goedehen, ENCRE BELDE PERFECT! Yerscliillige tijdingen. Vente jmblique VEflKGOPfNG TE GilELVVEET, Openbare Verkooping TE BOESLAGME. IA VA-ET-ALLAjm Maendag 11 November 1872, Al het Taillie Houtdaerin groeyende, verdeeld in verschelde koopen.. Alle slach van NAAI- EN BREIMAGHIENEN, van Elias Hoxve, Junior, (Niet tc confondeeren mcl het syst&me Ilowe die maar een namaaksel is). Nota. - De machienen bij hem gekocht zijn gewaarborcht en men leert de bewerking voor niet. Gemak van betaling. JFerkwijnkel voor herstellingen. over eenige maanden dat al de dochters die geen deel wilden maken van de congregatie, maar slepegen en van de gemeen ste der parochie waren, en dat zij geen deel konden hebben in de voordeeien hieruit te spruiten noch geene bloemen kon den plukken in zijnen hof waarvan het zaad zulke schoone planten voortbrengt, hij wist wel wat hij predikte en zijnen naam mag zeer wei, na zijne dood, in gouden letters op een grafsteen blinken. 0. Q. Poperinghe, 30 October 1872. Wij hebben gezegd dat men te Poperinghe, om eene goede stadsregering te vormen, den Gemeenteraad met de geestelijke Overheid te samen gevoegd heeft, en de onfaalbare pape gaai, die dit niet ontkent en hiervan de reden wil geven, antwoordt dat de geestelijke en de wereldlijke overheid te samen werken om zeden, welzijn en eendracht te stichten. Wij zijn van gevoelen dat al die samenwerking in de ad ministratie, der stad in het geheel niet noodig is, en dal de wereldlijke Overheid moet werken in het stadhuis en de geestelijke Overheid in de kerk. De tusschenkomst van het geestelijk gezag fn de wereldsche -zaken is niet anders dan eene aanmatiging op het burgerlijk beheer en eene ontroo- ving van des zelfs altributien. Wij vinden integendeel dat de eendracht, het welzijn en de zeden veel beter zouden gewaarborgd worden door de tus schenkomst van het burgerlijk gezag in het kerkelijk beheer, want al waar de kerk meester is ziet men broederhaat, tweedracht, wanorde, domheid, armoede en vuiidopperij heerschen, en 't is tegen dien betreurlijken toestand van zaken dat de hedcndaagsche maatschappij in alle landen opstaat om het menschdom van dusdanig meesterschap te verlossen. Maar spreekt gij maar van tusschenkomst der wereldlijke Overheid in de geestelijke zaken of godsdienstige misbruiken, men zal u in het hair vliegen en u uitschelden als een aan rander van ai wat heilig en onschendbaar is. De tusschenkomst of, om beter te zeggen, het meesterschap der geestelijke verwaandheid in het eenig wettelijk burger- bestuur, cl la bonne henredat is rationneel, dat is billijk, dat is recht. Alsdan is alles, volgens de uitdrukking van den onfaalbaren papegaai, lijk of 't zijn moet, zoo als te Poperinghe, te Wérvicq, te Waasten en te Proven. X. De Moniteur heeft ons kortelings de benoeming laten ken nen van M. Achile Van Renynghe als kapitein-commandant, ea van M. Emile Vandenberghe als eerste luitenant der nog te vormen compagnie pompiers onzer stad. Men verwachtte zich ook den naam te zien verschijnen van Pappot als onderluitenant; maar het schijnt dat deze naming uitgesteld is om reden dat deze kandidaat nog geen certifikaat van goede zeden heeft kunnen bekomen. Iiij moet vooraf gaandelijk boetveerdigheid doen om vergiffenis zijner zonden tegen de zuiverheid te verkrijgen, en men zegt dat hij door het 8° ministerie gezonden is tot O.L. V. van Salette om door haar mirakuleus water in het nieuw gewasschen te zijn. Intusschentijd Pappot zal lid van het nieuw sladsmuziek wezen alwaar hij den posthoorn zal blazen. Men zegt ook dat zekeren welbekenden Fikken daar de blek- kens zal slagen en dat Cathrintje van de statie cantii\ière zal worden. Men begint nogeens te verzekeren dat al de brooddeelin- gen gewoonlijk aan den armen gedaan door M. Van Merris, gedurende dezen winter door M. Berten zullen gedaan wor den, en men zegt zelfs dat deze heer zijne mildadigheden welhaast zal beginnen met eene groote uitdeeling vah klee dingen. Wij hebben moeite om hieraan geloof te geven, want M. Berten draagt in zijn bureel eene vest die hij uit spaar zaamheid heeft doen maken van den ouden karijk van zijnen vader die sedert twintig jaar dood is, en onlangs heeft men hem zien uitspringen met een nieuwen surtout van sloffe die nog voortkomt van den oudwetschen winkel van vader Del- baere, Gasthuisstraat, die ook sedert twintig jaar in het graf ligt. Z. Passchendaeje, den 28 October 1872. E»c lierhcrg poJiiae teu platten Iautlc. Sedert de nieuwe benaming van Burgemeesters en Schepe nen, is op den buiten de policie aan de dagorde, en meest in de gemeenten waar de clericale partij de overhand heeft. Overal heeft zij onder de meest verlichte menigte veel tegen- kanters ontmoet, die om het verschil hunner opinie het mik punt der overwinnaars zijn. Die tegenstand wordt namelijk gericht tegen de overheersching der priesters in het gemeen tebestuur en de werking derzelve in de kiezingen. Om zich te vreken over de mannen die durfden anders den ken dan den pastor en zijne aanhangers, wat kon men beter uitvinden dan de lergmiddels dezer soort van poücie? Sedert vele jaren en thans nog meer zorgt de pastor altijd iemand in dén raad onder de hand te hebben, die naar zijn geliefte de policie wil houden. Wij mogen hier platweg neêrschrijven dat, buiten het somiijds willekeurig sluiten drr herbergen, niets anders de aandacht der polici? schijnt op te wekken. Ge hebt schoon u te beklagen dat men de publieke wegen inneemt, dat de ei genaars op den openbaren weg boomen planten, dat men in het opmaken van gebouwen de helft der straat inneemt, tot zoover dat er geen rijtuigen meer kunnen doorrijden, niets wordt er verboden aan die soort van menschen die lijdeus de kiezingen een handje toegesteken hebbenmaar toen men een geheelen dag gezwoegd heeft, zijne zaken bestierd of zich ten dienste van eenieder gesteld heeft, komt er in ons vrije Belgie, ieveranst een koster uitgerezen die u belet een eerlijk glas bier te drinken en den dag te eindigen door met zijne vrienden eenige uren in aangename gesprekken door te bren gen. 0! het kwaad dat daar gedaan en gezegd wordt moet wel afgrijslijk zijn, daar de pastor een vertrouweling moet vinden die zich met de policie der herbergen wil gelasten, wil hij op zijne twee ooren durven slapen! In veel gemeenten heeft men reeds in zijne preuve geble ven, daar al de policie-hoofden van dien zelfden deeg hun postje opgegeven hebben, beschaamd over hetgeen zij ver richt hadden en waren blijde ontslagen te zijn van het slaven- kleedje waarmede zij zich laten tooien hadden!... Want bij al die mannen die meest op hunnen poot gespeeld hadden, wat gebeurde er hun? De geprikkelde menigte dronk een glas temeer en speelde menige perte aan zijne plagers. Men heeft zeer aardige dingen daarover vernomen. Hier smeet men eene handvol kalk in 't gezicht van den gewiltigen bediende; daar eene vod of een bessem die men in 'l water gedopt had en op den nek duwde van den policie-heer, zondanig dat hij met den kop vóóren ten gronde stekte; dan vertelt men nog dat er policie-bedienden waren die, willende overtredingen bestati- gen eens een geheelen nacht in eene herberg opgesloten wer den, en men hen maar bij zonnen opgang losliet Eh wel 1 mag men door zijne willekeurige handelwijs al- zoo de policie belachelijk maken (Wordt voortgezet). Illustration Eurppcenne. Wij hebben hier voor ons liggen de premie welke het bestuur der Illustration Européenne aan zijne abonnenten in de eerste dagen van November zal doen toekomen. Deze premie is een waar tafereel weerdig om in eenen kader te pronken en is uitgeroepen als het meestersuk van G. Doré, die zoo veel in alle vakken voortbrengende artiest. Die tableau verbeeldt den va! der Engelen en is opmerkensweerdig voor wat de opvatting en de uitvoering betreft. De Illustration Européenne houdt getrouw hare belofte en wij mogen haar in haar 5C jaar voorzeggen, dat zij een sukses zal behalen welk dat der twee verloopen jaren zal overtreffen. IJPEHEN. AARD DER GRANEN ENZ. 2 Nov. 26 Oct. verkoelde kwantiteit. middenpr. p. JÜOkilo. verkoehtie kwanlileitr middenpr. p. i00 kilo. Tarwe 59,100 51-50 84,100 51-23 P» ncro-p 5,600 19^50 4,700 19-00 Haver 600 18-50 500 18-25 Erweten 1,100 20-00 1,000 20-23 Boontjes 200 21-25 1,400 20-75 Aardappelen 3,000 7-50 8,000 7-50 Boter 510-00 5i0-00 5" tot 10" November is gesteld aan 32 c. per kilo. Roussclare. Per 100 kil. 29 Oct. Zaai-tarwe fr. Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe Rogge 56 52 a 42 a 33 Haver Boonen, fr. 18 - a 20 21 30 a 22 7 23 a 7 75 aAardap. 100 k. 51 a 34 Boter p. kilo 5 00 a 5 10 19 it 19 50 Koolzaad-olie p. 103 kilo. Lijnzand-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 86 50 a 86 87 50 a 87 75 DE TRÈS-BEAUX ARB RES. A NEUYE-ÉGLISE, Contre la Place de Wulverghem. Le JEUDI 5 DÉCEMBRE 1872, a 2 heures de relevée, sur les lerres occupées par Reubrecht, Lamote et autres, situées en la commune de Neuve-Église, a 500 rnètres sud de la Place de Wulverghem, propriété de M. Vernie-Ghioul, a Lomme, le Notaire ÈDTAYE, résidant a Messines, procéderti a la Vente publique des Arbres dont la designation suit Le longdu cheminde Neuve-Église a Messines, prés le cabarft N' Quintin .- I chène (2 m. 40 c.) 4 canadas, 1 frène et 1 bois-blanc. LeLong de la Douve 12 canadas (dont un de 2 m. 90 c.), 5 chènes (dont deux de 2 m. et un de 1 m. 90 c.), 5 ormes (dont un de 2 m. 10 et un de 2 m. 20 c.), 1 aune, 1 orme et 1 frène. Le tout divisé en 26 marches. Immédiatement après il sera vendu au cabaret a Wulver ghem, oü se fera la recette de la vente, 5 ormes se troüvant dans une pature occupée par M. Modeste Glorie, sïtu'ée au dit Neuve-Église un peu.au midi du moulin du sicur J. Devos. Tous ces arbres sont très-avanlageusement situés pour le transport et conviennent a tons usages. La vente se fera a crédit sous caution solvable. Mc BUTAYE, susnommé, est chargé de la vente el de la recette. VAN SCHOONE ten 2 ure namiddag, zal men openbaer verkoopen, in het be luik van het buitengoed van Madame Delaveleye,te Gheluvell: De verkooping zal gehouden worden met langen tyd van betaling voor de koopers die bekende medekoopers zullen aenstellcn en de bespreken comptant zullen betalen aen den Notaris lilV tii'J', te Becelaere. De boschwachter Serroen zal de koopen aentoonen. VAN OHT ïl O ER.EK BE Met het houden van twee zitdagen, waarvan den eersten voor den lustel bepaald is op Dinsdag 26 November en den tweeden voor den Overslag op Dinsdag iODecember -1872, telkens om 2 uren namiddag, ter herberg bewoond door Karei Pieren, te Boesinghe, zal er openbaarlijk verkocht wor den het volgende goed Gemeente Boesinghe. 1" koop. Eene allerbeste pnrtic gars, groot 1 h. 25 a. 70 c. Boomprijs 1500 fr. Het gars is gebruikt door L. Hondeghem en de gebouwen door verscheide. 2" koop. 56 a. 10c. Boomprijs 16 fr. In gebruik gehouden door de pachters der huizen onder koop een. 3" koop. 71 a. 90 c. Gebruikt door Honde ghem. Gemeente Noordschote. 4" Koop. I h. 58 a. Maaigras. Gebruikt door de weduwe Vermeerschom handslag met de geld telling-. 1/2 per cent slelpennink te winnen. De konditicu berusten bij den Notaris TITECA, tc Boe singhe. TBi BEKOMEN I"/ DIXMÜÜE-STR A ATN° 27, IJPEREN. f S y J\j ü'l iklua a d un trés heau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude 39.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 3