ENCRE BEIGE PERFECTION®, ONTGRANER LECLEECO, BAIL A REPRENDRE rue des Bouchers, prés iu .station, d Ypres. Verschillige tijdingen. Gebreveteerd in Frankrijk en in den Vreemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. Vieux Marché au Hois, 27, Rogge Rogge a I 1 Voor Belgie, bij M. VALCKE-HAGE, construc teur, te IJperen. SITUÉE Over van verdriet, hij wijdt de oorzaak van a! zijn misbaren toe aan het beslaan van den Cercle Privéuit den Leeuw, (die hij uit zelfvoldoening den Aap noemt), en om er de ver achting op te trekken legt hij alles op den rug van den Cercle. Wanneer eene vrouw het slecht gedrag van haren man miskeurt, die onwettige verbintenissen aangaat op zijnen huislijken heert, en het bedorven gespuis uit haar huis drijft, om alle schandaal te vermijden, t is de schuld van den Cercle Privé Wanneer een vader zijn buitenspoorigen zoon in de nabu rige gemeenten, te middernacht, in zijne braspartijen gaat zoeken, het is nogeens den Cercle Privé die er de oorzaak van is Wanneer ouders de pijnlijkheid ontmoeten van hunne dochters tot in heilige plaatsen toe te zien misleiden, nogeens den Cercle Privé heeft dit gruwel bewerkstelligd Grijpt de politie van die baanstropers aan die in den nacht deuren en vensters van vreedzame en voortreffelijke inwoners verbrijzelen, daar is hel voorzeker den Cercle Privé die het gedaan heeft, of die geld en wijn gegeven heeft om het te doen doen 1 Is er een vader die zijne dochter uit de gemeente en uit hare belangen moet rukken, om ze aan de verleiding van ze kere gasten te onttrekken, het komt uit den Cercle Privé Vindt men 's nachts een godvruchtig man een poortje in sluipen om een onze lieve vrouwtje te gaan aanbidden, het is nogeens door den Cercle Privé Is er ergens eenen zoon die zijn vader mishandelteen man die zijne vrouw regelmatig afranselt, men moet niet vragen of het den Cercle Privé is die het gedaan heeft Immers, al de ontuchtigheden die men zich kan inbeelden komen voort uit de ingebeelde leeringen van den Cercle Privé. Intusschen wij zullen nauwkeurig aanteekening houden van alle aanmerkingen door den correspondent van het Nieuwsblad, gedaan op verschillige stoffen die hij soms zeer lichtveerdig behandelt. Z. De vliegende man. Men leest in den Ecko du ParlementHet publiek is gefopt geweest. Geheel Brussel en de voorgeborchte», en duizende nieuwsgierigen uit de provincie waren toegesneld om eenen menschvogel neus te zien breken alvorens den grond verlaten te hebben. Als wij zeggen den neus breken, dan spreken wij figuurlijk cr is niets anders gebroken dan het toestel. Kortom, eene teleurstelling, die het publiek lang zal onthouden. Voor de eer der weten schap achten wij het onnoodig over de proef om te vliegen te spreken. Op het oögenblik dat de Groof zich met zijne vleugels uil de voeten maakte, heeft de menigte de afsluiting ingenomen, den luchtbal beneden getrokken en hem in stukken gescheurd. Er werden steenen in geworpen en eene groote verwarring greép plaats. Verscheidene personen werden gekwetst. Een onbeschrijfelijke geschuifel heeft getoond hoe groot de verontwaardiging van het publiek was. Verscheidene aanhoudingen zijn gedaan. Men leest in de Indépendance, De wetenschappelijke proefneming van de Groof heeft een volkomen fiasco gemaakt. Onnoodig te vragen of de vliegende man in de lucht kan blijven hangen of er eene richting nemen zijn toestel is ten minste goed genoeg om de gevaren te ontwijken van eene nederdaling van 500 meters hoogte met zijnen luchtbal op te stijgen. Op eenige centimeters van den grond is de koord, die het toestel aan den luchtbal vasthechtte, gebroken, en de vliegende man, verward in zijne vleugels, zijnen staart en de koorden die zijn toestel moesten in beweging brengen, is ten gronde gevallen, gelukkig zonder zich te bezeeren. Hij riel van niet hoog genoeg om eenig letsel te bekomen. Onder dit opzicht is het toestel van den heer de Groof een meesterstuk van valscherm het verwittigd van den val lang voor de opstijging, het belet den luchtrijziger te vallen vooraleer hij opgestegen is Honderd duizend persoonen ten minste woonden de proefneming bij. Deze aangekondigd voor drie uur, had maar om b uur plaats. Men zou kunnen zeggen dat deze mislukte proef niet be wijst tegen het toestel van den heer de Groof, maar het schijnt ons niet aanneemlijk dat een man welke niet in staat is de kloekte te berekenen die eene koord noodig heeft om «iet te breken door de macht van eenen luchtbal, beter in staaf zou zijn om te bereken welke kracht men moet aanwen den om den weerstand van de lucht te overwinnen. .Wij willen aannemen dal de Groof geen man is om het publiek wetens en willens te bedriegen, maar w ij gelooven dat hij een onnoozele is, die wel zou doen eens eenen genees heer te raadplegen. HEUGEL LB Gïit. EEN NIEUW MIRAKEL De kerkbedienden gingen de naamdag van M. den Deken bieren, door hem eene magnifieke taart aan te bieden. Op den gewenschten dag werd de taarte in de sakristi ge bracht en geplaatst opj eene tafel tusschen twee vazen met boukets. Het was des morgends vroeg, en iedereen die zijn hoofd in de sakristi slak haalde smaaklijk de aangename lucht dooi den neus, met eenen Ah wat riekt dat hier goed De koraals en de missedieners waterlandden ook en gin gen insgelijks hunnen neus steken tegen de witte servet waar in men het patteel met de taart geknoopt had. Op het gewone uur dat JI. den deken de sakristi binnen kwam was iedereen op zijnen post. Hij ontving, bij zijne aan komst, de hertelijke gelukwenschingen van geheel het perso neel der kerk. De stoelman, als oudste, boodt hern de taart aan en ontknoopte de servet, Oer zijnde over het heerlijk zicht der goudkleurige gebakken korstjes. Hij verbleekte en moest zich aan de tafel vastgrijpen wilde bij niet in onmacht vallen het patteel was ijdel, de taart was verdwenenEen algemeene kreet van verbaasdheid steeg uit aller monden men verloor zich in gissingen; toen eensklaps al de jonge missedieners het beeld van Hieronimus aantoon den: geleie en mizelingen der taart waren aan zijnen mond geplakt Al de andere heiligen (die in de processie gewoonlijk me degaan en aldaar in afwachting geplaatst worden) droegen kenteekens aan handen en mond alsof ook medegeëten te heb ben twee engelkens, voortskomende van het een of ander kerkornement, en die in eenen hoek onder de tafel lagen, had den nog elk een stuksken taart in handen en hunne aanzich- tjes waren ook met gelei beklad De missedieners, al zich de duimen aflekkende, zegden dat het een mirakel was, cn iedereen was van gevoelen dat het wel zou kunnen waar zijn. Intusschen is het feit aan de hooge geestelijkheid bekend gemaakt cn men wacht nu op antwoord om een bedevaart in te richten ten einde dit schitterend mi rakel te vereeuwigen 1 L'ILLUSTRATION EÜROPÉENNE, Journal de grand format a huit pages, 5 ANNÉES D'EXISTENCE, la seule publication hebdomadaire beige. Actualités vues du pays reproduction des tableau des raaitres modernes inventions célèbres. LTllustration Européenne commence la publication dea gravures les plus impoi tantes de Londres de Guslave Doré, dont le recueil se vend 80 francs. Bruxelles 10,00 francs, province 10,50 francs. Prime gratuite.La Chute des Anges, le chef-d'oeuvre de Guslave Doré, valeur vingt francs. Les deux premirrs volumes richement reliés, en toile an- glaise revêlus de fers dorés spéciaux, sont le plus beau cadeau que l'on puisse donner. SOMMAIRE. N" 31. 3" ANNÉE. GravuresMac-Mahon. Marchande de fruits italienne. -One sorcière. Cheminée monumentale. Texte: Nos gravures. Causerie. Encore la Perse et son Shah. Excursion daas une houillère.— Mathieu Laensberg, a-t-il existé. Industrie beige, ünc visite 3 un atelier de marbra-ie. Les voies du chaiiment. (Roman.) LES ENCRES BELGES, qui ont déj3 obtenu QÜATRE recompenses,doivent leur succès presque universel a leurs bonnes qualités; elles sont admisesi l'Ëxposition de Vienae (Grande Galerie). EDd PLANCHE Fils, seul fabricaat, Bruxelles. Se veadeut chez A. Van Eeckhout, rue de Dixmude, 39, a Ypres. MARKTEN VAN «PEREN, AAR» DER GRANEN ENZ. 14 Juni. 7 Juni. verkoclmc kwantiteit. middenpr. p. IGükilo. verkocht to kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 25,400 52-62 20,800 32-50 Rogge 4,900 21-50 10,700 20-75 Haver 000 00-00 000 00-00 Erweten 700 23-00 1.400 22-75 Boontjes 2,000 22-50 5,600 21-75 Aardappelen 7,000 8-50 7,000 9-00 Boter 280-00 260-00 Venrne. Per 145 liters. 4 Juni. H Juni. Tarwe (nieuw) 25 tot 38-25 31-50 tot 38-75 Tarwe van fr. 21- 23 22 24 Sucrioen 22-50 23 Haver 17 19 17 19 Boonen 22 23 25-50 26 l.enteiiPer 100 kilo 6 Juni. Tarwe fr. 33 50 3 Aardapp. fr. 0 3 Oude tarwe 3 Boter, de kilo 2 10 3 22 a Eiers, de 26 1 86 a Boekweit a Koolzaadolie 86 3 Haver a Lijnzaadolie 80 3 kortrijk. Per hectoliter. 9 Juni. Tarwe fr. 24 31 a 27 52 Aard. 100 k. 8 3 8 50 Roode tarwe Boter p. i /2 k. 1 26 a 1 45 Rogge JO ,n Eieren per 25 2 14 3 2 18 Haver 11 17 3 12 - - Peerdb. p. h. a d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidilé inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ue s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. Drtj werklieden zijn genoeg om Tan 2 tot 3 hectoliters koorn per uur te bekomen. ZICH TE VERVOEGEN voor Frankrijk, bij den uitvinder M. LECLERCQ- LEZCORNEZ, te S* Sylvester-Capelle (Nord); POER CAUSE DE DÉPART. D'UNE Boek- en Steendrukkerij tingel Van F.cckhaut, Dixmudestraai, 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 3