VAN IJPEREN. 4 FRANKEN \S JAARS 578. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEROEKEN van 'l Nieuwsblad Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 20» APRIL 1873. lil Bi'Reei. Dixmudestraat, 59.Alle. inzendingen vrachtvrij. aa IJZEREN—WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Al de klerikale nieuwsbladen zingen den lof van M. Dupanloup, omdat hij in de fransche Kamer het voorstel heeft gedaan om de geeste lijkheid ambtshalve deel te laten maken der besturen van weldadigheid en bijzonderlijk omdat een dergelijk voorstel door een zoo merkwaardige meerderheid is gestemd geworden; liet geene niet anders bewijst dan dat de Kamer ten grootsten deele samengesteld is uil welsprekende mannen zonder oordeel, die hun door de schijnredens van een vermaarden Prelaat hebben laten bedriegen want zoo cene wet moet voor gevolg hebben dat de weldadigheid geheel in handen der geestelijk heid zal overgaan, gelijk liet in de middeleeuwen bestond en in ons land ook tot aan den inval der franschen. Het spreekt van zelfs dat onze klerikalen de gelegenheid waarnemen om eenen uitval te doen tegen de liberalen die hunne eischen tot lieden tegengehouden hebben de zaak is voor hun van liet grootste belang, onze armgestichten zijn wel begiftigd, en het zou niet alleenlijk een middel zijn om den invloed der geestelijkheid nog te ver meerderen, maar om er gedeeltelijk, in haar eigen belang, ook gebruik van te kunnen maken de ondervinding bewijst ons hoe groot de misbrui ken moesten zijn toen de weldadigheid onder den invloed der geestelijkheid bestond, waar dat er tien behoeftigen geholpen waren zijn er lieden meer dan honderd de inkomsten waren uitgedeeld zonder overleg aan kwezels van allen aard, en het klein getal verpleegden, welk men alsdan in de gestichten aannam, waren niet anders dan een voorwendsel, terwijl de religieusen het bijzonder ste doel waren. Welhaast zal het in Frankrijk ook op dien voet lerugkeerenen terwijl Üuitschland, Oostenrijk, Ilalien en Zwitserland vooruitgaan, dat ongelukkig land, tusschen de communaars en de jesuiten geprangd, keert met groote stappen tot de middel eeuwen terug, en zal voor vijftig jaren van hier de domste en de veraehtelijksle natie der wereld worden. omwentelaars zijn die de maatschappij ten onderen brengen, den Godsdienst trachten te doodigen en van het ongeluk der bevolkingen de oorzaak zijn, terwijl juist het tegenovergestelde de echte waar heid is. Wat zulks bewijst, is dat al de katholijkc landen steeds in oproer zijn, al de omwentelingen die sedert meer dan eene eeuw ontstonden werden door of tegen de jesuiterij ingericht. Duitschland, Ruissen, Holland blijven gerust en eerbiedigen hunne overheden, het luteraansch Engeland is rustig, terwijl het katholiik Ierland gedurig in oproer is en steeds door de militaire macht moet in dwang gehouden worden. Is het te zeggen dat den Godsdiens hiervan de oorzaak is? in het gedeele niet; maar het zijn de vorderingen zijner ministers die van alles misbruik maken om het jesuiten doel te bereiken, zoodanig dat in al de katholijke landen er thans tweederleije gouvernementen bestaan, die elkander bevechten, beide willen de overhand hebben, en het tijdelijk beheer, aan wie het toekomt, moetalles aanwenden om zijne overmacht te beschermen. Voormaals was het anders, de schranderste en achtingwaardig ste Bisschoppen Bossuet, Masillon, enz. hadden de nadeelige gevolgen van zoo een regiem op het voorstel en met de medewerking der Parlementen herkend en daaraan min of meer een einde gesteld door het aannemen der grondstelsels van hetgeen men de fransche kerk noemt, en die palen stelde aan de macht der geestelijkheid de Bisschoppen werden door de Vorsten genaamd, geene hullen mochten veropenbaard worden dan met hunne toelating en de parlementen keurden alle handelin gen af die de rust bedreigden of hel gezag der tijde lijke overheid kon verhinderen. Het Nieuwsblad en de klerikale gazetten in het algemeen herhalen op alle tonen dat „de liberalen Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-35. - 5-33. Naar POPERINGHE. 9-05. - 8-45. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 11-45. - 3-40. - 6-32. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 12 APRIL 1873. overige zijn scheldwoorden die zij zonder rede noch recht naar het hoofd van de grootste meerderheid van het mensch- dom werpen. <i Een eerlijk man heeft altijd religie. 2° Nog een koeksken van eene kolom lang, enkel maar om te kunnen het wereldlijk onderwijs aanvallen tegen den ingebeelden magister. Wat oneerlijke middels men toch gebruikt om te kun nen gelijk halen! Die gekruinde opstellers riskeeren alles of niet! Zij hebben het gevoel van eer verloren zoo noodig aan den beschaafden mensch en nog meer aan de zielenleiders Waar moet men naartoe met dit blind peerd 5° Een oudbakken oliekoek, met eenen smaak als dien van iets dat men meer dan eens geëten heeft, over de corres- pondentien. Onze correspondenten zullen zeer gemakkelijk dien onnoozelen praat kunnen wederleggen, als 't past bij apetijte. 4° Een oliekoek stadsnieuws, waarin de onnoozelaars van schrijvers, de helft der kerkbezoekers van Witten Donderdag bewierooken en de andere helft door den modder slepen. Hoe verstandig hé? 'tls voor't voordeel van 'tgeloove! 5° Ze lachen omdat zij in de Kamers niet buiten gevlogen zijn, malgré hunne goocheltoeren. Lacht maar, mannetjes, het volk heeft nogal patiëntie, maar het slacht van Onzen Heer, het borgt maar het scheldt niet kwijte Tot Zaterdage De Magister. 1° Een oliekoeksken van maar omtrent drij kolommen, waarin men tracht te bewijzen dat de calhoiijken van suiker gemaakt zipi en de liberalen.... gij riekt het ii Qui non mecwn estcontra me est Die niet met mij is, is tegen mij, >i zegt het huichelaarsbladje. Zijne navol gende redenen willen bewijzen met alle soorten van geiten- sprongen dat de liberalen tegen de wet Gods zijn en er tegen werken. Wij kennen maar die enkele wet Gods: Bemin uwen evenmensclt als uw eigen zeiven en geef aan Gesar 't geen aan Gesar toekomt.Buiten dien aigemeenen regel is er geene zaligheid en al den zeempraat van de schijnheilige roofvogels zijn zoogezegde wetten Gods die maar dienen om hunne zak ken te vullen en den klauw over de wereld te stellen; al het IJperen, 1 9n April 1873. middelbare School. - Een ministerieel besluit van 31 Maart 1875, benoemt Mr A. Böbm, lot teckenmeester bij de middelbare school van den Staat te IJperen, in vervan ging van zijnen vader Mr F. Böhm, overleden. Landbouw. - Den 5 dezer is de eerste landbouw- conferencie gegeven door den heer De Leu de tweede heeft plaats gehad, heden, 19 April, in de blauwe zaal, ten onzen sladhuize, ten 10 ure voormiddag. Die heer handelende over het toepassen der scheikunde in den landbouw, drukt zich met alle gemak uit, en niemand der aanwezigen heeft een woord verloorwij wenschen het bestuur der landbouwmaaatschappij geluk over den invoer dezer conferenlien, die geroepen zijn ons de beste uitslagen te weeg te brengen. ©Mgeïuk. - Donderdag voormiddag, ten 11 ure, is erop het Minneplein een ongeluk voorgevallen. De Rijschool was aan 't exerceeren, e<sn der rijders is onder zijn peerd gevallen en is het been gebroken. De eerste zorgen zijn den ongelukkigen soldaat toegediend geweest door den heer dokloor Tedesco. Men heeft hem daarna overgebracht naar het Militair hospitaal. Tlaatnsciie Ster. - In hare zitting van 16 dezer heeft de maatschappij de Vlaamsche Ster besloten deel te nemen in den Tooneelkundigen prijskamp van Brussel, beroe- door de Jonge Tooneelliefhebbers.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1