VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'H JAARS ftv 567. Twaalfde Jaar. ZONDAG. 2" FEBRUARI 1875, Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Versehillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. EEN OVEN OLIEKOEKEN Stads Nieuws. YÖOR IJPEREN. Fk. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12eentimen den regel. Reklamen: 25 centimen. IlRrSii Büreei. Dixmudestraat. 59.Alle inzendingen vraeliKrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN De II. Vader, en met hem al de ultramontaan- sehe nieuwsbladen, zuchten over het lot van ons gelukkig vaderland. Volgens hun zeggen zouden degenen die hetzelve niet bewonen en met zijn waren toestand niet bekend zijn, moe ten gelooven dat alle vrijheden alhier niet meer bestaandat den Godsdienst gedodigd is, de priesters vervolgd worden en hun bestaan bedreigd is, dat er voor hun noch toekomst, noch onaf- hangelijkheid meer bestaan Wij zouden willen weten welke bezwaren zij in te brengen hebben? Ofschoon de Grondwet aan eenieder toelaat God le dienen volgens eigene begeerte, de katholijkc Godsdienst is buiten twijfel boven alle andere begunstigd de kerken zijn hersteld geworden, (in Brussel alleen wer den er meer dan zeven nieuwe opgebouwd), veel pastoreelhuizen zijn met pracht vernieuwd de plechtigheden mogen vrijelijk uitgeoefend worden; men mag kloosters, naar goedvinden, stichten en het land met congregatiën van alle slach bedekken, en mirakels uitvinden om de bevolking le verbeesten, en boven alles dat, scho len van allen aard, te beginnen van bewaarscholen tot universiteiten inrichten, om zooveel mogelijk de jeugd onder den invloed der ultramotanen te houden, en dit al zonder dat iemand hun tegenzegt of hunne vrijheid wilt tegenwerken. Welk is dus de beduidenis van al de verwijtselen dooi den II. Vader, (maar eigenlijk door de jesuilerij) ons gedaan? I liet niet klaarblijkend uit spijt,' omdat er nevens de hunne, er nog ander vrij heden bestaan? Omdat de Grondwet vrijheden waarborgd (waaraan er nog veel Belgen houden), die hun beletten de middeleeuwsche straffen te herstellen en de bevolking le kunnen zoodanig bedwingen, dat zij hun uitsluitelijk meesterschap, zoowel op de tijdelijke als op de godsdienstige zaken, zouden kunnen vestigen De Bisschop van Gent heeft Zondag jl. een nieuw broederschap ingesteld, onder den naam Broederschap van Josephus, patroon der goede dood. Dit broederschap heeft voor doelwit om de bevolking op te hitsen legen het Gemeente bestuur, door de deelnemende leden aan te raden zich in het nieuw kerkhof niet te laten begraven tot dat einde hij bespreekt, aan allen die het betalen kunnen, eene bijdrage van vrjf franken b'j jare, te doen onder voorwendsel van de kerkplechtigheden niet te worden beroofd, en daar de kerkplechtigheid vooreerst beslaat in eene misse tot lavenis der ziele van den overledene, hij bevordet aldus de belangens der geestelijkheid. Men naamt dat twee vliegen slaan met den zelfden lap. M. Rogier bij zijne aankomst aan het ministerie in 1847, ondernam de Vlaanders te redden uit den droevigen toestand waarin de onkunde en de stijfhoofdigheid der klerikalen ons had gedom peld. Om lot dit einde te geraken nam hij zijnen toevlucht tot verscheide middels om de vlasnij verheid die, ten gevolge der nieuwe uitvindingen, in Engeland was overgegaan, alhier fe herstellen het was het eenigste middel om ter hulp te komen aan eene menigte die van werk beroofd en door hongersnood gedwongen, de steden en bijzonder lijk de gemeenten doorliepen en de landbouwers bedreigden om eten le verkrijgen. Een der bijzon derste middels dat bij handhaafde was hel stichten van werkhuizen, om van den eenen kant, degenen die van werk beroofd waren aan te nemen, en van den anderen kant, om aan de kooplieden de gelegenheid te verschaffen hunnen handel te kunnen hernemen. Het was genoeg dat deze instellingen een liberalen oorsprong had opdat de geheele klerikale boel er zich zou legen verzettenook werden welhaast verscheide van die werkscholen afge schaft, maar de overige, waaronder degene vau ÏJperen heeft blijven bestaan, dank zij aan den ijver en de zorg der commissie van bestuur. Maar het ministerie, afjonstig van het goed dat deze instellingen voortbrengen, heeft besloten van ze le klerikaliseeren, en tot dat einde komt het, zonder rekening te houden der gedane diensten, door een koninklijk besluit te bepalen dat de thans bestaande commission zullen vervangen worden door beboeren uit drie leden samengesteld; een te namen door den Minister, een door de bestendige Deputatie en een derde door bet Ge meente-BestuurHet doel van deze beslissing is klaarblijkend om deze instellingen aan den invloed der liberale beheeren te onttrekken, en het is een nieuw bewijs dat het klerikalismus door alle mogelijke middels tracht zich van alles meester te maken. gebakken den 25 Januari 1875, DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 11-45.- 3-40. - 6-52. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-55. - 6-40. DOOR 'T VERGIFTIG NIEUWSBLAD. 1° Eene lijst met olie voor zijne lampe fr. 5685-60 c. 2" Hel vermaard bericht aan dezen die verlegen zijn met hun geld 3° Eene zage met 170 tanden, waarmede het zevenmaal de Toekomst doorzaagt! Om te bewijzen dat Lemarüère O. L. V. van Saletle niet gespeeld heeft! En al waar het dat het Hof van Grenobel eene uitspraak tegen het mirakel gedaan badde, er is een bischop die gezegd heeft dat het een mirakel is, zoodan moet men aan het gezegde van den bischop geloo ven, en alzoo een heel bondeltje van die stellige bewijzen dal er de gazet van davert.... en och Heere 'T is al veertien dagen dat wij ons laatste woord gegeven hebben en daarom punctum. 4° Een lief artikeltjen correspondent en» waarin liet de liberalen uitmaakt voor al wat afs too lelijk is, alles wat on eerlijk is, alles wat zedeloos isWaarin de schrijvers houden staan dat zij zelve het eerlijkste en treffelijkste gedeelte zijn hunner medeburgers en dat zij van alles wat zij opgelegd wor den zooonnoozel zijn als een nieuw geboren kind. Maar lieve schrijvers toch, gij de mannen van eer en tref felijkheid, wie geeft u toch recht het grootste gedeelte der bet- gische burgers uit te schelden voor ONEERLIJK en ZEDELOOS, voor COMMUNARDS en REVOLUTIEMAKERS? Is het uwen tijtel van mannen Gods? zoo schaamteloos geëxploiteerd Zijn het uwe walgelijke artikels in uwe gazelten Zijn het de onneerlijke geldspeculatien van Langrand en consoorten Zijn het uwe smeerlaps van broederkens, voor het onder wijs der kleine kinderen zoo martelachtig in de rasphuizen gegrendeld Zijn het de werkingen der jesuiten die in alle landen de heerschappij betracht en er brandstappels en inkwuisilie zouden inrichten, indien zij durfden Ja, 't zal dat zijn Eh welKort wat uwe ouvoorzichlige tale in want een dag kan komen waarop gij zult rekening te geven hebben. 5° Het lacht omdat er bclgen zijn die vaderlandsliefde hebben liet zou willen dat noch burgerwacht, noch leger, noch onderwijs, noch niets meer rechts tonde om plaats te ma ken voor zijne geliefkoosde stokslagers, voor zijne congrega tiën en zijne kloosters! Ze zullen 'l moeten pakken. Tot Zaterdage. IJperen, 2" Februari 1873. V3aaun«c!ic «ter. - Heden Zondag 2 Februari ge ven de leden der Tooneel-Maalschappij eenesclioorie verlooning bestaande in Het Wachtwoord is Ronkenblijspeld, met zang; ltelp u Zelve,» tooneelspel met zang; en Voor Stille Lieden kluchtspel met zang.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1