VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS .V 586. TwaaHVle Jaar. mmlImÈ Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschilli«e Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Hoe men in de 19® eeuw mirakels maakt. OLIEROEREN van 't Nieuwsblad Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen23 cenfimen. ZONDAG. Ui" JUNI 1873. BrREKi.Dixmtiricslraal, 59.-- Alle inzendingen vraelilvr VERTREKUREN VAN IJPEREN Wij zijn in eene eeuw van mirakels: Onze Lieve Vrouwe verblijdt zich somwijlen eene wandeling op de aarde te komen doen. Na een bezoek tot Saletle doet zij een ander naar Lourdes, en telkens verricht zij wonderbare genezingen: de kreupele gaan rechte, de blinde zien, enz. en het water van die bronnen geneest alle slag van ziek ten ook er bestaan in veel sleden kloosters waar men, tegen redelijke prijzen, zich een fleschje van deze mirakuleuze waters kan verschaffen. Tot daar is er niets wonderbaars, het is maar een middel om gold te slaan, nevens zoo veel andere. Indien men zich aldus bepaalde met de genezing van kreupelen en blinden aan de tusschenkomst van 0. L. V. toe te eigenen, wij zouden er niets tegen te zeggen vinden maar men doet de Moeder Gods tussehenkomen in de politiek, iels wal door geen tiensch met oordeel kan aangenomen worden De val van M. Thiers en de zegenpraal der legiti misten worden aan een mirakel toegeschreven, terwijl het klaar gebleken is dat de zaak te Rome door de jesuiten is uitgevonden en in het geheim op de meerderheid der Kamer is bewerkt geworden, zoo dat er in wat er plaats heeft niets bovennatuur lijks is, en het zeer betwistbaar is of de zoogezegde weldaad, afschoon de rust voor eenigen tijd verze kerende, geen ongeval voor Frankrijk zal zijn, daar de herstelling van Henri V, die men voor doel heeft, den kuil der omwentelingen voor de toekomst opent. De gazette van Treven deelt eenen brief mede geschreven uit Luxembourg, waarin een nieuw en wonderlijk mirakel voorkomt dat aldaar heeft plaats gehad. Een lamme op zijne twee beenen, zich moeie- lijk bewegende op twee krikken, begaf zich tot de kerk der bedevaarden en ging te biechten en te communie. Zoohaast hij Onze Heer had ontvangen en de H. Hostie ingezwolgen, stond hij blijgeestig op, wierp zijne krikken verre weg en ging al springen de kerk uit Men kan zich de verwondering der aanwezigen en de blijdschap der dweepers niet inbeelden; men draagt den verkoren naar zijne woning en men stelde een proces verbaal op, geleekend door meer dan honderd personen om de tusschenkomt van den hemel le beslatigen. Maar hel verhaal van dit mirakel ter kennis van den Procureur des Konings gebracht zijnde, verlangde deze magistraat zoo een begunstigde des Heeren van bij te zien en deed hem ondervra gen door den rechter van instructie, die in den- zelven eeu kwaaddoener herkende sedert lang veroordeeld en door de jeslisie te vergeefs opge zocht. De valsche lamme, ernstiglijk ondervraagd, eindigde met te verklaren dat een belgische Priester hem twee honderd franken gegeven had om die comedie le spelen. Indien de justicie zoo nieuwsgierig niet had geweest om dien heiligen man te kennen het is builen twijfel dat de Bisschoppen bcdevaarden zouden ingericht hebben om God te bedanken over het gegeven bewijs van toegenegenheid aan die welke de H. Tafel naderen. IvïizÜ '-.UX^ÏlSitSfftQ IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05. - 3-57. - 6-50. Kaar POPERIKGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 3-23. Naar ROUSSELAERF.. 7-50. - 12-25. - 6-45. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 7 JUNI 1873. 1° Wie een meesterstuk van politiek wil zien, leze het fameuze oliekoeksken over Thiers en Mac-Mahon gebakken in den nummer 588 van 't Nieuwsblad. De schrijver van dit artikel moet wel een volmaakt en vlekloos man zijn om zich alzoo maar plotselings als beoor- deelaar le stellen over den grootsten man onzer eeuw I De eerlijkheid van Mac-Mahon, kan niets afnemen van de eerlijkheid van Thiers! Die gevalle Staatsman, die den stamp van den ezel ont vangt, omdat hij den Paus op zijnen troon niet herplaatste, heeft dc ultramontanen deze voldoening niet kunnen geven, daar den ondergang van Frankrijk, moest hij dien stap gewaagd hebben, aan de deur stond. Mac-Mahon zal doen als Thiers, hij zal zijnen vinger in dat gaatje niet steken, en..,, doet hij het, wee Frankrijk Een religieoorlog zou kunnen de grootste onheilen veroorza ken. 2° Een armzalig gezeevcr over de Vlaamsche Ster, men ziet dat de schrijver zich moeten forceeren heeft om de verfranschle samenspraak van een lid der Sterre uil te kramen. De middels beginnen hun te ontbreken omdat zij hunnen toevlucht moeten nemen tol zulkdanige uitdvindsels.... Moesten zij daarvoor veertien dagen gewacht hebben om zulk een bleeken oliekoek op te disschen? Allo! allo voor zeker zij suffen.... En zij meenen de slerrelingen daarmede te ontmoedigen,... integendeel Het verwonderd ons dat, om de Sterre in rens te verplet teren, zij niet reeds gezegd hebben dat hare leden met Voorzitter en Sekrelaris aan :t hoofd, comhiuuaars en pelrol- leurs zijn nu, 't zal misschien komen. 3° Iets over den trant van T schrijven der Toekomst en over 't fransch van 't Progrès. Waarlijk een blad wiens schrijftrant zoo zuiveren zoo welriekend is mag zich aanstel len als beoordeelaar in de pers't is bijna al met Thiers De artikels van het Nieuwsblad waarin niets anders voorkomen dan scheldwoorden, ongelooflijke volzinnen en aanhalingen van schrijf en drukfeilen zijn zoodanig boeiend, dat er op honderd lezers geen twee zijn die den moed hebben een artikel tot het einde toe te lezen 4" Buitenlandse!). In de landen waar men paal en perk stelt aan de staatsondermijnende werkingen der jesuiten, het Nieuwsblad schreeuwt kerkvervolging In Spanje waar de broedermooders-commnnars onder den naam van Carlisten of andere plunderaars met hier en daar eenen Santa-Cruz aan hel hoofd, onschuldige soldalen en vrouwen den kop bran den, oh daar verhemelen zij zulke monsters, daar juichen zij aan toe Eerloos in zulke handelwijs, dobbel eerloos zijn de nieuwsbladen die zulke princiepen bij het volk aanprediken De Magister. Tot 7,aterdagc. IJpercn, 14* Juni 1873. t.iiti:«tle!«(:Siool. - liet verbrekingshof, door be sluit van 5 dezer, komt het vraagstuk op te lossen opgeworpen door het koninglijk besluit van 19 Januari 1869. Het beroep tegen het besluit van 't hof van appel is verworpen geworden op het gelijkvormig advies van M. den Procureur Generaal, door het Iiooger gerechtshof, en de rechten der stad worden alzoo eindeling gewettigd. Waar zijn nu al die schreeuwers? zij zullen nu zwijgen als de mollen AmiEtoudtBig. - Tijdens de soort van oproer, door de clericalen ingericht, tegen de uitoefening der wet op de lamotteschool alhier, waarvan hierboven de définitieve uitval is aangekondigd, zagen wij eenen man die zich hel meest onderscheidde door zijn la wij t en de pinten en druppels waarmede hij het grauw trakteerde. Die man is de genaamde Andreas Roskam, oud 42 jaar, die zich, zoo het schijnt, schuldig gemaakt heeft, in den nacht tusschen Zondag en Maandag laatst, tot poging van aanslag tegen de zeden jegens eenen soldaad op schildwacht hij de Broodbakkerij. De serjant, op kiachte van den soldaat heeft rapport aan hel policie bureel gedaan, en den Maandag voormiddag is den schuldige aangehouden en in verzekering gesteld. Rijschool. - Zooals wij in een onzer vorige num mers gemeld hebben over het vertrek der Rijschool naar het kamp, is het Donderdag margend ten 9 ure verwezentiijkt. Al de mannen en peerden, konimandant aan het hoofd, zijn de Dixmude-poort uitgetrokken in de richting van Iloeselare men zegt dat men alzoo met 'kleine dagreizen het kamp zal bereiken. 3° ïJasic. - Woensdag in den morgend ten 10 ure was er eere-parade op onze Groote-Markl door het 1" linie— regement gemaakt voor den heer Generaal die het regement was komen inspekteeren. Deze plechtigheid eindigde de taak van den heer inspekteur, die zich geheel le vrede geloond heeft over de orde en de inrichting van het regement. Vlaasjiscfee Stes*. - De heer J. Ducorney, onder wijzer zij Stads kostelooze Gemeente-School, is tot Onder- Voorzitter gekozen der maatschappij de Vlaamsche Ster, in vervanging van wijlen M. F. Böhm, kunstschilder en leeraar bij het Akademie van schoone kunsten en teekenmeester bij de middelbare stadsschool. De heer Camille Bruyneel staatsbediende, werd tooneel- meester benoemd, in vervanging van den heer C. Francois, uit stad vertrokken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1