VAN IJPEREN. 4 FRANKEN S JAARS Nr 581. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEKEN van 7 Nieuwsblad. Stads Nieuws. YOOR IJPEREN. Fr. 4-80 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, II" MEI 1873. fff Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij De uitval der kiezingen in Frankrijk toont ons aan hoe ziek de maatschappij is. Op acht benamin gen lelt men 7 radicalen en I legitimiest, het is te zeggen, zeven representanten die met schijnredens de maatschappij willen het onderste boven helpen, en één die door alle middels dezelve van cene eeuw zou willen doen achteruitgaan. Beide soorten zijn even gevaarlijk, en dezen laatste vooral, om dat bij met zijne partijgenoten, door het herstellen van al de oude misbruiken, die zoo veel bloed en tranen gekost hebben om af te schaffen, nieuwe omwentelingen zouden opwekken, welke in hunne gcvolgens nog veel erger zouden kunnen zijn dan in 1793. De anderen beslaan uit hecrschzuchtigen, aan wicn het welzijn des lands onverschillig is; het zijn ten groeten deele mannen die de stemmen der menigte afsmeeken om zich een maatschappelijk bestaan te kunnen verschaffen, en men telt er reeds die voor zich zelve, ten koste van het land, miljoenen hebben vergaard en als patriotten wor den aanschouwd, ofschoon hun deelnemen in 's lands bestuur, miljaards aan het zelve kost! De oorzaak van dit al is het algemeen stemrecht; de twee derden der bevolking zijn of geheel onge leerd of missen van vernuft om te kunnen oordeelen over de gevolgen der uitwerking hunner grond stelsels zij zien vijanden in al degenen die meer bezitten dan zij; anderen beramen hoe zij met hetgene zij van de rijken hebben geroofd eenige weken zonder werken zullen kunnen leven en drinken! Het is aldus dat zij zich verblinden op hunne ware belangens, zij gevoelen niet dat eene maatschappij zonder werkers niet mogelijk is, en met den ondergang der rijken er voor niemand meer iets zou te winnen zijn; dat eindelinge het land onbebouwd blijvende, de rijke arme geworden zijnde, alsdan de verkmans en de landbouwers op hunne beurt aau behoefte lijdende, men eindigen zou velen door gebrek te zien sterven. De redevoering van den heer Frère, in de beraadslaging op de begrooting van oorlog, is een der merkwaardigste welke den gewezen Minister heeft uilgesprokenhij heeft ernstiglijk de zamen- rotting van het leger beknibbeld om de afschaffing van het piaatsvervangen en de verplichtenden dienst te bekomen; hij heeft klaarlijk geloond, welke de nadeelen zouden zijn van zulk een regiem; hij heeft herhaald al hetgene deswege in andere landen, en namelijk in Pruisen, beslaat, en op eene onwederleggelijke wijze aangetoond de nadeelen en de willekeurige onbillijkheden lot welke zulke daarstellingen zouden aanleiding ge ven; hij bewijst klaarlijk dat onder den naam van gelijkstelling, de toegestane voorkeuren zoo talrijk moeten zijn, dat het in ons land, alwaar de gelijk stelling voor de wet wezenllijk bestaat, het pruis- sisch regiem onrechtveerdig zou zijn. Inderdaad het ware niet mogelijk van al de jongelingen, die den ouderdom van 20 jaren hebben bereikt, onder de wapens te houden, want, bij voorbeeld, het getal zou woor ons Belgenland driemaal meer beloopen dan hetgene men onder de wapens kan houden, en dus de ander zouden door willekeurige vrijstellingen van den actieven dienst ontheven worden, terwijl heden het lot beslist wie in dienste moet treden en dat degene die noodig te buis zijn of genoegzaam bemiddeld zijn eehen plaatsvervan ger moeten stellen zoodanig dat al degenen dat liet lot treft, hunne schuld aan het vaderland moeten betalen. M. Frère, na herhaald te hebben de door het liberaal ministerie aan bet leger gedane diensten, verwijt aan zijne opvolgers van, door hunne eeuwige veranderingen, de moedeloosheid in bet leger te hebben veroorzaakt, en herbaalt de lof be— tuigingen der vreemde overheden die de krijgsoe feningen in hel kamp hebben bijgewoond en welke die aan hunne beheeren hebben toegestuurd. Deze merkwaardige redenvoering zal een groo- ten indruk op de Kamer en op geheel dc bevolking maken, en men verwachtte zich dat M. Malou daarop niet zijne slimme welsprekendheid zou geantwoord hebben, maar de aanhalingen van den luikscben representant zijn onwederleggelijk, en dus hij heeft voorzichtig gedaan op dezelve niet rechtstreeks te antwoorden, hetgene niet belet dat veel klerikale nieuwsbladen het tegenovergestelde bévesligen. •Him a &&jsu IE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar POPERINGHE-HAJEBROÜCK. 6-50. - 12-05. - 3-37. - 6-30. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-43. - 9-30. Naar KORTRIJK. 3-34. - 9-49. - 11-18. - 2-33. - 3-23. Naar RÖUSSELAEltE. 7-30. - 12-23. - 6-43. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 5 MEf 1873 i° Onder den lilelParijs en de groote steden,» kraaml het een artikel uil te dom om dood te doen. Wat, omdat Parijs lichtzinnig Barodct de Communard met 180 duist stemmen komt te kiezen, dit is al de schuld van de Toekomst! De Toekomst wil dat de Vlamingen de Parisiens in alles naapen anders het zijn domkoppen, beesten, dompers, barbaren! Maar zegt ne keer schrijvers van Lucifer, heigeen dc Toekomst wil en waarvoor zij altijd op de bres gestaan heeft is dal de Vlamingen door eigen taal en zeden, ongeschonden den naam hunner voorvaderen blijven bewaren. Die hel anders zeggen liegen! Hoort gij, zij liegen. - Dus Al uwe geitensprongen bewijzen niets anders dan dat gij lenden uw gebabbel zijt en onnoozele redens moet aanhalen om den uir te hebben iets te zeggen. Wat de Toekomst wil is dat de Vlamingen zonder dat zij door iemand geëxploiteerd of minacht worden, hun geloof, hunne taal en hunne zeden behouden. 2" Een brief van den heer Principaal van :t kollegie van Poperinghe aan den uitgever der Toekomst in antwoord aars de leugens en valschheden, zegt het Nieuwsblad, die HIJ (de uitgever?) in zijn laatst nummer Uitgebraakt heeft. Zoo dan, wanneer de uilgever dien bfief nu ook uitgebraakt zal hebben, wat zullen de schrijvers van het Nieuwsblad alsdan weten? Nu, Ons Heere mout zijn getal hebben 5° Twee correspondenten, uit Poperinghe en uit I'as- schendaele, niets bevattende den grove personaliteiten, lot meerdere Eere en Glorie Gods, uitgekraamd door zoogezegde heilige mannen tegen hunnen evenmensch'l Is alzoo dal zij het ongelijk (indien er moest bestaan) vergeven Zij maken van Gods woorden maar eene politieke hlage meer 4' in hun plaatselijk nieuws zeggen zij dat het spreek woord :uEen ongeluk komt zelden alleen, nogeens toepasse lijk is, maar op eene droevige wijze. Alsof er geestige ongelukken zouden kunnen gebeuren 3" Het hladje steent ook een woordeken over de krijgs lasten. Het vindt dat er zou moeten vermindering zijn Maar het doet het zeer stil, omdieswille dat liet moest gehoord worden, moeder zou kunnen kijven 6" Een koeksken over den Paus, over Thiers en over het ongelukkig Spanje. Zij spreken er in van communaars. Zij juichen de carjisten toe en bijgevolg keuren al de gruwelen goed door den bloedhond Santa-Cruz (een priester) en zijne bende gepleegd. Daaraan ziet men duidelijk met wat voor mannen wij te doen hebben. Daarom ook zullen wij zonder poozeu hunne handel en wandel met den vinger aanloouen. Tol Zaterdage. De Magister. Uperen, 10" Mei 1873. itiismsê- eaa B.e(i«;r5vi'sït». - Deze maatschappij heeft Woensdag laatst eene zitting gehouden waarin zij de begrooting gestemd heeft van hel jaar 1873. Daarna hebben de heeren J. Ducorney en A. Merghelytick het spreekgestoelte beklommen en de leden vergast met twee boeiende voorlezin gen. De eene handelde over den Patriotten lijd (Jozef 11), de tweede over de houten huizen van IJperen. Beide conferenciers ontvingen de bedankingen der aanhoor-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1