VAN IJ PEREN. 4 FRANKEN S JAARS V 588. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschil lige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEKEN van 't Nieuwsblad. VOOR ÏJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 centiinen. ZONDAG. 29» JUNI 1873. Büref.i. Dixmudeslraat, 39. Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN De Meester. Wel Koster, wat heb ik u gezegd, wanneer, ter gelegenheid der kiezing voor de Kamer, gij mij kwaamt vertellen dat uw kapellaan u de verzekering had gegeven, met te stemmen voor de klerikale candidalen, de militaire dienst zou verzacht worden en de begroeting van oorlog, welke door het liberaal ministerie op 3G millioen gebracht werd; merkelijk zou verminderd worden Heb ik u niet gezegd dat het een bedrog was om de kiezers te verblinden en hunne stemmen af te werven De Koster. Het is waarmaar ik kon het niet gclooven, en ik twijfel er nog aan, daar ik zie in de nieuwsbladen dat de cerkels kalholijk bijna allen de uitbreiding van het militarismus afkeuren. De Meester. Het is een nieuw bedrog om de onnoozelaars te doen gelooven dat de klerikale partij voor niet is in die vermeerdering van lasten maar al het gerucht dezer zoogezegde anti milita risten heeft niet belet dat de begrooting van oorlog voor het jaar 1874 op 40 millioenen 990 duizend franken is gebracht, zoo dus van ongeveer 5 mil lioenen is verhoogd Daar is het hoe zij de beloften door hun gedaan om het liberaal beheer om te werpen, vervuld hebben Jan. En zoo zal het ook gaan met de ontwerpen door het ministerie voorgesteld. De Koster. Ik hoop wel van neen, er zijn te veel Representanten van onze partij die opentlijk dezelve beknibbelen. De Meester. Dat doet er niets a3n hebben zij niet van sedert twintig jaren het liberaal ministerie met de begrooting van oorlog bevochten? De budjet moest, kost wat kost, tot op 26 millioe nen verminderd worden, en nauwlijks hebben zij het Staatsroer in handen of zij brengen die militaire onkosten op 40,990,000 iu plaats van 26 millioe nen Daar is het voorbeeld hoe verre men op hunne beloften mag slaat maken. Jan. Dat is nog al het minste. 5 millioenen min of meer kan het land nietten onderen brengen; maar het vermeerderen van het contingent, het verlengen van den diensttijd en het vermoeielijken van het plaatsvervangen zijn kwellingen die veel lieden zullen tegengaan en ruïneeren. Ik heb een zoontje die de rechten gaat studeeren, het is tien jaar dat ik spaar en schier droogen brood eet om hem, indien hij in het lot valt, Ie kunnen doen vervangen; ik heb reeds eene overeenkomst gemaakt met eenen cousin die voor 600 franken iu zijne plaats zal optrekken, en indien de wet wordt goedgekeurd, al mijne hoop op de toekomst is verdwenen! En, als ik, zijn er alzoo bij duizen den die in het zelfde ongelukkig geval verkeeren De Koster. Maar men behoudt de bevoegd heid van zich te doen vervangen. De Meester. Ja, maar men wil de zaak zoodanig vermoeielijken dat het maar de geheele rijken alléén zijn, die zich zullen kunnen doen vervangen. De Koster. Het zal aan veel familien misko men en nogal eenige hunne broodwinners heroven en in de armoede dompelen maar builen dit valt er ook wel iels anders op te zeggen degenen zonder geld die in persone moeten dienen, de andere doen zich vervangen. De Meester. Is het niet gelijk voor den Staat wie soldaat is? het belang voor de verdediging van het vaderland is van het noodig aantal mannen onder dc wapens te hebben, en indien de plaats vervanging moest worden afgeschaft, de kansen dergenen die voor zich zelfs moeten opgaan zouden de zelfde blijven, en de eenigste uitkomst zou zijn dat er veel ongelukkige huisgezinnen zouden gekwollen zijn. Jan. Dat is slechts een begin, die nog eenige jaren te leven heeft zal wat anders zien. De Koster. Hoe dat? Jan. Men heeft het middel gevonden om wat millioenen voor het leger te hekomen, en indien onze klericalc militaristen gevolg willen geven aan dc vorderingen der groole Commissie, ingesteld om onze zoogezegde onafhangelijkhcid te verdedigen, er zullen nog veel millioenen door de schatplichti- gen moeten betaald worden, 1° voor de vermeer dering der pensioenen, 2° voor de daarstelling van nieuwe regemenlen artillerie en cavalerie en 3° voor het versterken van Lierre, Namen cn Den- dermonde, en mogelijks ook. van het Ylaamshoofd. De Koster. Maar dat al zou hij honderden millioenen kosten, en de Kamer zou zulke uitga ven nooit toestaan. De Meester. Indien de Bisschoppen bekwa men dat de soldalen moeten naar de misse gaan en op gestelde dagen hunne devotie moesten doen,zij zouden door hunne vertrouwden alles doen stem men. Jan. Zou het niet mogelijk zijn dat, aangezien er slechts op de leening van 250 millioenen zoo lichtelijk toegestaan, er slecht 170 millioenen eene bekende bestemming hebben, dat de overige 80 millioenen in dat vooruitzicht gevraagd zijn ge weest? De Meester. Het is een gedacht gelijk een ander, het einde zal aanloonen op welke wijze de klerikale nog hun woord zullen eten. De begraving van den achtbaren heer Théodoor Vanden Bogaerde heeft Dinsdag jl: plaats gehad; de toeloop van volk, aan alle de klassen der maat schappij loebehoorende, was er verre van, in de kerk te kunnen geraken dit is een bewijs der algemeene deelneming in het onherstcllelijk verlies dat de stad heeft gedaan. M. Vanden Bogaerde was eenen mensch die zich door zijn minzaam en dienstwillig karakter bij eenieder heeft doen beminnen, en namelijk door de ongelukkigeu wiens vader hij was het zijn overigens de gevoe lens en de huldebewijzen uitgedrukt in de vier redevoeringen op zijn graf uitgesproken en die de tranen bij al de omstaanders deden vloeien. Het afsterven van zoo een schrander en diensl- willigen bestuurder is een verlies dat moeielijk, zoo niet onmogelijk, zal zijn om te herstellen. Dl TOEKOMSf IJZEREN-WEG. NaarPOPERINGHE-HA7.EBROUCK. 6-50. - 12-05.- 3-57. - <>-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Samenspraak tu«schen den Schoolmeester, den Koster en Jlan Cocdjebcnr. GEBAKKEN IN DEN NUMMER VAN 21 JUNI 1873. 1° De oliekoeken in liet Nieuwsblad worden alle weken van flauwer tot flauwer. De zage over dertig mirakels; over 10,000 fr. te winnen door het bewijzen dat er twee mirakels niet waar zijn! Dan een mengelmoes van Satan en God, van Laserre en de roomsche Kerk, van Toekomst en Progrèsal les uitloopende op uitdaging en uitscheiding Wij hebben nog geweten dat er alhier een hercuul aan kwam die 100 fr. beloofde aan dezen die hem kon ten gron de léggen. Er boodt zich iemand aan die hem wel degelijk ten gronde legde maar de hercuul weigerde de 100 franks, zeggende dal hij tegen allen regel der strijdkunst verrast was geweest. Eene tweed proef was hem nogeens nadeelig. Wacht, zegde hij, ik zal uwe 100 fr. gaan halen. Men wachtte een kwartier uurs, maar de hercuul was verdwenen! 2° 4 kolonnen uitgezochte correspondentie waarin zij alles willen zeggen cn niets willen hooren ('t affaire van onze correspondenten). 5° Een uitval tegen de regentie en andere wereldlijke overheden terjgelegenheid der processie. Alles wat nu ge beurt, mannetjes, is uwe eigene schuld. Wij geven iedereen gelijk zich niet te laten voor den aap houden. De beleefdheid en de welvoegelijkheid mag door memaud vergeten worden, zelfs niet ter oorzaak eener processie De huichelaars, die aan het bewind gekomen zijn door de schaamtelooste leugens en na al de verpletterende tasten waarmede zij de burgers plagen door hunne militaire uitgaven, hebben nu den toupet van het op dpn rug der li beralen te leggen. Luistert

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1