VILLE D'YPRES. Briefwisseling der Toekomst. Verschillige tijdingen. Les fonctions de COMMISSAIRE I)E POLICE élant vacantes en ce moment, par suite de la demission du titulaire, les personnes qui voudraient oblenir cette place sont priées de s'adresser par écrit au College des Bourgmestre et Echevins. Le traitement a été fixe au chilfre de 2,500 fr. au minimum. Par suite de la reorganisation de la Police, il y a aussi a pourvoira la nomination de DEUX NOU- VEAUX AGENTS. Le traitement de ces Agents est fixé au chiffre de 900 fr. minimum. Rogge LIBERALE KIM STA ERMAKEif Terwijl onze kortgebroekte zedeleeraars al hunne fijne ge dachten uitputten 0111 hun onnoozel publiek, hij gebrek aan andere plezieren, te amuseeren niet liet maken van kluchtige en leutige portretten terwijl zij, 0111 het volk de goede zeden in te boezemen, van niet anders spreken dan van schandalen, van koten en van ziekten die moeten spruiten uit de bijeen komsten der verschillige geslachten; terwijl zij, met een woord, zich op de voetstappen stellen van Christus, van den H. Chrijsostomus, den H. Arnoldus, enz.,otn door zalige ver maningen de liberalen tot beternis te brengen, deze ver steende godsdiensthaters van hunnen kant gaan altijd voort in het bouwen van hunnen geaschen tempel, in het uitbreiden van hunne muziekmaatschappij en in het uitvoeren van hunne zedelooze feesten. De muren van den tempel bereiken reeds eene groote hoogte en het maken van den wandelhof met zijne kiosk gaat even rap voort; de maatschappij, die weke lijks nieuwe leden te balotteeren heeft, telt er reeds een getal van boven de 300, terwijl men bij het muziek nog 12 nieuwe trommelaars en 1 2 clairons komt te voegen en Zondag laatst heeft men voor de laatste maal een concert gegeven in het oud en versmachtend lokaal van het Stadhuis. Even alsof dit concert had moeten dienen voor een blijden en plechtigen vaarwel aan eene versletene en bouwvallige zaal waarin de maatschappij sedert 23 jaren zoo veel schoone feesten gegeven heeft, het beeft, onder de aanhitsing van een buitengewonen geestdrift, in luister, in toon-en in zangkunde alles overtroffen wat wij tot nu in Poperinghe gezien en gehoord hebben. De talrijke, treffelijke en frissche damen die dit feest met hunne tegenwoordigheid opgehelderd hebben vleiden op eene verrukkelijke wijze het oog, en de uitgevoerde stukken streelden met den grootsten wellust den zin van het gehoor. Alles was vermaak, alles was levensgevoel. Onmogelijk ware het de verdiensten uit te drukken der ver schillige artiesten die zich hebben laten hooien. Vergenoegen wij ons met de hoogbefaamde namen te melden van Mr L. Lefevre, eerste ligte tenor der Maatschappij de Melomanen van Gent, en van Mr Govaere, beroemde kluchtzanger derzelfde stad. De zuivere, klare en zoetgalmende stem van den eerste herinnerde ons de engelachtige talenten van Mej. Bacot, en in de zangwijze van den tweede vond men vereenigd al wat de kunst aangenaams kan opleveren. Het bewijs hiervan zijn de buitengewone en donderende toejuichingen waarvan deze tweeiieeren, onder het herhaald geroep van bravo en bis het voorwerp zijn geweest. Eene welverdiende lofspraak is zonder tegenzeg verschul digd aan de heeren J. Devos en H. Validen Ameele, leden der maatschappij die voor de eerste maal zich als solisten in het publiek lieten hooren. De eene heeft eene Polonaise voor bugel uitgevoerd met de grootste behendigheid, en de andere heeft in een aria van Lucie voor trombonne ten volle bewezen dat hij de moeielijkheden van dit zangloos instrument meester is. Ook zijn aan deze beide kunstoefenaars de vleiendste en hartelijkste toejuichingen ten deele gevallen. Eindelijk de uitvoering der vier stukken harmonie is door het publiek zoo voordeeliglijk gewaardeerd geweest dat het laatste stuk, samengesteld op motieven van Offenbach door onzen lalenlvolleii muziekmeester M. Charles Simar, met den grootsten geestdrift is gebisseerd geweest en zich een tweede maal heeft moeten laten hooren. Hier uitkan mep oordeelen hoe zedeloos en verderfelijk dus danige feesten moeten zijn voor 't oude katholijk Poperinghe. Om den koop te beteren de maatschappij RhetorikaLan- ghoirs Victorinen heeft, den Maandag en Dijnsdag na het concert, twee luisterlijke vertooningen gegeven waar nogeens beide geslachten vereenigd waren en uit welke vereeniging waarschijnlijk ook vele ziekten zullen spruiten.... 't Geen het publiek eens is om te bekennen,':t is dat deze kunst- maatschappij, in de drie fraaie stukken welke zij ten looneele gevoerd heeft, aan de hoogte gebleven is van hare oude faam en door deze puike vertooning van meer tot meer de achting en de toegenegenheid van al wie liefhebber is der kunst ver worven heeft. Niet alleen Mev. en Mej. Fauconnier hebben door hunne welbekende talenten aan deze tooneelfeest een ernstig karakter gegeven maar al de akteurs hebben zich op de loffelijksle wijze van hunne taak gekweten. Ook hebben deze geachte kunstbroeders een talrijk en treffe lijk gezelschap in hunne tooneelzaal vereenigd, 't welk te vooren wist aldaar een aangenamen avond te doorbrengen. Dit is waarschijnlijk nogeens 'l effekt der sermoenen welke onze politieke zedeléeraars wekelijks tegen de liberale ver maken uitkramen. Passchendaele 24 Maart 1873. Mijnheer den Opsteller, De Sosias der snmenspanners ontgraaft nu eene omstan digheid, zeventig jaren geleden, in oogwit van den doktoor te laken wegens zijne ondankbaarheid ten opzichte den heer Lamaire, die aan een anderen koster zijne medewerking geweigerd had, bij den procureur generaal, een stuk af te geven, dal hem ondersteunen moest in een proces over laster. De groote genegenheid, welke dien heer ten allen tijde openbaarlijk bewezen heeft aan zijn zoo gezeiden begunstigde, zal nooit in onze omstreken uit het geheugen gaan. Dien heer, die men na zijne dood, zoo snoodelijk hoont, was een algemeen voorbeeld, geëerd en geacht, uitgenomen van al dat verachtelijk is. Hij ontsliep in de armen zijner bedroefde kinderen, en werd ter aaide besteld onder een ongemeenen toeloop inwoners, vreemdelingen van allen rang en behoeftigen, die de laatste hulde wilde betoonen aan dien verheven man, aan zijne buitengewone mildadigheid. Daar zij genoeg over zijn afzonderlijk leven. Zijn openbaar leven was niet min schitterend, en heeft tijdens hij Westroosebeke als burgmeester bestuurde geheu gens gelaten, die onvergankelijk zijn en thans nog het geluk der inwoners verzekeren. Moeten wij spreken over de oorzaak van het treurig einde van M. Lamaire Oneen! wij willen geene bijna genezene wonden openen. Wij begrijpen te wel hoe pijnlijk het som tijds valt, te ver in hel voorleden te peilen. De overledene Lamaire beklaagde zich over de tegenkan ting welke zijnen zoon den koster ontmoette van wege inge beelde personen, die zich de moeite niet gaven hem de minste aandacht te verleenen, verre van hem in zijn klein gedoente tegen te werken Nochtans moest dezen zich eens oprichten en hem zeggen <i Zoon, gij zijt rijk en machtig gewordenvergeet toch niet wie gip waart, en daarom gedoog niet dal het volk, dat gij helpt besturen, hun brood benomen worde. De on- genade heeft meer dan eens de kleinachting en den val van meerdere mannen teweeg gebracht. Wees wel overtuigd dat de tijden waar men den mensch >i ketende en muilbandde, voorbij zijndat wij het vrije Belgie bewonen, welke zekere mannen droomen te vernie- ii tigen, om er een slavenland van te maken. a Wees rechtzinnig en spreek waarheid, gij zult er om ge- ii è'erd en geacht worden. ii Dobbelzinnigheid en bedrogbrengen niet dan verachting ii mede. Eerlijkheid zwemt altijd boven. ii Wees bedaard en zachtmoedig en overweegt vóór ge )i begint: ras en spoed, is zelden goed. )i Tergt nooit de kleine bemiddelde beschermt eerder ii hunne stoffelijke belangen; valt hun nooit geweldig aan, ii want daar kan een oogenblik komen, waar gij onderlaag zou kunnen hebben en onthoudt wel dat iemand die wind ii zaait, tempeesten opdoet. ii Krenkt nooit niemand in zijnen naam of zijne faam, want ii wee u, indien men u eens den balk aan het stroo moest ko- ii men tegenover stellen Wij weten dat dit de leeringen niet zijn der zoogenoemde katholijken van Passchendaele; doch de grondbeginselen die ze gedicteerd hebben, zullen nooit vergaan door hunne eer lijkheid zijn zij onvergankelijk, en de bedorvenheid der lee ringen die men nu als godsdienstig doet doorgaan, zijn bezig met alom te buigen voor de kloekheid huns bestaans, in de herten der menschen. Z. Bij gebrek aan plaats moet het artikel ons uit Wervick toe gezonden tot binnen acht dagen verzet worden. Bij koninklijk besluit, is steur Peene, schepene te Bixschote benoemd, in vervanging van M. Louwagie over leden. Een koninklijk besluit van 20 Maart, staal de vergroo ting der kerk van Ploegsteerl toe. De drij schepenen te Namen benoemd, zijn liberalen. Men is nieuwsgierig om te weten of de klerikale burgemeester M. Lelièvre zijn ontslag zal geven. Te Luik is Zondag het eerste nummer verschenen van een vlaamsch weekblad, tot titel dragende De Eendracht. Dit blad zal tot de liberale opinie loebehooren. Ingevolge art. 83 der milicie wet, zal het departement van oorlog dit jaar, tegen half Juni, de hierna gemelde kon- tingenten onder de wapens roepen, voor den lijd der manoeu vres en jaariijksche oefeningen: 1° In de infanterie, het werkend kontigent van I860, met uitzondering der gehuwden, het werkend kontigent van -1868 en de reserve kontigenten van 1870, 1871 en 1872. 2° In de ruiterij, het kontigent van 18C8, volgens de nood wendigheden. 3" Inde vejdarlilerie, het kontigent van 1868 volgens de noodwendigheden. 4° In de belegeringsartillerie, de pontoniers en het rege- ment genie, de kontigenten van 1868 en 1869. Maandag avond, bij de aankomst van den trein tot Duinkerke waren de bedienden der compagnie zeer verwon derd geen enkel reiziger te zien naar buiten komen inderdaad al de reizigers bleven in eenen groep bijeenstaan en uit hun midden gingen bittere klachten op. Ziehier waarvan kwestie wasDe trein was nauwelijks voorbij de trein van Perenchies gekomen of eene hartverscheurende kreet werd in een wagon van tweede klas geslaakt, liet kind eener dame, een knaapje vijfjaar oud, was eenklaps door de portel gevallen. Men had al de moeite van de wereld deze ongelukkige dame tegen te houden, die ingelijks van den trein wilde springen. Maar 't is bij de aankomst van den trein dat het hartscheurenstc tooneel van dit drama moest voorvallen; want de machinist van den trein was niemand anders dan de vader van het zoo ongeluk kig gevallen kind. Men oordeelde pver zijn smart, toen de vrouw hem bij het stilhouden van den trein het beklagenswaardig ongeluk mededeelde. De telegraaf speelde onmiddelijk; bevel werd gegeven oin tijdelijk al de treinen te llazebrouck te doen stilhouden en eene lokomotief vertrok onmiddelijk naar de plaats waar men dacht dat het kind dood of gekwetst moest liggen. Welk was de vreugde niet der ouders, toen een uur nadien hun kind frisch en gezond met de uitgezonden loko motief wederkeerde. Het kind was uit den trein op de baan, en van de baan in eene uitgedroogde gracht gerold, zonder het minste letsel te bekomen. Na een oogenblik bewusteloos- beid was het beginnen te schreeuwen en naar moeder te roepen. Dit tooneeltje bracht bij al de aanwezigen eene diepe ontroering teweeg. Met toestemming van de russische legatie is er eene huiszoeking gedaan in lui hotel der legatie te Brussel, waar Mortier bediende was, die beschuldigd is den dienstknecht Arys te hebben doodgeschoten. De huiszoeking heeft tot uitslag gehad het ontdekken van den revolver door den beschuldigde gekocht, bij den wapen maker te Brussel. Ondanks al de overdenkingen die op Mortier drukken, blijft hij hardnekkig ontkennen den dader der misdaad te zijn. Naar het schijnt zou het uit wraak zijn dat de moord ge pleegd is, maar de kogel was voor Mev. D., besterad en het is den knecht die hem ontvangen heeft. Alles blijft nog geheimzinnig. L'ILLüSTRATION EÜROPÉENME, SOMMAIRE. N° 20. 3" ANNÉE. Gravures: M. Thibaut, Président de la Chambre des Représentants. Le Christ et St. Jean, par Arv Scheller. Une veuve inconsolable. L'hiver pour les riches et pour les pauvres. TexteNos gravures. Correspondence portugaise. Le joueur d'orgue. Traduit du flamand de Aug. Snieders. - Le vin au point de vue historique. Deuxième article. Petite souvenir d'une grande revolution. Les voies du chatiment. (Roman.) Rébus 4. MARKTEN VAM ÏJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 22 Maart. 29 Maart. verkoebtte kwantiteit. middenpr. p. lOükiio. verkoebtte kwantiteit. middenin', p. 10!) kilo. Tarwe 19,200 51-00 20,000 5.0-75 Rogge 2,500 20-50 4,700 20-25 Haver 1,100 21-75 0,800 22-00 Erweten 0,000 00-00 2,500 25-00 Boontjes 6,500 22-50 05,000 21-12 Aardappelen 5,500 8-23 6,000 9-00 Boter 550-00 325-00 t u - U 7 TUH 50" Maart tot 6" April 1875 is gesteld aan 50 c. per kilo. Vctirue. Per 143 liters. 19 Maart. 26 Maart. Tarwe (nieuw) 26 tot 54-75 26 tot 33-50 Tarwe van fr. 20 22-50 20 22 Sucrioen 21-59 23-50 21-50 25-25 Haver 12 15 12 15-05 Boonen 20 26-50 22 25- ISoiisscIrtrc. Per 100 kil. 23 Maart. Zaai-tarwe fr. aHaver 19 30 a 21 Nieuwe tarweaBoonen, fr. 19 3 22 Oude tarwe 29 a 3ö Aardap. 100 k. 7 23 a 8 Roode tarwe 28 a 52 Boter p. kilo 5 18 a 5 Rogge 18 a 19 Koolzaad-olie p. 100 k. Lijnzaad-olie p. 100 kilo Koolzaad-olie, fr. 83 a 84 73 j 79 a 79 23 30 75' 32

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 3