VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS NJ' 598. Twaalfde J a ar. politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. YOOR IJPEREN. Fr. 4-dO YOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen25 centimen. HSl ïSÉÉ® ZONDAG. 7" SEPTEMBER 1875 Bdrbel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij VERTREKUREN VAN IJPEREN De kwestie der geldmunten wekt in dezen oogenblik de aandacht der Staatsmannen op. Twee derlei sijstomas zijn in tegenwoordigheid, tut eenc is van slechts een metaal te nemen voor grondsteen der waarde van liet geld, het ander is van de twee metalen, gelijk het llians bestaal, en van sedert eeuwen hij ons bestaan heeft le beliou- houden. Engeland, Duitschland en nog andere Stalen hebben het goud als lijp aangenomen Frankrijk, Italië, Belgié en Zwitserland hebben lot nutoe de twee lijps blijven behouden. De verdedigers van het eerste sijslema bcweeren dat, aangezien de betrekkelijke waarde der heide meialen veranderlijk is, dat met de twee étalons te blijven behouden er groole verliezen voor Staat en koophandel zouden kannen uitspruiten, en staven hunne gevoelens op de thans beslaande waaide van het zilver dal met betrekking op die van het goud meer dan 4 p. verliest, en daar eenieder de bevoegdheid heeft van vijffrankstukken te doen slaan in de munle, mits de onkosten van bet slag aftedragen, dal hel land zou bedekt worden met eene munt die hare namclijke waarde niet meer zou verheelden, en die door geenc vreemde natiën, anders dan met zware verliezen, zou kunnen aan genomen worden. De verdedigers Yan den tvveevoedigen élalon zeggen in tegendeel, dat het Gouvernement de bevoegdheid afgeschaft van geld te laten slaan en zelfs maar de noodige hoeveelheid doet maken om te voorzien in de noodwendigheden van het land in zoo een geval komt de aangehaalde hinderpaal zonder bezwaar, want indien er eerst of laatst verliezen uitspruiten zij zullen door hel Gouverne ment moeien afgedragen worden. Volgens de eersten, het is het goud dat voor tijp zou moeten worden aangenomen, maar aangezien de belrekkc- lijke waarde der tweederlei metalen veranderlijk is, en de waarde van het goud op zijne beurt zou kunnen verminderen, al de moeielijkheden plei tende om den lijp van het zilver te verlaten, zouden toepasselijk worden aan hel goud, en in zoo een geval zou hel Gouvernement altijd van sijslema moeten veranderen. Hetgeen in de llians bestaande omstandigheden te doen valt, is van liet verslaan der vreemde zilver-munten, die den koophandel in andere lan den gaal halen, niet'verder meer in vijffrankstuk ken te laten overbrengen, en verders de maatregels af te wachten welke onze zuidcrlijke gehuren deswege zullen goedvinden le nemen; want liet ware erg voor koophandel en nijverheid van geld te moeien ontvangen dat geen wettigen gaang in ons land heeft, hetgeen al de neringdoenders in liet geval zou stellen vandoor de uitwisseling dagelijks meer ten honderden te moeten verliezen dan het Gouvernement het met ter tijd eenmaal zelfs zou kunnen doen. want het grootste gedeelte der ont vangsten zijn in fransch geld. De 5/4 der twintig-en vijffrankstukken die hij ons in omloop zijn komen uil Frankrijk en vorniewen zich gesladigd, gezien hel bestadigd is dat de geldmunten altijd van den westen naar den oosten overgaan. De Pal/ie beklaagt zich dat M. Vrambout niet meer in de drukpers als in den Provincialen Raad de zaken doorgrond en ter.overweging en beknib beling dor meenigle onderwerpt; de achtbare Gouverneur heeft hierin,volgens ons,geen ongelijk, hij moet welen dat zijne vijanden van le kwade trouw zijn om met hun te kunnen redeneeren, en indien zij hunne klachten doen over zijne stilzwij gendheid het is omdat hij hun geene gelegenheid genoeg oplevert om hem le kunnen door den mod der slepen zij kennen het door den vermaarden Richelieu gezegde geeft mij drie woorden ge- schrift en ik zal u doen ophangen. Indien M. Vrambout aan al de uildagingen die hem gedaan worden moest antwoorden, men zou zijne woorden verdraaien en hem ten kwade duiden, dit altijd uit krislelijke liefde en om zijn ambt te kunnen bekomen. Het zijn lage listen die den walg van alle eerlijke lieden opwekken cn die geen ander gevoelens dan de verachting van eenieder waardig zijn 1 Er beslaan moden in alles en onze zuidergebure leveren er ons een voorbeeld vanBeweegbaar als den wind, zij draaien volgens de gevoelens derge nen die door sciioone woorden hun kunnen over komen en zij veranderen van vrijdenkers in domme dweepers. Het is alzoo dat zij heden, door de jesuilerij geleid, op alle punten bedevaarten inrichten, waar van het veronderstelde doel de verlossing van den Paus is, terwijl het waar doel de verdweeping der menigte voor oogwit heeft, ten einde bij de kiezin gen, die in iiet volgende jaar waarschijnlijk zullen plaats hebben, hunne aanhangers te kunnen doen namen cn aldus Henri V op dPn troon te plaatsen, om door hunnen invloed hun meesterschap te verzekeren, wat lot eencn burgeroorlog zou kunnen geleiden. Inmiddels zal het land in de dweeperij gedompeld zijn en in alle vakken achteruitgaan het onderwijs is reeds overgelaten aan de geeste lijkheid, en het is gekend dat zij voor grondslelsel heeft dat het toereikende is goede kristen van de menigte te maken, cn het daarmede al is. Ook wij voorzeggen dat Frankrijk een tweede Spanje zal worden en eindigen met in plaats van aan het hoofd der beschaving te slaan welhaast tot aan den steert zal dalen DE TOEKOMST Ng>4eFKëH IJZEREN—WEG Sa«r POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-03.- 5-57. - 6-50. Kaar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Haar KORTRJJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-33. - 5-25. Raar ROÜSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Raar LANGEMARCK. 7-13. - 12-13. - 6-20. TIIOU ROÏiT-I[JPEREN "Vertrek van IJperen, 7-13, 12-13, 6-20. - Boesinghe, 7-25, 12-25, 6-32. Langemarck, 7-37, 12-o7, 6-44. Poelcapelle, 7-46, 12-46, 6-52. Westroosebeke, 7-55, 12-55,7-00. Staden, 8-08, 1-09, 7-12- Cortemarck, 8-26, 1-50, 7-30. Aankomst te Thourout, 8-40, 1-40, 7-44. Vertrek van Thourout, 9-00, 1-48, 7-45. - Cortemarck, 9-21, 1-46, 8-10. - Staden, 9-59, *03, 8-27. West roosebeke, 9-49, 2-14, 8-36. Poelcapelle, 9-58, 2-23, 8-45. - Langemarck, 10-07, 2-52, 8-56. - Boesmghe, 10-19, 2-44, 9-08.-Aankomst te IJperen, 10-30, 2-55,9-18. Den Zaterdag' alleenlijk van IJperen, 5-50. Boesmghe, t<4jo. Aankomst te Langemarck, 6-10. Van Langemarck, 6-20. Boesinghe, 6-30. Aankomst te IJperen, 6-40. FINANCIEEL VOORSTEL. Samenspraak tnsschen WRAKS cn KOKEN, twee ProTcnaars. FIIANS. Maar Kobcn, als men 't wel overpeist 't onder- pastoorlje heeft toch al veel slimme trekken gepleegd sedert een maand of twee van hier, niet waar? KOBEN. Wat wilt gij beduiden, Frans, met uwe slimme trekken? heeft ons kappelaantje zijnen plicht niet volbracht en 't is nu a! den tweeden Zondag dat hij zijnen predikstoel niet beklommen heeft om tegen de liberalen niet te moeten uitvallen. FRANS. Wat uw laatste gezegde betreft, dat kan waar zijn maar gij zoudt komen pralen dat ons kappelaantje zijnen plicht heeft volbracht, 't is te zeggen dat er hem niets ten laste is? Daarin ben ik met u niet eens. Integendeel, ik zou moeten bekennen dal gij langen tijd levende dood zijt geble ven, indien het geen neijen is dat gij mij spant. KOBEN. Laat eens hooren wat ge weet ten zijnen bezware, als gij geen kruiper zijt. FRANS. Kruiper? Om de waarheid te zeggen moet men niet achteruitdeinzen en zoo hel u bevalt, gij moogt gemakke lijk gaan verkoopen wat ik u zeggen zalHebt gij niet hoo ren vertellen over een paar maanden dat onze herder eene schoone bloem, die voor zijne vensters in eenen steenen pot stond te prijken, door eene Rousbrugsche juffer heeft laten mede nemen. Deze jonge dochter die met hem de reis van Poperinghe tot aan Proven in den postwagen had gedaan, heeft in die eerste ontmoeting zoodanig op zijn gemoed gewerkt dat haar vurige vvensch om zulke liefelijke

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1