Ü9 r I GOEDEEEK >1 El It LES, SOOHE Inktpraeparaten de MM. GOUBAU Fils et Cie, Men vraagt EENE ROEDE KOEIN Voor Hotel CAFÉ Ö3NCERT. II CASINO, i®!l 1L mm A loner une jolie MA IS ON, Eiken, Iepen, Walgen. Essciten en Akeelen IWf Openbare Verkooping TE BOESINGHE. Vente publique A MESSINES. Openbare Yerkooping te BE VEREN. 5® KOOPI.N Worinpatroneii Belangrijke Prijsvermindering A MESSINES. Chez ill. L. VERG RA CUT-CO LI RTO IS, Entrepreneur, ESTAMI.NET, rue des Benchers, prés la station. ;i Vpres. MAVAUT-ALLAEYS, i ijl'Êi 'i ifi fj K; f ifV'iSr wfifi Hi H H Rabarber, Nüij 111 CU jluuo pi 11C11 per doos met 50 pillen 50 centm. IdiltOD Droppels Z0nc'el sc'lat'e'ij'fe hestanddeelen, bevrijden oogenblikkelijk van de hevigte Kiespijn. Het fleseh- ZEKER MIDDEL TER VERDRIJVING VAN RATTEN EN MUIZEN ZONDER VERGIF. Pannes et Faitières rouges el plombées, Tuyaux de drainage et Tuyaux a collet pour Cherninées, Fonts, Egoills et Acqueducs; Briques moulées et pour voxites; Briques creuses; Garreaux et Bri quettes poup fours: etc., etc. Prés la Porte de Menin. i GOEDE LOOM VOLGENS VERDIENSTE. Zich le begeven ten bureele der Toekomst. TE BEKOMEN BIJ Alle slacb van NAAI- EN BREIMAGHÏENEN. van Ei.ias Howe, Junior, (Niet te con fondeeren met het systême Howe die maar een namaaksel is). Nota. De machienen bij hem gekocht zij" gewaarborcht en men leert de bewerking voor niet- Gemak van betaling. fVerkwijnkel voor herstellingen. i'M lli: HiiVffl .lilll |M i rjiHQfi VAN OSROERESBE ©verslag op Dinsdag 1(1 December 1872, om 2 uren na middag, ter herberg bewoond door K. Pieren, te Boesingbe, van het volgende goed Gemeente Boesinglie. i° koop. Eene allerbeste partic gars, groot 1 h. 2b a. 70 c. Bootnprijs 1500 fr. Het gars is gebruikt door L. llondeghem en de gebouwen door verscheide. 2" koop. 56 a. 10c. Land. Boomprijs 1(1 fr. In gebruik gehouden door de pachters der huizen onder koop een. 5" koop. 71 a. 90 c. {Laad. Gebruikt door llonde ghem. Gemeente Noordschote. 4" Koop. 1 h. 38 a. Maaigras. Gebruikt door de weduwe Vermeersch; om handslag met de geldlelling. 1/2 per cent slelpennink te winnen. De konditien berusten bij den Notaris 'TETECA, te Boe- singhe. POUR CAUSE DE DEPART. DE JEUDI 19 DECEMBRE 1872, a 9 heures du matin, en la maison occupée par MUe Julie Masquelier, rentière a Messines, Grand'Place. Me BSJTAYE, Notaire résidant au mê'me lieu, procédera a la vente publique de Meubles et Objets Mobiliers, dont le détail suit: Tables, Chaises, Bois-de-Lits, Malelas en laine et en plumes, id. en zostère, Traversins et OreilIers en laine et en plumes, Paillasses, Draps de Lits, Couvertures, qualre Armoires, une id. avec Buffet, Commodes, Horloge, Poële et accessoires, Cuvelles, Séaux, toute la Batlerie de Cuisine, du Bois a briiler et line infinite d'autres objets. Avec crédit, moyennant caution. Le Notaire BUTAYE, susnommé, est chargé de cette vente et de Ia recette. nouvellement construite, avec Fonds et petit Jai din, située en la ville de Messines, au midi de la Grand'Place, occupée par la dite Demoiselle Masquelier. S'adresser au dit Notatie. VAN Op MAENDAG 50" DECEMBER 1872, ten 1 ure precies namiddag, op d'hofslede gebruikt door sr Désiré Vanhoutte, ter gemeente van Beveren, aen het gehuchte ter Eyke, zal den Notaris VANDEN BEKfiHE, ter standplaets van Rousbrugge-IIaringhe, met de lusschen- komst van zijnen ambtgenoot OTr BIJT AVE, Notaris te Meessen, overgaen tot de openbare verkooping van rond ALLERSCHOONSTE dienstig voor alle slach van werken. Deze Boomen-zyn allervoordeelist gelegen voor den trans port. Met langpn tyd van betaling mits stellende goede horg, ter aenveerding van genaemden Notaris YANDEN BERGHE. U'1 C'I0P> salmiakzout, mout, anijs, zwavel en uit extract van slaapbollen zamengesteld en goed van Dili Sl|Jtli5Ullljill smauic zijn(lej worden door alle doktoren bevonden het beste middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In d/i et V2 dozen a h'- '1 en bO centm. en in proefzakjes a 50 cenlm. tot verdrijving der wormen bij kind. en volwas, per stuk 12 centm. n j j verkort den tijd van het karnen van uren lol op minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak en DÜlcI |)ULutl verhindert het spoedig sterk worden. In d/a kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a fr. 1, 40. I nivUPeOfll /llivOI'itïO'C 7nnf 'let eenvol,ddSste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, L1IIHÏ lll^N"UOlll slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, enz., en moest, daar het ook bij het inmaken van zure-vruchlen, het weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten, hoonen, linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezien gevonden icorden. In 1 ƒ4 pakjes a 40, in lL J5 centm. en in'd/t a fr. 1, 40. Een bus van fr. 1, 60 is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, schwaben, enz., vrij te houden. Protfbusjes kosten fr. I te migreren bij Cli. Bccnwe, apotheker, Botermarkt, korls'éjlï hij C.-J. Vanderrespt, apotli., ©osSeiitle bij Koekenpoo, apotli., Koassisclacii'e bij F. Ameye, apolh. En in de andere plaatsen in de gekende depots. Bij elk artikel is een gebruiksaanwijzing. Dij den aankoop dezer artikelen wachte men zich voor sehadelijke namaaksels en lette er op, dat ieder arti kel tot waarborg der echtheid voorzien is met de firma Emmerik a. d. R. MS. «om Apotheker en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. Al mijne alizarin-, anilin-, tannin-, salon-, zwarte gallus-schrijf- en andere inktsoorten en stempel-inkten zijn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door hare levendige kleur, groote vloeibaar heid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten. De copiëerinkten leveren nog na eenige dagen scherpe afdruk ken, beschimmelen niet en geven, half met water vermengd, goedkoope en goede schrijfinkten. Verkrijgbaar bij ieder solied boek- en kantoorhandel. SS. «om éminiboen, Apotheker, en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. Door het steeds toenemend debit van het SJnivei'Scclx-Ztiivei'inijH-ftout is de prijs van dit artikel voor ge heel België verminderd en zijn de 1/1 pakken op fr. 1,40 en de 1/2 op 75 centm. gedaald. Buitendien heb ik, om eene proef met dit uitmuntend middel tegen nnnef/Iitealen te kunnen nemen, hetzelve nog in 1/4 pakjes a 40 centm. ver krijgbaar gesteld, te IJÏpereii, bij Ch. BSecuwe, apotheker, Botermarkt. E4o«trljk, bij C.-J. Vanderrespt, apoth. Oostende, bij Koekenpoo, apolh., en te Etoussclaerc, bij F. Ameije, apoth., en in de andere plaatsen in de be kende depots. Brochures over gebruik, Getuigschriften, enz., gratis. Bij den aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette niet alleen op de prijzen maar, cc ook bijzonder op, dat ieder pakje tot waarborg der echtheid de handteekening draagt van SS. «om (Jim boen. Apotheker, Emmerik a. d. R. en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. Met betrekking op voorstaande advertentie diene tot verdere aanbeveling dezes artikels navolgende tleneziny run eene veroutSeetle SStiett/irnnt Waarde Heer ven G i m b 0 r n Meer dan 20 jaren was ik aan de maagpijn lijdende, en dit in de twee laatste jaren zoo hevig dat de pijn geheel on dragelijk werdl. Alle gebruikte middelen mijner Heeren Doctoren bleven vruchteloosdoch door het gebruik van Uw UaiiversccS-Xsiïvci'imgs-Zoeat werdt de pijn dragelijk en is langzamergand geweken. Nu kan ik mijne werk zaamheden weer voortzetten lot wonder van een ieder die mij in mijnen jammerlijken toestand gekend heeft, en ben der halve garn genegen alle maaglijders Uw uitstekend fabrikaat aantebevelen. Veenendaal (Prov. Utrecht). (j. Ros. DÉPOT A 1PRES, DIXMUDE-STRAATN° 27, IJPEREN. Boek- en Steendrukkerij Kregel Van EcekltouJ, Dixmudestraat, 59, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 4