IJPEREN. GRAAF DER RIBAUIS, 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 570. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN YOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. e,' ZONDAG, 25» FEBRUARI 1875. Bcrerl Dixmüdcsiraat. 59.Alle inzendingen -vrachtvrij IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Koning Amédëë, na gedurend twee jaren alle pogingen Ie hebben aangewend om een regelmatig gouvernement in Spanje te kunnen daarstellen, heeft eiudeling de partij moeten verlaten. Amédée had de rol van grondweltigen Vorst willen vervul len hij had zich 'ingebeeld dal de natie, na enne lange reeks jaren door de partijen verscheurd, dorst had naar rust en vrijheid, en was van voornemen alles Ie handhaven om dit doel Ie bereiken; maar hij had gerekend zonder de ultramoutanen al den eenen kant. die onder den naam van Karlisten, in henden aangevoerd door pastors, hel land doorloopen. de spoorwegen opbreken, de lelegrafs verbrijzelen en de beambten vermoorden; en al den anderen kan!, zonder de vooruitgangers die, in bezit van het Ministerie, door alle slag van overdrevendheden het beheer onmogelijk maakten. De Vorst, geene kans ziende om de partijen te middelen en zijn gedrag met Vrije vertaling naar M. Arthur Merghelynck. zijne verlangens in verband te stellen, heeft door eene waardige proclamatie zijn ontslag gegeven het was het best wat hij doen kon. Niet Ie min wij beklagen dat gedeelte der natie welk zijn land bemindl, en rust en vrijheid onder de bescherming van den troon gedroomd had. dit gedeelte dat men, in andere landen, doctrinaire» naaml. Te leur- gesteld in zijne verlangens, heeft het thans niet anders te verwachten dan wanorders en burger oorlogen hetwelk hel leven aan veel oogclukkigen zal kosten alwie eerlijk is en zijn evennaasten bemint, ntoel het lot die Spanje verwacht uit den grond des herten beklagen. Bij de klerikalen is het geheel anders, al hunne nieuwsbladen kunnen hunne voldoening niet duiken over hetgeen in dat ongelukkig land voorvalt, hunne wraakzuchtige» haal tegen Victor-Emma nuel berst uil ten aanzien van zijnen zoon. Het uitroepen der republiek zal waarschijnlijk de vorderingen van Don Carlos begunstigen, zij welen dal niet hem de overheersching der jesuiterij zal hersteld worden, dal er daardoor bij duizende merischen zullen vermoord worden! dat koop handel. nijverheid en welzijn aldaar vernietigd zul len worden; maar dit is alles niets, leve hel ultra— monlanisme en bet is alzoo dat die goede apostels de geboden van Christus onderhouden en den eene den andere beminnen. Men verzekert ons dal eenige actionnarissen der Banqne de VUnion bet voornemen hebben de be stuurders en de tocziehter? te betrekken, tot ver goeding van het geene zij hebben verloren. Inderdaad, waarom hebben die mannen jaarw edden ontvangen van duizende en duizende franken was het niet om de werkzaamheden der bank te bewaken en de belangens der rechthebbenden te verdedigen Zij hebben het niet gedaan en daarom zijn zij pliclilig van onkunde of van verzuiming. Hel is niet genopg zijnen naam te leenon om voor uithangbord te dienen ten einde Ic gemak kelijker de gespaarzaamheden van zoo veel on gelukkige!) af te persen wanneer men een post aanneemt, men moet den zelve vervullen bet is niet genoeg van een mandaat te tceken, men moet de plichten,die aan hetzelve vast zijn, voibrengeu of wanneer men onbekwaam is otn het Ie doen men hoeft de plaats niet te aanvaarden. Als men uit vvinslzucht bewogen, eenen post aanvaardt waarvan men niets verstaat, men moet de verantwoordelijkheid aan denzelve gehecht op zich nemen. Wij kunnen niet begrijpen dat het Nieuwsblad ons beschuldigt van geblasphemeerd te hebben t i ilüïü»majsê DE TOEKOMST Haar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Haar POPERINGHE. 9-03. - 8-43. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. (5-50. - 1 1-45.- 3-40. - 6-32. ■Naar ROUSSELAERE. 7-53. - 12-35. - 6-40. OP DUN TE IJPEREN. 1= VERVOLG. Zie hieronder de namen der 50 ijpersche lieeren die naar Merville vertrokken Loy Pierssone, Martin van Helsbrottcq, Loy Waterwulf, Jan Van Darome, Olyvier De. Voichter, Jan Colue, Briffault Ghaeweloos, Joos lloelin, Lieven Baervoct, Laris Pype Wouter Van Rues, Willem Geile, Pieter van Brabant, Roetssekin Blomme, Aelkin Ballync, Joos Rycqwaert, Andries de Grave (gezegd Cassel), Michtel Vander Meerscb, Vincent van Brabant. Jan Haghebuert Hendrik De Smet, Menlin Wevele, Hendrik VanderMeersch, Casin De Gortle (gezegd Lapper), Jan Revngoot, Jan Cassel, KJaais Guuweioos, Loy Bartoen, Joorkin Smcssans, Jacob Velg be Klaais Lottin, Jan Vyaere, Jacob Baert (zoon van Willem), Jan De Visscbere, Nysiu Longberspeyc, Andries Van Zvde- bergbe, Saiin De Backer, Xpiaeii Navégheer, Jan Colpaert, Jan Vvde Gilles Boghaert, Jan van Peene, Arnekiu Acrdts, Viucent nssBSBsonenRBn Konin, Pieter Goeselin, Lootin Vander Helst, Lamsiu Van Wyc, Mar'cy Pynloe, Hryne Maertin, Jan Slucck. Eindeling vinden wij de plechtigheden huns vertreke den 29 31 "i 1477 ten 4 ure voor den noene, bij liet luiden van al de klokken der stad. De stoet werd uitgeleid tot aan D.cke- busch-vijver door al de beste ingezeten te peerd der stad. Dan ontsnapt ons de Graaf der Ribands lot den 15 April 1526. In sladi-archieven vinden wij daarover zeer belangrijke stukken. Deze ooikonden spreken breedvoerig op de ver- scbiüige bedieningen van den Graaf; maar gewagen niets op hel bevelhebberschap der lloode Caproenen. Zou deze strijd— bende vernield geweest zijn, zooals de milicie der Ribands in Frankrijk onder Philip den Schoone, en zou de Graaf die tijtel insgelijks verloren hebben gelijk de Hoofdman der Ri bands in Frankrijk? Het is wat wij afzien vast lestellen. In den beginne zegden wij dat die weerdigheid afhing van de stad die ze aan de meestbiedenden Ie koop veilde. Inderdaad Jacob Hauwel, die den laatste deze weerdigheid bekleedde, overleden zijnde in het begin van 't jaar 1526, stelde de stad dezelve te koop bij bel tuiden der kiokken op 15 Augusti van 'l zelfde jaar. De meestbiedende was Louis De Geaeuwe, ten voordreis van zijnen zoon Louis, voor eene somme van 130 vlaamsche ponden groot, hetwelk alsdan voor dit tijdstip veel geld was, en die ons bewijst van de aan gelegenheid van dien post. In dit document zien wij dat de tijtel van Graaf der Ri bands uit het gebruik begint te vervallen', en wij vinden hem opgelooid met een meer ronkenden naam v 'l Gra. fscepe van der vergadering van de Bruyloflen ende uyivaerden, 't welck men placht te heelen 't Graefseip van den Rabauden. Nh zullen wij (rachlen, naar dit document der XVI eeuw, eene volled.g. uitlegging te geven van de verschiliige bedie ningen aan dien post gehecht. Eerst vinden wij onze personaadje als eene soort van Be stierder der Lijkstatiën. Hetgeen merkweqrdig is, het is dat er in 1525 vijf klassen van uitvaarden waren. De Graaf der Ribands was g meen ijk bij de vier eerste tegenwoordig, alsdan hij ontving boven het stuk geld op welk hij recht had hij de trraardbesteiliug van ieder man of vrouw, nog eene andere vergelding, inden er een lijkdienst plaats had, het zij hij er tegenwoordig was of niet; alleenlijk was hij gaiioodzauk, indien men In m vroeg, van er zich Ie bevinden, of zicli te doen vet vangen. Voor de vijfde klas hel was ham slipteiijk Verboden iets Ie doen b< talen, ten zij hij gevraagd was in den dienst en in de begraving. Voor rene eerste klas van de edelheid met schild'n hij had recht op 2 schellingen gr. voor de begraving en o;> i schelling gr. voorden lijkdienst; voor de 2(,c klas r. voor den poorteriicken stand plechtigheid die zich verrichtte, met toetsen en Rativv-floers m n moest hem in de begraving 6 groolen betalen en in den dienst 2 schellingen ge.; voor ei nel) lijkdienst ran 5d« k as voor redciicfce gliegorde burgers, waar het Ranw-floers niet gebruikt werd, hij ontving in de begraving on den dienst 12 gruotrn, en a's men den overledene allééniijk maar ter aarde bestelde dan ontving hij maar 8 grooten. (Wordt voortgezet).

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1