VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'H JAARS Nr 5Tö. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEROEREN van 't Nieuwsblad. VOOR IJPEREN. Fk. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 6- APRIL 1875. Bureel Dixmudcslraat, 50.Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN—WEG VERTREKUREN VAN IJPEREN Van sedert de wanorders en de gruweldaden door de parijsche communaars begaan, gaat er gecnc week voorbij of het Nieuwsblad, met zijn gewone kwade trouw, tracht te doen gelooven dat ze begaan zijn door de liberalen, en het redeneert alsof de liberale partij in het algemeen daarover verantwoordelijk ware. Het is een middel om de sukkelaars te doen gelooven dat de liberalen plundenaars en moordenaars zijn, het middel is niet eerlijk, maar het Nieuwsblad bekommert zich daarmede weinig; voor de jesuiterij hel doel rcglvaardigt de middels, en de abtjes die dat schandschrift opstellen hadden zieh niet verwacht dat de wapens waarvan zij ten aanzien der libe ralen zoo lichtzinnig gebruik makten zoo gauw hun zouden grauw niet dat in tegen eerenHet is ditmaal het de afwezendheid van alle overheden vrije vlucht geeft aan zijne slechte driften, neen, het zijn Pastors die aan het hoofd van slechte benden het ongelukkig Spanje in den rouw dompelenhet is onder anderen een Pastor, met naam Santa-Cruz, die bedreigt van de ongelukkige gijzelaars die hij uit hunne huizen heeft medegesieept, te doen voor den kop te schie ten indien de gemeente hem niet zonder uitstel eene somme van vijftig duizend piéeetten telde; daar aan bepaald zieh de overdrevendheden van dien bloedhond niet, al de gemeenten waar hij met zijne bende doortrekt, zijn verplicht geld en levens- midelen te geven, en al degenen die verdacht zijn van liberalismus zijn opgenomen, hunne huizen afgebrand, en. wanneer hij de hand er kan opleggen, worden zij dikwijls met vroedheid ver moord Wij vragen dus aan het Nieuwsblad of volgens hem de geestelijkheid van alle landen ook in den afkeer dat de gebeurtenissen van Spanje aan een ieder inboezemen, moeten declcn? om met zich zelve eens te blijven zou de verantwoordelijk heid daarvan moeten wegen op al degenen die kruin en soutane dragen; des te meer dat de bedoelde schelmen onder de tucht der H. Kerk staan, terwijl de parijsche deugenief.cn aan geene klas noch partij toebehoordenwij verlangen te vernemen welke deswege de gevoelens zijn van het Nieuwsblad, en wij zouden willen weten wal verschil het maakt tusschen de verantwoordelijk heid welke op de wederzijdsche partijen weegt. Eenen uitleg van zijnentwege zou ons zeer aange naam zijn. Yoor hetgene ons betreft, wij zien in de gruwel daden der parijsche communaars, gelijk in die van eenige spaanschc geestelijken, niets waarvan de liberale noch de klerikale partij kan verantwoorde lijk gesteld zijn; het tegenstrijdige beweren is eene handelwijze die verachtelijk is, en de gazet die hetzelve slaande houdt, het Nieuwsblad heeft het gezegd, zou nimmer over den dorpel van een eerlijken mans woning mogen aangenomen worden. In de Kamer der Volksvertegenwoordigers, zitting van 2 April, heeft M. Vandcnpeereboom gesproken ten voordeele van het overnemen dei- spoorwegen van West-VIaanderen. Hij vraagt dat het gouvernement voor het einde van den zittijd eene beslissing zou nemen. Hij denkt ook dat het voordeelig ware dat de Staat de kanalen van Bossuyt, van de Lei en van de Yperlée overname. Het Nieuivsblad geeft een langen artikel waar in de domheid de kwade trouw bevecht, omdat onze Senateur, gelijk de heeren Orts en Anspacht, de wet wegens het overnemen van het Groot Luxem bourg heeft gestemdM. de Baron Mazeman heeft dit gemeens gehad met zijne liberale ambtsgenoten die voor deze wet stemden, omdat hij van gevoelen is dat onder alle betrekkingen de ijzer wegen aan den Slaat moet loebehooren, en dus hij heeft in deze overneming niet dan een begin van uitvoering zijner verlangens gezien en vreesde dat herministerie, door de verwerping der wet, zou afzien van verdere overnemingen te doen; maar dat M. Mazeman en die ander liberalen hier door de handelwijze van het ministerie zouden goedgekeurd hebben, is geen waarToen men de 225 kilo meters nieuw te maken spoorwegen voor 55 in plaats van 45 millioenen kon doen uitvoeren, wij kunnen niet begrijpen hoe men het voorstel niet heeft aangenomen, het is dat welk M. Frère eene schandaad heeft genaamd, en wij vragen aan het Nieuwsblad welk andere naam het aan zoo eene geïdverkwisting zou geven Men zal ons waarschijnelijk antwoorden: zonder die toestemming had M. Philippart den Grooten Luxembourg niet willen aan den Staat overlaten maar in alle gevalle men had kunnen overgaan lot de onteigening; men dwingt wel de bijzonderen van hunne eigendommen voor de algemeene nuttig heid aan den Staat over te laten, en er bestond geene reden om hetzelve ten aanzien van het Groot Luxembourg ook niet te plegen, het is hetgeen wat verscheide representanten in de beraadslaging op de wet hebben bewezen. OMSÏ Naar KORTltUK. 5-40. - 9-39. - 11-VI. - 2-35. - 5-53. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-43. - 9-58. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 11-45.- 5-40. - 6-32. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-33. - 6-40. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 29 MAART 1873. 1° Bederven. Die oliekoek maakt de menschen wijs dat de goddelooze revolutionnairen, alias de liberalen, hunne netten spannen lot in de seminarien, bij de priesters en tot bij de hooge geestelijken toe Men gevoelt van eene halve ure ver dat al wat in het artikel voorkomt pure uitvindsels zijn en dat bun bederf een onderwerp is dat heel bedorven riekt, daar hunne aanhalingen van alles wat er geschreven en gezegd wordt door niets bewezen zijn. Dus.... 2° Een oliekoeke lijk een hrijke zoo hard; dit is een oudbakken de jaknikkerij waarvan de Toekomst sprak, heeft geen betrek op geheel den zin van het artikel over de Jabroeders in het Nieuwsblad. Dusniet geredeneerd is beter want de schrijvers ervau zijn te ezel of te kwaadlrouwig en dan kunnen zij het niet begrijpen of... zouden niet geern. 5° Over eenige weken, vielen de zedige en zuivere schrij vers van 't Nieuwsbladje hevig uit tegen de Toekomst omdat zij hun verweet voor leugenaars daar zij hielden staan dat den Paus gevangen was. Gij liegt, riepen zij in eene katten-kolerie, wij hebben nooit van een gevangen Paus gesproken En weet je wat ze nu schrijven, in den N° 578, 29 Maart 1875, le bladzijde, 4" kolom, laatste paragraf? luistert lezers Voor den gevangen Pauswij zeggen, herzeggen, en zeggen nog dat Z. II. Pius IX gevangen is, en wij zullen 't blijven zeggen onthoudt het! Spelt daar van verschen visch, en toen nog in den vasten I Nog in den zelfden artikel, spertelen zij tegen en zeggen 't Nieuwsblad noch zijne schrijvers en trekken eene centiem van 't Gouvernement Kei zou er nog aan mankeeren dat geheel dien boel zou van 't gouvernement trekken om de eerlijkste burgers van IJperen iedere week uit te schelden zoowei de dooden als de levenden in plaats van hun met het zielen last der menigte bezig te houden, waarvoor zij betaald zijn, verwaarloozen zij hunne goddelijke zending om slordige en kwaadtrouwige artikels te schrijven om den eenen burger legen den anderen aan te hitsen. Eu ('einden hunne babheling, vallen zij uit tegen een ingebeelden persoon die zij Magister noemen en zijne moustachen doen krullen, hopende daarmede zich uit'de slag te trekken en den spijt te duiken over. de wekelijksche vrede die zij welverdiend krijgen. - Schep! maar couragie, ncn uiensch ais gij moet zooveel lijden voor hij in de he! isen is daar uwe plaats. De Magister. Tot Zatcrdage

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1