YAJS IJPEREN. 4 FRANKEN VS JAARS N> 572. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuwe. Aersehillige Tijdingen. Markten. Rekendmakingen. OLIEROEREN VOOR IJPEREN. Fk. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamcn: 25 centimen. ZONDAG, 9" MAART 1875. Bcreei.: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN De voorvallen van Spanje zijn allerbeklagelijkst. Koning Ainédée, die de kroon had aanvaard in hoop van een regelmatig grondwettig gouverne ment te kunnen stichten, heeft drie dagen, nadat zijne vrouw was gelegen, het land moeien verlaten. Sedert dien werd de republiek uitgeroepen, en welke republiek?! drie opvolgende ministeriën verhoopten de voorvallen te kunnen inlooinen, maar er is niets aan te doen geweest; er zijn wanorders op meest alle plaatsen begaan, en erger dan de parijsche communaars, de om- wenlelaars hebben, in de provincie van Andalou- sien hunne slachtoffers oneindige tourmenten doen onderslaan, en eindelinge de verdeeling der eigen dommen geëiseht. Andere provinciën worden doorloopen door benden, onder het bevel van pastors, die de ijzerwegen breken, de telegraafs vernietigen en leven met dieften en belastingen. Wat het ergste van al is, bet is dat er bij het leger geen lucht meer beslaat, in een woord, niemand wordt meer geëerbiedigd, en men verwacht zich aan de volstrekste regeerloosheid, welke alle slag van wanorders moet te wege brengen en den ondergang van dat schoon land voor gevolg heb ben. Aan wie de oorzaak van al deze ongelukken welke Frankrijk en ook we! ons gelukkig landetje bedreigen ten is ongetwijfeld niet aan bet wereld lijk onderwijs! Hetzelve is in Spanje sederd eeuwen uitsluilelijk aan de geestelijkheid toever trouwd; neen, het is toe te wijten aan den oorlog die door de jesuïlen wordt gevoerd tegen alle beheeren, tegen alle ambtenaren en zelfs tegen alle invloedhebbende personen die de vrijheid voor eenieder verdedigen en bet listige hunne werkingen die de maatschappij tot aan de middeleeuwen wilt achteruit stoolen, tegenwerken. Zie in alle landen waar zij de macht hebben om de bevolkingen te verdweepen, aldaar zijn drukpers, biecht en preekstoel, hunne werktuigen om haat en nijd te verspreiden, en noch bestuurders, noch de eerlijk ste en eerbiedwaardigste personen zijn vrij van boon, laster en logen, lot zooverre dat op den duur bet grauw, dat dagelijks door deze arglistige be werkingen misleid wordt, niemand hoegenaamd meer eerbiedigt en omwentelingen ophitst om on der den naam van vrijheid ongestraft alle slach van gruweldaden te kunnen begaan. Het Hof van Cassatie heeft de zaak van J. Sa- myn, belicht van eene vunime stroo en eenige hoppepersen, staande op de landen van genaamden Fossaert te Proven, in brand gesteken te hebben, bij arrest van 5 Februari 1873, voor bet Tribu naal van Brugge verzonden; dit arrest bewijst ten vollen dal de Vrederechter van Rousbrugge vol gens de wel gehandeld heeft met zich onbevoegd te verklaren, wat aan dezen ambtenaar een stroom van verwijtselen en scheldwoorden van wegens het Journal jo'Ypres op den nekke heeft gehaald. De woede van dit nieuwsblad was opgewekt omdatSamyn niet in enkele politie door eene lichte boete gestraft werdtniet dat wij verlangen om deze ongelukkige volgens de strengheid der wet te zien straffen, daar zij, ongetwijfeld zonder overleg en op dc aandringing van personen gehandeld heeft, die het vooruitzicht hadden, gelijk te S' Genois, het vuur van den hemel te doen dalen om de eigendommen der liberalen te verslinden Indien hel mogelijk ware van dit te bestatigen, het zou zij zijn die zouden moeten gestraft worden; maar te Proven gelijk te S' Genois, degeenen die de domheid van ongelukkige dweepers hebben weten te gebruiken om hunne vraakzuehtige bewerkingen ten uitvoer te brengen, blijven achter de gordijn en doen gelijk Pilatus, hunne handen er uit wasscheu, terwijl de werktuigen door jaren ge vang hunne dweeperij boelen Indien de geestelijke overheden van goede trouw waren zij zou mogelijks de ware plichtigen kunnen ontdekken; maarzij zullen het niet doen. Indien J. Samijn niet op het feit ware betrapt geweest liet had hij de liehtgeloovige sukkelaars voor een nieuw mirakel, gelijk dal te Genois, doorgegaan; maar den toer is mislukt en het is daarom dat de klerieale gazetten verstoord zijn op den Vrede rechter, die het katje, zonder gerucht te maken, niet dood geheten heeft DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-59. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-58. Naar P0PERINGI1E-HAZEBR0ÜCK. 0-30. - 11-45.- 3-40. - 0-32. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 0-40. GotlsiJïsïHstige Eis«©saiSjK. Den 4 2 Februari, heeft de Rechtbank van S'Omer, bij ver stek veroordeeld tot een jaar gevang en 4 00 fr. boet, Hen drik Duraortier, in religie broeder Elan, onderwijzer in het pensionaat van S' Josef, voor openbaren aanslag op de zeden. (J. de Liège). VAN 1» MAART, GEBAKKEN DOOR IIET VERSTANDIG! NIEUWSBLAD. 4° 13,702 franks en 49 centimen voor onzen heiligen Vader den Paus van Roomen, die laatst tot een deputatie uit de vereenigde stalen de volgende woorden sprak: <i Ik zal bidden opdat die rijkdommen nog vergrooten, i> maar ik zou wenschen dat die rijkdommen de eenigste liefde niet werden van hen die ze bezitten, omdat men niet te veel liefde tot de rijkdommen moet dragen, DIE DE HARTEN BEDERVEN. 2° Schikkingen van den vasten. Zeker maar gedrukt voor de lekkerbekken want voor de arme mensclien is het alle dagen asschenwoensdag voor de boter, het vleesch is te duur, de visch is niet koopelijk en de eiers zijn toe gelaten 5° Een artikel over de onreligie waarin zij klaarlijk beschrijven met welke middels zij heimelijk te werk gaan om de liberalen te bestrijden door laster en leugen. 4° Eene soort van stadsnieuws, waarin er zulk armzalig vlaamsch den nek gekraakt is, dat men het moet zien om te gelooven. Het spreek over Labre en de jeukte van 't Nieuwsblad Over eene vergadering der burgerwacht, met eenige van zijne flauwe oui eest ra's er tusschen Over een banket dat zal plaats hebben op een Woensdag in den vasten (schrikkelijk) En dan iets dat de kroonc spaut. Wij drukken letterlijk het artikel na Ongeluk. De genaemde Kotten Parrein, schoenma ker alhier, is Donderdag morgen verdronken uit de vesten by de Statiepoorte getrokken. Hy lag met zyn hoofd vooren en zyne beenen zaten nog uit het water. 'T is waerscliynelyk 't gevolg van de carnavaldagen of zulks. 'T is ongelukkig, en R. I. P. Ziet men nu wat armzalige schrijvelaars de opstellers van 't Nieuwsbladje zijn omdat die man van hunne kliek niet was, durven zij met zijne dood spotten, zonder eens na te denken of ze het gevolg is eener zelfsmoord, eens ongeluks of wel eener misdaad He wel, Godslasteraars die ge zijf, waar zijt gij nu met uwe Hand Gods De Hand Gods heeft u gestraft voor uwe hlasphemiè'H tegen eenen doode; want twee dagen daarna heeft het onge luk, overgekomen en een van de uwe, u eene bloedige les ge geven Maar zoo als altijd zal uwen vriend door de eene of andere noodlottige beweegredens verschooning bekomen,ter wijl uwe vijanden (misschien vermoord, wie weet het) onuie- doogend door u gelasterd en geschandvlekt zijn. Wij hopen dat de overlevenden der twee ongelukkige afgestorvenen het ons zullen wiilen vergeven over hetgeen wij genoodzaakt zijn geweest hierboven te zeggen. Wij dee- len in beider verdriet; want wij beklagen zulke ongelukken bij onze politieke vijanden zoowel als bij onze vrienden. 5° En ten slotte, het valt uit tegen Thiers en de spaan— sche republiek, twee ongelukkige landen, die hunnen staat waarin zij zich thans bevinden te danken hebben aan de werkingen der jesuiten, de bazen van 't Nieuwsblad. Geheel zijn geweefsel strekt om in T binnenland een burgerreligiêoorlog uit te lokken en ons den toorn van Pruissen, Frankrijk en Italië op den hals te halen; maar wij zullen hem in tijds ontmaskeren Tot Zaterdagc.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1