VAI\ IJPEREIV. 75, 4 FRANKEN 'S JAARS I\i 563. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschilligc Tijdingen. ïarkten. Bekendmakingen De laatste Oliekoeken van 1872, VOOR IJPEREN. Fr. 4-SO VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG, 5" JANUARI 1873. Bureel Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Wij treden in het twaalfde jaar onzes bestaans. Elf jaren zijn verdwenen onder het worstelen tegen den algemeenen vijand, de politieke geeste lijkheid. Vastberaden hernemen wij den strijd aan: wij willen, wij moeten ons meesterschap behouden in de wereldsche zaken. Zij tracht alles overhoop te werpen om te overwinnen wij zullen den sluier van hare heimelijke werkingen lichten om den mensch klaar te doen zien en het verschil aan te wijzen tusschen de goddelijke leerstelsels van onzen Zaligmaker en de verderfelijke geldreligie van heden wij zullen volharden in den vinger te leggen op de schijnheilige bedriegers die op aarde eenen God van vrede en reinheid zouden moeten vertegenwoordigen, en hun heilig kleed bezoedelen met de menschen den cer.e tegen den andere op te hitsen en het menschdom, door hun katholijk onderwijs, in zijnen wortel te bederven Wij nemen den strijd aan tegen het Nieuws blad, dit blad, dat met God en al zijn heiligen in den mond, zonder schaamte noch geweten, iedereen van liberalismus verdacht, valschelijk schandvlekt en bezoedelt! Met overtuiging over onze goede zaak trekken wij tegen hem ten velde, om alles wat eerlijk en rechtschapen is te verdedigen tegen mannen die niets weten noch van familjebanden noch van menschelijk gevoel en alles durven om het meesterschap hunner gebieders te bevestigen. Maar 1875 zal hunnen val zien, en daarom roe pen wij met geestdrift uit Weg uit onze Politiek Weg uit onze zakken schaffen hun geld en dat hunner ouders te kunnen verteeren; er zullen millioenen noodig zijn om aan de rijschool de even zoo geschikte gebouwen te Terkameren te verschaffen als degene die thans te IJperen bestaan en zoo veel geld aan de stad gekost hebbenmaar onze jabroeders zullen dezelve stemmen, gelijk zij geen woord hebben gevonden om de verplaatsing der school tegen te werken. En dit al veeleer in het belang van personen dan van het leger indien wij eenen Generaal gevonden hadden, gelijk eenen Molk die in den oorlog bewijzen van militaire kennissen had gegeven, wij zouden de inrichting eener krijgs school hegrijpen, maar aan het hoofd van de zelve een Generaal stellen die tot zijne generaals epauletten toe in de bureelen van het Ministerie van oorlog gewonnen heeft, is eene zaak welke wij moeielijk verstaan, en die ons het zeggen van Beaumarché herinnertmen had een regts- geleerde noodig en men benoemde eenen danser. De Paus heeft in een Conclave verscheide Cardinalen en Bisschoppen benoemd, onder andere den opvolger van M. Labis, Bisschop van Doornik. Z. H. heeft ter dier gelegenheid eene aanspraak gedaan, in dewelke hij Spanje, Italien, Duitsch- land en Zwitserland den banvloek toewerpt, en dit al omdat de jesuiterij in die landen haren geest van overheersching niet kan uitwerken, alsof liet bestaan van dit gevaarlijk orde met den waren godsdienst, door hetzelve zoo dikmaals bezoedeld, onvermijdelijk ware. De Moniteur bevat de benoeming van den Generaal Guillaume, als Commandant der rij- en oorlogschool, met groote koste ingericht te Terka meren, aan de poorten van Brussel, ten einde zich bepalen, gelijk het te Parijs aan de jongelingen meer gelegenheden te ver- eenige plaatsen van ons land wordt gepleegd, De nieuwe regering van Antwerpen heeft een voorstel opgeworpen die ten hoogste hel mis noegen der geestelijkheid zal opwekken het is de zaak der kerkhoven, die van sederd langen tijd had moeten vereffend zijn, ware liet niet dat de jesuiterij ervan een wapen wilde maken om haren invloed te vermeerderen. Niet dat het grootste gedeelte belang stelt of de aarde waarin zij zullen worden begraven, gewijd is of niet, maar omdat alwie gevoelens van eerbied draagt voor zijne afgestorven ouders, broeders of vrien den, niet kan nog mag gedulden dat men hunne overblijfsels onleere; dat is nogtans de bevoegd heid welke de geestelijkheid voor doel heeft en waarvoor zij zoo veel sperlelinge maakt. Indien zij van dal voorstel geen wapen wilde maken om de tijdelijke overheden te bedreigen, zij zou en zeifs in met afzonderlijk de putten te zegenen, hetgene alle moeielijkheden zou voorkomen én aan alle eischen zou voldoen, ten ware dat de H. Kerk, anders, gezegd de jesuiterij, zou houden staan dat den Godsdienst twee maten en twee gewichten heeft en dat hetgene hier en daar ter voldoening van eenieder wordt toegelaten, elders met de voorschriften der II. Kerk tegenstrijdig is OEEO IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 11-45. - 3-40. - 6-52. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40 BSHT I wr door hel Nieuwsblad gebakken. Allo! courage lezers 4° Het is op zijn gemak niet omdat de Toekomst met hem niet redeneert. Over wat Over hetgeen het zegt Maar hel zegt niets Alles is bewezen over hunne hevelijke karote... Zij schrijven dat zij zweeten om hunne lezers te overtui gen... en zij moeten eindigen met een ezelsbekentenis! luis tert wat hel zegt <i De bvgeloovigheden zelve zvn een bewys van 't waer i> geloove, zv toogen hoe noodig het den mensch is te geloo- ven in God en zyne Kerk Want jaegt het waer geloove weg, en de hygeloovigheden groeven verschrikkelvk acn, i> ja, :t heidendom heerscht op nieuw. En redeneert daar tegen 2° Vreugdekreten over de vrijspraak van MM. Nothomh en Itenry. En het is veiwonderd over de verwondering van het verwonderd publiek. Het had moeten verwonderd zijn indien het publiek niet verwondert geweest ware over de wonder lijke uitspraak van 't Hof 3D Het wilt dat den mensch die aan een mirakel geloof aan alle mirakels gelooftwij zijn 't akkord. Maar hij moet niet gelooven aan iets dat men wil doen doorgaan voor een mirakel, dit is hetgeen wij nieuwe mirakels noemen. 4° Arme praats over 't huiselijk geluk, onbarmhartig gewrongen om niet rechtstreeks Ic anlwoorde over hetgene wij verleden acht dagen gezegd hebben. Het is hetzelfde met zijne artikel over 't wreken; 't is zoo slim van aan de zaak- niet te roeren, en wij begrijpen het, 't is het stroo en den balk maar gij hebt daarvoor geen recht al de eerlijke jonge dochters eener straat te beledigen en hun in hunne faam te schenden, door een uwer domme farcen waarvan gij een schandaal maakt. Wij herhalen het dat onrijm, leugens, laster, slechte praat en personaliteiten de eenige wapens zijn dat de zaaihof- redakteurs van 't karotebladje in hunne macht hebben. 5° Geen woord om dc menschen aan te moedigen tot bijstand aan de overstroomden van geheel ons land. 6" Een langen artikel over de nieuwjaargifte aan de Paus Wij redeneeren nogeens daarover niet, wij laten de goeddunkende burgers oordeelen. Tot Zaterdage.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1