Burgerwacht van IJperen. UIE Ycpsciiillige lijdingen. BERICHT» TE YPEREN Op Yrydag 13 September 1872, Sommaire du numéro du 7 Septembre de Veemarklen. Dc Majoor, hoofd der Burgerwacht, heeft de eer al de leden te verwittigen, dat de Internationale Sehijfschieling, door hel Gouvernement aangebo den ter gelegenheid der 42" verjaring der Nationale onafhankelijkheid, den Zondag 22 September zal beginnen, de volgende dagen zal voortgezet wor den om gesloten te worden den 27 der zelve maand, ten o ure 's avonds. De heeren leden der Burgerwacht die zouden wehschen deel te nemen aan deze schieling zijn verzocht zich te willen aangeven in het bureel van den staf, kaaistraal, n° 8, te beginnen met Maan dag 2 September ten middage tot I 1/2 uur des namiddags, alwaar er hun eene aanvaardings-kaart zal afgeleverd worden. Mijnheer de:. Minister van Binnenlandsche Za ken door zijnen omzendbrief van 28 Augusti laatst. N° 8->80. heeft mij laten weten dat al de Bur- gerwachten die zich naar de aanstaande groote prijskampen-schietingen van Gent en Brussel zullen begeven, zullen op de Uzer-wegcn van den Slaat, zelfs wanneer zij afzonderlijk zullen reizen, een vermindering van 50 0/0 bekomen op de prijzen der gewone bestaande prijzen. Deze afslag zal allesinds maar toegestaan wor den dan wanneer de wachten die reizen zich in uniform zullen stellen en voorzien zijn van hun geweer en hunne wapens. De Kommandant der Burgerwacht, get.) A. IiïNpsBick: om 9 uren voormiddag te beginnen, ten huize al- waer onlangs den heer Francis Vandenbulcke overleden is, in de Meenenstraet, N° 7. te Yperen, zal de notaris VAM EECKE, te Yperen. openbaer- lyk verkoopen alle de MEUBEL AIRE GOEDE REN door hem nagelaten. SSI is en hoe weinig men er zich met den Baron en zijnen liedje- zanger bezig houdt. Inderdaad, alles is er gerust; maar waarom Het is zeker van blijdschap, omdat den heer Baron afgestemd is en er misschien welhaast aan het hoofd der ge meente eene boer zal staan, die niet meer van bestuurzaken kent dan het manneken in de maan. 't Is, volgens mij, eene zonderlinge vreugdeviering 's zondags avonds in de herbergen bijna niemand te vinden I De kermis zal er ook heel vrolijk uitzien Wat den heer Baron betreft, overal waar men van hem spreekt, geven de weldenkende inwoners hunne droefheid te kennen over de stemming van I" Juli, en de daad van deze, die vóór de kirzing hunne stem aan den heer Baron beloofden, en dan schandelijk hun gegeven woord introkken, wordt door iedereen gelaakt. Ten anderen, de liefde der inwoners tot den kapelaan is zoo groot dat iedereen wenseht hem dadelijk van de gemeente te zien vertrekken, 't Is misschien uit oorzaak dezer uiterste genegenheid dat het Nieuwsblad zegt: de ProvenaarS zou den in de Toekomst niet schrijven. De brief van dien Provenaar moest het vuilblad wel erg op nemen, dewijl het tot tweemaal toe in zijne raaskalling er iets over babbeltIk geloof dat dit edel bladje, die de christelijke liefde moe! aanpreéken,dien correspondent zon w illen kennen, om op hem wat gal uit te spuwen, gelijk het gewoon is te doen op ieder, die zich niet gedwee onder gezag der politieke zwarte volksdweepers bukt., De rechtzinnige provenaar. Póperinghe, 5 September'1872. De eedprestatie en instellatie van onzen Gemeenteraad heeft Maandag laatst plaats gehad met de allergrootste plechtigheid. De Raadsheeren waren afgewacht door de geestelijkheid in liet Gasthuis alwaar al de gestichten der stad uitgenoodigd waren. Met het slaan van 10 uren, onder hel vliegende geluid van al de klokken, schellen en bellen der stad, zag inen het Oude-Manncnhuis, hel huis van berinhertigheid, de Roobout- school, de Zwartemutsschooi, de Broeders van Liefde, de Vincentlussen, les Dames de Miséricorde, het Kollegie, de Congregatiën der twee geslachten, de Nonnen der verschillij»e kloosters, enz., zicli in rangorde stellen om het Magistraat processiewijs te geleiden naar hel Stadhuis. De bijlende Gre nadiers marcheerden aan het hoofd om al de liberalen die op hunnen weg stonden den kop af te bijten,en de geestelijkheid, pontifikaa 11 ijk officicerende, kwam aan den steert in eene wolk van wierook. Den stoet was gesloten door Jan Lap, KeuleZeel en Charles Baert in uniform van gardechampetters. Op het Stadhuis gekomen zijnde hebben de Raadsheeren, ais twaalf apostels (den dertienden is overleden), zich elk in zijnen zetel neergezet, en op het kommandement van een, twee, drij, uitgesproken door den eerweerdigen heer deken, hebben zij al hunne schoenen en koussen afgeworpen om een voetbad te nemen tot het afvvassclien der overblijfsels van zon den waarmede zij nog zouden kunnen besmet zijn. De eer- weerde heeren Jochemus, Idus, Wilgius en Krulieboiius wa ren belast met de teëen der twaalf apostels te kuisschen en de nagels geheel kort te snijden. Deze werkzaamheden gedaan zijnde, hebben de Raadsleden in de handen van den lieer deken den. eed afgelegd van ge- trouwigheid aan den Paus en aan alle zijne dienaars, en van de belangen hunner ingezetenen te besturen tot hunne ziele zaligheid. Dezen eed is door een generalen bravo begroet geweest. Eene groote brooddceling van deijpondertjes aan al de ar men der stad op de bijzondere beurs van den lieer Burgmees ter werd aangekondigd, en dit op rekening van de 10,000 fr. door dezen milden heer in kas gehouden en beschikt lot troost van den armen gedurende den winter, om eene neus te geven aan de liberalen die hunne giften opgeschorst hebben tot als- wanneer de dischrekeningen zullen overgeleverd zijn in goe den en gezonden staat. Daarna heeft den heer deken een ban ket vastgesteld op Maandag aanstaande in het Bisschoppelijk Kollegie, aangeboden aan de heeren van het Magistraat, uit dankbaarheid over hetgeen zij in het toekomende ten voor- deeie der religie zuilen verrichten. Zijne Ilooveerdigheid den Bisschop zal de eereplaats bekleeden en een toast voordragen aan Zijne Heiligheid den Paus-Koning. Den oudsten Raadsheer M. Laitchaud de Bruxelles, zal de gezondheid voorstellen van den heer Burgmeester en al zijné medebroeders. Deze smulpartij zal gevolgd worden van een luisterlijk vuurwerk waarin al de'portretten der Raadsleden; op wijze van eene Apothéose^ zullen te zien zijn." O. Q. EIKTT WEE5JW EÜSGEKLEJISK GEZAG. De pastor van "Worsten, in zijn sermoen van Zondag lest, heeft een nieuw polieie-reglemeut, op het openen en sluiten der hureclen van het Sekreiariaat en van den Burgerstand, aangekondigd oin in uitvoering gebracht te worden met de goedkeuring van Zijne Ilooveerdigheid den Bisschop van Brugge, lid van hel 8° Ministerie, 't welk behelst het volgen de, tc w eten Vrt. 1. De bureelen van het Sekreiariaat en Burgerstand worden geopend des morgens om 8 uren tol 's middags, en van 2 lot 5 uren des avonds, de Zondagen en heilige dagen erkend door de II. Kerk en de biddagen uitgezonderd, alsook de feestdagen der heeren pastor en onderpastor en van dra veldwachters Art. 2. - De overtredingen aan het vorig artikel, door den Sekretaris en den bedienden van den Burgerstand zullen gestraft worden met eene afhouding van traktement ten voor- deele der kas van de aflaten van S' Pieterspenning en van de kleine Chinezen, en, in geval van hervalling, tot twee maan den opsluiting in een klooster der kleine Broeders of bij de Paters Trapisten. De plichtige zal daarenboven beroofd wor den gedurende 2 jaren van al de gratiën en voordeden te spruiten uit de keikelijke diensten. Art. 3. De heeren pastor en onderpastor der gemeente en den veldwachter w orden belast met den uitvoer dezer. Art. 4. Afschrift dezer in dobbel zal worden toegezonden aan de goedkeuring der Katbolijke Overheid. Opgemaakt in zitting, in de Pastorij, den 23 Angusti 't jaar Ons Heere Jesu-Chrisli 1872. GeteekendMODESTUS, Pastor in YV Een brief ons toegezonden uit Oostvletercn, niet ondertee kend, kan niet overgenomen worden. - IJPEREN. De plech-tige doop van het jongste kind des konings heeft Dinsdag plaats gehad in de kapel van hel paleis van Laken. De aartsbisschop van Mechelen heeft het doopsel toe gediend. Sedert eenigen tijd worden op den spoorweg van Brugge naar Kortrijk rijtuigen van het zwitsersch model gebruikt. Deze rijtuigen hebben eigenllijk geëne portels. Men gaat er in langs een platform waarop een veslibuul opent, dat te midden van al de compartimenten opengaat en bij middel van een coulissebrugje van het eene rijtuig in het andere gaat. Om de kaartjes af te halen, hoeven de spoorwegbedienden buiten de rijtuigen niet meer te lobpen en de reizigers blijven gespaard van de onaangenaamheid eiken oogenblik de portels te zien openen. De bekrachtigingen van het uilleveringstraklaat, met Engeland gesloten, zijn verledene week teBrussel uitgewisseld. Een groot aantal engelsche volunteers zal gevolg geven aan de uitnoodiglog van de steden Gent en Brussel, oin daar de schutterswedstrijden te komen hijwónen en door hunne tegenwoordigheid te heipen opluisteren. Er zal een schitte rende staf medegaan, en aan toasten en wederzijdsche vriend schapsbetuigingen zal het ook niet, evenmin als vorige jaren, ontbreken. Eene misdaad heeft het anders zoo rustige dorpje Es- pierres in verslagenheid gedompeld. Den 28 Augusli heeft een jongeling, bij het eindigen der kermisfeesten, zich met een jachtgeweer gewapend, op eenige slappen afstands van het marktplein verborgen en twee schoten op een jongeling van llelchin gelost, die dood nederviel. Nog niet tevreden met die eerste misdaad, heeft hij lijd gevonden om zijn wapen te her laden en op het leven van een persoon uit Warcoing aau tc leggen. Een dagblad heeft de volgende berekeningen gemaakt Om den afstand van de aarde tol de zon af te leggen, zou een kanonbal, die 400 meters per seconde doet, 12 jaren noo- dig hebben. Eene locomotief in volle vaart zou 270 jaren rioo- dig hebben. Een persoon die dag en nacht gaal 4000 jaren. Eindelijk, om de hoogte der zon te bereiken zou men een mil jard 800miljoen torens opeen zetten ieder zoo hoog als de toren van Notre-Dame te Parijs, als men 100 miljards lam- bourmajörs opeen zou plaatsen, zou men aan de zon reiken. Wij hebben de berekening niet nagezien, er kan wel een foutje in zijn. MENGELINGEN. T Is wel dan z' het niet en weten in de Toekomst anders 't is zeker 'k zonder in moeten. Waavan Ge weet da7 m' ons dissendag avond goed amuseerd hên. -1 Jp, 'k bént èzien, je was met nen vreemden of twee. - Eb wel'k zijn met den kleenslen van de twee meê égaaii naar zijn hotel, en ik die nooit geen apen en pakke, k ken daar nen dreupel of viere alexi in êmerfd eu os 'k bui ten kwam, 'k en zag geen hand voor mijn oogen en 'k en vvete niet ol wa da 'k èdraait zijn, 'k zijn aan d'Auwerpoorte uit kommen I Bon ca aan d'Auwerpoorte? Ja, en gelukkig da 'k (malgré mijn chike) den halletor ren in den mot kreeg anders k en ha nu nog niet t' huis t'vvist. EIlLUSTUATION EuItOPKENNE Nos Gravures: Les valets de chasse. Espièglerie d'école. Les pi tits favoris. L'n tour de ville. I'kxti- Causerie. La découverte du docteur Livingstone. Correspondence de Norvvège. Père ct compère. Pacjue- rette. L'hcroïne boomarans. du mal. Suite. Miscelianées Lc aïorSs'ljït. Per hectoliter. 2 Sept. Witte tarwe fr. 28 88 a 27 Roodea. 100 k 9 a 10 Rodde tarwe aBoter p. i/2k. 1 02 a 1 03 AARD DER GRAVEN ENZ. 7 Sept. 31 Aug. verkocht tc kwantiteit. middonpr. 1>. lOükiJo. verkoclilte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe -12,400 54-50 13,500 54-25 Rogge 5,900 17-75 5,500 17-75 Haver 2,200 16-75 3,900 17-00 Erweten ,800 17-87 1,000 17-50 Boontjes 900 19-25 500 19-OQ. Aardappelen 7,000 7-30 0,000 7-00 Boter 500-00 290-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 3" lot 18" Sept. is gesteld aan 53 c. per kilo. Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. Rogge Sucrioen Haver Boonen Veai'ac. Per hectoliter. 4 Sept. 28 Aug. tottot 423841- 2220- 23- av 20 12 19 44— 21 12— 19— 14— 21- Kortrijk, 2 Sept. 309 hoornbeesten'zijn tc koop gesteld waarvan er 296 zijn verkocht geweest. Brugge, 3 Sept.. Ter veemarkt van heden telde men 040 hoornbeesten. ■■■■imÏT' r 'Na—mi" "VENDITSE Rogge Haver Eieren per 25 2 18 a 2 43 0 07 a 7 54 Pierdb. p. h. a

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 3