VAN IJPEREN. 4 FRANKEN \S JA AKS Nr 574. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Yersehillige Tijdingen. Markten. Kekendinakiiijjen. OLIEKOEREN van 't Nieuwsblad. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimcn den regel. Reklanicn: 23 centimen. ZONDAG. 23» MAART 1873. Uitrekt. Dixmudeslraal, 3!).Alle inzendingen vraeliIvrij De heer Malou heeft met den heer Philippart eene ware comedie gespeeld dezen laatslgenaam- dc, al afziende van het kontrakt wegens de overneming van hel Groot Luxemburg en het nieuw maken van 223 kilometers ijzeren wegen in Henegamven, wist heel wel dal volgens aller vermoeden, de Minister zijn eerste voorstel zou verdedigd hebben, en zijn afstand geen ander doel had dan de representanten te verblinden die, door de redevoering van den heer Frère de waarheid verstaan hadden en begrepen dat dc overeenkomst zeer bezwarend voor dc staatskas was, alsook de achting der kamer grootelijks op het spel zette zoo niet vernietigde. Inderdaad 223 kilometers ijzeren weg laten maken aan 200,000 franken per kilometer (jdie eene somme van 43 millioenen, gelijk aan negentig zwaar geladen wagens met vijf frank stukken, uitmaakt), terwijl de heer Bouequeau in de Kamer zelfs, namens bekende aannemers, heeft aangeboden van die werken voor tien millioenen min te verrichten en lot verzekering straks twee millioenen in de staatskas te storten! Wij moeten bekennen dat het onbegrijpelijk is een Minister, een aanbod van tien millioenen winst aan den Staat te zien weigeren cn, in zijne eerste voorstellen durft volharden zoo eene handelwijze is moeielijk te verrechtvaardigen. Niet dat wij zouden willen doen geloovcn dat er kwestie is van wijngelden of van persoonlijke bclangcns, in het geheel niet, maar de weigering van ecnen afslag van tien millioenen op een aan te besteen werk is onuitlegbaar en geeft aanleiding tot alle slach van veronderstellingen welke wij betreuren, want wij van gevoelen zijn dat de Ministers, even als de andere leden der Kamer, gelijk de vrouw van Gesar, buiten alle verdenking zouden moeien blijven. De wet op de overneming van het Groot Luxemburg en het nieuw inakeu van 223 kilome ters ijzeren wegen in Henegauwen is, builen de verwachting van velen met eene merkwaardige meerderheid gestemd geweest, zelfs cenige libera len, de belangens van den staal boven die hunner omstreken stellende, z jn onder het getal der jabroeders berekend Voor de anderen, hel ver wondert ons niet, hel ordewoord was gegeven, en niet tegenstaande men aanboodl de. 223 kilometers ijzeren wegen aan tien millioenen min ten uitvoer tc brengen, niets heeft er aan geholpen. M. Philip part iqoesl 43 millioenen hebben, zij waren hem beloofd, men moest de beloften van M. Malou vervullen Vijf-en-veertig millioenen om het arrondissement van Charleroi cn de omstrek te begunstigen, het is veel, zeer veel; maar de waalsche Provinciën hebben representanten die hunne belangens verde digen en met wie het ministerie moet rekenen, terwijl de Vlaanderen, ter uitzondering van twee, geen anderen dan vertegenwordigers der Bisschop pen hebben Het welzijn hunner omstreek bekom mert hun weinig, cn tot bewijszij stemmen 43,000,000 tot het maken van 43 uren nieuwe spoorwegen in Henegauwen, en zij hebben niet één woord gevonden, noch om de sectie van Kortrijk op Poperinghe insgelijks te doen over nemen, noch omdat deze van IJperen op Thourout eidelinge ook zou benuttigd worden Wat er thans plaats heeft en reeds in veel gelegenheden is voorgevallen zou dc kiezers moeten overtuigen dat de Bisschop zijne candidaten doet benoemen, uitsluitelijk om zijne vorderinge !e ondersteunen, maar in geender wijze om het welzijn der Vlaan deren te bewerken. I ROMSi aasrstfsfmasm. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-55. - 5-53. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-4,5. - 9-38. Naar POPERINGIIE-HAZEBROUGK. 6-50. - 11-45.- 5-40. - (i-32. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 15 MAART 1873. Dezelve zijn deze week een weinig aangebakken, het vuur van het schandaalbladje was te heet 4° Eerst eendank aan degenen die, compeer of duipe, hunne centen gegeven hebben voor den gevangen Paus En binnen eenige weken zal 't Nieuwersbladje zeggen dat het nooit van een gevangen Paus gesproken heeft Nu als het maar de kluiten binnen en heeft. 2° Iets om de vuilpolterijen van zijne smeerlaps van broederkens, de kinderbedervers, wit te wasschen. Zijne vergelijkenis met Pater Hyacinthe is ongelukkig. Om zich goed uit den slag te trekken, toen er den eenen of anderen van de zijnen eenen misstap doet en het denzelve niet kan wederleggen, het eindigt met te zeggen 't is dat hij liberaal geworden is. En met het woord liberaal gelijkluidend te maken met alles wat schandig en oneerlijk is, het denkt alzoo zelfs aan de algemeene verachting te ontsnappen Is het ziek dan 3° Volgens de harde geesseling welke de catholijken in de Kamers gehad hebben, beginnen zij maatregels te nemen om in de aanstaande kiezingen geenen klop te krijgen, liet cenigstc middel is van den oorlog te voeren tegen de liberale gazetten, die de mcnschen de waarheid loonen. Daarna heeft den bisschop van Namen zich makelaar in de gazelten aange steld. Na, in een henderlijken brief uitgevallen (e hebben tegen, de eerlijke liberale gazelten, eindigt iiij <i Integendeel, helpt de goede drukpers, eilaas! dikwijls te weinig ondersteund door de goü liedenver- spreidt ze naar uw vermogen, helpt ze met haar annoncen te verschaffen, of nuttige en aantrekkelijke inlichtingen. Wat winkelwat hoe! 4° Eene korte beschrijving van onze foore waarop zij in het laatst uitvalt tegen onze regenlie omdat er een barakjen is waar men een kind laat zien met drie heenen. Het roept er schandaal tegen wij zijn daarop gaan zien en wij moeten liet bekennen met al wie er gaan zien heeft, dat er daar noch schandaal noch iets legen dezeden te vinden is. Er zal mis schien een gemiste broeder gaan zien zijn, en die niensch zal er zeker door verergend geweest zijn, zij zijn lock zoo zuiver dit slacht van menschen 5° Meer of een zijner kolommen vol om zich van zijne onvoorzichtige en domme streek, over de dood van den ongelukkigen Darrein, te ontlasten. Zijne lastertaal en leugens in zijn artikel waarin het spreekt van barbaarschheitl blasphemiën, valschheid en schijnheiligheid getuigt lot wat modder zij hunnen toevlucht durven nemen hoe schaamteloos zij al hetgeen waaraan zij plichlig zijn op den rug leggen van hunne tegenstrevers. Wij verzoeken onze lezers het Nieuwsblad van Zondag laatst te lezen en het artikel der Toekomst in kwestie er hij te leggen. Men zal alsdan kunnen oordeelen hoe geweldadig zij door schandalige middels zich trachten te onttrekken aan de verdiende verachting van alle eerlijke menschen. Wij kunnen zijne handelwijze in deze laatste zaak niet anders vergelijken daan aan de musschen van Ingelmunsler welke gestadig dief riepen en hinstdien van pluimt den boer speelden Tot Zalerdage IJperen, 22" Maart 4873. Vl'taiusclic Ster. Morgen Zondag 23 dezer, ten 6 ure 's avonds heeft de laatste vertooning plaats van het Tooneeljaar 1872-1873. Deze maatschappij, niet tegenstaande de kwaadwillige te genkanting van een nietheduidend porlugaalpapierken opge steld door mannen die noch hart noch ziel hebben, blijft alle jaren onwrikbaar volherdeii in liet geven van eene reeks ver- looningen allen even aantrekkelijk, allen even leerzaam. Ook zij ziet hare pogingen niet onbeloond, en indermaal ziet zij haar publiek aangroeien en de liefde lot het nationaal tooneel, die de grootste hefboom der volksbeschaving is, vergrooten. Deze laatste vertooning is dermate geschikt dat het publiek van dezelve een heilzaam aandenken zal blijven behouden. Het aanstaande saizoen, zal de Vlaamsche Ster, indien wij wel ingelicht zijn, een Tooneelkundigen FESTIVAL inrichten, alwaar al de befaamde vlaamsche tooneelkriugen des lands zullen uitgenoodigd zijn. Het is eene groote en nuttige onder neming waarvan liet vveimeenend publiek zal rekening houden. Wij van onzen kant, wij juichen uit ganscher hart toe aan de pogingen der ijverige sterrelingen die, lachende met het geschreeuweeniger dwazerikken die in hunne nieuwsbladen de Vlaamsche Ster als eene politieke maatschappij willen doen doorgaan, onvermoeid hunne werkingen voor moedertaal en volks tooneel doordrijven. Zie het programma in onze aankondigingen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1