Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. willen aannemen, te vervolgen: deze aanbeveling, voor een bloedhond als Philippus, was overtollig; bij nam deze veronderstelling ten bate om al de vrijheden der steden en van het land aan te slaan, en deed door de spaansche soldalen alle slach van vervolgingen uitoefenen tegen alwic die aan hunne vrijheden gekleeft zijnde, de zelve verdedigden; een verbond tusschen vier honderd edellieden werd gemaakt om aan de Hertogin Margareta, die alsdan bestierster der Nederlanden was, de betoogingen der bevolking te gaan doen, die verlangde zijne voorrechten w eder te krijgen vier honderd gingen in orde twee en twee tot de Gouvernante om door hare fusschenkomst hun verzoek aan den koning te doen geworden het was Henderik van Bredero- de die het smeekschrift atlas, Margareta was zienc- lijk ontsteld, maar de Graaide Bairlemont fluister de haar in het oor: Wees niet beducht het zijn Guiten (Gucux)des avonds, de Edele afgezanten namen het avondmaal te zamen in het hotel de Culenbourg, Van Brederode die de woorden van Bairlemont, de President van den Raad, verstaan bad, herhaalde de zelve; de geestdrift had geen palen meer, men dronk op de gezondheid der Gui ten (Gucux), men vernieuwde den Eed aan malkaar getrouw te blijven om de vrijheden der bevolking te verdedigen en de invoer der inkwisilie te be vechten, en men nam de woorden van Bairlemont voor zinspreuk aan, men dronk op de gezondheid der Geuzen en een der aanwezigen voegde er bij Geus tot den bedelzakmaar Philippus dit verno men hebbende, verdubbelde zijne strengheid, ver ving Margareta door Alvares, Hertog van Alva, die terwijl de koning te Madrid de belgische gezanten in het gevang deed vermoorden, de Nederlanden met bloed bedekte. Gedurend de vijf jaren zijns beheers, meer dan twee duizend edellieden en bur gers werden door de handen des beuls, of levende verbrand, of onthoofd! Natuurlijk deze gruwelda den wekten de driften der menigte op. Willem van Nassau, genaamd den Taciturne, ligtc soldaten op die den naam van geuzen aannamen, zij waren ver deeld in zee- en boschgeuzen die verscheide zegen- pralen op de spaansche legers behaalden de koning ziende dat hij door geweld de Belgen niet kon over meesteren, verving den moordenaar Alva door den Hertog van Parma. Veel der opstandelingen ondergaven zich en de dood van den Taciturne, die de koning had doen vermoorden, deden de zuider- lijke provinciën der Nederlanden nogmaals onder het gebied der spanjaars terugkeeren. Dus er volgt hieruit dat de naam van Geusdoor eenekiesmaatschappij van Antwerpen aangenomen, wezen tl ijk beduidt«de verdedigers der vrijheden, namens welke de omwenteling van 1850 plaats bad, het is te zeggen, de vrijheid in alles en voor eenieder. Kennen hel de schrijvertjes van 't schandaalblad, hoe zij de gezonde rede eens onpartijdigen schrij vers verdraaien en wringen moeten om ten hunnen voordeele le preêken? Ja, een protestant heeft zulks geschreven daar hij zag dat de jesuiten en hunne werkingen maar dienen en altijd gediend hebben ten nadcele van alles wat eigenlijk godsdienstig en eerlijk is. Ja, heerkens, volherdt in uwe schandelijke middels om alles te overheerschen en onder uwen ijzeren klauw te krijgen en welhaast zal ons edel en heilig geloof gemengd in uwen modder cn afschuwlijkheden en dooi1 u medoogeloos besmeurd,geheel zijne weerde en zijne heilzaamheid verloren hebben. Gaat maar voort met God en de mensehen te tergen, op u alléén zal de straf nederdalen Hel schijnt dat de pennc-krabbers van bet helle- bladje schrikkelijk in de neus gekitteld worden dooi den bijval welk de inschrijving op den schoolpen ning in ons bladjc geopend ontmoet. Spertelt maar zwarte mannekens, gij spaart noch laster noch venijn om ons te verpletteren,eh wel! wij ook zul len geene eerlijke middels sparen oin paal en perk te stellen aan uwe helsche werkingen waarmede gij het volk in de onwetenheid tracht te houden. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. 53c«len weg niet de Jtesuitcn cn snos*gesi weg niet Jtesus zelve, zegt een protestanschc schrijver. {Nieuwsblad, van 7 Sept. 1872, N° 349, 7l' kolom 33, 54 en 55 regels. IJperen, 14" September 1872. Aanhouding. - Deze week heeft onze policie aan gehouden zekere I'ieter Kotkuit, oud 40 jaren, geboortig van Everghera en wonende te Meenen, als plichtig aan een diefstal van zokken, ten nadeele van sieur Torreborre, logisthouder alhier. Werki'echtersraad. - Vrijdag namiddag ten 2 ure heeft de kiezing plaats gehad van eenige leden van den werkrechtersraad. Het 1° bureel (werkbazen en nijverheidshoofden) was in de blauwe zaal, in het Stadhuis, werd voorgezeten door den heer schepene Vanheule; het 2C bureel (meestergasten eu werklie den) was in de beneden zaal en werd voorgezeten door den heer schepene Hynderick. Zijn gekozen in het 1° bureel, in vervanging van de heeren Van Alleynnes-Schockeel en Brunfaut-Van Alleynnes, MM. Brunfaut-Van Alleynnes, kanlenkoopman, en Leon Cardinael, brouwer, werkende leden. In het 2e bureel, in vervanging van de heeren Blieck, Dujar- din en Derille, MM. Désiré Blieck, meesterknecht van open bare werken, Constant Dujardin, meesterknecht bij het leerwerkhuis van IJperen, werkende leden en Pieter Derille, ijzergieter, bijvoegend lid. Benoemingen. - Op veel onzer buitengemeenten maakt men voorbereidsels lot het inhalen van den burgemees ter. Overal zal het feest zijn. Wij hebben tot nu toe deze benoemingen niet afgekondigd, omdat er sommige nog niet gedaan zijn. Wanneer al de bena mingen gedaan zijn, zullen wij de algemeene tabelie er van geven. Burgerwacht. - Maatschappij Cijbeischutters. Uitslag der schieting van 9 September. Hoogst getal punten. lc prijs. Gardinael, Leon. 2e prijs. Podevyn, Auguste. 3e prijs. Poot Henri. Schoonste wit. Vergracht Jules. Bedcvaarcïeu. - Alle dagen, gedurende de Octaaf van O. L. V. van Dadizeele, ziet men van IJperen vertrekken geheele bankwagens met inenschen die optrekken naar Dadi zeele. Zonder dezen die te voet den weg afleggen ziet men gansch den dag nog vreemde rijtuigen die ook geheel opge propt met reizigers zich naar deze gemeente begeven. Deze O. L. V. is eene goede bron die jaarlijks aangroeit en van langs om meer profijt oplevert. De eerweerde heer Pastor der gemeente Halwaar er ook een tnirakuleus O. L. V. beeld is, heeft den predikstoel beklommen en zijne parochianen een hard beles gegeven om dat zij allen naar Dadizeele foopen en zij een O. L. Vrouwe in hunne gemeente hebben die ten minste zoo goed is als deze van Dadizeele. Beminde parochianen Hetgeen gij eenige jaren van hier doet is niet zeer wel, gij loopt allen naar Dadizeele in plaats van hier te blijven. De 0. L. V. alhier is alzoo krachtig als die van ginter hel is lang, zeer lang dat 0. L. V. geen mirakels gedaan heeft, het is waar, maar zegt mij eens wat heeft O.L. V. van Dadizeele gedaan ook niets-En wat Het ergste van al is, gij maakt dat wij alhier in onze kerk bijna niets meer ontvangen'. Ai wat wij hier zien zijn onze Plaatse vol met barakken en kramen, wat vreemde schuifelaars die onze boeremeisjes komen bederven en de oorzaak zijn dal er overal gedanst wordt a Ik smeek u dus, beminde parochianen, steek Dadizeele ten naasten jaren in T dak, werft omdat er volk naar hier kome gij moet het voor mij niet doen, maar doet liet voor onze 0. L. V. die er geheel droevig uitziet omdat gij haar verlaat voor eene vreemde, die ons niet aan en gaat en ons niet anders dan schade veroorzaakt Vaa den 6" <©1. den 33" SepflcnsSier. nrmmTiM Mannelijk geslacht ;j) GEBOORTEN v v-i J te zamen, 12. Vrouwelijk 7) Hubail, Henricus, meubelmaker, en Déwilte, Florenlia, naaister. Danse, Joannes, 1 4 j., Meenenstraat. Willems, Amelia, 70 j., vischverkoopster. echtgenoote van Joannes Lamps, S' Jacobstraat. Vermander, Theresia, 61 j., werkvrouw echtgenote van Ludovicus Wullepit, Lange Thouroutstraat! Struye, Maria, 73 jzonder beroep, ongehuwd, Thour outstraat. Priem, Victor, 33 j., werkman, echtgenoot van Sophia ltoffiaen, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. - Mannelijk geslacht, 2. Vrouwelijk geslacht, 1. tezamen 3. Poperinghe, 11 September 1872. EEN PAKJE VARIA. Onlangs zegde het Nieuwsblad dat het manneken van Po peringhe in zijne schriften filosofeert en redeneertheden zegt het dat de schrijvers der Toekomst nooit en durven redeneeren en dal zij schuwen al wie ter tale is en antwoor den kan. Wil men weten hoe de ijpersche prulleman redeneert Zie hier zijne tegenspraak aan de schriften van liet manneke 1° Het schrijven van het mannetje moet diere betaald zijn want't gaat alle verstand te boven van onbeschaamdheid en dwaasheid. 2° Onder de goddeloosheden der Toekomst vindt men eenige botte, onnoozele en belachelijke redens van den pope- ringschen filosoof. 5° Hij is de schoenpoetser van de logie, en (in plaats van uit den pot van S' Pieterspenning, enz.)'t is uit een anderen pot dat bij moet betaald zijn. Daar is geheel de redeneering van den prulleman die zoo wel ter tale is en zoo wel antwoorden kan Daar zijn de re dens waarmede hij de schriften van het manneke wederleg! Niet alleen hij schuwt alle diskussie maar hij durft zelfs in zijne antwoord den inhoud niet melden van hetgeen hij be knibbelt en aanrandt. Het is dan niet te verwonderen dat de dweepers, die de Toekomst niet mogen lezen en maar mogen gelooven 't geen het Nieuwsblad zegt, altijd even dom blij ven. Deeerweerdige evangelist Basilius Ide, die, niettegenstaande het verbod der administratie van den ijzerenweg, over de rails der statie wilde loopen zeggende: 'k schijt op d'admi- nistratie, is Vrijdag laatst door het Vredegercht van Poperin ghe veroordeeld geweest tot eene boete van fr. 21.16 en tot de onkosten van het proces. De dibben en de katholijke kiezers zeggen dat het eene schande is van eenen priester voor het Tribunaal te doen ver schijnen, en vragen hoe het hier zou gegaan hebben met de religie en met de dienaars Gods indien de liberalen aan het hoofd gekomen waren. De verledene week was het Sekretariaat van ons Stadhuis veranderd in eene sakristie. Als men zich daar begaf om den Burgmeester of den Sekretaris te spreken, men vond de bu- reelen vervuld van zwarte kazakken die daar bezig waren met de kiezerslijsten te doorsnuffelen om te zien of er geene libe rale kiezers zouden kunnen uifgeschrabt worden. Met de me dehulp van M. Berten en de twee nieuwe Schepenen, zullen zij, gelijk voordezen, kunnen lijsten maken die in de kiezin gen de rechtzinnige uitdrukking van den wil des volks waarborgen. In een gesprek over de onrechtveerdige benaming van M. Le- lièvre als Burgmeester van Namen, een kalholijk kopstuk deed opmerken dat, over drij jaren, de benaming van M. Roelens als Schepene van Poperinghe, nog eene schreeuwende!- on- rechtveerdigheid was. Maar weel die katholijke man niet dat de meerderheid van het echt kiezerskorps van Poperinghe alsdan wezenlijk liberaal was En weet hij niet dat dit aan het Ministerie is bewezen geweest door de wettelijke uitschrabbing van een dertigtal katholijke kiezers die door de zorg der kapellaantjes en de medeplichtigheid van M. Berten ten onrechte ingeschreven waren Men zegt dat de vader van ecu pauzelijken zouaaf aitijd ging rinkevijlen naar de jonge vrouw van eenen smid en dat men hem aldaar op zekeren keer het gat van den timmerman getoond heeft. Willende zich over dit affront wreken, hel schijnt nu dat die katholieke ricker te samen spant met zijne'1 makker Pappot om, naar het voorbeeld der lïedendaagsche evangelisten, aan dien braven werkman a! zijne kalanten af te trekken. X. mij1 '~f i? mr den 12 September 1872. Eenige vraagjes op Eeaa ïieeSJe eesi eis "I van 't Nieuwsblad. De Sekretaris van Woeslen is niet pasterachtig, zegt Nieuwsblad, maar hij is anderac/iti'g.Wat anderachlig is hij- Is hij Père Hyacinthachtig en Opsomerachlig of wel is 'Hl kleinbroederachtig I f In geval den Burgmeester onwetende is,moet den kneci den meester niet leeren cn op goeden weg stellen om van de

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 2