VAN IJPEREN. 4 FRANKEN S JAARS Nr 585. Twaalfde Jaar. ZONDAG, 8n JUNI 1873. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEREN van t Nieuwsblad Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. BrREEL Dixmudestraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Niemand verwachtte zich aan hetgeen inFrankrijk komt te gebeuren op het oogenblik dat M.Thiers over al de moeilijkheden hem gedurende twee jaren door de legitimisten veroorzaakt, de hoop had te zegenpralcn, werd hij plotselings vervangen dooreen zijner beste vrienden, die zich ten zijnen huize bevondt wanneer de afgezanten der kamer hem zijne benoeming kwamen aankondigen, het geen aan vele lieden doet vermoeden dat de gewezen President, zoo niet in het complot deel nam, ten minste er kennis van bad. Wij zeggen complot; want bet is buiten twijfel dat de zaak in bet geheim en eenen lijd te voren bewerkt waswat hetzelve bewijst is dat de naming der Ministers en het vernieuwen van 29 Prefecten hel werk niet is van eenige uren, zoodanig dat alles gereed moest zijn, en indien men zommige hooggeplaatste mannen mag gelooven de zaak zou te Rome door den Generaal der jesui- ten geleid geweest zijn, hel geene nog al eenen schijn van waarheid oplevert daar men het Minis terie en de nieuwe Prefecten heeft gekozen onder de mannen van de verscheide partijen gekend voor echte klerikalen, bij voorbeeld, de onder-president van het ministerie M. de Broglie is de zelfde man die destijds in het kalholijk Congres van Mechelen eene trislige rol is komen speelen. Wat deswege de gevoelens zijn van den nieuwen President is ons onbekend, men kon de omwente ling van 1875 tpt geen goeden uitval geleiden, zonder zich te verzekeren van het leger, cn Generaal Mac-Mahon is den man die meest invloed op het zelve kan uitoefenen. Het is gelijk van welke denkwijze hij zijn mag, het is een soldaat en dus den man die dc Franschcn best onder het regiem van den sabel kan doen plooien; regiem dat de jesuilerij bovenal bemindt, en dat, wij moeten het bekennen, het cenigste is welke de rust in dat ongelukkig land kan behouden, want zoohaast de Fransehen van eenige vrijheden genieten zij maken er gebruik van om het beheer om te werpen. Gouvernementen, grondwettige beheeren cn repu blieken hebben opvolgenllijk hunne beurt gehad en geen een heeft van sedert 1790 den stroom kunnen tegenhouden, hel zal thans te zien zijn ofMaarchalk Mac-Mahon gelukkiger za! zijn dan zijne voorza ten wij verlangen het, maar dat het ons toegelaten zij er aan te twijfelen. Het Journal des Debals geeft ons een staaltje tot waar de jesuiterij bezig is de fransche natie te dompelen het geeft te kennen dat 150 leden van de Kamer der Volksvertegenwoordigers en een gelijk getal officieren, waaronder twee Generaals, eene bedevaart naar Chartres, den paternoster in de hand, hebben gedaan. Indien het geen zoo deftig journal ware dat ons zoo een kluchtspel doel kennen men zou vermoeden dat het een artikel uit de Croniek is. Ten slotte het toont ons aan lot welke overdrevenheden onze gebeuren machtig zijn DE TOEKOMST ÏÏWÏH»©-* Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-03. - 3-57. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-55. - 5-23. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 51 MEI 1873. 1* Een slamp van den ezel gegeven door 't Nieuwsblad aan M. Thiers. Na dat dien man Frankrijk gered heeft uit zijnen onvermijdelijken ondergang; na dat hij bijna geheel de oorlogschuld (4 miijards op 5) betaald heeft, het grondgebied deed ontruimen vau zijn geboorteland en dit laatste den rang deed hernemen op welken het in Europa recht had, dan zegt het Vuilblek Thiers heeft in geheel zijn bestier getoond dat hij geen man is om aan 't hoofd van een land te staan i) 'l is een man zonder princiepen Men moet toupet hebben om zulke beestigheden te schrijvenEen man van eer, van vernuft en weerdigheid lasteren omdat hij hunnen boel laat varen Dan verhemelt het Mac-Malion Mac-Mahon is een eerlijk man, zegt het, alsof Thiers geen eerlijk man ware Mac-Mahon is hunnen afgod. Zijne ministers zijn allen menschen zonder gebreken, enfin katholijken Ij- Alles dit moet toegeschreven worden aan de bedevaarten die men laatst in Frankrijk deed En alzoo heele kolonnen vol met van dien armen praat geschreven voor menschen die zich eerst laten uitpinimen door een Langrands bende en dan nog stemmen om zuiken boel aan 't hoofd van een land te hebben. Mac-Mahon en zijne ministers zijn nu al eerlijke mannen, en laat de politiek anders uitvallen dan den wensch van den zwarten winkel en gij zult ze liooren. Mac-Mahon zal varen als Thiers!.... 2° Correspondentien uit Poperinghe en Passchendaele, te flauw om dood te doerie Nu 't is het werk onzer corres pondenten om dit arm gezeever plat te kouten. 5" Plaatselijk nieuws van ontrent 2 kolonnen. In dien oliekoek tracht het de Toekomst in de artikels van den Magister te wederleggen, en och heerehet steekt er in tot over de ooren, want onze volzinnen verdraaien, van zijne woorden de onze maken en is noch eerlijk noch slim. Onze Toekomst en is niet geschreven noch voor gaais noch voor verkochte dibbaars, het zijn treffelijke menschen die ze lezen en wiens gezond verstand men niet verdraait noch met schijn heiligen praat noch met waigachtige leugens. De Kerk, zooals de vervalschte leerstelsels der jesuiterij ze gemaakt heeft, is de II. Kerk niet, welke, volgens de overheerlijke princiepen van het katholijk geloof der eerste christenen bestond. Dit zeggen wij luid, dit houden wij staan Hebben de schrijvelaars van 't Nieuwsblad dan het recht te zeggen dat de Toekomst de Heilige Kerk loochent?... De reste van hunnen rimram is in den zelfden trant en geene antwoord weerdig. 4° Een schoon artikel over Lourdes. Zij hebben ook veel te doen in Amerika: de koopwaar heeft goeden trek! nu, Proficiat, goê neêringe Dat ze moesten nen keer eenige nieuwstijdingen over de talrijke processen van hunne Broederkens en andere zuivere historiën geven, ten zou hun zooveel plaats niet overblijven voor hun tastend boerenbedrog. Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 7° Juni 187". Brand. - Zondag in den avond is er begin van brand ontstaan in een huis der Boterstraat, bewoond door Ch. Werbrouck. De gebutirs in lijds het vuur gewaar geworden zijnde werd er door spoedige hulp aan groote ongelukken voor komen. De schade is onbeduidend. - Maatschappij Cijbelschutters. Uilslag der 5° schieting van het zomer-saizoen A Burgerwacht. 1° Cardinael, Leon, 2° Vergracht, Emile, 5e Swekels, Leon, 4e Vergracht, Louis, 5e Ligy, Felix, 5, 5, 6, 6, 6, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 5, (i, 0, 2, 3, 2, 0, 5, 6, 6, 3, 1, 4, 4, 6, 0, 2, 4, 0, 5, 2, 0, 52. 21. 25. 20. 18. 15. zal het 1/2 u. 's 6C Podevvn, Auguste, Concert. - Wanneer het weder gunstig is muziek der Pompiers onzer stad, Zondag naast ten 6 namiddags, een Concert geven in den hof der Concorde, bui ten de Meenenpoort. Program: 1. Peter Schmoll, ouver ture (par C. M. N. Webeij. 2. Scène et air de Nabucodonosor, pour trombonne (Verdi). 5. Les Boutons de Rose (Proch). 4. La Reine de Saba, Fantaisie (Gounod). 5. Air Varié pour Saxophone (Ch. Otto). 6. La Poudre, Galop (Hamm). Bniten cn binnen stad. - Zie bier wat wij lezen in het Progrès Iedermaal er zich alhier eene manége komt vestigen, zien wij niet dat de geestelijkheid er zich tegen verzet dat de leerlingen van hun collegie er ten minste een maal naartoe gaan zien. De professors vergezellen de leerlin gen en er zijn zelfs kapel laantjes die, voor dien dag, zich doen doorgaan voor professors Wij zijn verre van zulk tijdverdrijf af te keuren, maar waarom verbiedt men brutaallijk op den buiten hetgeen men in stad toelaat? Op 51 December laatst, kwam er te Poelcapelle eene familje kunstemakers samengesteld uil vier personen, vader, moeder en twee kinderen. Het waren arme duivels, waarvan men de armoede op het aangezicht kon lezen. Op hun verzoek stemde er een herbergier in toe dat zij op eenen avond eene vertoo ning ten zijnen huize gaven. De herbergier is een braaf en eerlijk man, ook vader van familje. De vertooning was samen gesteld uit hercnls-toeren en eene onschuldige palomime ge geven door de twee kinderen. Niets van bloole schouders of iets dergelijksnoch bedrogen vader of gefopte echtgenools- farcen niets van die fransche perlen die men in alle cirken aantreft. Zelfs de schaduwe niet eener beweging die de scha- duwe eens kapeiiaans kon storen. Er bevonden zich daar van de voornaamste der plaats, onder anderen M. de Notaris. Eh welden Zondag daarna, de pastor van aldaar, een Veurnambachter, met name Missu, beklimt den preèkstoel en

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1