VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS fr 587. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. van 't Nieuwsblad. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 22" JUNI 1875. Rdrf.ee: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Er is in de Kamer eene woordenwisseling ontstaan wegens de voorloopige aanhouding der verdachten. Tot daar vinden wij er niets op te zeggen, wij deelen in de gevoelens dat men niet te voorzichtig kan zijn om ongelukkigen van hunne vrijheid te berooven wanneer hunne plich- tigheid niet zonneklaarbewezen is, of voor misdaden van te weinig belang; maar dat men de voorloopige vrijstelling vraagt van misdadigers die door verval- sching van geschriften banken hebben doen sprin gen waarbij duizende eerlijke lieden merkwaardige verliezen hebben ondergaan, ja zelfs geheel zijn ten onderen gebracht, wij kunnen daar niet over, en verre van medelijden te hebben met zulke schurken, wij vinden dat de straffen niet in even redigheid zijn met de misdaad welke zij begaan hebben, en dus degenen die op zoo eene hevige wijze hun verdedigen zouden bijna doen gelooven dat zij in de misdaad gededeeld hebben, indien wij niet overtuigd waren dat het utopisten zijn vol menschlievendheid voor die schelmen en zonder medelijden voor dezen die zij geruïneerd of zelfs vermoord hebben De aanslag is eindelijk voltrokken, zegt het Nieuwsblad sprekende over de Lamotjes. Wij antwoorden daarop met het fransch spreekwoord: mal prendre fail bien rendre, het is te zeggen slecht nemen doet wel wedergeven, en inder daad, wie heeft er zich onrechtvaardig in bezit gesteld van liet gezegde gesticht? is het niet de geestelijkheid volgens den akt van fondalie en liet dekreet van Maria-Theresia het gesticht moest bediend worden door vier wereldlijke dochters, welke nooit de zes mochten overtreffen het was Wel voorgeschreven dat er nimmer geen klooster zou mogen van gemaakt worden; dat de opbrengst van het kantwerk aan de ouders zou behandigd worden, en dat het overschot van het inkomen zou dienen om kleedingsvoorwerpen uit te deelen. Wel nu, wal heeft de geestelijkheid daarmede gedaan? op welke wijze heeft zij de inzichten der stichters en de bepalingen van den akt van goed keuring onderhouden? zij heeft van hel gesticht, in weerwil, van den zeiven akt, een klooster gemaakt, en het met 26 nonnen, in plaats van 4 meesteressenvervuldwelke (zonder betoog aan de ouders) uiltellen lietgeene zij willen. Dat het Nieuwsblad door eene aaneenschakeling van valsche bevestigingen zijne lezers in valsche gedachten tracht te doen verkeeren, het is in zijne rol, zijne bestemming is van al de overdrevenheden en buitenmatige vorderingen van zijne patronen te verschoonen en te ondersteunen, en liet maakt zich dubbel plichlig eu verachtelijk met te willen doen gelooven dat de nonnen zullen buitengesteken worden om er eene goddelooze school in te richten, daar de schrijvelaars van het vuilbladje genoeg weten dat hetgeen zij vertellen ongegrond is. Zij spreken van de rechten der II. Iverk alsof dezelve iets te zien hadden in eene school door den wil der stichters onder liet beheer der sladsover- heden geplaats, en gelijk alle andere gestichten van weldadigheid aan de hospicen moest worden en inderdaad tijdelijk aan vereenigd werd. Dat de ouders zich gerust stellen, als er iets aan liet gesticht zal worden veranderd het zal in den zin van verbeteringen zijn, die hadden kunnen nog voordeeliger wezen indien de vijftig duizend fran ken, bestaande in actiën aan drager, niet gestolen waren. Ten behoeve van wie werd die diefle begaan? Het is een geheim dat de dood der overste niet toelaat op te helderen, ten ware de patronen van het Nieuwsblad misschien daarover zouden kunnen inlichtingen geven; maar zij laten dat potje gedekt en wij gelooven dat zij wijzelijk handelen. Broeder Dominicus, vervolgd voor aanslag op de zeden, is door den Rechtbank van Gent vrijge sproken geweest; volgens het Nieuwsblad deze aanhouding had plaats op de klachten van een fa- briekgast die den broeder schandelijk had ui (ge scholden en zelfs hem slagen toegebracht. Indien het zoo is, wij zeggen dat degene die eene aanklacht doet tegen eenen onschuldigen eene zwaardere straffe verdient dan eenen dief, en deze die onschuldig is moet den lasteraar vervolgen, zoo niet velen zullen zeggendaar is altijd water of modder waar het kalf versmoordl. De genaamde Roseamp, die aangehouden is om een voorstel dat wij niet namen willen te hebben gedaan aan eenen schildwacht, was over eenige ja ren een van de overste der congregatie, wij weten zelfs niet of hij de opvolger in weerdigheid niet is van Paul Pitte. Het is een schijnheilige die 't Jee- setje droeg in de processie van S' Jacobs; daarbij hij was een hevigen verdediger van het klerikalis- mus. Hij is de broeder van dien Roseamp die nog eene pelgrimagie naai Rome heeft gedaan. Ware dien vuilaard een liberaal geweest, het Nieuwsblad zou door alle slach van aantijgingen de partij daarvan verantwoordelijk gemaakt heb ben, terwijl wij de klerikalen en de congreganisten zelfs buiten alle verdachting stellenwij vinden slechts dat de geestelijkheid zich te gemakkelijk laat bedriegen van dcugenielen die den masker der godvruchtigheid aannemen om te beter hunne vuilpolterijen te kunnen duiken. Men heeft de verledene week alhier een schimp schrift verspreid als zijnde eene uitnoodiging op eene voorloopige vergadering voor de kiezingen der Burgerwacht. De afdruksels dragen noch den naam des schrijvers, noch dien des drukkers en wij houden er sterk aan te verklaren dat onze uilgever en al degene die zich met de redaktie van ons blad gelasten geheel vreemd zijn aan de uitgave van het bovengemelde stuk. IÏE BURGERWACHT» Het is Zondag algemeene herkiezing voor al de graden der Burgerwacht in de plaatsen van ons land waar zij is ingericht. Zooals wij in de dagbladen van Antwerpen zien, zouden de klerikalen, die nog onlangs def burger wacht zoo belachelijk wilden maken, nu hunne schoenen uit de voeten Ioopen, om mannen van hunnen kaliber tot officieren te doen kiezen. Niet om die grondwettelijke instelling te verbe teren, maar wel om ze te vernietigen en alzoo tot de afschaffing te komen naar welke zij zoo trachten. Naar mén ons meldt, zouden de tjeefkens al hier ook voornemens zijn hetzelfde spel te spelen cn doen zij stappen om hunne kreaturen tot officieren te doen kiezen. Opgepast, mannen! zien wat ge doet; laat u niet bedriegen door die zeemzoete werktuigen van de klerikale partij, die alles waar zij de hand aansteken bederven en niet dan tweedracht voort brengen. Deze eenvoudige waarschuwing zal voldoende zijn om ieder op zijnen post te doen wezen. I a ftias :\ü(i gi ex IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 42-05.- 3-57. - fi-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-48. - 2-35. - 5-23. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 14 JUNI 1873. I" Een gebas over de Lamotten. De liberalen ziju nog- eens communards en revolut.ionnairen. De heeren der Ilo-s- picen zijn Ilospudors die IJperen explóiteeren De uiterste wil der stichters is niet meer geëerbiedigd De uiterste wil der stichters was van de arme kinderen voordeel te brengen en dezelve in eereen deugd op te leiden. Nu wat de christelijke en goede opvoeding betreft willen wij daar niets over zeggen; maar bet stoffelijke der kinderen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1