VAN IJPEREN. I -i 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 579. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. VerschilIige Tijdingen. Markten, Bekendmakingen. OLIEKOEKEN van 't Nieuwsblad. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 centiinen. ZONDAG, 27» APRIL 1873. Büreet. Dixmudestraal, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. Het Nieuwsblad waagt alles, omdat het schrijft voor lezers aan wie het zoo gemakkelijk is appels voor citroenen te verkoopen! en het redeneert alsof dit bladje nooit in handen kon vallen van lieden die met de geschiedenis bekend zijn. Dus, in plaats van te zeggen dat den strijd beslaat tusschen de orde en de revolutie, om rechtzinnig te zijn het had moeten zeggen dat den strijd thans in alle landen bestaat tusschen de jesuiterij, die de ongeleerde en de minstvermogende volksklas onder haren invloed houdt, en hetgene, wij weten niet waarom, zij thans doctrinairen noemen; dezelfde dien zij in 1788 den naam van vijgen gaven en in 1830 waren het orangisten! en waarom? omdat zij alsdan, gelijk heden, de omwentelingen tegenhielden en de besturen ver dedigden tegen de listige bewerkingen van het .gevaarlijk orde dat heeft weten de geestelijkheid van geheel de wereld te overheerschen. Het is onder zijne aandringingen dat in ons land de twee omwentelingen van 1788 en 1850 zijn geschied de eerste werd bezoedeld door moorden en branden, de andere liep op een eerlijker wijze af omdat er eenige liberalen daar aan ook de hand toestaken maar ten gronde het was toch de geestelijkheid die haar bewerkt had. Wij spreken slechts van ons landmaar wan neer men de jesuitieke overdrevendheden in de anderelanden moest onderzoeken, het ware einde loos, en dus is het de liberale partij niet welke men de omwenlelaarspartij mag noemen, en nog min de partij van wanorde, liet is zij die alle landen het orde en de tronen ondersteunt, terwijl de jesuiterij, telkens dat de Vorsten haar niet onderdanig zijn, de zelve tracht omver te werpen, door van de verdweeptc menigte werktuigen te maken ten einde hare overheersching te kunnen vestigen. Het gaat in Spanje hoe langer hoe slechter; er zijn aldaar geen palen meer aan de overdreven heden, en de regeeringloosheid gaat zoo verre, dat de stedelijke raden zelfs de eigendommen der welhcbbenden onder hunne vertrouwden uildee- len Generaal Serano, was de eenigste die mogelijk het leger tot zijne plichten konterug roepen, en deze heeft, zoo het schijnt, het land verlaten. De eenen willen de republiek één en onverdeeld, de anderen willen eene bondgenoodschappelijke, het is te zeggen, samengesteld uit een oneindig getal kleine republiekjes die hun postjes zouden bezor gen? Wat het einde van dit alles zal zijn kan niet voorzien worden, en het is te vreezen dat Spanje met groote stappen lot eene bankbreuk gaat waaruit het zich nooit zal kunnen verhellen. Inmiddels het land wordt verwoest, en in weerwil van hetgene hel Nieuwsblad afliegt, tot Pastors toe staan aan het hoofd van slechte benden die de gemeenten plunderen en den kop branden aan degenen die hun wederstaan. In een woord, de spaansche natie is zóó bedor ven dat zij ten grooten deele maar meer samenge steld is dan uit ecrlooze schelmen die noch vreeze Gods noch zeden hebben Aan wie is dien huidigen staat van zaken te wijlen? Aan hun die sedert eeuwen lang aldaar het onderwijs in handen hadden aan de geestelijkheid die altijd en overal de dweeperij boven de gevoe lens van eer gesteld heeft; een zulkdanigonderwijs bederft de maatschappij in plaats van dezelve te vormen, en toont voor de duizendste maal aan waarom men uit al zijne krachten het officieel onderwijs ondersteunen moet. Wij zijn nieuwsgierig onze aanhalingen door het Nieuwsblad te zien wederleggen, anders dan met de tastbaarste waarheden stoutweg af te liegen SE KOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-41. - 2-33. - 5-33. «aar POPERINGHE. 9-03. - 8-45. - 9-38. Naar POPERINGHE-HAZEBROÜCK. 6-50. - 11-43.- 3-40. - 6-32. Naar ROÜSSELAERE. 7-53. - 12-33. - 6-40. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 19 APRIL 1873. 1° Zulk een ei zulk een jong dit is de tijtel van een oliekoek gebakken legen het wereldlijk onderwijs. Wanneer een of meer geestelijke personen iets mispek- kelen, dan hoort men de cleriGalen tieren dat gaat de religie niet aan, de Godsdienst is niet verantwoordelijk voor heigeen een deel zijner dienaren zon kunnen daarstellen En die zelfde schreeuwers zouden willen de universiteit van Gent en geheel het wereldiijk onderwijs, verantwoorde lijk maken van het feit door enkel eenige jongelingen begaan (het uitgeven van eenen almanak waarin eenige philosophieke gedachlen slaan die natuurlijk in den smaak der zwarte mannen niet valt.) Zij schrijven maar voor hunne slimme lezers van het Nieuwsblad 2" Pralen zijn geene oorden, zeggen ze, en zij hebben nog nooit beter de waarheid gezegd: geen een minister heeft meer beloofd voor het onderwijs dan Delcour; maar 5° Een oliekoek met een zuur gezicht, omdat de liberalen in de Kamers het land ingelicht hebben over den konkelfoes van T zwart gouvernement te Merkem en te Rlankenberghe ten einde onder een kleedje van weldadigheid de doodehand in Belgie tot stand te brengen. Daarom zijn de liberalen mannen van afkeer en haat voorden Godsdienst. De Godsdienst komt hun wel te. pas! 4° De ware volksvrienden zijn, volgens de zwarte schrijvelaars, deze die door schooien en andere middels geld bijeen rafelen om aalmoesen uit te deelen en weinig ongeiuk- kigen en veel luiaards te kweeken. Eh wel, wij houden slaan dat de ware volksvriend is den man die onderwijs en werk verschaft aan de mindere klas, ten einde het volk door eigen bestaan in zijne eigene weerde te veredelen 5° In Zwitserland, eischen de kafholijken dat er in de herbergen waar er eene liberale gazet ligt er ook eene kalholijke moet liggen. In IJperen eischen de katholijken (de koppen) dat er nergens geene liberale gazet mag te vinden zijn en verbieden op straffe der helle er de lezing van Hoe vindt gij den oliekoek 6° Een oliekoek over de ONRELIGIE welke onder de menschen veld wint. Het is nogeens al de schuld der liberalen! Weet gij wel wat, armzalige pennelekkers, begint met het goede voorbeeld te geven weest kuisch, edelmoedig, rechtveerdig, toegevend en in plaats van den mensch te willen boeien, laat hen vrij zoo gij zelf wilt zijn werkt voor de goede overeenkomst onder de burgers te brengen ver zoent de zielen met den Allerhoogstebrengt het geluk op aarde Maar neen, in plaats van vrede, welovereenkonist, wel vaart en geluk voor uwe evenmenschen te betrachten, gij werkt alleen om meester van alles te worden, en de middelen door u gebruikt doen de menschen somlijds twijfelen of er wel eene religie is en of gij er wel de dienaren van zrjt Ziet daar de groote en eenigste oorzaak der onreligie die thans in de samenleving zooveel voortgang gedaan heeft Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 26" April 187". Pompiers. - Zondag laatst, met het middaguur, werden de nieuwbenoemde officieren der Pompiers, Mijnhee- ren Valcke-Hage, als kommandant, en Lapiere-Vandevyvere, als luitenant, door het toedoen van het Stadsbestuur erkend. Op de Groote-Markt slond het korps in groote kleedij in slag orde geschaard eu onder het geroffel der trommels en het spelen van "t muziek werd de plechtigheid voltrokken. Ter dezer gelegenheid had er eene uitreiking plaats van medailjen van 25 jaren dienst aan eenige leden van het korps. Na de plechtigheid heeft de heer Burgemeester de heeren officieren en de feestgenoodigden op ecu Banket onthaald. Hel muziek van 't korps heeft eene serenade gegeven. Loting. - Onder de tijdstippen welke bepalen wan neer aan de krijgsoverheid moeten overhandigd wordende lotelingen der lichting 1873 van West-Vlaanderen, voorden dienst aangewezen en begrepen in het werkzaam deel van het kontingenl alsook der reserve, is hetzelve voor onze stad vastgesteld op 7 Juni aanstaande. I)e plaatsvervangers aange nomen voor lotelingen der lichting van 1875, zullen ten zelf den lijde als deze laatste aangenomen worden. Benoeming. - Zijn benoemd lot leden drr Toezicht der gezondheids-huizen en de voorloopigc schuilplaatsen des arrondissements IJperen, de heeren: Beke, Comy.i, Mülle, uittredende leden, en Struye, grondeigenaar te IJperen, in vervanging van sieur Van Renynghe, overleden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1