VAN IJPEREN. 4 FRANKEN '8 JAARS Nr 5DI1. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Versehillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Reklamén25 centimen. ZONDAG, ff" AUG US Tl 1873 f! Bobbel Dixmudestraat. 39.-- Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05. - 5-57. De verzoening tusschen de afstammelingen van Louis-Philippe en den Graaf de Chambord is een der belanglijkste voorvallen onzer eeuw, die een groot uitwerksel op de toekomst van Frankrijk en van geheel Europa moet uitoefenen. Het is waar schijn el ijk dat de vergadering van Versalien, voor aleer uil een te gaan, cone grondwet zal maken die eenjgzinls de grondstelsels van 89 zal blijven be houden en alzoo eènïge vrijheden za! waarborgen; indien liet zoo moest gebeuren, zou Graaf de Cham bord, die zich uil hoofde van het goddelijk recht als koning van Frankrijk waant, de voorwaarden van die grondwet aanvaarden? Het schijnt ons moeilijk, na de verklaring die bij meermaals beeft gedaan, van alles als vóór de omwenteling te her tellen en het drijklcurig vaandel dat op zoo veel slagvelden roem aan hel leger bracht, door het wit. zinnebeeld der volstrekte oppermacht te doen ver vangen. indien men, door den invloed der Jésuilcrij. in die to maken grondwet van al de grondslclsels van 1789 moest afzien en Graaf de Chambord op zulke voorwaarden de kroon moest aanvaarden, bet wa re. volgens ons, een niéuw lijd begin van omwente lingen openen en God weet aan wélke overdreven heden cngrnweldadcnFrankriik nogzou blootgesteld zijn. indien de pretendent van bel,-goddelijk recht. Reene rekening wilt houden van al" hetgeen sedert jaren in Frankrijk plaats grijpt, bij zou moeten gevoelen dat zijne wederkomstop den troon onmo gelijk is en indien bij, gelijk hij bel verzekert, zijn vaderland genegen is, bij zou moeten van zijn recht afzien, in zoo een geval de Graaf van Parijs zou de Vorst worden, die de voorwaarden der vergade ring van VcrsaiJien zou kunnen aannemen. De zitting van den Senaat, waarin de militaire wet werd goedgekeurd, beeft nogal bijzonderheden opgeleverd; er is een clericalen Senateur die bet voorstel gedaan heeft van eene gemeene fonds in te lichten om bet plaatsvervanger! min gevoeliger te maken, het is te zeggen, van de minst begunstigde volksklassen Ie doen betalen ter ontlasting van de bemiddelde. Een andere aardigheid is, dal de Mi nister van Oorlog beeft getracht te doen gelooven dat de plaatsvervanging niet meer dan voormaals zal kosten Het ware mogelijk, indien, gelijk in de vorige jaren, men op 1700 verzoekers slechts er 300 be gunstigde, en dal de overige 1400, zich niet meer zelfs mogende doen vervangen, in persoon moesten opgaan, wat eigenllijk bet doel der wet is. Wij hebben bet Nieuwsblad nog nooit zoo drif tig gezien als in zijn nummer van 1(5" Augusti; bel maakt eene ware Salmigondie van hetgeen wij ge zegd en niet gezegd, noch vermoed hebben over de zaak der Lamo.ljes, en dat al om aan zijne domme lezers te kunnen doen gelooven dal de h'0,000 fr.. der fondatie van de Lamoüen, niet gestolen zijn wel nu, waar zijn zij dan bevaren? Indien de schrijvers van bet Nieuwsblad de Juslitie op het speur, ten aanziene der medeplichtigen van dit diefstal konucn stellen, net zou. een waren dienst zijn die zij aan den arme der stad zouden bewijzen, en het zou eerlijker zijn dan te redeneeren óp de rekeningen geleekend door M. Bocdt en van den staat door de moeder van het geslicht aan de regee ring in 1864 overgeleverd, om te doen gelooven dat de diefte van 30,000 fr, een verdichtsel is. teiwijl liet deze stukken zijn welke bewijzen dat die som me moest bestaan hebben en bijgevolg ver dwenen is. En in hunne woede, zij beticht,en ons van aan haling en en veronderstellingen gedaan Ie hebben welke wij nooit gezegd noch verondersteld hebben. Het is valsch dat wij ooit hebben vermoed of doen vermoeden, dal de zoogezegde overledene moeder der Lainolten zou vermoord geweest zijn in tegendeel bet zou ons niet verwonderen indien z:j in oen vreemd land nog in leven kwam.1, wij be leven eenen tijd van mirakels, en dit mirakel zou ons min verwonderen dan d,.l vrn Sa lel ft1. W ij hebben ook rooit gezegd dat dé Jesniten Hendrik IV, Koning van Frankrijk, hebben doen vermoorden, er zijn gruweldaden genoeg ten hun nen laste bewezen zonder te moeten van Ravaillac- spreken. De oorzaken van de dood van den gewezen Bis schop van Gent zijn aan den gewonen opsteller van ons bladje onbekend, en daar bij de gewoonte niet heeft, gelijk die Van het Nieuwsblad, te bevestigen hetgeen bij niet weet, bij beeft daarvan nooit ge sproken. \oor wat de dood van den Paus Clement XIV betreft, die het orde der Jesuiten afschafte omdat bij het als gevaarlijk voor de maatschappij aanzag, wij hebben slechts herhaald wat de geschiedenis bevestigt, te weten dat bij korts daarna door bun werd vergeven. Dat bet Nieuwsblad blijft spertelen en tracht de iichtgeloovigen te overtuigen dal het eigendom der londaüe Lamolte ongeschonden is gebleven, wij kunnen niet verslaatkdat zijne kwade trouw zoo verre zal gaan, want de diefte van 30,000 fr. is niet tegensprekelijk, de cijfers zijn daal'; maar, wij herhalen het,de medeplichtigen hebben hunne voorzorg genomen om niet te kunnen vervolgd worden. Voor wat een ouden betreft dien gij op den boord van zijn graf stelt, w ij mogen verzekeren dat bij, (gelijk bet 1 geval is met veel uwer aanhangers), nimmer met zijn geweten ovcreenkomslch beeft gemaakt, en dus dat God gelijk gij het verlangt, hem bermbertig zal zijn. ZLJ HEBBEN OOREN EN r\ i-x f IJZEREN—WEG. *1» 6-50. 85 ni at Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-13, - 6-20. TIIOIJROET-IJPEREN. Vertrek van IJperen, 7-13, 12-15, 6-20. Boesinghe, 7-25, 12-25, 6-52. Langemarck, 7-37, 12-37, 6-44. Poelcapelle, 7-46, 12-46, 6-52.-— Westroosebeke, 7-55, 12-55,7-00. Sladen, 8-08, 1-09, 7-12. Cortemarck, 8-26, 1-30, 7-30. Aankomst !e Tiiourout, 8-40, 1-40, 7-44. Vertrek van Thourout, 9-00, 1-18, 7-45,j Cortemarck, 9-21, 1-46, 8-10. Sladen, 9-39, 2-03, 8-27. West roosebeke, 9-49, 2-14, 8-36. Poelcapelle, 9-58, 2-25, 8-45. - Langemarck, 10-07, 2-32, 8-56. Boesinghe, 10-49', 2-44, 9-08.-Aankomst (e IJperen, 10-50, 2-55,9-18. Den Zaterdag alleenlijk van IJperen,. 5-50. Boesinghe, 6-UO. Aankomst te Langemarck, 6-10. Van Langemarck, 6-20. Boesinghe, 6-30. Aankomst te IJperen, 6-40. Of zij ooren hebben en dat nog a! geen kleine maar toch zij en willen niet ooren, de lieve jonjps die, versterkt door de paapsche zotternijen in Frankrijk, rneenên dat zij BeTgie als een overwonnen land mogen behandelen, de liberalen uitschelden voor dieven en petroleufs, de wetten braveeren, den koning beleedigen, hunne beloften naar den wcérlicht Zenden, hunne eeden verbreken als echte falsarissen. Ei welde zwarte mannekens die meenen dal zij voor goed het bandeken hoven water hebben., makeu eene biankruberg- sche rekening, trekken eene verkeerde lijaè en zijn bezig nu t iets te verbrande-n dat blaren zal nalaten waarop zij later zul len moeten zitten. Zij hebben ooren en willen niet hooien en nog meéV de ondervinding heeft hun niets geleerd. -Y Bij het eerste nieuws dat de langrandisl De Decker die met zijne zoogezegde De Óeckerbrieeen zooveel iichtgrtoo- vigé Vlamingen in eenen poel van'ar moede «n effende d'om- pelde' benoemd was tot gouverneur der provincie Limburg, zeiden wij en ra; t ons ook vele fransch-beigbcbe en vlaamscbe kotifrsters dut die benoeming zoo. gemakkelijk door onze eer lijke en rechtzinnige bevolkingen niet zou gestikt worden. De zwarte mannekens lachten ons vierkant uil.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1