Stads Nieuws. POPEÏIIÏNGIIE. it) BURGERSTAND Sterfgevallen. IJ peren, 2!)° Maart 1873. Rationale milicie. - Betrek IJperen, verdee- Iiiifr van het kontingeut voor de lichting van 1875: 45° 44° 45° 46e 47" 48° 49° li()° 51° IJperen, Poperiughc Proven, Elverdinghi langemarc Gheluvelt, Nieuwkerk Waasten, Wervick, 35 dienstdoende mannen, 5 (reserve] 28 idem. 5 idem. 17 idem. I idem. 22 idem. 2 idem. idem. 5 idem. 25 idem. 3 idem. '8 idem. 2 idem. 22 idem. 2 idein. 25 idem. 2 idem. 219 21 TlaamscEse Ste»'. Deze moedige maatschappij lieeffZondag laatst haar tooneeljaar geëindigd, onder het toejuichen van een talrijk publiek. Deze vlaainsche mannen halen eer hunner onvermoeibare werkingen,tot het opbeuren van 't vlaamsch tooneel, dien zoo machtigen hefboom der volksbeschaving. Deze studiën welke zij aan den dag gelegd hebben om weer- diglijk hunne reeks vertooningen te sluiten verdienen allen lof. De dkteurs die zoo gewetensvol hunne rollen gespeeld hebben, bijgestaan door de damen Fauconnier, moeder en dochter, hebben Zondag laatst het publiek zoo hertelijk doen lachen, dat men nog lang er over zal spreken. Zonder melding te maken van de Paraplu van P. Kram mersen het tooneelspel Help u Zelve, beide meesterlijk ge geven was het Pompier en Rifleman, waarop het publiek gretig wachtte. Ook het heeft in zijne verwachting niet bedro gen geweest en alles heeft, zoowel het stuk, als de tooneel- schikking en de kostumen medegeholpen om deVlaamsche Ster een waar succes te laten ten deele vallen. Later zullen wij schrijven over het voorstel van het toeko mende tooneelsaizoen een tooneelfestival te geven, waarop wij al de voornaamste tooneelkringen des lands beurtelings zouden zien optreden luhalingsfecst. - Maandag heeft alhier het inhul- digingsfeest plaats gehad van den nieuwen pastor van sint Pieters. Al de straten der parochie waren met vlaggen en wimpels bekleed. Ten II ure 's morgens kwam de heer pastor aan en stapte af bij de woonst van den heer Surmont, van w'aar den stoet zich in beweging stelde. Daarin waren tegenwoordig de geestelijken van geheel de stad, de kerkmeesters en de heeren Surmont en de arrondissements kommissaris Ruzette. De stoet was opgeluisterd door het muziek van het Knechtjes- Weeshuis. Na de plechtigheid in de kerk, heeft men zich vereenigd in een feestmaal, in de zalen van sint Jans-hospitaai, alwaar het muziek gedurend al den tijd de beste stukken uit zijn reper toire gespeeld heeft. s Avonds was er verlichting op de parochie. Concorde. - Woensdag avond heeft het muziek der Pompiers een allerschoonst concert gegeven in de Con corde. Groot was het getal bezoekers om hulde te gaan bieden aan de talenten van den heer bestierder zoowel als aan deze der muziekanten. Al de stukken werden op eene buitengewone volmaakte wijze uitgevoerd. Hel air varié voor saxophone, waarin Jules Boddaert, een burgerskind van 18 jaren oud, luidruchtig toegejuicht werd, als ook de groote pot pourri der Africaine, gearr. door M. Otto, waarin een koor voorkomt van een schit terend effekt. Ook de bravos hebben niet ontbroken en vereeren M. Otto de kundige bestuurder, alsook al de heeren muziekanten in het algemeen, die blijken van waar muziekaal talent gegeven hebben. Kooi'maatscliappijj. - Donderdag laatst, ten 8 lire 's avonds, in het lokaal der Koormaatschappij (den Gouden Arend), had het laatste concert van hel wintersaisoen plaats. Zeggen dat de zaal te klein was, ware niet overdreven. Lenige heeren leden der kooien van Roeselare, door hunnen waardigen voorzitter vergezeld, waren opzettelijk naar IJperen gekomen om deel in het concert door hunne mede werking te nemen. Buiten twee kooren, twee svmphoniestukken, enz., door de lJperlingen gegeven, gaven de heeren van Roeselare elk twee stukken: twee voor tenor, twee voor basse en twee kluchtliederen, met gevoel en kunde voorgedragen. Ook, de bijna onophoudende toejuichingen, het bisseeren, hebben be wezen dat er te Roeselare in alle vakken elementen van ware kunst te vinden zijn, en dat men ze te IJperen weet te waar- deeren. Eere aan die heeren liefhebbers die zich zoo talentvol on derscheiden hebben. Dank voor de verbroedering onder twee Maatschappijen welke beide leuze is: Vrijheid en Kunstdank aan den heer O. V., die Het feest verluisterlijkt heeft met eene vlaamsche romance, daardoor bewijzende dat de verfransching te Roese lare den duim begint te leggen voor het edel vlaamsch in taal en zedeh. Na het concert, zijn de heeren van Rouselare op een Soupé onthaald geweest, in het Gouden-Hoofd hotel, alwaar er onder de aanwezigers de verbroedering werd volledigd. Nooit geestigere, nooit hertelijkere bijeenkomst zou er kunnen zijn. M. de ondervoorzitter van de IJpersche koormaatschappij stelde eerst de gezondheid voor der Roeselaarsche sociëteit, dan, bedankte de heer voorzitter der Roeselaarsche zangers in de manhaftige vlaamsche taal over het gul onthaal in IJperen,en dronk op den vooruitgang en den bloei der beide maatschappijen. Dan stond de heer B' D. II. op cn sprak een heildronk uit ter eere van den heer Voorzitter der IJpersche kooren, die door belet, afwezig aan het feest was. Drij hip houra begroetten dit voorstel en de zaal dreunde onder dc geest driftige toejuichingen. Dan werd er gedronken, op voorstel van M' J. B., op de nagedachtenis der stichters van de maatschappij, die in den lieer ontslapen, doch voor altijd in de dankbarige herten der kooristen eene plaats zullen hebben. Na nog een heildronk aan den koning door een engelsch- man en een anderen aan de vrije pers, ging men voort met het zingen van kluchten en romancen, waardoor iedereen opgeruimd werd en het feèst maar geheel laat is geëindigd. Bij het scheiden zegde men tot wederziens, want niets brengt meer voordeel aan de kunst dan de verbroedering. "T"Tir«i <7ïü^"7ïiTr'- 1 Va» dei» 21" tot den 2S" Maart 1878. Mannelijk geslacht 8) Vrouwelijk 7) Debouck, Renilda, C2 jaren, kantwerkster, weduwe van Alexander Messiaen, Meenenstraat. Laroye, Florentines, 42 jaren, luitenant ongehuwd, Dixmudestraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht. 2, Vrouwelijk geslacht, 0. te zamen 2. GEBOORTEN FOIRE. Onze foire leverde dit jaar een aardig schouwspel op, wij willen spreken van de talrijke kramen waar men draait voor alle slach van porcelein en glas. Wij hebben bestatigd dat het schoon geslacht ineer draai- achtig is dan de mannen inderdaad, wij hebben zien arme vrouwen hunne winst van eene geheele week verdraaien en voor allen prijs een bezilverd bolleken of eene scheeve karaf naar huis mededragen. Dat er mannen zijn die aan dezelfde passie onderhevig zijn is ook waar. Wij kennen een die den Zondag I fr. drinkgeld krijgt en denzelve gaan verdraaien heeftHet is waar hij had een zoutvat van 10 centimen ge wonnen maar toen hij overdenkt dat hij voor 't overige van den avond droogbeks op de markt heeft moeten wandelen, wij zijn zeker dat hij niet veel goesle meer hebben zal om te draaien. De wassen beelden hebben nogal wel te doen gehad, en wij denken dat zulks toe te schrijven is aan hetgeen buiten de deur te lezen stond Tout lemonde doit voir le Musée en Cl 11E REL1GIEUX Daar nevens stond er eene Belle Anglaise. Nogal eene schoone, een beetje verre gedecolleteerd, maar dat is legen de zeden niet; want wij zagen daar juist een catholijke inspecteur der barakken die daar stond le waterbekken, en, niettegenstaande dat, het Sipaz Nieuwsbladje heeft er niets van gezegd!.... Het is maar tegen hel baraksken van daarnevens dat het kuisch bordeelbladje in eene heilige verontweerdiging ontste ken is. Peis ne keermen vertoonde er een meisken van fï of 7 jaar dat een derde soort van been en voet bij de gewoonlijke twee beenen had. Het arm mismaakt schepselken had een broeksken aan en bij dien middel kon men zonder erg dit soort van phenomeen gaan zien En hel is uit die oorzaak dat onze regende eene zoo duch tige les gegeven is geweest door de heilige mannetjes van het zuiver en ongeplekt peper papier uit den waterhoek! 't is wel besteed, zij verdient het!.... Een zonderlinge aankondiging trof onze opmerkzaamheid MUe Lamorman, predite 1 flororoskop pour le civile et mi lit taire serie en vil Men ging binnen. Eene soort vanbazinne ontving u, en na een heelen hoop prullen verteld te hebben schoof zij het gordijn weg. Eene jonge vrouw verscheen. Het was dezelve van over eenige jaren, eene Hamburgsche. Mijnheer, de hemelteekens voorspellen u veel.... Ja maar, ik kome u maar spreken van hetgeen gij weet van de algemeene politiek. Frankrijk en Spanje zullen nooit rust genieten, ja zelfs geheel ten onderen gaan indien zij Pruisen en Zwitserlaud niet navolgen; en Belgie zou aan Spanje en Frankrijk geiijk wor den indien zijne bevolking zich nog liet in slaap wiegen, maar gelukkig zal het niet lang meer duren of geheel den zeuraars- boe! zal naar de maan vliegen en eene lange reeks jaren van voorspoed is voor uw vaderland nog te verwachten Wij trokken er van deure en liepen tegen een man met eene bus waarmede hij rond ging voor zijn kompagnon die op eene hoog gespannen koorde toeren deed, en voor eenige centen zijn leven riskeerde! En het Nieuwsblad vondt dat hij den nek had moeten breken omdat een koorddanser een zede bederver was, door zijn vleeschkleurig kostuum.Wij gelooveu waarachtig dat de schrijver een slag van de meulen gekregen had welk verder de peerdekens deed rondschijveren Barakken met wilde beesten en menschen trof men er ook aan en er miste geen publiek. Maar er zijn menschen die leven bij den reuk. Eu dan nog men deed prolijt wanneer men naar de wilde vrouw ging zien zij speelde levende witte ko nijnen binnen en als men dit eens gezien had men kon in geen drij dagen eten, zoodanig walgachtig was hel schouwspel. Dan kwam men aan een kotje le massacre des innocents genaamd, alwaar er een aantal poppen op eene koord hangen en waarnaar men gooit met katsebollen. De vent stond daar met eene dikke neus en een blauwe oog. Basje, wuk hê je tan Niels, menèere, 't is boer die cmist heeft van smijten. He wel basje, ge moogt hiernevens niet gaan, want als gij uw portret er zou doen maken men zou u nooit kunnen herkennen. Nink, menèere Daarnevens bevond zich de Villa Becelare, een echt mees terstuk van foire-bouvvkunde. Over eenige jaren was het een eenvoudiger! wagen, nu is hel een paleis met keuken, slaap kamer, salons, enz. Indien het waar is dat wij hooren zeggei» hebben, zou er binnen een jaar nog eene danszaal sangebou- wen komen. De Manége spande de kroone, en nooit heeft men een zulk- danig gezelschap ontmoet die met min personeel betere ver tooningen geven ook wilde iedereen er naartoe en men ont moette er dagelijks een puik gezelschap van alle standen. Tot in de derde plaats zagen wij brugsche molenaars, die voor een half franksken eene oog kwamen riskeeren. 25 Maart 1873. Wij hebben vernomen dat den heer deken, ter gelegenheid van een concert die Zondag laatst bij de liberalen moest plaats hebben, naar het voorbeeld van zijnen kapellaan Ha- vermuis, op zijnen predikstoel zooveel arme redens uiteenge daan heeft dat iedereen zijne schouders optrok en zeide Heer vergeef het hem want hij weet niet wat hij zegt. Hij stuurde bijzonderlijk zijne evangelische aanspraak tot de treffelijke damen, hun aanwakkerende van zich af te houden van dit concert als zijnde eene vergadering van ongelijke personen en van zedebederf. Al die kleine mannetjes, riep iiij uit, die Hier willen meester maken en het oude ka t hol ij ke Poperin- ghe zoeken te bederven, verdienen gebrandmerkt te worden, enz. (Altijd Inkivisitie! Hij had moeten erbij voegen, in het belang der zeden, dat er in de kerk van 't kollegie op Paasschenmesldag een gods dienstig concert zal gegeven worden door de Tuitersmuziek, in de tegenwoordigheid der heeren principaal en professors, pastors en kapellaans van de stad en van den buiten, alle per sonen van gelijk geslacht met rokken aan, zonder bedrog noch bederf. In dit concert zullen verscheide solisten zich la ten hooren, zoo als de heeren Opsomer, Dufour, I'olley op de fluit, den achtbaren César op de klarinet, en den vermaarden Pappot op den prothoorn. Deze katholijke muziekfeest zal ge sloten worden met eenen lofzang door de Heeren Ilavermui- sius, Lacordarius II en Wiigius, in cantors gekleed, en met de pauselijke benedictie, uitgedeeld door de Kierewijlooge. rc 0. Q. 27 Maart 1873. Zondag laatst hebben wij nogeens in onze stad eene mas kerstroep gezien die veel volk te been gebracht heeft. In het begin niemand wist wat deze troep verbeeldde en iedereen vraagde wat die maskarade beteekende. Zij was voorafgegaan van eenen tambour-major met twee aanzichten die, als een muziekmeester, de maat scheen te geven aan eene reek tam bours dragende elk een kindertrommeltje, en eene reek mu ziekanten voorzien van elk eenen grooten tuithoorn. Daarna zag men een serjant-major, ook met twee aanzichten, aan het hoofd van eene compagnie mannen die scheenen half pom piers en half soldaten te zijn. Gekleed in bloeze met eene ceinture rond het lijf, en gewa pend met elk een klein fuziekje waarmede men door middel van een ressort met erweten kon schieten, zij droegen op hunnen schako eenen pompon van eene dikke raap en daarbo ven eene roode karote, waaronder twee gekruiste bijlen cn eene halve maan prijkten. Nevens hun ging een jonge leger- meester met een degen en eene lavementbus aan zijne zijde, en gecoiffeerd met eene chapeau-claque waarop eene volle maan glinsterde. Men zegt dat deze troep niets anders was dan ons nieuw korps van Pompiers 'twelk onlangs met zooveel dapperheid den schijn der maan gebluscht heeft op het vcrlolte pannedak van Mme Deschodt, en dat die maneblusschers een tournétje hebben willen doen om, door hunne schoone marchen en pas redoubles, aan het publiek eenen voorsmaak te geven van het effekt dat hun muziek, hunne tambours en hunne geweren in de eerstkomende processie zullen te weeg brengen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 2