VAN IJPEREN. m Nr 582. Twaalfde Jaar. ZONDAG, 18» MEI 1875. 4 FRANKEN JAARS Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politiek. OLIEKOEREN van 7 Nieuwsblad. VOOR IJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 23 centimen. Bijreei. VERTREKUREN VAN IJPEREN Degenen aan wien de ondervinding ontbreekt en die gewoonlijk maar alléén de klerikale nieuws bladen lezen, moeten geloovcn dat het onderwijs in de Staats- en Stadsscholen maar strekt dan om de godsdienstige gevoelens uit de harten der jeugd te daoven. Noglans het tegenovergestelde is de echte waarheid, zoo wel in de kollegien als in de knechtjes-en meisjesscholen van lager onderwijs: het godsdienstig onderwijs wordt aldaar gegeven op eene' volmaakter wijze dan in veel klerikale ge stichten, alwaar het meestendeels aan onwetende religieuzen, is toevertrouwd, eu het is bevestigd dat het officieel onderwijs betere uitslagen oplevert dan degenen aan de organen der H. Kerk toever trouwd; want, indien men er de kinders bij de eerste min van mirakels vertelt als die van Salet ten, van Lourdes enz., integendeel men boezemt hun ware godsdienstige gevoelens in, en wij houden staan dat degenen die in de officieele gestichten hun onderwijs hebben ontvangen in het algemeen even zoo eerlijk en zedelijker zijn dan de anderen, en omdat twee of drie studenten uil de hooge school van Gent cenen almanach hebben opgesteld, al de klerikale nieuwbladen nemen deze gelegenheid waar om de ouders wantrouwig te maken van hunne kinders aan anderen dan aan de geestelijkheid toe te vertrouwen; het is alsof wij wekelijks terug zouden koeren op de gruweldaden over weinige jaren in een kollegie van onze Provincie begaan en die aan het openbaar ministe rie voor de assisen deed zeggen dat het bedoelde gesticht eenen kuil van bederf en zedeloos was Er zijn in alle partijen ongelukkigen die de schreve te buiten gaan, en indien men eens de vergelijking moest maken bij welke voorbrengsels der klerikale of der officieele gestichten men meest bedriegers, schelmen of vuilaars zou tellen, wij hebben de verzekering dat de schaal merkelijk al den kant der eersten zou dalen Maar alzoo gaat het, onze politieke vijanden zien altijd, een slroo in onze oogen, terwijl in de hunne eene balk hun verblindt. De achtbare heer Frère heeft in de zitting van den 9" Mei op eene zegenpralende wijze de redenvoeringen van de heeren Thonissen en Nothomb, ten voordeele van den verplichteriden dienst en der afschaffing van het plaatsvervangcn, wederlegd hij heeft bewezen hoe zulke eene wet nadeelig zoude zijn voor de nijverheid en het welzijn van het land en hoe dezelve den afkeer van de bevolking zou verwekken niet dat hij de mid dels om onze onafhankelijkheid te verdedigen onnuttig vindt, in tegendeel, hij wilt een leger op cenen geschikten voel ingericht, maar het moet in verband staan met de gevoelens der menigte, en het ware moeielijk Belgie in eene groote kazerne te veranderen. Wat de heer Frère wil, is, zoo wij verslaan, een werkdadig leger die niet te zwaar op de financien weegt, en eene wel ingerichte reserve waarvan men desnoods kan beschikken dit is hetgeen veel lieden verlangen. Het is een kurieus en leerzaam schouwspel, zegt het IVeekbladde klerikale gazetten te zien scher men en redetwisten over de militaire kwestie: zij spartelen gelijk de duivel in een wijwatervat. Inderdaad nu kan het niet meer geloochend worden dat het oorlogsbudget van vier miljoen per jaar zal verhoogd worden; dat de militianen vier maanden langer zullen moeten dienen dat de mililiewet en de legerinrichling zullen verbeterd worden, wat wil zeggen dat zij nog geen geld en last genoeg kosten dat het jaarlijksch kontin- gent op 12,000 man zal blijven gelijk het nu is; dat de plaatsvervanging alleen door den Slaat zal gedaan worden, 't is te zeggen dat de rijken voortaan het recht uitsluitend zullen genieten hunne zonen vrij te kunnen koopen. DeheerMalou, minister van financien, heeft in de Kamer verklaard dat hij van de militaire wetten van den minister van oorlog eene kabinetskweslie zal maken. Dus dal het ministerie zijn ontslag zou geven indien de voorstellen van generaal Thiebauld verworpen werden. Ongetwijfeld zal dit woord de klerikale representanten zoo plooibaar als riet maken, zij die reeds zoo lange jaren komedie ge speeld hebben op het refrein der vermindering van de krijgslasten, voor het bedriegt den boer! Niet waar, beste lezers, de klerikale partij is een bedriegerskraam. Altijd foppen en bedrog gebruiken, nooit rechtzinnig en vrijmoedig recht voor de vuist. Zulk een verfoeilijk gedrag verdient gekend en gelaakt te worden. Het zal ongetwijfeld een algemeen misprijzen doen ontstaan bij al de recht zinnige lieden. Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. 'WAM gsgggjiilHHMBiwiiiiiiii»— i mui11 IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-03.- 3-37. - 6-50. Naar POPERINGÏIE. 9-07. - 8-43. - 9-30. Naar KORTRIJK. 3-34. - 9-49. - 11-18. - 2-33. - 3-23. Naar ROUSSELAERE. 7-30. - 12-23. - 6-45. ...m GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 10 MEI 1873. t° Nog een artikel over de onreligie. Nu is het de schuld der revolutie van 1789 En wie was de schuld dei- omwenteling van 1789? Niemand anders dan dezelfde man nen die heden nog werken tot de algemeene overheersching dus hetgeen de welweters van het Nieuwsblad de onreligie noemen is hun eigen werk. De onreligie leidt tot de petrole en de communards zeggen zij. Eh wel zij die deze schoone dingen lot stand brachten moeten maar zien dat zij er ons van verlossen, niet door geweld, maar door overtuiging, door den vrede en de eendracht onder de mensclien te brengen, door het voorbeeld te geven van toegevenheid en onbaatzuchtigheid, door broederliefde. 2° Eene koulenancie over den priester die zich in de politiek bemoeit. Wat arme praats (och om eenen onzin staande te houden Om onze lezers een gedacht te geven over de zeerinden- buikgevende coutenancie van 't Nieuwsblad. Moet men weten dat een priester, volgens hun, de liberalen moet aanvallen, zoowel als hij iemand zou beletten te stelen, baldadig te leven of dood te slaan. Wat zegt je daarvan? Men spreke aan ouderlingen die nog in bun geheugen hebben hoe geern eenen priester gezien was te lande en in steê omdat hij zich met niet anders moeide dan met zijne kerk en de zaligmaking der zielen, en men vergelijke die tijden met nu. Is 't niet klaar 5° Zij zeggen dat de liberalen tegen 't geloove zijn omdat zij tegen de politieke bedevaarten zijn! Al hun arme praats kan niet helpen. De belgen hebben geen recht tusschen te komen in de politiek van Italië. Het ware te laat indien het italiaansch gouvernement aan het onze eens rekening vragen moest over deze tegen hem ingerichte manifestatien, welke van rechtswege zouden moeten verboden worden Ten anderen indien de Paus zijn wereldlijken troon dooi den wille Gods ontnomen is, de eerste plicht eens christen men'sch is van zich aan dien wille te onderwerpen. 4° Eenige reken over 't soldatenspel in de Kamers, om te gebaren dat het ook ineè kout Waar zijn die leugenaars nu die, tijdens de kiezingen ook hielpen uitbellen Geen soldaterij meer! Neen 't is 'l katje nog eenige miljoentjes daarbij Dat zij durfden zij zouden nog zeggen dat wij het zijn die liegen 3° Een builenlandsche oliekoek over de politiek van ItaliënSpanje, Zwitserland, enz., enz., zoo schrikkelijk ongezouten datnu, nu, zij weten wel voor wie zij schrij ven. In Italien worden al die naar de kerk gaat doodge slagen Thiers maakt Frankrijk ellendig De carlisten gaan stillekens voort malgré al het liberaal gebroed (i De Zwitsers en deugen ook al niet omdat zij in hun land verbieden samen te zweeren legen de politiek vanSpanje. I

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1