VAN IJPEREN. BELANGRIJK BERICHT. 4 FRANKEN 'S JAARS i\r 573. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEKEN van t Nieuwsblad. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12cenlimen den regel. Reklamcn: 25 centimen. ZONDAG, 16» MAART 1875. Bgreki. Dixmudestraaf. 59.— Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Alle weken komen ons twee a drij reclamatien over niet ontvangen nummers der TOEKOMST. Wij verzoeken onze ahonnenten, iederniaal zij hun wekelijks nummer niet zouden ontvangen hebben, ons dadelijk er schriftelijke kennis van te geven, opdat wij met deze bewijsstukken zouden kunnen reclameeren waar het behoort, en wij zullen op deze wijze eindigen met de oorzaak er van te kunnen ontdekken. In alle geval verzoeken wij onze talrijke lezers bij het verniewen huns ahonnements zich te laten inschrijven in een post-bureel of bij den post-bode daardoor zullen zij met meer zekerheid hun nummer ontvangen, daar het post-bureel recht streeks verantwoordelijk is voor zijne verzouden nummers. Het algemeen verlangen was dat de slaat al de spoorwegen aan zich zou nemen. De dienst zou beter gedaan worden, en de larijven, op een gelijkeren voet gebracht, zou voor den koophandel een groot voordeel zijn. Men vernam dus met genoegen dal de Slaat den spoorweg van het groot Luxembourg ging overnemen maar de zaak is veranderd, wanneer het te weten kwam dat het ontwerp aan een ander onder onbegrijpelijke voorwaarden verbonden was en die de schatkist grootelijks moeten bezwaren. Daar is enkelijk kwestie van deze overneming aan een ontwerp te verbinden dat den aannemer buitenmate verrijken zou ten nadeele van het land. Men spreekt niet min dan van het maken, in Henegauwen, van 225 kilometers of 45 uren nieuwen spoorweg, waar voren den staat 200 duizend franken per kilometer zou toeslaan, terwijl men verzekert dat den zelve slechts 150,000 franken per kilometer zou moeten kosten dus li millioen meer dan de sommc voor welke men aannemers zou vinden om dit reusen- werk ten uitvoer te brengen, helgene blijkt uil de beraadslagingen der kamer, alwaar verschelde redenaars zieh ernstiglijk hebben verzet tegen eene dusdanige verkwisting welke wij ons weêrhouden met een gepasten naam te bestempelen. Tot nu toe bad ons Belgisch Gouvernement een eerlijken naam blijven behouden; maar eene dusdanige verkwisting zou kunnen voor gevolg hebben onze goede faam te vernietigen. Het schijnt dat de naming van den Generaal Thihault, welke men als zeker aankondigde, nogmaals uitgesteld of verlaten is. Volgens het zeggen der nieuwsbladen zou de moeielijkheid daarin bestaan dat de Ministers in de verantwoor ding van hunnen ambtsgenoot niet willen deelen. De heer Frère-Orban, gelijk men er zich kon aan verwachten, heeft in de zitting van den 7» Maart, de aanhalingen van M. Malou over de overeenkomst met den heer Philippaert wegens de overneming van het groot Luxembourg en het nieuw maken van 225 kilometers railway in Henegauwen, op eene zegenpralende wijze weder- legd nimmer ter kennis der nieuwsbladen, heeft de schrandere staatsman eene redenvoering uit gesproken welke zooveel indruk op de aanhoorders heeft uitgeoefend hij heeft bewezen dat er geene beweegredenen bestonden om de overneming van het groot Luxembourg, waaraan hij loejuichde, van hel maken van 225 kilometers nieuwe spoor wegen te doen afhangen hij heeft aangetoond hoe met overeenkomsten tc maken met de aclionaris- sen, en desnoods degenen die onredelijk zouden geweest zijn, volgens de wet te onteigenen, men de bedoelde railweg met mindere opofferingen had kunnen verkrijgen: anders te werk gaan, zegde hij, is de schatkist laten pluisleren voor bijzondere belangens. M. Frère drong aan om te bewijzen dat de eer van het parlement hier in het spel is, er bestaat een kontrakt tusschen tweederlei maatschappijen tegen den staat gericht, eene derzelve wil buiten- male hare winsten doen aangroeien omdat zij de verzekering heeft dat haren spoorweg ook in het korte door den slaat zal overgenomen worden, en bet is aan zulk een vooruilzicht dat den Minister de hand leen! Eene dusdanige handelwijze maakt een nadeeli- gen indruk op c!e menigte want zij verstaat dal het eene listige bewerking is om (en nadeele der Staatskas hel Groot Centraal tc verrijken. DE TOEKOMST Bsmnsssa -~x*j£x Naar KORTR1JK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-35. - 5-35. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-58. Naar POPER1NGIIE-HAZEBROUCK. 6-30. - 11-45.- 3-40. - 6-52. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40. q-saa»'» GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 8 MAART 1873. 1* Het sommeken der Nieuwjaargiften voor den Paus beloopt reeds tol fr. 15,725-49 c". 2" Eene religie zonder dienaars en kan in stand niet blijven, zoo dus allen die tegen de dienaars schrijven zijn tegen de religie. Zegt het leugenaarsbladje. Averecht antwoorden, rond den pot draaien geheele kolommen vol kladden en niets zeggen, zie daa r wat de schrijvers van hel Nieuwsblad uitmeten. Zou men niet zeggen dat de Toekomst de religie van Christus aanvalt of aangevallen heeft; dat de priesters (de ware dienaren Gods, die met overtuiging hunne goddelijke zending vervullen) door ons zijn aangerand of beledigd geweest of ten minste niet geëerbiedigd worden Ja daar is de strekking van hunne pogingen. Maar over de Geld-religie en de Geid-priesters, spreken zij geen woord, zj gebaren van niet en zeemen maar altijd voort met hunne leugens en bedrog Laat ze maar groilen en lamenteeren, de menschen komen alle dagen slimmer en weten geheel wel waar den hond gebonden ligtzij weten zeer wel dat de Toekomst het gemunt heeft op het BEDROG in name der religie gepleegd, door eeoige mannen die hunne heilige zending en God vergeten om meester over de wereld te worden bij middel der IJDELE rijkdommen naar zich te trekken en door politieke omwentelingen de volken te verflauwen en uit te putten Op dit terrein en tegen die religie 2ult gij altoos de Toekomst tegenover u ontmoeten. 5°. Dan stelt het zich en de zijnen aU slachtoffers en martelaren omdat de Toekomst gelijk al de ander- liberale gazetten eenige smeerlapperijen van de hunnen overneemt en toen er bij uitzondering een onplichtige gevonden wordt; omdat wij alsdan niet maanden lang er den lof van zingen. Zoudt gij gelooven, Nisuwsbladje, dat het veel voorzichtiger voor ii ware in dien hutsepot niet te roeren; want gij het eerste weet best hoeweinig leugen en laster bij het aanhalen van zulke beweenlijke feiten bestaan! 4° Dan maar vijf kolommen over Poperinghe en Pas- schendaele, waar de personaliteiten den eersteu rang vervul len. En die mannen klagen toen dat zij een weinig geroskamt worden. (Zie onze correspondentien). 5° Een artikel water en blomme, alias stadsnieuws. En het zou toen nog kluchtig zjn, gelijk eene vlieg die azijn gelekt heeft! met zijne llilarius, flilaris en zijne lliralité, en dan Sophie, ten kan niet beter zijn Ziet gij hel grinzen op de Garde Civiek En 6" Eene buitenlandsche taarle waarin liet nogeëns spot met zijn eigen werk, 't is te zeggen, met de landen die door zijn godtergend ondermijnen op den boord van den af grond staan En, sprekende van Victor-Emmanuel, het voegt er schijnheilig bij: 'i Ja, die ban der E. Kerk blieft zulke schrikkelijke gevol- gen. Tot hiertoe en heeft er nog niemand geen geluk mèe gehad. Alsof Louis Napoleon, zijn hertelap, in den ban der H. Kerk geweest ware om eene tuimelpert te maken. Nog eea siaalken van hunne religie Tot Zjterdage

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1