Bericht aen de Landbouwers. EiU LOUIS COEVOET-ROELENS, De Jongen van Ruiseiede, Zwart laken van fr. 2-7 5 vasteTrijs. Huis Dixmudestraat, n° 53, IJPEREN. IN DEN NIEUWEN WINKEL DE GOEDKOOP, Dixmudestraat, Nummer 55, te IJperen. Kolen, Doornyks-Kalk, Steen, Schorse, enz., Alles beier koop dan bij een ander. VOOR MET LAND. TE PO PER IN GIIE EN MEER. DE -Bij wien gaat gij gemeenclijk; Kalkbranderyen van Rysel. ALLERBESTE Kooi'.n.w iv heeft de eer de landgehruikers ter kennis te bren gen dat hy, door overeenkomst met de Naemlooze Maetschappy van den yzeren-weg van Rysel op Valenciennes en eigenaers van Kalkbranderyen, het KALK, allerbest voor het vetten van het land, gezegd Ryselsch of Fransch Kalk, kan leveren aen de volgende pryzen Per volle wagon van dO.OOO kilos Op de statiën van Abeele Poperinghe Vlamertinghe Yperen Comen Waesten 192 fr. 182 fr. 182 fr. 178 fr. 174 fr. 172 fr. 00 00 00 00 00 00 Een wagon van 10,000 kilos houdt 13 '/3 cubieke meters of 133 hectoliters Kalk. Hy belast zich ook dit Kalk in alle andere sta tiën te doen aenkomen, mits 't verschil uit den vrachtprys spruitende, by deze bovengemelde pryzen te voegen of aftetrekken. Elk zegge het voort. VERSCHENEN Schetsen uit het leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, Broekstoffen, Zwarte en gekleurde LAKENS, N ieu wi gheden Fransche en engelsche Merinos in het zwart en in kleuren. Cols, Cra- vaten, Gilets, Orleans, enz., enz., enz. Costumen voor Damen. Ahdag vriend Kareihoe gaat het Wel, Henri, en met u God zij geloofd. Waar naartoe van zoo vroeg Ik ga entwaar een broek koopen. Nu bij den eene, dan bij den andere, waar ik best en goedkoopst gediend ben. Weet ge waar gij moet gaan om goed ge diend te worden, in den Nieuwen Winkel. De Nieuwe Winkel, waar is dien? De Bon Marciié» zooals men hem noemt, is in de Dixmudestraat, NTo S3, waar die elas- tieke broekstoffen aan de deur hangen, die ie dereen in de band mag nemen. Leo beeft Zondag laatst daar een mantel voor zijne vrouw gekocht, gij zoudt hem door 'nen rink trekken, en ten minste 2 fr. beter koop dan elders 5 en 't manne tje van uw gebuur Francois, dat zijne Ie com munie gedaan heeft, hebt gij zijnen frak gezien? Ja, 't is een heel schoon stuk. Eh welhij komt ook van daar, en is ook zoo goedkoop. Ja, maar ik heb zoo weinig trouw in de vreemdelingen. Vreemdelingen! Niemand is vreemdeling in zijn land! Wanneer er hier van andere ste den komen wonen, er zijn er alsdan van hier die ook op een vreemde gaan wonen en die gin ter ook geern leven. Het is er verre van dat het al inboorlingen zijn die alhier winkel houden of neering doen Dat is ivaarNu, 'k zal daar 'nen keer gaan zien. E11 Karei ging naar den NIEUWEN WINKEL, kocht er een heel pak in plaats van eene broek, en bij verzekert aan iedereen die iets noodig heeft, hetzij stoffen voor broeks, ondervestenmantels kleederen voor damenkravaten en andere artikelsdat zij niet beterkooper en kloeker goed kunnen koopen dan in den NIEUWEN WINKEL, IN DE DÜINKERK-STRAET, MET EENE PLAAT, door A.-C. VAN DER CREVSSEN. In ons land bestaan verschillige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tot betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiseiede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiseiede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die jle Hervormingschool van Ruiseiede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. i fiii heiten af tsan men tie 1'abelle tlee vertrekuren ran den IJzeren- Weg bekomen ten bureele ran ons blad turn den prijs run 5 centiemen. GOEDKOOP *Tr~:

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 4