LOCATION PUBLIQUE Prés et Fonds de liaisons, O O ME IV, IE WATOU-ABEELE. Inkf praeparaten. REGISTERS Kerk- en Gebedenboeken, enz, CAFÉ CONCERT. AII CASINO, Borstpastiilen Belangrijk bericht voor alle Maaglijders. TERRESA LABOER, Le Limdi 17 Féyrier 1873, Groote en schoone yenditie 109 K O OPEN op Maendag 3 February 1873, Rabarber, 8 tij ui en Maagpillen per doos met 50 pillen 50 centra. Belangrijke Prijsvermindering ESTAMINET, rue des Bouchers, prés la station, a Yprcs. a 2 heures précises de relevée, en l'Hótel-de—Ville a Messines. tenu par Mlle Calhérine Vieloor; Mtre BUTAYE, Notaire résidant a Messines, proeédera a la Localion Publique, pour le lerme de 9 années, des Biens Inimeubles susdits, situés a Deulemont, Wylsqhaete, Dranoutre, Warnêlon et Messines. Les locataires devront payer, aussilót la Loca tion faite, 10 d'une année de fermage pour cou- vrir les frais a résulter de cette Location et seront obligés de foumir bonne et solvable caution. Le cahier des charges est déposé a Linspection des amateurs en l'étude du Notaire BUTAYE, susnommé. Den Notaris CAPELLE, ter verblyfplaets van Watou, met de tusschenkomst van zynen ambtge noot Mter BUTAYE, Notaris te Meessen, zal open aerlyk verkoopen, met middag precies te beginnen, op d hofweide der hofstede gebruikt door C.-L. Vandromme-Bouwet, te Watou-Abeele, langs de calchiede leidende naer Steenvoorde, de volgende Boomen 1°Inde achterweide 18 koopen Canadas, Iepen, Eiken, Wulgen, Bollaerds eu Abeelen. In de oostweide 8 koopen iepen, esschen, ei ken, canada, abeel en bollaerds. 2° Al d'oostkant van de voorweide, in den noordhage8 koopen eiken, eseh, canada iepen en bollaerds. In de weide 24 koopen iepen. In d'hage tusschen twee weiden 7 koopen ie pen. 1 eik en 1 abeel. Al den westkant: 4 koopen iepen, 1 wulg. In de weslhage: 6 koopen eiken, canadas, bol laerds, esschen en wulgen. 3° Al den westkant der reke in het gras 23 koopen iepen, abeel en wulgen. In den hoek 3 koopen iepen. In de hage 6 koopen iepen, esschen,eik, cana da. abeel en uotelaer. Groolen deel dezer boomen zyn schikbaar voor timmerhout en ten besten gelegen, aen de calchi- de. voorden transport. De vergadering om 12 juist op op d'hofstede. '1 yd van betaling tot 1" October 1873, mits stel lende goede borg. W orinpatronen tot verdrijving der wormen bij kind. en volwas, per stuk 12 centra. U verkort den lijd van bet karnen van uren lot op minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak en Boterpoeiter verhindert het spoedig sterk worden. In J/2 kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a fr. 1, 40. I .1 ri'-n(vc ri t is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, yilTlI8CCrMÜ\TII!li;8"*mlI slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, enz., en ZEKER MIDDEL TER VERDRIJVING VAN RATTEN EN MUIZEN ZONDER VERGIF. Verkrijgbaar len bureelc van dit blad GROOTE SORTEERING 9 asn zeer geringe prijzen. CONS1STANT EN APPARTENANT A LA FABRIQÜE DE L'ÉGLISE DE MESSINES. Pour plus amples renseignements voir les affiches. VAN ml <1 lja*1»' uit drop, salmiakzout, mout, anijs, zwavel en uit extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde, worden door alle doktoren bevonden het beste middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In en f/2 dozen ii fr. 1 en CO centm. en in proefzakjes a 50 cenlm. 4, 11 Cl I tRIUppilIJjEII j Cllf moest, daar het ook hij het inmaken van zure vruenten, net weeKKOKen van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten, hoonen, linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder /misgezien gevonden worden. In 1 /4 pakjes a 40, in J/ï 5 centm. eu in d/t a b'- zonder schadelijke bestanddeelen, bevrijden oogenblikkelijk van de hevigte Kiespijn. Het flesch- je 90 centra. Een bus van fr. 60 is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, schwaben, enz., vrij,te houden. Proefbusjes kosten fr. 1 te fiJjicreu bij Eli. Becnwe, apotheker, Botermarkt, rijk bij C.-J. Vanderrespt, apoth., üosteiade hij Koekenpoo, apoth., Rotisseltiere hij F. Ameve, apolh. En in de andere plaatsen in de gekende depots. Bij elk artikel is een gebruiksaanwijzing. bij den aankoop dezer artikelen wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette er op, dat ieder arti kel lot waarborg der echtheid voorzien is met de firma Emmerik adR Si. von Girnborn, Apotheker en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. Steenwijk (Prov, Over-Yssel). Den Heer Heinr. von Gimborn te Emmejik a. d. Rijn. Mijn Heer De buitengewone werking, die Uw Enlverseel-Zuiverings-Zont op mijn langdurige maaglijden; als gebrek aan eetlust, verbonden met slechte spijsvertering en maagpersingen, uitgeoefend heeft noopt mij U mijnen hal telijken dank te betuigen en alle lijders aan maagkwalen den welgemeenden goeden raad te geven, zich van dit eenvoudig en goedkoop huismiddel te bedienen. Daar ik mij onlangs hier ter stede als Apotheker gevestigd heb, zoo verzoek ik U, mij ten spoedigste ecne kwrntiteit van Uw zout zoowel in 1/1, 1/2 als ook in 1/4 pakjes te willen zenden. Met achting UEd. Dw. Dienaar. G. van U r k, Apotheker. Dit alleen echte, onvervalschte Siiiverseel-Znlveriiigs-Zout is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uilwerking bij alle Maagkwalen, Vei krijgbaar in 1/4 pakjes a 40, in 1/2 a 75 centm. en in 1/1 a fr. 1,40 le IJpcrcu, bij Ch. Becnwe, apotheker, Botermaikt. kortrijk, bij C.-J. Vanderrespt, apoth. Oostende, bij Koekenpoo, apoth., en te Ronsselaere, bij F. Ameye, apoth., en in de andere plaatsen in de bekende depots. Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis. Bij den aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette niet alleen op de prijzen maar, er ook bijzonder op, dat ieder pakje tot waarborg der echtheid de handteekenirig draagt van Emmerik a. d. R. H. von Oimtioi'u. Apotheker en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. Al mijne alizarin-, anilin-, tannin-, salon-, zwarte gallus-schrijf- en andere inktsoorten en stempel-inklen zijn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door hare levendige kleurgroote vloeibaar heid en het snelle droogen van alle andere inktfahrikaten. De copiëerinkten leveren nog na eenige dagen scherpe afdruk-, ken, beschimmelen niet en geven, half met water vermengd, goedkoope en goede schrijfinkten. Verkrijgbaar bij ieder solied boek- en kantoorhandel. JU. von Gimborn, Apotheker, en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. Door het steeds toenemend debit van het l'niverseels-iiïnivf'rings-Zotil is de prijs van dit artikel voor ge heel België verminderd en zijn de 1/1 pakken op fr. 140 en de 1/2 op 75 cenlm. gedaald. Buitendien heb ik, om eene proef'met dit uitmuntend middel tegen maagkwalen te kunnen nemen, hetzelve nog in 1/4 pakjes h 40 centm. ver krijgbaar gesteld, te ÏJipciren, bij Ch. Bccawe, apotheker, Botermarkt. Rortrijk, bij C.-J. Vanderrespt, apolh. Oostende, bij Koekenpoo, apoth., en te Koussclaeirc, bij F. Ameije, apoth., en in de andere plaatsen in de be kende depots. Brochures over gebruik, Getuigschriftenenz., gratis. Bij den aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette niet alleen op de prijzen maar, er ook bijzonder op, dat ieder pakje tot waarborg der echtheid de handteekening draagt van S3, von Gimborn, Apotheker, Emmerik a. d. R. en Fabrik. v. chem.-technische Praeparaten. Mei betrekking op voorstaande advertentie diene tot verdere aanbeveling dezes artikels navolgende Genezing van eeme verontleriSe JSWaezgkwaal. Waarde Heer ven Gimborn! Meer dan 20 jaren was ik aan de maagpijn lijdende, en dit in de twee laatste jaren zoo hevig dat de pijn geheel on dragelijk werdt. Alle gébruikte middelen mijner Heeren Doctoren bleven rruchleloosdoch door het gebruik van Uw iJDiveraeel-ZuiveWngSiZout werdt de pijn dragelijk en is langzamergand geweken. Nu kan ik mijne werk zaamheden weer voortzetten tot wonder van een ieder die mij in mijnen jammerlijken toestand gekend heeft, en hen der halve garn genegen alle maaglijders Uw uitstekend fabrikaat aantebevelen. Yeenendaal (Prov. Utrecht). Bos. r xnw,V -C. -sr±-ava, Boek- en Steendrukkerij Essgel Van Ecckhont, Dixraudestraat, 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 4