Burgerwacht m IJperen. ThD euninck -Vandergucliten BERICHT. Tegenwoordig: Oudedileêrmarkt, W 1 van den Notaris BAYART, te Beéèlaere. Versehillige tijdingen. BLIK-, KOPSS- llNKWEKKEK, Etude du Notaire B L T AYE, Le Mercredi 18 Septemb. 187 Le Mercredi 25 Septemb, 1872. Sommaire du numéro dn 14 Septembre de 1 Illustration Elropéenne. De Majoor, hoofd der Burgerwacht, heeft de eer al de leden te verwittigen, dat de Internationale Schijfsehieling, door liet Gouvernement aangebo den ter gelegenheid der 42'' verjaring der Nationale onafhankelijkheid, den Zondag 22 September zal beginnen, de volgende dagen zal voortgezet wor den om gesloten le worden den 27 der zelve maand, ten 5 ure 's avonds. De heeren leden der. Burgerwacht die zouden wenschen deel te nemen aan deze sehieting zijn verzocht zich te willen aangeven in het bureel van den staf, kaaistraal, n° 8. te beginnen mot Maan dag 2 September ten middage tot I 1/2 uur des namiddags, alwaar er hun eene aanvaardings-kaart zal afgeleverd worden. Mijnheer den Minister van Binnenlandsche Za ken door zijnen omzendbrief van 28 Augusli laatst, N~° 8380. heeft mij laten weten dat al de Bur- gerwachten die zich naar de aanslaande groote prijskampen-schietingen van Gent en Brussel zullen begeven, zullen op de IJzer-wegen van den Staat, zelfs wanneer zij afzonderlijk zullen reizen, een vermindering van 30 0/0 bekomen op de prijzen der gewone bestaande prijzen. Deze afslag zal allesinds maar toegestaan wor den dan wanneer de wachten die reizen zich in uniform zullen stellen en voorzien zijn van hun geweer en hunne wapens'. De Kommandanl der Burgerwacht. get.) A. Hynderick. OUDE-KLEÊRMARKT, N° I, TE IJPEREN, heeft de eer Uld. te berichten dat hij zijne woonst komt te veranderen Hij vermeerdert zijnen stiel en vergroot zijne magazijnen die gestadig zullen voorzien zijn van alle slach van Blik-, Koper-, Zinkwerk en ver sehillige soorten van Lampen. Hij verhoopt door dë geringheid zijner prijzen en de uitmuntende hoedanigheid zijner goederen den voorkeur en het vertrouwen van eenieder te ver dienen. KANTOOR Maendag 25" September 1872, Maendag 30" September 1872, a 3 heures de relevée, Marché aux Pores a Messi- nes. venle publique de Divers Objets Mobiliers, plusieurs Chassis. Fe- nêtres, Voleis, Portes, Escaliers, Coffres, Tuyaux pour cheminées et Vieilles RouesGoutières en Zinc, de la Vieille Fcrraille, quantité de Carreaux bleus et rouges, Tonneaux, Bois a brüler, Gites, Poulres, Combles, Poutrelles, Planehes, Croutats; une Horloge, Bouteilles et Cruchons, des Harnais pour voitures, etc., etc. Avec crédit sous caution. it 1 heure de relevée, dans les dépendances de la Maison Commune a Ploegsteert et a divers en- droits a proximilé du village, vente publique de 1° Divers Objets Mobiliers. 2° Une grande quantité de Bois sciés, cou- sistant en Pqutres, Poutrelles. Gites, Planches, Croutats, une trés grande quantité de Rais pour charrons, eie. 5° Plusieurs Arbres abattus et une trés grande quantité de Bois a brüler. La reunion en la Maison Commune. M"" BUTAYE, Notaire a Messines. est chargé de ees ventes et des recette.. Pastor, die hem in dit inzicht door de boeren heeft doen kie zen, niet bedrogen te worden -Indien den Sekretaris van Woesten fraosch is, gelijk de Pastor het meent, is het voor hem niet zoo veel te loffeiijker van den burgemeester Belg niet te laten bedriegen door eenen Romein Mag de Sekretaris van Woesten, door de onwetendheid dér gemeentelijke overheid,den heer Gouverneur, den Arron- disseinent-Kommissaris en de Provinciale Deputatie laten in den zak steken door den eerweerden heer Pastor Zoude den grafsteen in kwestie niet meer dienen om op den keuken van den Pastor te doen denken dan op de geloo- vige zielen die branden in het Vagevuur Zoude het Nieuwsblad niet willen de goedheid hebben de botte vragen van den Sekretaris van Woesten te beant woorden tot meerder eer en glorie der waarheid? Of zoude het wenschen nog eenige poetsen te kennen van den gekruin- den oorenblazer van den Bisschop De Sekretaris weet ook dat hij eene ziel heeft, maar ge looft noglhans aan hare verlossing niet met grafsteenen te stellen waarop zijne namen zouden staan in gouden letters en ton koste der kerkfabriek. IJPEREN. Den Pastor van Woesten heeft in zijn sermoen van Zondag laatst al zijne parchianen uitgenoodigd om in de pastorij eene petitie te teekenen door hem en zijnen onderpastor opge maakt, ten einde Zijne Hooveerdigheid den Bisschop van Brugge, lid van het achtste Ministerie, te verzoeken van aan den Gemeente-Sekretaris den ontslag zijner bediening te wil len geven. Hij heeft ook eene negendaagsche aanbidding in gericht om van den Allerhoogsten den goeden uitval van zijne schoone onderneming af te smeeken. O. Q. Er zijn kommissiën benoemd, in het 1° regiment artille rie te Mechelen, in het 2° id. te Antwerpen en in het 5° id. te Gent, belast met hot aankoopen, voorliet leger, van rijpaar den van inlandsch en deensch ras, van 5 tot 6 jaren oud, en de vereischten voor den dienst der artillerie bezittende, groot van lm55 tot lmb*ö. Dezelfde commissien zullen insgelijks eenige inlandsche trekpaarden koopen, van 5 lot 7 jaren, groot van lm48 tot lm55 ten hoogste. De regimenten kavallerie, namenllijk het eerste regiment jagers, het le en 2" regiment langiers, enz., koopen voortdu rend in- en uitlandsche paarden voor het leger aan. Te Brussel zijn valsche 5 frankstukken in omloop, met de beeldtenis van Leopold II en het jaartal 1870. De stukken zijn grof gemaakt en de klank toont duidelijk hunne valsch- heid aan. Het was Vrijdag, 13 dezer, dat de zaak van pater Smae- len, die vervolgd wordt om de woning van M. Altmeyer te hebben geschonden, voor de korrektionneele rechtbank van Brussel werd opgeroepen. Onder den titel: De dwangarbeid der dagbladschrij vers heeft een schrijver de volgende statistiek gemaakt Een dagbladschrijver schrijft gemiddeld 200 linièn per dag, 6000 per maand, 72,000 per jaar en 2,160,000 in 50 jaar. Nu 6000 regels per maand maakt een boekdeel. Men komt dus uil op 12 boeken per jaar en op het einde zijns levens 360 boeken. Indien men verder aanneemt dat er 80 letters op ieder re- gei staan dan komt men tot een cijfer van 108 miljoen Veronderstelt dat tien regels eene lengte van een meter uitmaken dan heeft hij een afstand van 216,000 meters met zijn proza bedekt. MEN GELIN GEUT Een jongen ging in eenen bakkerswinkel om een brood te koopen. Hij deed den bakker opmerken dat hem het brood wat klein scheen. Bekommer u daarin niet zegde den bakker, ge hebt zoo veel minder te dragen. De knaap legde op den toog een gedeelte van den prijs en ging met het brood weg. He, kom eens terug er is geld te kort. Dat is niets, gij hebt dan zoo veel te minder te tellen. Nos Gravures L'aHcieune Place de Ia Grue, a Bruxelles. Le premier bain. Conlre le courant. Vue d un pont de cherain de fer du Mont-Cenis. Texte Causerie: Nos villes, il v a six cents ans. Cor- respondance de Norwège. Frangois Anneessens, décapite sur ia Grande Place de Bruxelles. Maximes des sages et .sa- ges maximes. L'héroïne du mal. Suite. AARD SER GRANEN ENZ. 7 Sept. 14 Sept. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 12,400 34-50 28,800 34-00 Rogge 5,900 17-75 5,600 18-50 Haver 2,200 16-75 0,000 00-00 Erweten 1,800 17-87 400 18-75 Boontjes 900 19-25 1,100 19-25 Aardappelen 7,000 7-50 7,000 7-00 Boter 500-00 305-00 De prijs van het mcnagie-brood, voor de week van den 4 li" tot 22" Sept. is gesteld aan 35 c. per kilo. Koi'lï'ijk. Per hectoliter. -9 Sept. Witte tarwe fr. 23 a 26 Roodea. 100 k 9 a 10 Roode tarwe aBoter p. 1/2 k. 1 50 a 1 63 Rogge 12 67 a 13 Eieren per 25 2 27 a 2 50 Haver 7 54 a 7 34 Pcerdb. p. h. a Veurne. Per hectoliter. 4 Sept. 11 Sept. Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. Rogge Sucrioen Haver Boonen Ronssc Zaai-tarwe fr. 57 19- tot 28tot 34 42 40 42 22 20 23 15-50 16-25 14 12 14 21 19 21 r 100 kil. 10 Sept. aHaver Nieuwe tarwe 50 a 56 Boonen, fr. 35 a 56 Aardap. 100 k 29 a 52 Boter. p. kilo 17 00 a 18 00 Koolzaad-olie p. 103 kilo. Koolzaad-olie, fr. 84 a LeuvenPer 100 kilo 9 Sept. Oude tarwe Roode tarwe Rogge 16 a 18 50 19 a 20 6 a 7 2 90 a 5 10 Lijnzaad-olie p. 105 kilo I 85 a 85 25 Nieuwetarwe fr. 52 50 a Oude tarwe it Rogge Boekweit Haver 17 50 a a 16 50 a Aardapp. fr. 5 50 it Boter, de kilo 2 70 a Eiers, de 26 2 50 it Koolzaadolie 72 a Lijnzaadolie 87 a TE TORENT, STEKRESTRAAT, IV" S<8, Den Notaris BAYART, ter residentie van Becelaerc, zal overgaen tot de volgende openbare verkoopingen ten 1 ure namiddag, ten huize alvvaer Karei Bruggeman onlangs overleden is, te ÏJecelaere in den Zuidhoek, opeis bare verkooping van: Generaelyk al de Meubels en den Hui. - raed. Allamen, zoo als: Aelkuip, Traemkar, Timmer-AI- laem,Draeibank, Brandhout, Klein Akker Allan;;, Kortewagen, Brandhout, Strooi, Aerdappels te velde en eene Geite. De koopen beneden de 5 fr. met den 10" penning zullen moeten gereed betaeld worden. ten 9 ure voormiddag zal men in d'herberg DE BASSEVILLE en ten verzoeke van Servatius Bartholomeuste IGatatl- voordc, vrywillig en in het openbaer verkoopen Al de Huismeubelen en Herberg-Gerief. 56 aren Aerdappelen, 25 aren Beeten, 5 aren Tabak reeds opgehangen.5 schoone Melkkoeyen en eene Veerze. De koopen onder de 5 fr. met de voordere bespreken, comptant te betalen. A MESSINES.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 3