschappij den Hertiedereen weet dat dit eenige da gen te vooren gebakleerd is geweest door de kamerader)j van gelijksoortige liefhebbers, met het inzicht van de onver schoonbare beslissing der voorgaande Gilde te verrechtveerdi- gen. SISSEN. Poperinglie, 3 September 1872. BE WIL MES VOLKS. Als men den uitslag, eener kiezing te beknibbelen vindt en de domheid er van met zijne pen afschildert, de kathoüjke schrijvelaars springen aanstonds op hun peerd en antwoorden op een ernstigen loon, zonder den minsten glimlach te geven dat die uitslag de uitdrukking is van den wil des volks en «-el volgelijk moet geëerbiedigd worden, Het volk wil van geene liberalerij meer zegde onlangs een prulbladje, sprekende van eenige rotte kiesnesten, gelijk Poperinglie en Proven waar de schelen en kreupelen koning zijn. Zoo dan, al wat té Poperinglie en te Proven gebeurd is op 1 Juli laatst is de wil van het volk De vervanging van oudgediende, onafhankelijke en volkuiinnende gemeentebestuurders door onderdanige dienstknapen van den pastor is de wil van het volk I De ver wijdering uit ons stadsbestuur van M. Van Merris en M. Hoe- lens, en hunne plaatsvervulling door de heeren Charles Devos en AchiHe Van Renynghe is de wil van het volk Ja, wij hebben het gezien, op den dag der benaming van onze twee nieuwe schepenen, hoe deze vervanging beant woord heeft aan den wil des volks en hoe het volk hierover ie vreden was. Eenige zeldzame vaandels aan de pastorij- en ka- peildnijhuizen, aan de. kloosters en aan de gevels der meest gekreteniseerde huisgezinnen waren de eenige praal(eekens waarmede deze benaming gevierd werd. Onder het volk was er eene doodsche stille, een volstrekte calme plat gelijk m het midden van den nacht. Noch op de markt, noch in de stralen hoorde men het minste gerucht noch het minste vreugdegeroep; niemand stuk zijn hoofd buiten, en men had kunnen dien dag 111 zijne hemdeslippen de stad doorloopen zonder van iemand gezien te zijn/Zelfs in den avond ontstond er nergens de minste beweging; de estaniinels die gewoonlijk de levendigste zijn, waren als dood, en men zag geen andere iichtsteking dan die van den kathoiijken Kring waar irn-n, voor eene som van 1 fr. 98 c", de vensters met slaapkeersjes versierd had. Ook Maandag laatst heeft de instellatie van onze kalholijke stadsbestuurders plaats gehad zonder dat het iemand bemerkt heeft. Indien de uitslag der kiezing anders geweest ware, en in dien men ten dien gevolge onze liberale schepenen behouden had, dan zou het ook onder het volk anders gegaan hebben. Dan zou men de stad in volle beweging en in blijdschap ge zien hebben; dan zou men een franse,fifen mesdag gehad heb ben dan zou de geestdrift en het vreugdebetoog algemeen geweest zijn dan zouden de neringdoeners goede ontvangs ten gedaan hebben. Deze sliizwijgeriheid, deze doodstille kalmte die zich van meer tot meer in onze stad doet bemerken, is een bewijs dat het volk misnoegd is en gestemd heeft niet volgens zijnen wil, maar legen zijnen wil, tegen zijnen wensch en tégen zijne na tuurlijke neiging. Het is niet noodig hier nog te herhalen door welke dwang middels, door welke bedriegerijen, door welke leugens en door welke hatelijke bedreigingen en valsche beloften men den waren geest der poperinghenaars ontaard heeft, en boe de geestelijkheid hier haren wil in de plaats gesteld heeft van dien der kiezers. Het Nieuwsblad zal misschien nogeens deze waarheid be twisten en gebaren niet te verstaan dal een kiezer kan stem men tegen zijnen wil, indien hij den raad, dien men hem diesaanguande geeft, niet goedkeurt. Maar hoe vele werken doet men niet tegen zijnen zin zonder van de noodzakelijkheid dier werken overtuigd te zijn? Hoe dikwils moet men zijnen wil niet van kan! stellen, en hoe dikwils moet men, bij voor beeld, zijne goesting niel slachtofferen aan de voorschriften der wet, aan de geboden Gods en aan de geboden van onze Moeder de 11Kerk He wel, beeft' de li. Kerk, die voordezen maar vijf geboden had, niet een zesde gebod er bij gevoegd niet te doen stem men volgens den wil van M. den pastor Heeft zij dit gebod niet bekrachtigd nn-l de uitspraak der helsche straffen, zeg gende dat men op zijne consciencie,.('l is te zeggen zonder zonde le doen) niet mag stemmen voor de liberalen :t Is alzoo dat vefe kiezers van Poperinglie, die tegen hunne goesting te bicchte gaan en die op de vastendagen liever vleesch als visch zouden ten, ook gen hunne goesting ge stemd hebben, om le voldoen aan het gebod der 11. Kerk. Dat men eens het zesde gebod der H. Kerk afschafte en rael de kapellaantjes doe T geen men gedaan heeft met de open' bare ambtenaren, en men zal zien wal de u ildes volks is. v - g Proven, den 2" September 1872, lieer Opsteller, Dit edel wijdvermaard Nieuwsblad is zoodanig gewoon ie liegen dat liet gedurig denkt dat anderen zich ook altijd 1)1,1 leugens bezin- houden. Die rechtzinnige Provenatir, corns- 7m pondent der Toekomstis van Rousbrugge, zeggen ze. -- spreekt dit bladje het meent zeker dat die Provcnaar P311 Rousbrugge, volgens het bladje der suilen), die zich v°or rechtzinnig uitgeeft, een leugenaar is. Nu die rechtzinnige nn11' troost zich bij de gedachte: Slechts van eenen zwarten pot' is men vuil gemaakt. Jn liet voorlaatste nummer van dit hoogst voortreffelijk hl-1 staat er c dat men slechts op eenen zondag mond te Pro' een pintje behoeft te drinken om te zien hoe ge ut t daar m

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 2