VAN IJPEREN. o ÏÏmniïT 4 FRANKEN 'S JAARS Kr Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD.- Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen25 centimen. ZONDAG. 13" JULI 1875. Bureki. Dixmudeslraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Waar naartoe wil de jesuiterij ons geleiden dit is de vraag door veel personen gedaan. Inder daad, wanneer men de mommerijen beschouwt waarmede men tracht, zoowel in Spanje, in Fran krijk als in ons land, de bevolkingen te verbeesten, men moet bekennen dat wij met rasse schreden naar de middeleeuwen achteruit gaan, alsook naar al de misbruiken en de wreedheden welke die ongelukkige tijden meteen rouwfloers overdekten. In Spanje bet is Don Carlos die eindelinge den troon zal beklimmen, de vooruitgangers zijn er in gelukt alles af te breken en, gelijk altijd, zijn zij onmachtig om iets te herstellen; zij hebben gewerkt in bet belang van hunne ergste vijanden en zullen moeten buigen onder een regiem waarvan Pastor Santa Cruz ons een staaltje geeft, toen hij paro chiën verwoest, de liberalen doet ophangen, cn tot 150 krijgsgevangen in eenen trek voor den kop doet schieten In Frankrijk is de burgeroorlog nog niet uitge borsten, maar het land is er mede bedreigd. De partij der ultramontanen heeft de hoogte der kal— sijde, het algemeen stemrecht verleent haar de bevoegdheid om overdrevcnc legitimisten te doen noemen, die de herstelling van den Graaf de Chambord op den troon bewerken, iels wat de jesuiterij verlangt, omdat het haar de overhand op alles zou verzekeren, en God weel wat lot het ongelukkige Frankrijk tc wachten staat, want men moei niel denken dat zij werken om het regiem der 16 en 17 eeuwen le herstellen, neen de wetten en gebruiken der franschc kerk waren des tijds een tegenwicht aan de vorderingen en over drevenheden der ultramontanen die, alsdan ge lijk nu, de maatschappij bevochtten en trachtten ia verwarring te krijgen. Men kan gemakkelijk zien hoeveel weg zij reeds in die baan hebben afgelegd, wanneer men gadeslaat de talrijke bede vaarten in welke men representanten cn generaals ziet schitteren dan nog altijd de nieuwe mirakels, waaraan er veel hooggeplaatste mannen, om de toegenegenheid der jesuiterij te bekomen, den schijn hebben geloof tc hechten. In ons land gaat het nog slimmer, men verbeest de bevolkingen door alle middels; men vervolgt op eene hevige wijze degenen die nog onafhangelijk Seuoeg zijn om, in weerwil bet verbod vau hunnen Pastor, nieuwsbladen te lezen die de leugens der klerikale drukpers tegenspreken en de overdrevenheden der partij beknibbelen. In het grootste gedeelte der buitengemeenten, de geheele bevolking maakt deel der congregatiën, daardoor houden zij bun onder de hand om over bun, tijdens de kiezingen, meester te maken goddelooze kapelanen strekken hunne haalzucht zoo verre, dat zij verbieden van den hoed af te doen voor de achtingswaardigste personen omdat zij liberaal zijn! hel zijn onnoozele kleinigheden, zal men zeggen, "maar zij bewijzen dat zulks overeenkomt met de gevoelens van Monseigneur, anders, indien hij de politiek niet boven de belangcns van den godsdienst stelde, hij zou de kapelanen, die zich op zulk eene verachtelijke wijze gedragen, berispen of afstellen. Maar verre van daar, het onderwijs in de geeste lijke gestichten gegeven komt gemeenlijk overeen met zulke grondstelsels, en wij welen dat er onder de voorstanders en de bewonderaars van den Bien Public overdreven mannen zijn die zouden willen het regiem der cornmunaars in uitvoer brengen om le kunnen visschen in troebel water, en wiens verlangen strekt lot de herstelling der inkwisilie. Gelukkigüjk dat de patronen van het Journal de Bruxelles van een ander gevoelen zijn, de Malou'n en de De Theu'n gevoelen dat het eene onvoorzichtigheid ware van le zeere te g3an, zij welen dat de groole sleden het niet zouden gedulden en het ons zou geleiden tot eene omwen teling welke voor uitval zou hebben dat hel voor beeld van Pruissen zou kunnen gevolgd worden. OEKO IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05.- 3-57. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 1 1-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Toen een zot of een dronkaard iels in de brein heeft,dan krijgt men er het zoo gemakkelijk niet uithet is het zelfde liedje met de zaak Lamolle. Het Nieuwsblad laat ze ook niet losmaakt een heel plan hoe het handelen zou indien het in de llospadors plaats ware, en het besluit daardoor dat alles volgens zijne voorzegging moet gebeuren I Waarlijk men moest daarvoor geene twee kolonnen voldrukken om zulke domheden voor den dag le brengen. En de mirakels dan, het geefl het nog niet op. Nu het heeft gelijk, wat zouden zijne lezers van 't einden der Torrepoorte zeggen? Het weet wel waarom het schrijft, allez Ton de Garde Civiele Dit is eene andere affaire! .Politiek! 'gaat je lachen tè. Noch het Nieuwsblad, noch het Journal d'Ypres en maken er geene politiek van. Alleenlijk schrijven zij alzoo om te luclicnvan die modder artikels die, als zij geen politiek oogwit inhouden, dobbel schandalig zijn 'l Is comielc! zegt het Nieuwsblad, en het wordt al met nen keer ernstig omdat Roscamp veroordeeld is. Deze zaak vergde geene overwegingen,vriendje, alle eerlijke burgers wenschen maar de uitroeiing der zrdetoosheid; alle verdere opmerkingen over de zaak besluiten tegen hem die ze doet Dan voor een slopperken een boterham van een elle lang over de bedevaart van Paray-le-Monial. De schijnheilige schamoteurs verbergen het politiek doel dezer revolutionnaire bijeenkomsten onder eenen hoop zeemend gezeevervan geloof en Religie! Zij helpen alzoo rechtstreeks tot den ondergang der samenleving, waarvan zij de eene helft legen de andere langzaam aanhitsen tot eenen religieoorlog, tot eenen broe dermoord te geraken, waardoor zij hopen weieens de wereld macht in handen te krijgen en de inkwisitie wederom te kunnen in gang brengen O wat zalige tijden droomen zij reed: dezen die blinde lings aan hunne uitzinnigste fantazien niet zullen toegeven die godsloochenaars zullen op den pijnbank moeten zij die zich niet laten pluimen en tegenstand bieden wanneer men hun een teslamenlontsteelt, o! die ketters zullen geradbraakt worden zij die hunne driften durven tegenwerken en zonder verweer hunne dochters en vrouwen aan hunne beestelijke grillen niet den prooi zullen geven, o deze schismatieke!) moeten op den brandstapel Alzoo hopen die monsters A. M. D. G. het menschdom te takelen Die met het vuur speelt eindigt met er zich aan te branden. Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 12» Juli 1873. Schoone Ëunnten. - Met een innig genoegen vernemen wij dat er Zaterdag laatst in den Daily News, gesproken werd over twee artiesten onzer stad, ter oorzaak van de Internationale Tentoonstelling van schilderijen te Londen. De Shah van Persie heeft eenige tableaux aangekocht en hij schijnt een fijne kenner der schoone kunsten te zijn. Onder die schilderijen bevindt zich het Nummer 1646, het dorp Meininyen, door M. Fr. Roffiaen. Het Nummer 1752, de artiest op het dorpdoor M. Th. Ceriez, trof ook zijne aandacht en, na er den prijs vangevraagd té hebben, drukte hij zijn spijl uit omdat hetzelve reeds verkocht was. Het baart altijd genoegen toen men ziet dat onze stadsge noten eene heerlijke plaats innemen op het vak der Schoone Kunsten. Wij vernemen dal M. Th. Ceriez eene vraag gedaan is om het Pendant te willen schilderen van het hierboven genoemd verkocht tafereel en waarvoor er hem een hooge prijs aange boden is. Burgerwacht. - In de kiezing van Woensdag laatst, hebben de heeren officieren der Burgerwacht: overge gaan tot de benoeming van den Luitenant-Adjudant-Majoor eri van den Luitenant-Kwartier-Meesier. De uilslag der kiezing was Voor Luitenant-Adjudant-Majoor. t" kandidaat M. Ligy Felix. 2" M. Vandaele Alfred. 5" M. Vanden Roogaerde Hertor. Voor Luitenant-Kwartier-Meester. I" kandidaat M. Van Eeckhout Engel. 2° M. Beke Charles. 5° x M. de Sluers Gustave. Itaaatseliappij CijbeLschnttcrs. - Uitslag der 7° schieting van het zomersaizoen der Burgerwacht. Prijzen gegeven door den onder-voorzitter M. J. Iweins. Hoogst getal punten. t. Swekels, L., wacht2. Poot, H., wacht; 3. Vergracht, E., id.4. Hof, A., brigadier. Schoonst wit. 1. Candaele, J., Serjant; 2. Ligy, F., Lut'-Adj'-Majoor.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1