VAN IJPEREN. 4 FRANKEN JAARS Nr 575.Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Aerscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEKEN van 't Nieuwsblad. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. H£ni a a a Mts® ZONDAG, 30" MAART 1873. Bcreei. Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN meesterschap der jesuiterij voor doel hebben, en die, gelijk in de vijftiende eeuw, eene nieuwe hervorming zou kunnen voor gevolg hebben. Dat Mr Gravet, bisschop van Namen in zijne mandementen, zoo sterk de geloovigcn vermaant tegen het lezen van slechte schriften, dat is regel matig en voorzichtig de kwestie is van te zien en te overleggen welke de schriften zijn die het waar geloof aanranden en het zelve verflauwen, ja zelfs te niete brengen. Deze beoordeeling hangt af van het oogpunt onder hetwelk men de zaak aan schouwt. Voor de eene, slechte schriften zijn deze die, gelijk het meeste deel der klerikale gazetten, dagelijks hunne lezers bedriegen mei hun wijs te maken, dat, gelijk M' Gravet het zegt, hunne po gingen strekken om zielen te winnen, terwijl, gelijk het dagelijks is bewezen, zij geen ander doel hebben dan om macht en geld te bekomen; zij verdweepen de eenvoudige mcenigle om in de kiezingen de vertrouwde kandidaten der kinderen van Ioyala te doen zegepralen, en bij middel van een verslaafde meerderheid, koning, land en gemeenten te kunnen overmeesteren Dat noemen wij slechte gazetten om dat zij, door leugentaal, alles aanranden, de eerlijkste en schran derste personen dagelijks door den modder slepen en alle slach van mirakels uitvinden om de geesten in verwarring te brengen en aan hunne macht te doen geloovcn. Indien, gelijk zij het trachten door sukkelaars te doen slikken, hunne pogingen heston den ten voordcele van het Geloof, zij zouden, in hunne gazetten, afzien van die vischkraaicrstaal waarmede zij den walg van hunne eerlijke lezers opwekken, en gecne nieuwe leerstelsels, gelijk die der Onbevlekte Ontvangenis en der Onfeilbaarheid van den Paus, meer in het leven roepen, want in zake van geloof nieuwe punten verwekken is altijd gevaarlijk, en daarom vinden wij dat dit gevaarlijke en dus slechte schriften zijn, omdat zij vrijdenkers vormen, en dus gelijk M' Gravet het ook zegt, over den drempel van geen eerlijk cn godvreezend huis gezin zouden mogen treden. In tegendeel degenedicde politieke bewerkingen cn de beklagelijkc overdrevenheden van zommigc schrijvers, gekruinden of niet, zonder drift weder leggen, verdienen de achting van een ieder; zij weerhouden hun van aanhalingen die ongegrond zijn en bevechten de listige bewerkingen die het De Patrie doet eenen uitval tegen de liberalen van Gent omdat zij het ministerie verweten hebben van, door den slechten staat waarin zij de vaart van Terneuzen hebben gelaten, oorzaak te zijn der overstroomingen die eene zoo onberekenbare schade aan de stad hebben veroorzaakt, en vind zulks zeer kwalijk omdat zij daarin eene listige kiesbewerkmg ziet! Alsof hare partijgenoten zich onthielden van ook pogingen te doen om hunne verslaafde kandi daten te doen zegenpralenDe liberalen hebben slechts het middel van door het verspreiden der Waarheid de kiezers met hunne eigene belangen he kend te maken, terwijl de geestelijken van biecht cn preekstoel een schandelijk gebruik maken om de sukkelaars te beletten de nieuwsbladen te lezen die hun de oogen zouden openen cn hun doen zien op welke wijze men te werken gaat om geld en macht te bekomen. Onze Senateur Mr de Bón Mazeman heeft, ter gelegenheid der beraadslaging van de wet voor de overneming van het Groot Luxembourg, eenen he- vigen en gepasten uitval gedaan tegen het ministerie over zijne onpartijdigheid ten nadeclc der Vlaan deren. Gij stemt 45 milliocnen toe om 225 kilo meters nieuwe railwegen temaken in de provinciën van Henegouwen, Namen cn Luxemburg; daar mede niet genoog, gij belast hel land met eene leening van 270 milliocnen tot verrichten van openbare werken en gij vergeet de Vlaanderen en namcntlijk het arrondissement welke ik vertegen woordig. Mr de Minister van openbare werken heeft voor uitvlucht genomen dat de zaak helangelijk was cn dat het gouvernement dezelve moest onderzoeken vooralleer duidelijk onderricht te zijn; alsof het klericaal ministerie, die sederd ongeveer drie jaren het staatsroer in handen heeft, nog den tijd voor zich niet had gevonden om inlichtingen op de nood wendigheden der Vlaanderen te nemen! Het Nieuwsbladgelijk al de andere klcricale nieuwsbladen, zingt den lof van liet ministerie over de overneming van het Groot Luxemburg; maar het verzwijgt, dat befaamde aannemers zich hebben aangeboden om de 225 kilometers nieuwe railwegen op te maken voor tien milliocnen min dan de somme aan den heer Philippart toegestaan; het is daarvoren dat den heer Frère heeft gezegd en met reden, dal hetgeen alsdan plaats had een waar schaandaal was. MALI Q IlËlfï TOEKOMST Naar KORTRLJK. 5-40. - 9-39. - 44-41- 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. Naar POPER1NGHE-HAZEBROUCK. C-50. - 11-45. - 3-40. - 6-32. Naar R0ÜSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 22 MAART 1873. 1° Een blauwen koeke, waarin de schandere schrijver door feiten cn aanhalingen, uit zijnen duim gezogen, tracht te bewijzen dat de onreligie veroorzaakt wordt door de werkingen van het liberalism. (i Al uitvindsels, zegt hij, de historiën van broeders, kloosterlingen en priesters. Alsof er nog niemand ware die niet weet dat de onreligie veroorzaakt is door de mannen zelf, die zouden moeten het voorbeeld geven aan hunne medemenschen van gematigheid, reinheid, zelfverloochening en broederliefde. Wanneer men, den laster, den haat, de smeerlapperij, de geldklopperij en de heerschzucht op zoo eene groote schaaf ziet bewerken, zou den mensch op het einde niet meer weten wat gelooven want alles wat heilig en rein is wordt onbe schaamd onder de voeten getrappeld 2° Het Nieuwsblad]e, doet eenen uitval tegen de oliekoeken dat het bakt, cn het bekent dat het schrikkelijk beu komt alzoo alle weken het zelfde te moeten binnen pakken. En wij gelooven het Nu, zoolang het Nieuivsbladje, onze woorden zal verdraaien en zich zal plichtig maken aan leugen en laster, zijne eerlijke medeburgers zal aanvallen omdat zij liberaal zijn, he welhet zal alle weken onmedoogend zijne eigene koeken moeten binnenspelen Weet gij, lezer, wat het antwoordt op hetgeen wij zegden dat het, toen het zijnen evennaasten niet uitscheldt voor alles wat slecht is, liet alsdan geheele kolommen vol schrijft om niets te zeggen, en al den air te hebben ons te antwoorden niet anders doet dan kromme sprongen maken en rond den pol draaien. Weet gij wat het antwoordt? Het vindt eene S te kort aan het woord averechts (bij misslag gedrukt averecht) Achter dit verpletterend antwoord sluit het zijn artikel met te zeggen dat wij spotten met al wat heilig is, dat wij den Paus, dc hecren Bisschop van Bruggede deken van IJperen, de priesters van deze laatste stad en arrondissement afschildert voor alles was oneerlijk is Een de schrijvers van 't Nieuwsblad houden staan dat zij door laster en leugen niet trachten den eenen mensch legen den anderen op te ruien. 3° Eene poging om den slechten indruk weg te nemen die door het overnemen van het Groot Luxemburg is te weeg gebracht op al de eerlijke menschen van 't land. Maar ten zal niet helpen, mannetje, de redevoeringen van Frère en Bara, hebben al het schandige van die mutsemaalderij in 't groot gebrandmerkt en al gebruiktet gij nog zooveel zeep het zal niet baten, den moor zal niet wit gewasschen kunnen worden. 4° Een langen artikel Buitenlandsch, waarin zij vast stellen dat de geestelijkheid de wereldlijke wetten van alle landen inroept om haar BURGERRECHTEN te kunnen uitoe fenen en de zelve wetten miskent wanneer zij hare BURGER PLICHTEN moeten vervullen Ha dan is het een ander paar mouwen: dan zeggen zij gean andere bevelen te ontvangen dan van Romeof nog straver van hare eigene concienlie die rekt als eene sa j et ten kous. Tot Zaterdage

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1