SPARREN VERPACHTING RECHT VAN JAGEN ONS Ï00RGESL4CHT, Goedkoop verkoopon om veel te verkoopen. STAD IJPEREN, OPENING van een groot Magazijn van Lakens Dixmudeslraat, Nr 55. IN DE GOE i Burgerlijke Godshuizen der stad Lipcren. VEIIROOPING in zijn dagelijks leven geschilderd BUITENGEWONE LANGE, REOHTE IK DE BOS SC II EN, Ben Dinsdag 1 April 18T3, TE YPRE. in het magazijn van sieur Francis Crognez, VOOR 1° KOMMUNIE Sedert ln Maart. VASTEN PRIJS] t, opening; Yan een nieuw Magazyn Bixmudestraat, 33, te IJperen, IN BE GOEDKOOP, Zie hier een klein overzicht van de prijzen. Koopers, indien gij uwe belangen lief hebt gaat naar de Dl AM II BESTRAAT V' 33 en "n overtuigd zijn van de oprechte koedkoop der stoffen welke er v erkocht worden. De ingang van het Magazijn is vrij. zult L41 waaronder verscheide zijn van 1 m. omtrek cn van 15 tot 20 in. lang, Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, van IJpcrcn, zal MAANDAG 51" MAAIIT 1875, ten 12 ure 's middags, openbaarlijk verkoopon TE ZjtXEBEKE, In den Eikcnboscli, palende aan de straat lei dende* van Zillcbeke langs het Pappotje naar Zand voorde 5G koopen SPARREN (waaronder een koop Brandhout). In den Kwaweidebosch, weinig noord-oost van den keiweg van Zillcbeke naar Zandvoorde, bij de hofstede de Kemp 20 koopen LARIXEN en 7 koopen SPARREN. TE UOEEEBEKE, In den twaalf gemetenbosch, weinig west van de herberg Het Klein Zillcbeke of Vodde 45' koopen SPARREN (waaronder vijf koopen Brandhout). Deze verkooping zal gehouden worden met tijd van betaling, mits door de koopers begoede borgen of medekoopers te stellen. Alle inlichtingen zijn te bekomen bij Karei Delbecque, toeziener, en hij den boschwachter L.-R. Lignel, beide te Zillcbeke. De Notafis VANDERMEERSCH is met deze verkooping belast. BURGERLIJKE G OU SU UI Z E M DER STAD IJPEREN. ten 9 ure 's morgens zal het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen van IJperen, in zijne gewone zitting zaal Belle Godshuis in de Rijselstraat N° 58 open baarlijk verpachten voor 9 jaren in te gaan den 1" Oetobre 1875, de goederen hij plakbrieven aangeduid en waar onder zich bevinden 1° 47 aren MEERSCH te Reninghe, laatst gebruikt door Decap en tegenwoordig zonder pachter. 2" 3 h. 05 ar. 57 c. WEIDE EN LAND te Vlamerlinghe, tegenwoordig nog gebruikt door Melchior Huyghebaert die er vrijwillig van afziet. En 5° Eene HOFSTEDE gelegen te Sint Jan, groot 22 h. 45 a. 45 c. thans gebruikt door de weduwe Charles Debandt die er ook vrijwillig van afziet. De voorwaarden dezer Verpachting berusten ten kantore van den Notaris VANDERMEERSCH Oude-Houlmai'kt te IJperen en in het Secretariaat der Godshuizen, in de Rijselstraat waar de gading- hebbenden er lezing kunnen van nemen. OPENBARE VERKOOPING op Kompleet in ongeveer 00 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8V0, ieder met 2 platen, a 04 cent". van Lakens, Sloffen voor Broeken, Nieuwigheden voor Kostumen. Fransche Merinos, Waterproofs voor Damen en Kinderen, Zwarte Zijde voor kleêren (gewaarborgd), Cols, Crawatten, Ondervesten, en in 't algemeen alle soorten van Kleedingstoffen. 1 Al deze koopwaren zullen gemerkt zijn aan vaste prijzen en verkocht worden aan wonderbare goedkoope prijzen. Zwart laken, welke men hij een ander 5 fr. betaald, inde Goedkoop5 fr. Sloffen voor Broeken, welke men bij een ander 9 fr. betaald, in de Goedkoop, 5 franks. Nieuwigheden voor Kostumen, welke men hij een ander 8 fr. betaald, in de Goedkoop fr. 4-50. Fransche Mérinos, welke men hij een ander fr. 2-50 betaald, in de Goedkoop, fr. 1-90. Fransch Cachemir, welke men bij een ander fr. 4-50 betaald, in de Goedkoop, 5 fr. Gemaakte Waterproofs, welke men hij een ander 50 fr. betaald in Goedkoop, 20 francs, enz., enz., alles ver beneden de gewone prijzen. Fransche Mérinos, van fr. 1-10 tot fr. 2-50. Fransche Cachemir, van fr. 2-00 tot 4 fr. Fransche en Engelsche Nieuwigheden van 7 tol 10 franks. Cols, Crawatten, Ondervesten, Moiré voor Rokken, Baai, Flanecl, enz./ enz., Waterproofs van fr. 8-75 tol 55 franks. immsssssssaasm VAN ES ZWARE DIENSTIG VÖOIl TïMMERHOajT, KEPERS KW TABAKPERSEN, iurav— v "iiiriiini VAN EN VAN IIET van HET ZAIXIIOI. OP MAENDAG 31 MAERT 4873, ten twee uren namiddag zal JL.-ff. VERÏIAEGHE, dcurwaerder te Ypre, voorts- varen tot de openbare verkooping van gezaegd Hout, zich bevindende in het magazyn van sieur Crognez voorzeid, zooals: 50 meters Keerselaer a duimers. 2000 w C/4 2000 a 4000 i» 4/2 400 stukken voor tafel-pooten. 50 meters Eiken 6/4 50 Iepen planken 4 duimers, 5 drs., 2 d"., C/4, 5/4 en 4/4. Idem Popelieren. Idem Abeelen. Panne latten, Rebben, Kosten, 20Lynde boomen. Sparren van CO centimeters dikte en 45 meters lang. Iepen en Reuken boomen. Eene hoeveelheid Brandhout. Met lyd van betaling mits borg te stellen ter aanveerding van L.-E. VERHAEGliE, dcurwaerder voorzeid. TWEEDE GOEDKOOPS YOLKSUITGAYE VAN noon W. J. HOFDIJK. Boek- en Steendrukkerij Engel Vim Ecckhout, Dixmudeslraat, 59, te iJperen. LAKENS te beginnen van fr. 2-75. YEltTKOtWEY.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 4