VAN' IJPEREN. 4 FRANKEN JAARS Kr 591. Twaalfde Jaar Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEROEREN. VOOR IJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Rcklamen: 23 cenlimen. sgaaaaa ZONDAG, 20» JL'I.I 1873. §l|ff Bureel: Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. Het Nieuwsblad doet eene vertelling van ecnen iiercule, om te bewijzen dal de 32 mirakels in Lasserre's werk beschreven, echt zijn, en verhaalt nogmaals dat M. Artus van Parijs, 10,000 franken bij den notaris Turquety heeft gestort voor den gene die zal kunnen bewijzen dat twee van ai die mirakels valse!) zijn. Hel is altijd voorzichtig de valschheid van tvveederlij dezer wonderbare voor vallen te moeten bewijzen, eene zou genoeg zijn om de 10,009 fr. niet in gevaar te stellen, want het is met de mirakels niet gelijk met den hercule: men vindt altijd kloeker dan zich. maar de valsch heid van oen mirakel is onmogelijk van te besla- tigen, er is nooit niet een die gezocht heeft om te bewijzen dat bet water van Lob het liair niet doet groeien Aangezien dat bet Nieuwsblad de echtheid van de mirakels beschreven door Lasserre door eene vertelling wilt bevestigen, er komt ons ook een verhaal in liet geheugen dal met de handelwijze van M. Artus beter in betrekking is. Er was eenmaal een kwakzalver die hel water van Lob verkocht, en om aan de kracht van hetzelve te doen gelooven I»ij hield öfaan dal, ten gevolge van een flesje welk uitgeloopen was, er hair op de kalsijsteenen was gegroeid, lang genoeg om er chignons van te maken; en milder dan den heer Artus hij zegde dat hij gereed was om dertig duizend franken uit te betalen aan den gene die had kunnen bewijzen dat zijn verhaal valsch was. Wat zegt er bet Nieuwsblad van? De belangens der jcsuilerij zijn zonder tegenzeg om aan de licbtgeloovigen wijs te maken dal de Pa-us in ecnen kerker, op strooi en geketend, zijne verlossing afsmeekt; bel is eenen middel om het medelijden der christenen op te wekken, en de nieuwjaargiflen en-den S' Pieterspenning vrucht baar te maken liet kan maar uil die reden zijn dat men de bedevaarten inricht en aan de sukke laars zulke dommigheden doet geloovenmaar indien zij eerst of laatst de waarheid kenden, het is te zeggen, indien zij vernamen dat men hun schandelijk bedrogen beeft, dat behoudens zijn tijdelijk gezag, de 11. Vader als voormaals, In t v,atikaau blijft bewonen, dat een der prachtigste paleizen der wereld is, zoo uitgestrekt als de stad van Uperenendat ontelbare schoonheden inhoudt. Indien men bun had doen kennen dat de Paus eene rente van een half millioen ter maande geniet, dat hij eene lijfwacht bezit die den dienst van het paleis waarneemt, en dat hij omringd is van talrijke kardinalen en hovelingen, men zou nooit erin gelukt zijn om zes duizend sukkelaars cn kwezels in beweging te stellen voorde bedevaart van Zondag jlveb n waren tegenwoordig om Monseigneur te zien, en ter uitzondering van de bende dweepers, aanhangers van den Bi en Public, die er waren, geenè burgers uit de stad, noch treffelijke buitenlieden, hebben aan den oproep beantwoord DE TOEKOMST i IJZF.REN—WEG VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar P0PERINGI1E-HAZEBR0UCK. 6-50. - 12-03. - 3-37. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naai KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-33. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - G-45. I" Nog altijd de zage over de Lamoljes. Die schrijvertjes gelooven zeker dat zij door al hun lawijt en zeremiadru zullen doen vergeten dat er daar 50 duizend franken, liet eigendom van den arme, spoorloos verdwenen zijn Lastert, tiett, scheldt -en sperteit gelijk Lucifer in een wijwatervat, die diefte is daar, de arme nienschen onzerstad weten het en zijn reeds lang gewaar dat alles wat gij dort, tol zelfs hel onderwijs aan de arme kinderen geven, uilioopt op HET OORDJE! 2" 11 t Nieuwsblad wil bij hoog en bij laag houden staan dat de holte Toekomst met hem niet redeneeren durft Reeds maanden lang vraagt het ons dat wij «éne leugen, ren laster in zijne kolommen zou aanwijzen Alsof alles wat het over de Laninlleu zegt en gezegd heeft geen laster ware. 31 aar 'l is lijk of wij zegden, het verliest de bolle of het houdt den g< k mei zijne geduldige lezers. 3" Sprekende over de Garde Civiek, hel rorpt triomfan telijk uit<i Li. F of leed, ik zal voort de waarheid zeggen Indien dit toch eens waar kondf zijn ftlaar ji, ge zijt er wel meé'; hi t gebaart reeds alsof het de Liberalen waren die van de Burgerwacht eene politieke kwestie gemaakt hebben. Al zijn gebabbel toont klaarlijk aan dat te IJperen alle leugens,allen laster onmachtig zijn tegen de liberale gezindheid der IJperlingen. 4° Het Nieuwsblad en het Journal d'Ypresspannen dilmaal moedig te samen om eeneri man aan te vallen, die zich weinig bekreund over hetgern men van hem z-ggen kan. Wij geven hier onder de twee artikels, omdat onze lez rs die den moed niet hebben dekatholijke nieuwsbladen te hzen, er ook kennis zouden kunnen van nemen; luister wel, het is het Journal d'Ypres dat spreekt De doctrinaire klik, zooveel te onverdraagzamer omdat a zij zich zoo verachtelijk gevoelt, komt eene nieuwe daad van ij uitsluiting daar te stellen. Woensdag laatst waren de officieren van de vier kompagnien der Burgerwacht vergaderd tot de kiezing van i> eenen Kwartiermeester. 31. Emiie Vauder Jleersch was destijds nv t algenvene stemmen verheven en herkozen lot dez. ii graad; eeri klaar bewijs dat 31. E. Vander Jl.ersch, ii toen gelijk nu, al het vertrouwen en de sympathie bezat van ii zijne medeburgers. a Jlaar 31. Vander 3Ieersch heeft het onvergeeflijk ongelijk politieke en godsdienstige overtuigingen te heb- beu welke bij opentlijU durft belijden, eu dit mishaagt bij onze windmakers, llij knielt niet voor het gulden kalf.... of liever ezel; 31. Vander Meersch door zijn onafhanklijk i> karakter wil noch hond noch knecht van niemand wezen. i> Dit is meer dan genoeg om verbannen Ie worden. Den dag der kiezing, kapitein Maurits Merghelynck, a kreupel gelijk Thersite, maar Thersite deed zich door man- ii nen in de zaal van 't Stadhuis dragen, waar de officieren i> wachtten het was hij die de kat de bel aandeed op de i> beleefde wijze z.ooals hij gewoon is. Rij viel uit tegen den a raasbol van 't Journal d'Ypres, die calotin moest weg, en 31. Engel Van Eeckhout moest hem vervangen; liij wilde >i hel zoo en 'l moest zoo zijn. a li t geschiede alzoo. De kandidaat der klik werd geko- zen met elf stemmen tegen zeven, ('t Komt al op eene a stemme). a Engel Van Eeckhout, voorgedragen door Maurice a Merghelynck dit spaart ons alle verdere overwegingen en a ons dunkeris mag de vorige titularis zich gelukvvensclien van n vóór dien koppel te hebben moeten den duim leggen. a Wat hem zijne ongenade nog lusliger moet doen vergelen, het is den grooten afkeer waarmede sommige a officieren verklaard hebben te stemmen voor zijnen tegen- steever, alleenlijk om te volkomen aan het stellig gebod dat a er bun gegeven was. a De staf der Burgerwacht van IJperen komt ons de a maal zijner weerdighrid te geven, door met 11 stemmen a legen 7 lot den graad van Luitenant-Kwartier-Meester te verheffen den doorluchtige» Engel Van Eeckhout, den a libr.e-farceur die men kent i> I)e Kwartier-Meester is zijner kiezers weerdrg i> Deze keus, door eenen deurwaarder Verhaeghe, ver- wondert niemand. Wegens al de anderen, het is eene ver- nedering. Ziet gij daar Van Eeckhout, verheven tot hijstand van a den ridder, lot zijnen rechterarm, tot zijnen kamaraad ii 't is om ai de ossen en puidei) je doen bersten En 'l is uit Nu 't Nieuwsblad zijne beurt. Lees aandachligüjk a 'T was Woensdag avond, de klokke op den Halle- ii toren sloeg zeven uren,en de zonne, de mime en de sterren, ii enz. enz... i> Ze stonden daer, de verlossers van 'l Vaderland, het ii sein af te wachten om een nieuwen kwartiermeester te kie- ii zen. Ze stonden iv Mauritius, het hemelkind, ii 31etzynen voet in zyden lint, ii Us ergbekaeiden Commandant, ii En nog de slaende Ferdinand, ii Geleund op kruk, of stok, of kaen, ii Om dien zoo grooten slag te slaen. ii Noch de sprentels in de voeten, noch verpvndheid, ii niet en was er in slaet hunnen moed te bedaren. Hunne ii ryrn sloten digt en droeijen gedwee gelvk spinnewielen,en ii niet elven gelyk ii Onbeschroomd en onvervaerd, i> Stemden Stok-en bril-en-baerd. a Alzoo is hel dat de groote cyffcrmester weere eene ao- dere cyfferfunctie krijgtZiet gy het wel, Emiel Nolf, als ge een beetje plooit, gy zult er wel komen Onafhankelyk zyn is t.'Yper eene misdaad die nooit geen gratie en vindt ii in den OlympusVerkoop uw eigen, zvt slave, en gy zult in't galon gekleed gaen En tou Wel, welkadé, wij vir.vachtleden ons aan iets beters... Tot Zaterdags De Magisteji.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1