TAN IJPEREN. 4 FRANKEN JAARS Nr Twaalfde Ja ar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Aerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen Eerste Oliekoeken VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG. 12" JANUARI 1875 S Rüreei. Dixmudeslraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. ijzeren-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Het gaat van langst om sterker; hetgene wij gezegd hebben over juffer Lemarlière, de heldin van het mirakel van Saletten, heeft het Nieuws blad zoodanig ontroerd dat het geheele kolommen heeft vulgekrabbeld, niet om ons door gezonde redens te wederleggen, wat niet wederleggelijk is, maar om de zaak te verwarren, ten einde de sukkelaars aan het mirakel te doen gelooven. Tot daar is het Nieuwsblad in zijne rol, liegen en bedriegen zijn zijne middels om de bevolking .zooveel mogelijk te verdweepen, anders gezegd, te verjesuitenmaar durven zeggen dat de uit spraak van een wereldlijk tribunaal onbevoegd is om over mirakels te oordeelen en dus dat het Hof van Grenobel geene uitspraak kon doen in het mirakel van Saletten, dat is al te sterk, en het is een klaar bewijs dat die gazet slechts voor onnoozelaars geschreven is. Hoe! de Lemarlière een proces in lastering aangegaan hebbende tegen cenen kanonik die haar had beschuldigd van de rol van O. L. V. te hebben gespeeld, en de rechtbank, na veel getuigen gehoord te hebben, die zijn komen verklaren waar zij hare drollige kleeding had gekocht, met welk rijtuig zij naar Saletten was vertrokken, enz., het tribunaal zou niet bevoegd zijn om de bedriegerij te beslatigen, en zijne uitspraak zou moeten wijken voor de verklaring van Bisschoppen die de zaak, niet in het belang van den Godsdienst, maar ter bevordering van hunnen wijnkei, nuttig hebben geoordeeld een nieuw mirakel te bevestigen Dat het Nieuwsbladnog honderd artikels op deze gebeurtenissen schrijve, wij vinden dat het de moeite niet meer waard is er op te antwoorden. KWIEK. «ER REETEN (bITTERRAPEn). De Landbouw-maatschappij van ons arron dissement komt een boekdeeltje uil te geven ten einde de landbouwers aan te wakkeren om beeten te kweeken, bijzonderlijk op de landen alwaar de noodige stoffen om vlas te kweeken uitgeput zijn, want deze uitputting voor gevolg beeft dat het zelve, gelijk men zegt, uitgebrand, zoodanig dat den landbouwers dikmaals geene vergoeding meer genieten over vette en handwerk. Het aankweeken van beeten is onder alle be trekkingen geschikt om ten minste gedeeltelijk dat van het vlas te vervangen, en levert nog dit voordeel op, van de vette, dat het gesleten heeft te kunnen wedergeven. Het is niet onverschillig welke soort van beeten men aankweekt, degene die meest suiker oplevert is de beet, van Silésien. Men schat dat de zelve ongeveer 10 p. °/0 suiker inhoudt, waarvan men toch slechts 5 of 6 p. °/0 kan uittrekkendoeh het is bestadigd dal de beeten onzer omstreek degene zijn die meest suiker opleveren. Geene suiker fabrijken in onze omstreek be staande, dezen aankweek is er weinig bekend, maar door het aandringen van een Lid der maat schappij, de heer Nolf, eenige landbouwers van Zillebeke hebben in, bet afgeloopen jaar eene proef gedaan, die de voordeden bewezen heeft welke dezen kweek kan opleveren. Zij hadden eene overeenkomst aangegaan met de suikerfa- brijk van Oudenburg, hij dewelke zij zich ver plichtten eene bepaalde uilgestrektheid land met beeten te bezaaien, waarvoor hun bel zaad werd verkocht aan 2 franks per kilo om de beeten in October ter statie van IJperen geleverd te worden aan 20 franks per duizend kilos. De uilkomst is. geweest dat de lieer Delheke, die met elf kilos zaad 90 aren land had bezaaid, 49.000 kilos beeten heeft opgedaan, hetgene volgens overeenkomst hem recht gaf tot het wederkrijgen van een vijfde deel gewicht beetmoes aan 16 franken voor 1000 kilos, welk moes een der beste voedingen is voor het vee. De landbouwer Desmyltere heeft slechts 50 aren op dezelfde voorwaarden bezaaid en 54,000 kilos beeten gehad, dus hij beeft eenen opbrengst in evenredigheid van 1560 per hectare bekomen, het verschil van deze opbrengsten moet toegeweten worden aan de verschillige vetten waarvan deze landbouwers gebruik hebben gemaakt; de eerste had het land gevet met mest en guano, terwijl de Desmytlere mest en zwavelzuurzout gebruikt heeft. Er is nog op te merken dat boven al deze voor- deelen de landbouwers nog van de bladeren der beeten kunnen gebruik maken om hun vee te kweeken. De gunstige uitval der proefnemingen hierboven vermeld en de pogingen door de Kommissie der Landbouw-Maatschappij gedaan om de landbou wers in betrekking te stellen met meest al de bestierders der suikerfabrieken van onze Vlaan deren, doet voorzien dat den aankweek der beeten eindelinge in ons arrondissement ook eene groote aangelegenheid zal nemen, en het eene nieuwe weldaad zal zijn die wij aan onze Land bouw-Maatschappij zullen te danken hebben. DE TOEKOMST Naar KORTRIJK. 340. - 9-39. - 1141. - 2-33. - 5-33. Naar P0PER1NGHE. 9-03. - 845. - 9-38. Naar POPER1NGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 1145.- 340. - 6-32. Naar jROUSSELAERE. 7-33. - 12-35. - 6-40 VAN HET JAAR 0. II. J. C. 1873, door hel verstandig Nieuwsblad. Eene kolom vol ten voordeele van den Paus om hem, bij middel der Nieuwjaargift te troosten in zijne gevangenis, op nat stroo,anders gezegd in zijn paleis met meer dan 3,000 kamers, opeen gouden troon, met diamanten aan voe- ten, aan handen en aan hoofd, omringd van ministers en on- tellijke dienaren Dan eene lijst van compeeren en dupen. Dan een bericht aan de personen die «VERLEGEN ZYN» met hun geld! Zij raden hun aan het in postmandaten toe te zenden aan M. den deken van IJperen. 2. Wat domme praat over 't Zalig Nieuwjaar. Men mag nu niet meer wenschen Al wat u kan aangenaam zijn binst het jaar Dit is al te liberaal,te goddeloos,.... en alwie nog alzoo wenschen zal kan in hunnen Hemel niet!... 5. Een pannekoekenanlwoord waarin zij niets ter wereld antwoorden. Is het voor 't gemak, of uit slimheid, ofwel uit domheid?... 4. Nog altijd de zage over hunne vette karole Wij liegen, wij lasteren; de kerk en is geenen winkel En als men alles wel vari bij beziet, loopt alles niet uit op het oordje? Alwie best betaalt wordt best gediend, 't is 't oud liedje 3. Ten is zij niet die afgodendienaars zijn!.. Zij en heb ben de veroordeeling voor slagen niet valschelijk toegepast op de laatste kiezingen 'T zijn nogeens al leugens 6. En als er iemand zanljes of kerkboeken verkoopt, zij zouden willen doen gelooven dat men alsdan medeplichtig is van het slecht gebruik dat zij van dezelve zouden maken En als er iemand van zijnen handel zijne religie maakt, die mannen denken dat het hun toegelaten is van de Religie hunnen handel te maken't en is maar om te lachen. Zij willen hebben dat wij redeneeren, en buiten hunne grootste sloebers van 'l Zaalhofdie zeker eene edele taal is, vinden wij niets waarop er mogelijkheid bestaat een ant woord te geven-, tenzij wij herhaalden wat wij reeds honderd maal gezegd hebben, en waarover het Nievwsblad, uit oolik- heid of txit domheid, van niets heeft gebaard 7. Een kompassieweerdig artikel legen de Hegentie een uitvindsel tegen het leger; eene zeevering tegen de ver tooningen der Vlaarasche Ster! Dan wierook over "t Concert in St-Laurensmaar,.... ten was er niet heilig genoeg, men heeft er gezongen van ma belleen dit is al te afgrijslijk en te ontstichtend, nen naasten keer niet anders meer te zingen dan pleinchant, alsdan zal er nog meer publik naartoe stroomen! Men zal zijnen loop halen 8. Tets over de installatie van pastoor Anseeuvv, te Fo- peringhe: Daarna heeft M. Anseeuvv zijne talrijke vrien den in een EENVOUDIG gastmaal vereenigd, alwaar het in nigste genoégen en de grootste vriendelijkheid geen oogen- biik opgehouden hebben te heerschen...» Ware dit een liberale feest geweest de katholijke blaren zouden gezegd hebben En al dit lawijt is geëindigd in eene braspartij waai de baldadigste en zedeloosste feiten plaats hadden Zoo den duivel is, zoo betrouwt hij zijne gasten! Tot Zaterdage.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1