VAN IJPEREN. 4 FRANKEN S JAARS fV'r 583. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Rekendmakingen. OLIEKOEREN van 't NicuwsbkicL VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Rcklamen: 25 centimen. ZONDAG, 25" MEI 1875. Bcreei. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vracht vrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Er is geen een nummer van liet Nieuwsblad waarin de opstellers niet beweeren dat de priesters zich, in het belang van den Godsdienst, met de politiek moeten moeien en om het te bewijzen zij nemen hunne toevlucht tot schijnredens die gemak kelijk zijn om te wederleggen. Voor dit maal zullen wij ons bepalen met, de gevoelens daarover, uitgedrukt door eenen vermaarden kalhoiijke, aan te haten. Ware het Nieuivsblad, niet door kwade trouw misleid of stelde het de vorderingen der jesuiterij niet boven het welzijn van den Gods dienst, buiten twijfel zou het dezelve niet durven afkeuren. De heer Monlalambcrt heeft gezegd gaan en zij zullen de overtuiging hebben dat de Godsdienst den zelfden niet meer is als over vijftig jaren de maatschappij is heden verdeeld in onnoozele dweepers en in vrijdenkers. Dczelaatslen worden van dag tot dag talrijker en dit is liet natuurlijk gevolg van de jesuilieke nieuwe geloofs punten en nieuwe mirakels uilgevonden om de gcloovigen te verbeesten als ook van de walgelijke overdrevenheden waarmede de klerikale drukpers dagelijks al wat eerlijk, zedelijk en onafhangelijk is, hoont en beliegt. De onverdragelijksle van al de dwingelandijen is, voor de hedendaagschc bevolkingen deze welke gepleegd wordt door de medehulp van den Godsdienst. Zij kwetst de edelste gevoelens der ziel omdat men erdc bewerking in ziet van eene heiligezaak ter bevordering van wereldlijke belangens. Van den eenen kant, zij wekt onder de geestelijkheid de ongeneesélijkslc gebrekelijkhcden der natuur op, de hoovaardigheid en de zwakheid. Van den anderen kant, zij geeft aan de vijanden der waarheid het gemakkelijkste en vruchtbaarste voorwendsel waarvan zij hun met eene onmis- bare uitkomst kunnen bedienen. De II. Kerk verliest aldus opvolgenllijk de ovcrheersching der zielenzij begint met teleurgesteld te worden, men wijdt haar alle kwaad toe, en zij eindigt altijd met geslachtofferd te worden. Men kan, gclooven wij, op gecne onwederlegge- lijker wijze de gevolgen van de lusschenkomst dei- geestelijk beid in de poiiliek beknibbelen, en dit is niet-geschrcven door iemand verdacht van libera- lismus, maar wel door eenen geleerde die zijnen levensloop heeft toegewijd aan de verdediging van den Godsdienst. De menigte der geestelijken, de Bisschoppen aan 't hoofd, zouden de waarheid der aanhalingen van den vermaarden Monlalambert moeten te bate nemen. Maar wat doel aan de jesuiterij het welzijn der zielen, de geboden van God cn die van het evangelie; hetgeen zij betrachten is de algemeene overheersching om geld en goed te vergaderen; ook dat zij eenmaal in den grond huns geweien De heilige schrijvers van het Nieuwsblad zijn nog eens, in een artikel van 15 Mei jonstleden, tegen de Vlaamsche Ster uitgevallen, omdat deze, tot hun grootste spijt, nog leeken van leven geeft. Zij hoopten riogtans dat zij hare werkingen niet meer zou kunnen voortzetten, want zij hadden ze reeds veroordeeld om liet lot van vele andere maatschappijen Ie ondergaan. Uwe hoop, Heilige sukkelaars, zal zich zoo gauw niet verwezenlijkende tijd is nog niet gekomen op den welken gij u in haren val zult mogen verblijden. Het is ons genoeg bekend dat gij alle mogelijke middels beraamt om dezelve te vernietigen, omdat gij wel overtuigd zijl dat het oenig doel waartoe de vlaamsche tooneelmaatschappijen gedurig streven in tegenstelling is met datgene welke gij onophou delijk beoogt. Gij hebt er groot belang bij, de Vlaamsche Ster ontbonden te zien, omdat zij uwe strekkingen, uwe valsche inzichten, uwe achteruilkruipende leerstelsels tegengaat omdat zij de oude vooroor- dcelen en hel fanalismus waarop gij uwe macht vestigt, opentlijk bestrijdt omdat zij de echt vaderlandsche en volkslievende gevoelens onder het volk verspreidt. Gij valt de leden der Vlaamsche Ster la (Tel ijk aan en Iaat ze doorgaan voor mannen die voor gewoonte hebben te nachtuilen en te verbroeder lijken (maar niet op zijn broértjes) omdat zij in een besloten lokaal van eene treffelijke herberg de ware vreugde van den huisel ij ken kring smaakten. Zulke nietigheden brengt gij aan den dag. fanatieke sukkelaars; gij ziel een siroo in liet oog van een ander en gij hangt den blinddoek voor de oogen, wanneer op de dagen van kiezing, men van de uwen aantreft die, in plaats hunne evenmenseh tot voorbeeld van zedigheid en ingetogenheid te strekken,zich lot zoo verre verlagen dat zij alle zee waardigheid en eigenliefde ondgr de voelen treden. Zulks is u toegelaten, niet waar Omdat alsdan de fanatieke kwezels uwe achleruitkruipende inzich ten door hunne stemmen zijn komen ondersteunen. Weet, Heilige vijanden van vooruitgang, dat de Vlaamsche Ster samengesteld is uit eerlijke werklieden, die na hunnen dagelijkschen arbeid, hunne ledige avondstonden doorbrengen om aan hunne stadsgenoten aangenaam tijdverdrijf te verschaffen, De Voorzitter, zegt gij in uw II. blad, is over lijd uil de maatschappij gecijferd geweest, (kwezel vlaamsch) omdathij het reglement te builen gegaan was. Gedoogt, dat ik u zegge, vuigelasleraars, dat hij uit eigene beweging zijn ontslag gegeven heeft, om redens door hem en de maatschappij alleen bekend. In uwe heilige verontwaardiging, o fanatieke dompelaars, roept gij uit Asiansasinum fricat. (De eene ezel wrijft den anderen). Vergeet gij misschien dat het juist tol ezelskop pen is dal gij uwe toevlucht neemt om uwen invloed op Staat, Provincie cn Gemeente uit te oefenen??? Vergeet gij misschien dat het die ezelskoppen zijn aan wie gij de lezing ontzegt van de liberale dagbladen die uw masker afrukken Vergeet gij misschien dat het die ezelskoppen zijn aan wie gij uilsluilelljk klerikale woorden te knabbelen geeft om ze zoo veel te meer te doen gclooven dat de kiekens hooi eten??? Vergeet gij misschien dat het juist die ezelskop pen zijn welke gij in massa naar de stembus leidt om te stemmen voor mannen die de afschaffing der b!oed-wet beloofden en nooit hunne beloften zullen verwezenlijken Haddel gij in IJperen diezelfde ezelskoppen voor de gemeenlekiozing ontmoet, dan zoudt gij, met u van bet stadhuis meester te maken, de Vlaamsche Ster den doodslag toegebracht hebben. Maar de IJparlingen zijn zoo dom niet ais bovengemelde ezelskoppen, om uwe ezelsvellen te wrijven. Salut en de kost. TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-03.- 3-57. - 6-50. Naar POPERINGIIE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Raar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. DIE MET ONS NIET IS, IS TEGEN ONS. GEBAKKEN IR DEN NUMMER VAN 17 MEI 1873. Hoe dwaas, begint het eerste ariik-i (oliekoek), en inderdaad de lijdel kon niet beter gekozen worden. Rogeens wil men erin doen doorgaan dat de heilitje Kerk (hunne vervaischle briiige kerk) zich in de politieke aller landen bemoeien heeft f... Hoe dwaas! want de tegenwoordige heilige kerk is maar een sehijnwoord meer, helaas! uitgevon den om de m ease hen te bedriegen. tn d''n zelfden oliekoek, tracht de schijnheilige schrijver een vogelenschrik temaken van de woorden com mv nar a en

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1