VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEKEN. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 eentimen den regel. Reklainen: 25 centimen. (i WtGlIIClt* «ïêlitl'i ZONDAG. 17" AU GUST 1 1*75. Bureel Dixniude.straal, 59.Alle inzendingen vrachtvrij IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Na jaren lang het militarismus te hebben be vochten, na een bezwaar ten laste der liberale partij te hebben gemaakt omdat zij een leger van 60,000 mannen onderbieldl met eene begrooting van dertig milioenen; na de kiezingen op dit terrein te hebben geplaatst en aan de menigte te beloven, dat de militaire lasten merkelijk zouden verminderd worden indien de kiezers voor de kandidaten van den Bisschop slemden, wat zien wij Pal de klcrikalen, ter uitzondering van twee of drie, eene wet stemmen welk bet leger op 100.000 mannen bepaalt, de diensttijd buiten niale verlengt en de plaatsvervanging kostelijker en moeielijker maakt, zooverre dat het de rijken alléén zullen zijn die hunne zonen zullen kunnen doen vervangen. Ook deze wel, welks nut door meest iedereen is betwist, baart eene algemeene ontevredendheid. Daar dezelve uitsluitelijk bet werk der klcrikalen is, al hunne nieuwsbladen trachten bij hoopen leugens de plagerijen welke die nieuwe wet zal te wege brengen zooveel mogelijk te verzachtenbij voorbeeld, om den dienst te doen korter schijnen, zij trekken van denzelven af de tijden van verlof die de kolonels zullen mogen verleenenen om het verschil tusschen hetgeen het liberaal ministerie wilde en de gestemde wet min te doen uitschijnen, zij houden staan dat het boven de 60,000 man milicie, eene reserve van 30,000 Garde civiks wilde daarstellen, die eene maand 's jaars naar het kamp hadden moeten gaan. Hel geene zij zwijgen is dat de Minister in de Kamer gezegd heelt dat een leger van 100,000 mannen nog niet toereikend is om liet land te verdedigen en dat er daarenboven eene reserve onvermijdelijk zal zijn, God weet de welke en de tijd zal iiet ons uitwijzen Maar hetgecne waar is, is dat in weerwil van al hunne gedane beloften de klerikalen het soldatenspel genegen zijn, en zij de voorstellen van het ministerie, hoe erg ook, zullen stemmen gelijk zij de nieuwe mililiewet gestemd hebben, zonder zich van hunne gedane beloften te herinneren Er is hier of daar een ultramontaan die, door zijn dweependen ijver verblind, den top der oore laat uitstekenalzoo is het dat de Bisschop van Namen zegde, ter gelegenheid der bedevaart van S1 Hubert, dat het waar doel der bedevaarten niet de verlossing van den Paus is, gelijk men het wilt doen gelooven, maar deze wezenllijk zijn inge richt tegen het libcralismns, de gevaarlijkste kette rij waarlegen de kerk ooit te worstelen had; dus wanneer de elericalen een liberalen masker aan doen, het is zonder tegenzeg om des te heter de bevolkingen te kunnen bedriegen; het ware doe! van al hunne pogingen is van al de vrijheden waar van de volkeren genieten sedert 1793 en nog meer sedert 1830, te kunnen doodigen. Wat zij betrachten het is om de maatschappij lot aan de middeleeuwen te doen achteruitgaan het was altijd den droom der jesuilen, en ongeluk kiglijk, de geestelijkheid in het algemeen is onder hunne tucht geplaatsthet zijn zij die de bisschop pen en de geestelijken benoemen; te beginnen van den eersten pastor tot den laatstcn kapellaan, allen moeten hunneverkleefdhcid aan het orde bewijzen, willen zij niet in ongenade vallen en vervolgd wor den. Het is moeilijk te voorzien wat dit alles zal uitbrengen. De verbeesting der menigte gaat nog al wel voort; maar in tegendeel al de grootste steden willen de vrijheden behouden waarvan zij genieten die hun door de bestaande grondwet zijn ge waarborgd, en daardoor zou er een burgeroorlog kunnen voortspruiten. Het Journal d'Ypres en zijn vlaamsche twee lingbroeder zingen zegenpraal, omdat het Hof van Gent bet beroep van liet Bestuur der Godshuizen tegen het jugement van IJpcrcn komt verwerpen. Deze nieuwsbladen haasten zich te zeer om hunne tevredenheid te laten uitschijnen. Voor aleer wij over de beweegredens van hel arrest kunnen rede neeren, wij moeten eerst een afschrift van hetzelve hekomen, ons voorbehoudende hetzelve later te ontleden; het eenigste wat ons in het artikel van het Journal d'Ypres verlustigd, het is zijne in beelding van in het toekomende altijd en zonder achterdenken het zal mogen blijven beliegen en be lasteren al wie eerlijk en onafhankelijk ismaar het verblijd zich te zeer. omdat het eenmaal door de maliën van het is gekropen, er volgt daaruit niet dat het altijd even gelukkig zal zijn. as ,t>. ,r -.ff f ra a a DE fOEKOMST jrr^r^ytrj)iwA Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05.- 5-57. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naai KORTRIJK. 5-54. - 9-49. - ii-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 4 2-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 42-4 3. - 6-20. (4' OVEN). 4° Dul is de schrijver van hel artikel van 2 Aug. 1873, over de Lamoljes. Hij schuimbekt omdat hij onmachtig is de onverbiddelijke wet te trolseeren hij is razend omdat, niet tegenstaande al het schrijven der wereld, er voortaan controle, zal gehouden worden en de Lamoljes bevrijd zullen zijn van alle beschuldiging; het eigendom der arme kinders zal veilig zijn en niet eene centiem zal voortaan nog kunnen verdwij nen, 'I is verre van bij duizende. franken Nogtans zijn hier de nunoen. rechtstreeks in het spel niet en alwie, 't zij de schrijvers.van 't Nieuwsblad of van liet Journal d'Ypres, zou durven zeggen dat de minnetjes door de Toekomst, beschuldigd geweest zijn n dc arme dochters te bestelen en aan de ouders den prijs niet te betalen van de kanten die zij voor de kinders verkoopen. Of nog sterker: dat ze geld achterhielden zijn vuige lasteraars die het volk tegen de liberalen aanhitsen en trachten door hem de kastanién uit het vuur te halen. Al het overige van hel ar tikel bewijst ons gezegde. 2" Wat zij van Poperinghe zeggen bewijst dat zij niets meer weten wat razen; want als zij laai of sfijlfauten begin nen vóór den dag te halen dan is bet zeker dat zij verders niets meer weten wat zeggen, 't. Is hetzelfde met onze artikels over de bedevaarten Eenige druk- of sehrijffeilen... en dan, och arm, nog een knipje tegen onzen uilger en tegen de offi cieren der Burgerwacht die den Maandag in grande tenue het TeDeiim hebben durven bijwonen (2° OVEN). 1° Na eene aanspraak van den Paus, geeft het bladje eene poperingsche correspondentie VOL met edele ge dachten en smaakvolle bewoordingendoch het valt aan ons niet daarop op te antwoorden, onze correspondenten zullen de sclirijvelaars wel de bolle wasschen. 2° Eene Aankondiging in groot letter gedrukt, waar in men ziet dat: het Beroepshof van Gent, door vonnis van 6 Augusti 4875, de zake van Jaster tegen de heeren Carton, Iweins, enz., door het Journal d'Ypres en het Nieuwsblad van kante schuift en dc eischers tot de proceskosten veroor deelt. Het Gerecht heeft gesproken, dus voor 't oogenblik zul len wij zwijgen maar de beweegredens bij de afkondiging in het Nieuwsblad, overtreft alle pocherij. De heeren opstel lers, alhoewel zij in de ziel weten dat zij eene kastijding ver dienden, heffen onbeschoft hun venijnig slangenhoofd op en voegen nog eene belediging bij de duizende reeds uitge kraamde beledigingen tegen achtbare en vleklooze burgers onzer stad Lastert maar, beerkens, niet altoos straffeloos zult gij uwe pen tegen de eerlijkste bei ft der ijpcrsche inwoners kun nen gebruiken want zijn de menschelijke wetten onmachtig om lot nu toe uw venijn te bevechten, de algemeene verach ting is daar waarvoor gij zult moeten Juiigrn 5° Ter gelegengeid eener beschrijving der ijpersche Thuindagfeesten, hel Nieuwsblad je doet een schuimend gci- tesprong om het medelijden der lJperlingen op te wekken voor de Lamoljes. Deze nonnet jes beginnen zeer gerust te zijn over bet dom geraas van een bladje bijna door niemand gele zen en voorzeken door iedereen met afkeer aanschouwd. Wat de burgerij betreft, deze ziende dat al uw lawijt maar komedie was, stelde zich alras gerust over het lot der goede zusterkens, verzekerd zijnde dat er hun nooit niets zal ontbreken. Tot Zaterdag? De Magister. IJperen, 16" Augusti 187". Lsaiaens. - De heer Alfred de Vinck, heeft op eene voldoende wijs zijn examen van Philosophie afgelegd voor de Jury van Leuven-Luik. M. Em. Reynaert heeft 'het zelfde exaam voor de zelfde Jury gedaan met voldoening en eervolle melding.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1