VAN WEKEN. Aanbelangend Bericht. I 4L FRANKEN 'S JAARS IV- 559. Elfde Ja ar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verse lullige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG. 8» DECEMBER 1872. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Hoe het in Frankrijk zal gaan is niet te voor zien zes partijen bevechten er elkaar, en toen eene het staatsroer in handen krijgt, de vijf anderen spannen te samen om dat welk bestaat om te werpen. Het is aldus dat M. Thiers thans te rekenen heeft met de fransche klericalen, die daar, gelijk bij ons, door de jesuiterij bewerkt, de terugkomst van al hunne voorrechten droomen ongelukkiglijk voor dat land, zij hebben de grondstelsels der fransche kerk afgeschaft, het gallicanismus, dat voormaals ook door de univer siteit van Leuven aangenomen en onderwezen was. is heden door de geestelijkheid, teenemaal verlaten, en degenen die thans de grondstclsels door Fenelon en Bossuet aangenomen, zouden verdedigen, zijn zeker als vervolgers der H. Kerk te worden aanzien liet waren nogtans die grond- stelsels welke aan den roem van Frankrijk veel hebben bijgebracht om dat land te bevrijden van veele kwellingen, waar van Spanje en Italien zich zoo te beklagen hebben. Welk zullen thans de gevolgen dier afschaffing zijn? De geestelijkheid, daar gelijk bij ons, al machtig geworden zijnde, heeft eene meerderheid van voorstanders van Henricus V in de Kamer doen noemen, welke voor niets zal achteruit deinzen om hunnen afgod op den troon te stellen, hetgene de meesterschap der jesuiterij zou verze keren en, gelijk hij ons, aan den buiten de overhand op de steden geven hetgeen lot nieuwe omwentelingen zal aanleiding uilloopen. die nooit geen hadden, in een woord, aan wien men pataten voor truffels zou kunnen doen zwel gen. Maar sprekende van pannekoeken te doen zwelgen het Nieuwsblad je heeft eenen opgedient die voor iedereen te zwaar is om tecren, wij willen spreken over dien van O.-L.-Y. van Sa letten, die in het Nieuwsblad van 25" November maar vier kolommen bekleedt om te doen geloo- ven dat het mirakel van Saletten waar isen het geeft tot staving dat al de Bisschoppen aan dit mirakel gelooven. Wij begrijpen waarom het Nieuwsblad dit houdt slaan, het is gist om zijne panuekoeken te doen bekomen; maar er ontbreekt ons eenen uitleg. Zijn er toch geen schoone stof fen genoeg in den hemel omdat O.-L.-V. hare kleederen op de wereld is moeten komen koopen 0 en als zij reeds zoo veel weg had afgelegd om op dc wereld te komen, is het dan niet wonderbaar dat zij, gelijk het voor het Hof van Grenoble bewezen werd, nog eenige uren in eene slechte diligencie doet om naar Saletle te gaan Met wat zout op de pannekoeke van het Nieuws blad te striewelen ons inzicht is geenszins om den waren Godsdienst aan te randen, wij achten denzelve te verheven om door uitgevonden mira kels te moeten ondersteund worden in tegendeel, wij zeggen dat dergelijke bewerkingen bewijzen dat voor velen alle middels goed zijn om de dweperij te bevorderen en het water naar den molen te doen loopen Het Nieuwsblad hakt wekelijks pannekoeken, maar zij zijn te slecht van smaak opdat wij er ons zouden aan verkroppen, het zout ontbreekt er in, en zij zijn zoo plat dat zij gebakken zijn voor lieden die allen smaak verloren hebben of DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar KOMRIJK. 5-40. - 9-39. - 41-41- 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROUC|. (5-50. - 11-45.- 3-40. - 6-32. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40 De iici'soncn die zich lateu abonnceren aan «Ie Toesomw, tooi* IS73, zullen van heden tot Nlienwjaas» het blad GRATIS ont vangen niet de afooMncMients-prijs ten onzen hueeete in postzegels of andeeziuds te doen geworden. OLIEKOEREN VAN 'T NIEUWSBLAD 30 November 1872. Het Slunsenbladje van IJperen heeft zich deze week overtroffen ziehier wat het zijnen lezeren opdient; God be ware hun van eene indigestie. 1" Een artikel water en melk om te bewijzen dat Jufvr. Lamarlière niet veroordeeld is voor bedrog of afslrooperij dus dat het Beroepshof van Grenobel en alle andere tribuna len geen onderscheid kunnen maken tusschen kuroten en mi rakels, en men geen geloof moet echten aan hetgeen twee achtbare geestelijken geschreven hebben legen dien kemel 2" ITEM over de kiezing van Alfons! Niets van geheel het artikel houdt aaneen, en alles willende bewijzen, het be wijst niets Het doe 't, het bewijst dat het meester is in het uitschelden en tot preuve ziehier eenige woorden waarvan het artikel is samengesteld: geschandvlekt, eerloosheid, onbe schaamde, verachtelijke, oneer, schande, het kan niet zijn dal 't liberaal eerlijk volk is, bot dingen de Toekomst, stoutig heid, schandalige houding, hoe en zinkt ze in de eerde niet geheel de liberale partij zou moeten verwezen zijn en nooit meer genaamd Bourn!... en T is uitWel, wel, wel, wat rimram om niets te zeggen 5° Het valt dood!... Het is blind geslagen Het staat stom omdat het Beroepshof van Gent, volgens geweten en gezond oordeel M. Bayart buiten vervolg gesteld heeft. (Dat het stom bleeve, het armzalig bladje, het zou geen eerlijke rechters lasteren). 4° Het zegt met M. Brialmont dot de Garde Civiek een dangereus en onnoodig meubel is. (Hoe vaderlandschDat het zouaven waren voor den Paus, dat ware heler voor "t portu- gaalpapierken 5" Mgr. van Perpignan is meester verstandigen raad den geloovigen in zijn bisdom voor te schrijven, en Mgr. van Brugge juist het tegenovergesteldeIedereen is verplicht, zegt het Nieuwsblad deze bevelen natekomen, omdat dc kie zingen overal politiek zijn, uitgenomen in Belgie'T zyn al hier kiezingen tegen 't Geloof!. (Lezers, kunt gy zwelgen zwelgt.) 6" Veel goed over eene talrijke vergadering van Sint Vincent de Paul, te Reninghelst. Gij vindt deze feest subliem Wij ook, en hebben er niets tegen dat men zich arnuseefè, elk voigens zijn goeste. Maar, om de liefde Gods, laat de we- reldsche genootschappen zich ook amuseeren, zonder dat gij er uwe gal over uitwerpetalsof het maar gij alleen het waart die zich ordentelijk kunt gedragen 't schilt vele. 7Over Passchendale, om zijn getater van over acht dagen effen te kouten en te zeggen dat het de liberalen zijn die zich hun eigene ruiten verbrijzelen, om het te kunnen op de katholijken steken ('T is zeer verre gezocht). En 8° de opsluit is 't beste Ten wilt ook van de solda terij niet meer hooren, zooals het ministerie. Goed! de Garde Ciciek weg en 't leger afgeschaft!.... zy zullen zeker de alge- meene rust door benden hunner stokslagers laten handhaven Komedianten Tot Zaterdage. IJperen, 7" December 1872. Weldadigheid. - Maandag laatst gaf de Kring van den Zalm, zijn wekelijks concert voor den arme. Gelijk naar gewoonte was de staminétzaal eivol en de ontvangst is be trekkelijk goed geweest. De heeren liefhebbers hebben moedig hunne aangenomen taak gekweten, niet tegenstaande den verstikkendeu tabak rook, die bij stonden het licht der gaz verduisterde. Wal veel deed lachen is het tooneel van Klein Mannetje, gegeven door twee liefhebbers op eene onverbeterlijke wijze. M. Th. V. E. verdient eene openbare melding voor 't goed uitvoeren van een muziekstuk op den piston; de toejuichin gen zijn hem ruimschoots ten deele gevallen en ze waren wel verdiend. Ten slotte, wij voegen ons bij de openbare meening om den Kring te bedanken over zijnen iever om alles zoowel te schikken dat het publiek ieder maal een lustigen avond kan doorbrengen en hem de gelegenheid verschaft om zijne arme broeders te troosten. Na het concert heeft een vreemd artiest het gezelschap ver eerd met een variatie, met begeleiding van piano, gegeven op den Courrier de liruxelles, een papieren instrument, dat liet fatsoen had van eenen domper en tonen gaf als inkvvisitie- zuchten Dus, bravo voor den artiest.... met een ander instrument

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 1