m VAN IJPEREN. Schoolpenning. ONDERGANG DER WERELD. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 547. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschilligie Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25'centimen. ZONDAG, 15" SEPTEMBER 1872. Bcreel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. r VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-55. - 5-33. Naai- POPERÏNGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. inschrijving geopend in het bureel der Toekomst. STORTINGEN De Redactie. 5'-00 Een nietgenoemde. 20-00 M. C., tot ondersteuning van 't lager onderwijs. 20-00 A. V. (vriend van B....) 5-00 M. De Creus en O. 5-00 Inschrijving E. B. 10-00 G5-00 JAARLIJKSCHE INSCHRIJVINGEN Keizers Wilhelmen Alexander alsook de groot hertogen Nikolaas en Vladimir, hebben gisteren morgend Berlijn verlaten. Ondanks het regenachtig weder was er veel volk aan de statie en de geestdrift was zeer groot. Keizer Wilhelm begeeft zich naar Marcinburg. Aan den Journal des Dêbals wordt uit Madrid onder anderen gemeld, dat de regeering behalve de wetontwerpen tol invoering der rechtspraak door gezworenen en tot afschaffing der konscriptie, bij de Cortès ook een voorstel zou ter tafel brengen tot regeling der betrekkingen tusschen den Staat en de kerkgenootschappen. Zonder zeer radikaal te zijn, zou. volgens den korrespondent, deze wet aan de katholijke geestelijkheid een groot gedeelte der thans door haar genoten voorrechten ontnemen en haren invloed aanzienlijk doen verminderen. Het spaansch gouvernement heeft voor de kiezing van den Senaat een schoonen zegepraal behaald. Er zijn 144 senateurs van de partij des gouverne- ments gekozen en enkel 58 lot de oppositie behoorende. Lord Kinnairth. lid van het Britsch Parlement, heeft prins Bismarck een adres aaangeboden, voor zien van een groot aantal aanleekeningen, onder anderen van Engelsche Bisschoppen, vele leden van het Parlement en van den hoogen adel. In dit stuk verklaren zich de adressanten tegen de onfeil- baarheidsleer en brengen zij hulde aan prins Bis marck, wegens zijn geduld, beleid en volharding in den strijd tegen het ultramontanisme. Dezer dagen zijn 250 der uit Duitschland ver dreven Jesuilen te Parijs aangekomen. Die uit El- zas-Lotharingen zijn gekomen, blijven in Frank rijk, de anderen gaan naar Engeland en Italië. Wat zijn er toch Jesuiten in de wereld De klerikale nieuwsbladen maken veel opstel over den naam van Geuzen die eene kiesvereening van Antwerpen heeft aangenomen, alsof dien be duidde dat de leden ervan de gezworen vijanden van den Godsdienst zijn. Dit trachten zij wijs te maken aan de menigte die met de geschiedenis niet bekend is, daarom dunken wij het nuttig den oor sprong, die de ware beteekenis van dit woord aan duidt, te doen kennen. Op het einde zijner regeering. Keizer Karei op gehitst door den jesuit Loyola, van wien hij zijn onderwijs had ontvangen, had begonnen met de vrijheden der Belgen en bijzonderlijk de vrijheid van geweten te bevechten, hij had zijn zoon. Phi— lippus de II, bij testamente aangemoedigd om de genen die men verdacht van de hervorming te DE TOEKOMST IJZEREN—WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - M-45. - 3-40. - 6-32. Naai- ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40 DE Vervolg en slot. Dc nacht brak aan, zonder dat de voorspelling was vervuld. De wereld was ongedeerd gebleven. Mei een verlicht hart be gaf ieder zich ter ruste, en daar de zenuwen geruimen tijd overspannen waren geweest was weldra ieder licht in het stadje uitgebluschtde vrome zielen sliepen. Om de weldige warmte had ik mijn bed voor het venster van mijn dakkamertje neergelegd en was spoedig ingeslapen. Te middernacht werd ik door een vaal licht gewekt, en ter wijl ik mij slaapdronken de oogen wreef, hoorde ik een ver wijderd onaangenaam geluid. Nieuwsgierig- keek ik over de daken naar de lucht en voor mijne blikken ontrolde zich een tooneel, zooals ik later nog eens, aan de golf van Mexico, heb gezien. Ver over den stroom, daar waar op den anderen oever de horizon met den bergketen ineensmolt, zag ik een vale lichtstreep terwijl ik een aanhou dend dof gerommel hoorde. De lichtstreep liep van het zuiden naar het noorden, en als van tijd tot lijd een felle bliksem straal uitschoot, werd de loodkleurige atmosfeer als door een Hauwen spookachtigen maneschijn vellicht. Bij iedere nieuwe flikkering werd de lichtstreep grooter en in gelijke mate naderde het rollen van den donder. Hoe meer de lichtstreep naderde des te krachtiger werd hare werking; onwillekeurig sloot ik als verblindde oogen, en toen ik ze weder opende was het alsof het geheele firmament in rlamn-en stond. Het was een vreeselijk schoon schouwspel. Door de dreunende donderslagen, die in honderde voudige echo's langs de rotsen ratelden, was de grheele bevolking uit slaap gewekt. Toen de bleeke gezichten het vreeselijk schouw spel zagen, werden zij door zoo hevige vrees bevangen, dat men meende, dat de ongelukkige menschen het verstand hadden verloren. De ondergang der wereld is nabijDie angstkreet hoorde ik uit alle vensters. Vrouwen, geheel in nacht gewaad, grepen hare kinderen uit het bed en vluchtten huilend bij een buurman in, bij wien zij met waanhoop werden ontvangen. Anderen bleven als verlamd van schrik op straat staan of zon ken op de knieën neder om instinctmatig een gebed te preve len. Hier en daar liep een anstig kind in nachtgewaad door de nauwe straten en zocht vveenend naar zijne moeder. Bijna nergens zag men licht. Van seconden tot seconden nam de chaotische verwarring toe, tol dat kapelaan Ensebius met den uilroep: tiaar de kerk I -•> zich door de menigte een weg baande. De reddende engel was gevonden. Ken breede schaar van halfnaakte vrouwen eii kinderen sloot zich reeds achter de soutane aan. toen een vreeselijke donderslag, die door een ge weldige stormvlaag werd gevolgd, welke dakpantien en spar ren in de straten slingerde, de menigte uit elkander joeg. A\ ie zich redden kon vloog door de openstaande huisdeuren naar binnen, en slechts schreeuwende kinderen strekten om hulp smt-ekende hunne armpjes uil, totdat een reddende hand hen naar binnen haalde. Het werd pikdonker, en het brullen van den storm was ge- weldigtoen volgde een donderend geraas. De wind had het dak van een nieuw gebouwd huis weggerukt en door de lucht geslingerd. Toen eindelijk ook het gehuil van den storm ver stomde, was het alsof met een enkelen slag de wolken waren verscheurd. Het was geen regen meer die plassend nederslortle, het was een zondvloed De waterstroomen ruischten door de straten als een bergstroom borrelend liep het in de kelders al hooger en hooger steeg de vloed en daarmede de angst van de toeschouwers. Geween, zuchten, hulpgeroep weerklonken uit alle huizen het was een helsch concert. Gelijk er aan alles op aarde een einde komt, zoo ook aan den regen. Langzaam liep het water uil de straten weg. Het gejammer verstomde, en plotseling keek de zon lachend en schelmsch over de daken wilde zij zeggen Wel, hoe maakt gij het daar, gij gekken In den loop van den morgen bleek bet, dat verscheidene vrouwen door schrik aan een tijdelijke geestverwarring leden, dat een kind door een dakpan was gedood en een meisje toe vallen had gekregen. Velen wenschten elkander geluk dat zij met eeoige builen of eene fiinke verkoudheid vrij kwamen. Nog in de zelfde week kwamen drie paters jesuietcn in het stadje, en bij die gelegenheid verkondigde de nu zalige pater Roh, dat liet slechts aan de dringende gebeden van zijn orde en aan de smrekingen van Loyola was gekikt om de dreigende ramp af te wenden. De dankbaarheid der inwoners bleek dui delijk uit dc rijke giften die in de ofiërbus stroomden, terwij! tevens tegen een vasten prijs aüaat werd verleend. Hoe vindc die comédie?

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 1