VAN IJPEREN. 4 FRANKEN "S JAARS N* 594. Twaalfde Jaar, Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillij je Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VOOR UPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD, Aankondigingen: I 2 centiinen den regel. Reklamen25 cenlimen. ZONDAG, 10" AÜGUST1 1873. Boreeï. Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij VERTREKUREN VAN IJPEREN De ondervraging gedaan door den heer Vle- niinckx wegens eenen brief door den Aartsbisschop aan bet ministerie gezonden en waarin hij beloofde den verplichten soldatendienst door zijne verslaaf de meerderheid te doen stemmen indien het de zondagmisse ook wilde verplichtend maken en de hand houden opdat «le militairen hunne godsdiens tige plichten vervullen, is zonder uitval gebleven; Generaal Thiebault heeft den brief niet ontkend, maar heeft voor uitvlucht genomen dat den Aarts bisschop geen ambtenaar van den Slaat zijnde, hij niet gehouden was den inhoud van dergelijke brie ven aan de Kamer mede le deelen. Er volgt daaruit dat dezen brief wezentlijk be slaat, en aldien het ministerie, ofschoon de grond wet zegt dat niemand tegen zijnen wil kan gedwon gen zijn kerkelijke diensten bijtewonen, wij reeds de algemeene dienstplichtigheid gelijk in Pruissen zouden hebben de grondwet is voor onzen kerk voogden een dooden letter, zij kennen geen andere wet dan den syllabus, die al onze vrijheden ver oordeelt. Wij bestatigen eenmaal te meerd at de Ministers en den koning zelfs min macht hebben dan de Bisschop pen daar deze laalsten over eene meerderheid be schikken welke alles zou stemmen wal zij willen. En cm maar ccn voorbeeld aan te halen de wet op het mililarismus: aide klericale representanten hebben aan de kiezers beloofd dat zij tegen alle vermeerdering van militaire lasten zouden stem men. en op weinig uitzonderingen na allen hebben dezelve niet hunne redevoeringen en verslaafde stemmen goedgekeurd. De Meester. Wel, Koster, wat heb ik u ge zegd, toen gij mij, tijdens de laatste, kiezing zijt komen vertellen, dat men mannen (voor do Kamer moest nemen die palen zouden stellen aan de mili taire lasten, die de begrooting van eenigte inillioe- nen zouden verminderd hebben; die het leger op 60,000 man gingen brengen, de diensttijd zouden verminderd hebben en het plaatsvervangen verge makkelijkt... wal zegt gij nu De Koster. De pastor had mij verzekerd dat, met voor zijne kandidaten le stemmen, wij dien uitval zouden verkregen hebben. Ik heb wij laten zeggen dal er eene nieuwe wet komt gestemd le worden hebben onze representanten hunne belof ten niet gehouden? De Meester. Gij zijt er wel meê! Al de cleri- calen, op weinige uitzonderingen na, hebben eene wet gestemd die de militaire lasten op eene druk kende wijze verzwaren. De Koster. Het is niet mogelijk. Na al de be loften aan de kiezers gedaan, het ware voor som migen eerloos van op zoo eene wijze hunne beloften niet te houden, en daarom ik denk dat de zaak zoo erg niet is als gij het wilt doen geloovcn. De Meester. Al de voorstellen van liet Minis terie zijn door de clericalen aangenomen geweest: het vaststellen van het leger op 100,000 mannen; de zes maanden verlang onder de wapens; de belas ting van 200 franken aan den Staat te betalen vóór de loting door degenen die van zin zijn zich te doen vervangenhet plaatsvervangen door den Slaat, en zoo voort. De Koster. Maar die 100,000 mannen onder de wapens houden, het zal machtig veel geld kos ten, daardoor zal de begrooting van oorlog merke lijk verhoogd worden. De Meester. Gewis. Maar dat is het minste, het land is rijk en zal deze vermeerdering van uil gaven kunnen afdragen; het is slechts beklagelijk dat dit geld voor geene nuttigere bestemming kan gebruikt worden. I)e Koster. Ik ben altijd te vrede dat het plaatsvervangen behouden is. Jan. Ja, voor eerst,met 200 franken vóór de loting te storten in de kas van den Staat, en alsdan aan het Gouvernement den prijs der plaatsvervan ging jaarlijks dooi het Ministerie te bepalen, uit te betalen De Meester. Daar, gelijk het van dit jaar het geval is geweest, er op 1700 aanvragen slechts 500 zijn kunnen aangenomen worden, men den prijs der plaatsvervanging merkelijk zal moeten verhoo- gen. De Kooster. Zoo dus. mijn broeder die twee zoons heeft, zijn beide broodwinnaars, ofschoon hij altijd liberaal was geweest, had, in hoop de militaire lasten le zien minderen en zijne zoons te huis le mogen houden, voor de klerikale carulida- ten gestemd, en daar hij thans zal vernemen weik het gedrag van die candidalen is, hij zal het hun niet vergeven. Jan. Het doet er niets aan, zij zullen hunne kinderen verschillige jaren lang missen, zij zullen zooveel meer betalen en de pastor zal hem nog maals de schoonste beloften doen, en hem doen gelooven dat het de oorzaak der liberalen is dat zij aldus getergd worden De Koster. De liberalen wilden ook een le ger. De Meester. Ja, zij wilden een leger van 60,000mannen gelijk het bestond; maar zij wil den geene.vermeerderingen, ook zij hebben eenpa- riglijk legen al deze nieuwe kwellende maatregelen gestemd, welke niet te min zijn aangenomen ge weest door 5'4 clericale tegen 37 liberale stemmen. Jan. Het is nog niet al, de Minister heeft ge zegd dat 100.000 mannen nog niet toereikende zijn om het land te verdedigen en dus dat er de reserve nog zal moeten hij komen De Koster. Gaat het niet eindigen, het zal den ondergang van het land zijn. De Meester. Indien het Ministerie het ver zoek van den Artsbisschop had ingewilligd men zou reeds den algemeenen verplichtenden dienst gehad hebben; de appel is nog niet rijpe, maar de goedgekeurde wet moet ons daar heèn leiden. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05'. - 3-57. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-43. - 9-50. Naar K.ORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. SuBïenspraak tsasseïsea den Schoolaies^tfi', deu Koster en «Tan Cocdgchenr. De ZWEEP, in een artikel van Zondag laatst, hekelt" den heer Engel Van Eeckhout, uitgever onzer Toekomst, ter oorzaak eener zienswijze over de wet op het ge bruik van het Vlaamsch voor de rechtbanken. De hevige taal van onzen confrater is niet vcrrechl- vaardigd. De wet, zooals dezelve gestemd is, dengt niet en zij kan dus geene heilzame uitwerksels hebben. Hier in Westvlaanderen wij zien de zaken van bij en wij moeten bekennen, niet tegenstaande het duizend tal petition, dat er le Brussel veel onder een valsch. daglicht gesteld is. Wanneer de Toekomst, van IJperen, de verwerping eener onzinnige wet verlangt, zij heeft meer recht op den naam van Vlaming dan veel schreeuwers, die meer kwaad dan go.ed aan onze nationale zaak brengen. Walen en Vlamingen zijn Belgen, zijn broeders. Op den thans ingeslagen weg moet men onuitviuchtelijk tot de verdeeldheid lusschen beide uitkomen. Het is 't geen de Toekomst niet wil: Vlamingen en Walen moeten vereenigd blijven; Belgie moet blijven bestaen! Om tot de oplossing der kwestie te komen, om onze grieven recht te doen wedervaren, moeten wij ai onze pogingen samen doen werken tot liet bekomen eener wet waarbij de opgroeiende generatie verplicht is de de twee laten aan te leeren en geen diplomas te be komen, noch posten te kunnen bekleeden, indien zij het Vlaamsch zoowel als het Fransch niet machtig is. Alsdan zou, zonder geweld noch botsing, onze na-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1