VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS ]\r 580. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. OLIEROEKEN van H Nieuwsblad. VOOR ÏJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Rcklamcn: 25 centiinen. ZONDAG, 4» MEI 1873. Bureéi.: Dixnuidcstraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN De nieuwe Minister van Oorlog heeft in de Kamerzitting van den 24 April zijn programma laten kennende achtbare Generaal heeft vrij moedig de gelegenheid ontwikkeld, hij heeft gesproken over de inrichting van een nieuw regi ment cavalerie, van de vermeerdering der lichte artillerie, van de inrichting van voerwezen, van een beslierend bataillon en eenen dienst van veld hospitalen, het geene de begrooting van oorlog van eenige miljoenen zal doen zwellen. Tot daar toe is het maar geld, en het land is genoegzaam bemid deld om deze uitgaven af te dragen indien zij noodig geoordeeld zijn om de onafhankelijkheid van het zelve te verzekerenmaar daar zijn andere schik kingen aangekondigd waaraan wij verre zijn van te kunnen toejuichen. Men stelt voor de miliciens 50 maanden in plaats van 2 jaren onder de wapens te houden het last van twee jaren zijne ouders te moeien verlaten en uit zijn ambacht te worden getrokken, is voor velen lang genoeg om het ambacht dat zij geleerd hebben te vergeten, en met nog zes maanden daar bij te voegen zullen velen hunnen leertijd niet meer kunnen hernemen en huiten state zijn van verder den kost te winnen. De Minister, rekening houdende van den afkeer der bevolking voor den verplichtden dienst en der afschaffing van het plaatsvervangen, wilt het Gouvernement zelfs daarmede belasten, hetgeene voor doel heeft van het plaatsvervangen zoo moeielijk te maken dat het slechts de rijken zullen zijn die daarvan zullen kunnen genieten, hetgeene eene onbillijkheid ware die veel misnoegen zou te wege brengen. Na de beloften door de klerikalen gedaan van het mililarismus te bevechten en de kandidaturen der Bisschoppen onder het voorwendsel van eene merkwaardige vermindering op de begrooting van oorlog, te hebben doen benoemen, wij verlangen te weten welke rol zij zullen spelen. Zuilen zij, M.Malou aan het hoofd, hunne beloften herroepen? het is moeilijk om gelooven, het zou eene ware bedriegerie zijn die de kiezers eenmaal te meer zou moeten overtuigen dat, gelijk Bisschop Malou het heeft bevestigd, alle middels, zelfs de oneerlijkste, goed zijn om het doel te bereiken. Wanneer het liberaal ministerie eene leening deed van dertig millioenen, al de klerikale gazelten maakten een opstel zonder vergelijking; het ging het land ten onderen brengenHet is heden iets andersM. Malou heeft eene lecning aangegaan van 250 millioenen, het is te zeggen, van 500 wagens zwaar geladen met vijffrankstukken en dat zonder daartoe door de Kamer voorloopig bemach tigd te zijn; hel is waar dat hij op de verslaafde meerderheid mocht staat maken om zijne gewaagde handelwijs te zien goedkeuren. Inderdaad,de zaak is in eene zitting door eene groote meerderheid gestemd geworden, en dat nog in weerwil der gegronde bedenkingen vart den achtbaren heer Frère, die klaarlijk bewezen heeft hoe schadelijk voor het land het is eene leening te doen aan 5 p. °/0, want voor tachentigdat den Staat ontvangt, hij honderd zal moeten terug geven; maar niets heeft kunnen helpen, men stemde zelfs zonder zich te bekommeren welk gebruik men van een groot deel dezer sommc maken zal. AJsil ari'-vnarart gffga fia gi i\ OEKO Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. G-50. - 12-05.- 3-57. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Ï5H3X GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 26 APRIL 1873. g- ?-j""-TT I" Eene zaag altijd over de onreligie, gericht tegen het wereldlijk onderwijs; zij spreken er in over monsters dat door hetzelve wordt voortgebracht Monsters! En hoe zoudt gij dan dezen noemen die de jeugd zóówel leiden dat men ze voor belooning achter de grendels moet zetten Ahde liberalen zijn monsters, communaars, revolutie makers Wij nemen deze scheldwoorden van waar zij komen. Wij keuren de handelwijs der communaars niet goed, dat verstaat zich maar wij zeggen dat de communemannen min kwaad gedaan hebben met gebouwen te verbranden en ontschuldige slachtoffers te vermoorden dan dezen die, omhuld met het kleed der religie, het opkomende geslacht zoodanig bederven dat men binnen eenige jaren het kwaad niet meer zal kunnen bevechten en men zich tegenover een leger schijn heilige vuilaards zal bevinden dat met geene wapens meer kan verdelgd worden 2° Zes oliekoeken correspondentie tegen Poperinghe en Passchendaele, waarop wij niet antwoorden moeten, daar onze correspondenten er zich mede gelasten. Wij zijn niet kwaad 1 En 5° Een slordige feuilleton, waarin, onder grove far cen en stinkende woorden, men de wedervraak verhemelt 't is proper. Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 5" Mei 187". Sclioouc Kunsten. - Een onzer stadsgenoten, de heer Theodoor Ceriez, kunstschilder, heeft de zilveren medailje ontvangen in het groot concours van 't Kristallen Paleis te Sidenham (Londen) met zijn tableau Le charlatan du village. Ifet is een schoon succes voor Belgie, vooral toen men in ziet dat er maar alléén 16 medaiijen voor al de scholen in het algemeen gegeven zijn en er 8 aan ons land zijn ten deele ge vallen. M. Th. Ceriez, heeft nog twee andere schilderijen in de Tentoonstelling te Kinsingston I'artiste au village en it Craesbeke a l'étude waarvan eene reeds verkocht is. Dezer dagen zag men ten toon gesteld in de werkhui zen van M. Lapiere-Vandevyver, Hondstraat alhier, een beeld naar :t gewrocht van M.Ed. Fiers, ons vermaarde stadgenoot. Dit kunstvoorwerp op levensgrootte is in wit marmer en ver beeldt eene jonge moeder bloemen strooiend op hel graf van haar kindje. De uilvoering er van was toevertrouwd geweest aan een jong en vernufligen ijperschen kunstenaar, M. Fideel Ossieur; die behendige werkman heeft zich zoo wel doordrongen van de volmaaktheden des models dat hij van de eerste maal zijne plaats ingenomen heeft onder de beste praticiens. Dit standbeeld is bestemd voor het kerkhof van Armenliers. Cavalerie school. - De Minister van Oorlog heeft in de Kamers eene verklaring afgelegd die hoogst belangrijk voor onze stad is. ii De Rijschool zal le IJperen blijven. Generaal Thiebauld, doordien hij bier nog lang in bezetting gelegen heeft kan best oordeelen over de goede inrichting dei- militaire gebouwen, die allen wonderlijk wel voor hunne bestemming dienen. M. Thiebauld heeft alhier veel vriendenbetrekkingen achtergelaten. Concorde. - Woensdag aanstaande beginnen de prijsspelingen in de Maatschappij de Concorde (zomerlokaai). De datums van de zomerfeesten zijn vastgesteld als volgt Concerts. Tl Mei (Regemenl), 18 (id.), 25 (Pompiers), I Juni (R.), 8 (P.), 15 (id.), 22 (R.), 29 (id.), 6 Juli (P.), 13 (R.), 20 (Gemeente-School), 27 (R.), 5 Augusli, Veldfeest en Vuurwerk, 10 (P.), 17 (R.), 24 (Gcm. Sch.j, 51 (R.), 7 Sep tember (P.), 14 (R.) De Concerts zullen ten C 1/2 ure beginnen in Juni en Juli ten 6 ure in Mei en Augusti, en ten 5 1/2 ure in September. De prijsbollingen zullen plaats hebben op de de volgende Woensdagen 7 en 21 Mei, 4 en 18 Juni, 2, 16 en 50 Juli, 6 en 20 Augusti, 5 en 17 September. De prijsschietingen op 14 cn 28 Mei, 1 en 25 Juni, 9 en 25 Juli, 15 en 27 Augusti, 10 September. Deze prijsspelen zullen beginnen ten 6 1 /2 ure in Mei, Juni en Juli, ten 6 ure gedurerid de maand Augusti, cn ten 5 1/2 ure in September. Burgerwaellif. - HeJ ojarig mandaat der officie ren, onder-officieren en korporaals zal welhaast eindigen. Den 22 Juni aanstaande zal de algemeene herhiezing in IJpe ren, en bij gevolg in geheei het land plaats hebben. Den 5 Mei is het 25 jaar dat de burgerwacht heringericht is geweest.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1