VA N IJPEREIV. 4 FRANKEN S JAARS 503. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEKEN. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamen25 centiraen. ZONDAG. 5" AUGUST1 1873 Bureel: Dixmudestraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Het Nieuwsblad, is verlegen, omdat wij het uitgedaagd hebben ons inlichtingen te geven wegens de diefte der 30,000 franken, eigendom der fonda- tie Zuudpeene, welke met de dood der overste van de Lamotten verdweenen is, en na twee kolommen rateling,scheldwoorden en leugens, met inzicht van de zaak te verduisteren, het zou willen doen geloo- ven dat het valsch is dat de 30,000 franken, waarvan het bestuur dé tegenwoordigheid had bestatigd, wezentlijk zijn gestolen geweest. Het spreekt van rekeningen door de regeering goedgekeurd en door M. Boedt onderteekend, cn het vraagt waarom die heer zijnen naam op die rekeningen geplaatst heeft. Deze vraag bewijst hoe het door kwaadtrouwige aanhalingen zijne lezers tracht te bedriegen. Hoehet spreekt van rekeningen door M. Boedt goedgekeurd om te doen twijfelen over de bedoelde diefte, terwijl het die zelfde rekeningen zijn, die overeenkomstig eenen gemaakten inventa ris, het bestaan van de gestolen som bestatigd heb ben, som welke slechts verdweenen is met de reis der overste naar Brugge, alwaar zij juist vanpasse is gekomen om te overlijden Het Nieuwsblad, ten einde de onnöozelaars aan de diefte te doen twijfelen, zegt indien er 30,000 franken verdweenen zijn waarom doet men geen proces aan waarom vervolgd men het niet De zaak is eenvoedig. Wie zou men een proces aandoen? De overste, met naar Brugge te gaan sterven, heeft met hare medeplichtigen de zaak zoowel gekuipt en gebonden dat zij alléén verant woordelijk kon zijn, en de hoop dat het Nieuws blad koestert eerst of laatst de tribunalen met de zaak te zullen bemoeit zien, zou zich slechts kun nen verwezentlijken ingeval de overledene overste tot het leven moest terug komen Er zijn van die misdaden welke dikmaals onge straft blijven, omdat door het sterven van een der daders, men al de verantwoordelijkheid op den overledene doet wegen, en dit is het geval met de diefte der 30,000 franken. De overste der Lamotten is voor dood gehouden en hare medeplichtigen *yn onbekend nogtans er moeten medeplichtigen beslaan, de moederoverste heeft de 50,000 franken in haar graf niet kunnen medenemen, zoo dus moeten dezelve zich in handen van iemand be vinden. Wij zijn verre de Lamottezusters, gelijk het A'ieuwsblad het zegt, daarvan te beschuldigen, de verbergers van dezen diefstal zijn onbekend, en of had men diesaangaande vermoedens,de waarheid zal toch nooit gekend zijn, daar wij overtuigd zijn dat al deed men degenen die daaraan medewerkten onder eed getuigen, een jesuilieken eed hunne gewetens zou gerust stellen. Niet te min, en niet tegenstaande al hetgeen het Nieuwsblad kan vertellen, er zijn toch 50,000 franken van den arme, aan wien de fondatie toebehoort, duidelijk gestolen, en men doet overal de aardigste veronder stellingen over dit voorval. OEKO IJZERES-\WG. Naar POPERINGHÉ-HAZEBROUCK. 6-30. - 12-05.- 3-37. - 6-30. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-33. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. niet alléén de levenden, maar de dooden ontsnappen zelfs aan zijne schandelijke aantijgingen niet. Omnia pro dominatione, alles om meester te worden of ze pèizen 't TotZaterdage. De Magister. 1° Nog altoos over deLaraotjes. Het Nieuwsblad, om zijnen laster staande te houden, maakt wagenwielen, net als eenen telegraf van ten tijde van Napoleon Iveel beweging, zonder dat de menigte er iets uit wijs wordt. Wanneer wij zoo van de verdwijning der 50,000 franks spreken, het eigendom van de weduwen en weezen, 50 dui zend franken, die door onbekende oorzaken (altijd door slecht bestuur) voor goed verloren zijn o dan springt het heilig blad je op zijn peerd, het gebaart van krommen aas en schreeuwt dat wij de nunnekens beschuldigen diefeggen te zijn Het schamoteurs bladje weet wel dat het onze gezegden verdraaitmaar wat geeft het hem, als het maar zijne lezers iets kan wijsmaken die er op trekt. 2° Dood flauwen praat over Poperinghe, Passchendaele en Zillebekemen ziet wel dat de correspondenten van de warmte wisten 3" Het Nieuwsbladje om de botte, de goddelooze, de eerlooze Toekomst (altijd volgens 't bovengenoemd heilig blad) bij zijne medeburgers hatelijk te maken, vindt niets be ter uit dan kwansus het artikel uit de Toekomst op de be devaart letterlijk over te nemen. Wij geven hieronder eenige regels om onze lezer te too- nen hoe eerlijk de gebruinde vredemannen handelen Bedevacrt. Luistert een keer, lezers, wat de Toe komst schryft van de bedevaert Zes duizend sukkelaars en kwezels, vele volk maar geen menschen, eenc bende dweepers, geene burgers uit stad noch treffelijke buitenlieden, niet een ordentelijk land- x bewoners of plaatsbewoner, al uit de armste. Wij verzenden onze lezers naar de Toekomst van over 44 dagen N° 591, 20 Juli 1873, 2® bladzijde, 1" kolom, arti kel Bedevaart. Na aandachtig geheel het artikel gelezen te hebben, roepen wij hun onpartijdig oordeel in of zij met ons niet zullen moeten verklaren dat hel woord EERLOOS in de handelwijs van 't Nieuwsblad daar wel zijne toepassing vindt, en zulke middels van gazetten te schrijven verre zijn het vertrouwen in te boezemen bij hunne eigene kliek. Wij kennen menschen, die een abonnement aan dit smeerig bladje hebben en het nooit lezen; want het lastert IJperen, 2" Augusti 1873. Burgerwacht. - Ruiten de verschillige volksfees ten die door de stadsplakkaarten aangekondigd zijn, er is nog eene andere welke maar naderhand besloten werd, wij willen spreken over deze der maatschappij cijbelschulters van de Burgerwacht. Den Maandag, 4 Aug. 1873, ten 5 ure 's avonds groote cijbelschieling, in het Lokaal op de Esplanade. 15 Schoone prijzen, verdeeld in 3 calbegorien en gegeven door eenige leden der maatschappij, zullen te winnen zijn. Bij zijne dagorders van 25 en 27 Juli laatst laat de Majoor- Kommand'zijne onderhoorigen weten dat hij uitnoodigingen ontvangen heeft op Cijbelschietingen te Dinant en te Ant werpen. Deze die naar Binant wenschcn te gaan schieten, moeten zich bij den heer Adjudant, in de Kaaistraat, vóór 5 Aug. aangeven. Volgens het schijnt zijn er veel IJperlingen, leden der Burgerwacht, die zich voorstellen de feesten van Antwerpen te gaan bijwonen. Maandag aanstaande, 4° Aug., de nieuw gekozene officie ren der Garde Civiek, zullen om 11 ure 's voormiddags den eed afleggen, door de vvet voorgeschreven, in de banden van onze heer Burgemeester. Koophandels-Kamer. - De kiezers-lijsten voor de benaming der leden van de koophandelsrechlbanken, zijn te bginnen met 27 Juli in ons secretariaat der stad, voor 15 dagen nedergelegd worden. Prijskamp van vette vee. - Maandag laatst heeft alhier den prijskamp van vette vee plaats gehad zie hier de uitslag Ossen van niet meer dan 5 jaar oud. 1° prijs aan M. Vereccke Louis, tetlegger te Dixmude. 2" i» den zelven. Veerzen van niet meer dan 4 jaar 1M. Désiré Vanden Broele, landbouwer, Boesinghe. 2. Délanoté Dominicus, fandb., Rousl/rugge-Hariugbe. 3. Volhoudt Jacobus, vetlegger, IJperen, buiten. Koeien gelijk hoe oud. 1. M. Dcwitte Louis, beenhouwer, Nieuw-kapeile. 2. x Vereecke, L. reeds genoemd. 3. Volhoudt, J. reeds genoemd. Jaarling kalvers. 1. M. Dewitte, L., reeds genoemd. 2. Delanote, D., reeds genoemd. Vette kalvers. 1. M. Markey, Franciscus, vleeschhouwer, IJperen. 2. S'anty, Amandus, id., id. Schapen van hooglens 3 jaar, ten minste 50 kilos zwaar. 1. M. Vermeulen, Louis, vleeschhouwer, Watou. 2. Vereecke Jan, vellegger, Dixmude. Vette zwijns, hoogstens 2 j. oud, van minstens 150 k. zwaar. 1. M. Dumont, Florimond, zwijnslacbter, IJperen. 2. Hugebaert, Louis, id., id.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1