VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS N' 597. Twaalfde jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschil li jye Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEKEN. VOOR IJPEREN. Fa. 4-.'>0 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen2a centimen. mmmi ZONDAG, 31" AUGÜST1 Buueei. Dixmudestraat. 39.Aile inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar POPERINGBE-HAZEBRODCK. 6-30. - 12-03.- 3-37. - 6-30. Het arrest van het Hof van Beroep in de zaak der Godshuizen tegen den heer Vanderghinste is ons eindelinge bekend. Hoe hel Hof, na de onge grondheid van al de beweegredens waarop het jugement van IJperen gestaafd is, te hebben herkend en hulde aan de besliercnde Commissie der Godshuizen te hebben toegewezen, liet bedoel de jugement niet verbroken beeft, is onbegrijpe lijk na al de beweegredens van het bedoelde jugement te hebben tegengesproken en de onge grondheid derzelve te hebben beslatigd, hoe de opsteller van het Journal d'Ypres niet in de onkosten is veroordeeld geworden kunnen wij niet begrijpen; wal liet aardigste is, zijn de beweeg ree! ens waa ro p d i I a rres t ges leu nd isd ezel ve zeggen dat de Commissie samengesteld zijnde uit de befaarnsle, de eerlijkste en de aclilbaarsle personen der stad, de beledigingen en de lasteringen van het Journal d'Ypres de achting waarvan zij genieten niet heeft kunnen verminderen, hetgeène wilt zeggen dal, hoe achlbaarder een bestuurder is, boe meer het geoorlolil is hem te beliegen, te belasteren en door den modder te slepen, bijzondere grond stelsels die moeten strekken om de eerlijkste en befaarnsle personen van alle ambten eenen afkeer te doen nemen. Ten slotte, het arrest, recht doende aan al de lasterende beweegredens van het belachelijk juge ment van IJperen, plaatst onze tcgenkaaters in eene moeielijke gesteltenis, en daarom het vuilbladje tracht, door een aaneenschakeling van ongegronde redeneeringen cn valsehe aanhalingen, de zaak te verwarren, in hoop de uitwerking van het arrest, die het bestuur van al de verwijtselen van het jugement van IJperen ontlast, te verflauwen. De feesten welke voor de intrede van den Vorst te Antwerpen hebben plaats gehad, zijn allervoor treffelijkst geweestnimmer heeft men, in alle plaatsen alwaar de koninklijke famillie gedurende de drie dagen dat zij in deze belanglijkc stad heeft overgebracht zich heeft begeven, zoo eenen geest drift gezien, al de inwoners, groot en klein, hebben gewedijverd om den Vorst hulde aan te doen en aan II. D. Z. te bewijzen dat de belediging voor de gcdachlenis zijns doorluchtigen vaders aan de bevolking'der stad niet kon toegeweten worden, dal het de daad is geweest van eenige mectingislen en verblinde dweepers die een deel der bevolking hadden bedrogenmaar lerugkcerende op het voor gaande, zij hebben door hun herhaalde kreten van, Leve de Koning! Leve de Koninglijke famillie bewezen dat zij zicli vervoegden bij de gevoelens van liefde en aangekleefdheid, die de bemiddelde bevolking cn al wie aan den koophandel houdt, zonder onderscheid hebben bewezen. Ook het karakter van deze merkwaardige feesten is politiek geweest met de klerikale en metingiste Senaleurs en Representanten overal ongevraagd Ie laten de regeering, de koophandel en liet aclil baarsle gedeelte der bevolking hebben willen doen zien dat de clericale nieetingislen hunne mannen niet waren, en dal zij hun waren opgelegd geweest door het toedoen der geestelijkheid en de stem ming der verbeeste builenkiczers. Wij herhalen het, in geene omstandigheden heeft men zooveel praehtige feesten eenen Vorst aangeboden, niets was gespaard geweest om don- zelve na verdiensten te ontvangen en hem te be wijzen, dat de liberale partij, door de klcricale vuilbladjes afgeschilderd als eene partij van om- wentelaars en communards, integendeel de ware nationale partij is, die vorst en orde bemind;, terwij! dat degene welke haar bevecht Bome boven alles stelt cn, met door hunne nieuwsbladen den tegenstand aan de wetten te prediken zelfs eene omwenlelaars partij uitmaakt' die liet land zou verraden en te niele brengen om de vorderingen der je.suiterij te kunnen begunstigen. De heer Sacré, Plebaan van O. L. V. kerk, had goedgevonden al de Pastors van Antwerpen bijeen te roepen. Dezen hadden besloten zich te onhou- don gedurende Tiet verblijf van Z. M., rn.1ar het schijnt dat de bisschop hun heeft doen gevoelen dat hunne handelwijze onbedaard en ongeschikt was cn inderdaad dc wet bepalende dat, bij dc aankomst van den Vorst in eene stad, de geestelijkheid hem een officieel bezoek moes! doen, en dus de onthou ding der Antwerpsehe geestelijkheid eenen akt van omwenteling zou geweest zijn. Het is moeilijk otn verslaan hoe de Koning, na hetgeen plaats kwam tc grijpen, die mannen heeft willen ontvangen, doch liet is een bewijs van zijne goedheid en edel karakter. De (Jnivers van Parijs, die zijne inbeeldingen pul in den Uien Publicvan Gent, beknibbelt en beledigt den Koning van Belgie omdat bij zich naar Antwerpen heeft hegeven en aldaar dc hulde aanveerdde der regeering, van den lioogen koop handel en van alwic in die belangrijke stad acht baar en onafhankelijk is; nimmer in geene landen, noch in geene omstandigheden, werd eenen Vorst met meer pracht en geestdrift ontvangen, cn gedu rende de drie dagen door de koninklijke famillie aldaar overgebracht, ontving zij de onwederlegge- lijksle bewijzen van liefde, getrouwigheid en aan- gekleefheid. Het is waar dal de bedoelde feesten door het liberaal gedeelte der bevolking zijn ingericht en den Vorst aangeboden; zij hadden grooldeels voor doel de lage belediging door het vorig klericaal gemeentebestuur aan de gedachtenis van 's Konings vader gedaan, te herstellen, en van aan zijn doorluchtigen zoon te bewijzen dat liet grootste cn trcffelijkste gedeelte der natie de vrijheden waar van zij geniet en het geluk van het land aan het bestaan van den koninglijken slain toeeigent. De heer Veuiliot drukt in zijn nieuwsblad, naar gewoonte, de gevoelens der jesuiterij uit, en lot M. Malou toe wordt door hem niet gespaard. Ongelukkig Frankrijk, indien het ooit, gelijk het te vreezen is, onder den invloed van dergelijke mannen moet gedompeld worden AfeUt <fv ei 11 TOEKOMST IJZEREN—WEG Naar POPERINGIIE. 9-07. - 8-45. - 9-30. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-33. - 5-23. Naar ROUSSELAERE. 7-30. - 12-23. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-13. - 6-20. TIIOrRODT-IJPEREN. Vertrek Yan IJperen, 7-13, 12-13, G-20. Boesinghe, 7-23, 12-23, 6-32. Langemarck, 7-57, 12-57, 6-44. Poelcapelle, 7-46,12-46, 6-52. Westroosebeke, 7-53, 12-55,7-00. -- Statiën, 8-08, 1-09, 7-12. Cortemarck-, 8-26, 1-30, 7-50. Aankomst te Tliourout, 8-40, 1-40, 7-44. Vertrek van Thourout, 9-00, 1-18, 7-45. Cortemarck, 9-21, 1-46, S-lü. Staden, 9-59, 2-03, 8-27. West roosebeke, 9-49, 2-14, 8-5G. Poelcapelle, 9-58, 2-2o, 8-45. -- Langemarck, 10-07, 2-52, 8-56. Boesinghe, 10-19, 2-44, 9-08.-Aankomst te IJperen, 10-30, 2-55,9-18. Den Zaterdag alleenlijk van IJpe en, 5-50. Boesinghe, 6-00. Aankomst te Langeftiarck, 6-10. Van Langemarck, 6-20. Boesinghe, 6-30. Aankomst te IJperen, 6-40. Het Nieuwsblad je begint zoodanig flauw te komen dat men vreest voor erge gevolgen. Geene bewijzen alhier kunnende vinden om zijnen bou- tiek (het Icatholijk onderwijs) voor te stellen, het moet zijnen toevlucht nemen naar Parijs, zeker omdat het van verre beter gaat dan van bij feiten aan te halen waarvan de contróle moeilijk valt. Zou het dan waar zijn dot, van het oogenbiik zijne re- dakteurs geene personaliteiten of lasterende vuilnissen aan ta roeren hebben, zij tot niets aantrekkelijkst, tot niets nuttigs bekwaam zijn Arme partij die niet zulke verdedigers in het leven moet biijven

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1