VAN IJPEllEN. 4 FRANKJE 'S JAARS 0 iifiilelt* .1 uur Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Oliekoeken gebakken door 'i Nieuwsblad, VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD Aankondigingen12 centime» de» regel. Rcklamen: 25 centimen. ZONDAG. 9" FEBRUARI 1875. lÊÊk&^lfS Bdreei. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Het Nieuwsblad, door zijne woede verblind, valt telkenmale uit tegen de liberalen; het wilt doen gelooven dat alwie niet teenemaal aan de je- suiterij gbhocht is, goddeloozen zijn en in de schelmerijen en de moorden te Parijs deelgenomen hebben het is even alsof wij de hedendaagsche geestelijkheid wilden verantwoordelijk maken van de gruweldaden door hare voorgangers begaan in de 15° en 16- eeuwen, wanneer zij, te sanien met de wanschepselen, Philippus II en den Hertog van Alva, Belgie in een bloedbad veranderden en bij duizende merischen levend hebben verbrand Onze handelwijze ware dezelve als deze van het Nieuws blad. Maar wat wij tot schande van het Nieuws blad mogen zeggen, is dat zijne partijgenoten de inkwisitie bewonderen en dezelve thans zouden willen doen herleven Dat het tegen de vrijdenkers uitvalt, dat ver slaan wijmaar dat het hun goddeloozen noemt, dat is nogmaals een laster die geen reden van he slaan heeft; het is wel waar dat zij niet gelooven om aan alle slach van mirakels uitgevonden om de onwetende bevolkingen le verdweepen en geld te slagen, dat velen van hun de onfeilbaarheid van den Paus beredeneeren, door dat hij den schelm Langrand lot Graaf heeft verheven, en dat hij een heiligen heeft gemaakt van dén bedelaar Labre, die te lui was zich van het onkruid le ontmaken waarvan hij overdekt was! Daaruit volgt niet dat de vrijdenkers in het algemeen goddeloos zijn, verre van daar, zij zijn getrouwiger aan de voor schriften van het Evangelie en aan de geboden van Christus dan hunne tegenstrevers, voor wicn de Godsdienst niet anders is dan een werktuig om geld te bekomen en om hunne overheersching te kunnen vestigenook indien Christus nog op de wereld moest terugkeeren, wij zijn verzekerd dat hij hun, als politieke kwakzalvers, zijnen tempel zou ontzeggen. Wij komen van te vernemen dat de Rechtbank van eersten aanleg Woensdag 29" Januari zijne uitspraak gedaan heeft in de zaak van de Commis sie der. Godshuizen tegen de opstellers van hel Nieuwsblad; gelijk men er zich aan verwachtte, de Commissie is niet aannemelijk verklaard in hare klachten. Wij hebben nog de gelegenheid niet gehad om de beweegredens waarop dit vonnis gestaafd is te kennen, maar indien wij mogen geloof geven aan de personen die dezelve gelezen hebben, het schijnt dat zij drollig en ongeloofbaar zijn Het schijnt dat de Luxembourgsche spoorweg door het Gouvernement is overgenomendeze overneming stelt een einde aan de moeielijkheden die meermaals Belgie bedreigd hebben van in onverschil te treden met zijne geburen wij juichen toe aan dezen maatregel, des te meer, dat liet eene aanleiding is omdat het beheer zich opvolgenllijk van al de spoorwegen zou meestér maken. Men verzekert zelfs dat de spoorweg van West* Vlaanderen ook staal om door het Gouvernement overgenomen le worden, helgene de actiën in weerde doet aangroeien en meer waarborgen voor de regelmatigheid van den dienst zou opleveren. Indien de inlichtingen waar zijn, die ons uit de hoofdstad toekomen zouden de belgische leeningen van vier en half per °/0 op vier verminderd worden. Er zou door dien maatregel eene jaarlijksche vermeerdering van twee mil- lioenen en half ten behoeve der staatskas spruiten, maar het zou gevoelig en beklagelijk zijn voor een groot aantal kleine schuldeischers, die, vol be trouwen in het Gouvernement, hunne spaaroordjes aan hetzelve toevertrouwd hadden, en die daar door het klein inkomen dat zij hun voor hunnen ouderdom bespaard hadden, van een merkelijk gedeelte zouden zien verminderen. Mr J.-Bte Vanden Peereboom, Ridder van liet Leopolds orde en van den Nederlandsehen Leeuw, oud lid der staten provinciaal oud voorzitter der kamer van koophandel en van het bestuurder leekenacademie onzer stad, is Maandag jl. alhier overleden in zijn honderdste jaar. De overledene was bezield met een aanhoudenden ijver voor staats- en stadswelzijn hij maakte im mer een edel gebruik van zijne belangrijke for tuin, en het museum, waarvan hij de stichter is, zal zijne gedachtenis onder de IJperlingen ver eeuwigen. De noodlijdenden van IJperen en Gheluvelt ver liezen in hem een echte weldoener. Te Brussel sterft eene grondeigenaarster, mejuf- fer Leopoldinc de Saint-Vaast en zij zet in baai- testament Ik geef en bezet aan mijne dierbare zwarte zuster, Fclicitas Rcbs, eene som van tien duizend frank, opdat zij er gebruik van make voor de armer volgens haar goeddunken. De armen moeten dus die 10.000 fr. ontvangen en wie verheelt er de armen volgens de wet? Niemand anders dat de hospieiön. De liospiciën van Brussel deden hunne plicht en vroegen dat de 10,000 fr. aan hen zouden worden afgeleverd. Ons zwart gouvernement wil dat niet doen, omdat er niet in bet testament staat aan de armenvan Brussel De zwarte zusier strijkt aldus de 10,000 fr. op en blijft er meesteres over. En de armen Wie zegt ons dat ze er niet naar zullen schuife len en wie zal maseurken controleeieii Dat is de kloosterw et onder duims. Opgepast In Pruisen gaat men voort met de wet op de Jesuïeten kant en klaar toetepassen. Een jesuiet aan wien bevel gegeven was eruit le trekken, wilde le Keulen wat lanterfanten. Men liet hen weten dat als hij binnen de 24 uren niet weg was, men hem van brigade tot brigade naar de grens zou gebracht hebben. Zwilzerland laat ook op zijnen teen niet trappen. De bisschoppen die aan de burgerlijke wet niet willen gehoorzamen, worden dood eenvoudig afge steld. Ziedaar wat de geestelijkheid wint met zich boven alles te willen stellen. Die lijden zijn voorbij. 11 Mi KOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naai KORTRIJK. 5-40. - 9-59. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Naai- POPERINGHE. 9-03. - 8-43. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROÜCK. 6-30. - 11-45.- 3-40. - 6-52. Naar ROUSSEIAERE. 7-35. - 12-35. - 6-40. OPGEPAST. VAN -1° FEBRUARI 1873. 1° 't En is maar 9221 franken cn 51 centiemkensvoor 't nieuwjaar van den Paus. Allo courage! de personen die zouden verlegen zijn roet hun geld mogen het per postmandaten toezenden aan M. den Deken van IJperen 2° II faut tovjours être cn admiration devant la bêtisc humuine zegt het zoo verstandig Nieuwsblad, hetgeen wilt zeggen: Men moet altijd stom staan voor de dwaasheid van 't menschdom. Het is hetgeen gebeurt wanneer men het Nieuwsblad leest I Wat domme woorden het den hals breekt om zich uit zijne eigene ezelarijen le wentelen: hoe het de volksspreuke met nats en mond iets wijs maken verdraait, kneedt en uitlegt om er eene polemiek van te ma kenom binst dien ook zijne mirakels door de dwaas heid van 't menschdom te doen slikken 3° De Toekomst komt altijd met Langrand voor den dag, en mrt de Testamentrooverij ook, en dat en gaat het Nieuwsbladje niet. Het zegt dat het de liberalen zijn die ge stolen hebben en Rara die testamenten vervalscht (nè 4° 't Nieuwsblad en heeft nooit gezeid dat den Paus ge vangen was en op strooi lagZ'en hen 't ook nauwers

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1