OLIEKOEKEN. Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. ZJf&MK&t bloem te bezitten aanstonds is verhoord geweest. - Voorzeker is dit geen te schoon voorbeeld voor jonge lieden die som tijds verder denken dan hrt noodig is en die uit deze edel moedigheid van hunnen herder besluiten dat, wanneer eene bekoorlijke vrouwenstem zulken invloed op hem heeft, hij ook bekwaam is om grooter giften, geschenken van anderen aard te doen. Wie weet ook al niet wat er voorgevallen is in de terug komst van de bedevaart naar Veurne. 's Avonds ten 11 ure zijn er een hoop dweepers,onder geleide van ons heilig man netje, naar Proven afgereisd. Gij kunt rekenen hoeveel ver maak zij op het rijtuig genoten hebben: er zijn vrouwen die hunne oorringen verloren hebben en die 's anderensdaags (het is hun dan maar te binnen gekomen) den voerman gaan vragen zijn of hij ze-niet gevonden had Nog iels, Koben. Gij weel ook zeker niet dat ons jqoo.i mannetje om den naam niet te hebben dat al de beraadslagen door den gemeente-raad genomen uit hein, als het water uit eene bron, rechtstreeks hunnen oorsprong nemen, een raads lid, eenen rosten wijsgeer bij den leiband heeft trachten te krijgen. De verledene week vreezende dat zijn geheugen, al hoewel niet volstrekt zwak, te kort zou schieten,om al de in gevingen van den II. Geest te onthouden, heeft deze treffelijke Provensche vertegenwoordiger het goed gevonden op een biadje papier de gegronde opmerkingen neèr te schrijven welke hém waren opg legd.En deze raadsheer is de eenige niet wiens verstand verlicht wordt door eene altijd klaar brandende Lamp, wees er zeker van. KOBEN. Te rechtzinnig zijt gij, Frans, om lang over de echtheid uwer gezegden te twijfelen nogtans ik moet beken nen dat gij aan uw spreken een lossen toom; viert, hetgeen men zoo gauw niet verrechtveerdigt. FRANS. Ja! Koben, ik mag inij zulke taal toeëigenen, want hoe bol en onbeschoft is ons Kappelaanljen altijd niet, die noglans aan eenieder het voorbeeld zou moeten geven. Kan men met eerbied spreken van iemand die zelf niet beleefd is in zijn spreken nocli in zijn handelen, die zonder verder kompiimentcn met de armen overkruist iemand in het aange zicht durft staan grijnzen. Het Nieuwsblad je van Zondag laatst steekt ook zijn eentje bij om te bewijzen dat de werkmpnschen,de boeren en de burgers de clericaïen moeten bedanken over de gestemde wel op de Militie. Het zegt De wet van 1870 bracht voor't'voetvolk mrde 26 maenden dims tl yd en 5 terugroepingen, samen 29 maenden 2 verloflyden van eene maand, bleef tiJ maenden diensltyd. De wet van 1873 vraegt 28 maenden diensttyd, en ééne terugroeping, dus 29 maenden, gelyk vroeger; doch in plaats van eene maand voor verloftijd te lubben, bekomt men nu 6 weken, dus: 3 maenden van 29, blyft 23 maenden diensltyd, of cease maend mlodCr dan volgens de wet'van 1875. Dus gij zijt wel langer ouder dienst, maar het toont korter, omdat gij nu binst den diensttijd langer op den nek uwer ouders zult liggen Een schoon argument! En dit zijn de grrroote verbeteringen welke de zwartjes beloofd hadden, de afschaffing van den soldaten last. Die bedriegers zij moeten de werkmenschen, de hoeren en de burgers voor schrikkelijk dom aanzien als zij meenen dat iedereen deze pil zal slikken. Hoe deerlijk bedriegen zij zich, de sukkelaars 2° Eenige onnoozelen rimram over Poperinghe! Eene samenspraak tusschen Pier en Harry, om te bewijzen dat het te Dickebusch veel schooner, aangenamer en geestiger is als te Antwerpen Het overige is, naar gewoonte, pure leugen. En 5" In het allerhande nieuws vinden wij een omzend brief wegens eene bedevaart naar Lourdes, ingericht door het comiteit der Pauzelijke werken. De vertrekuren van Mons en de verminderden prijzen der plaatsen met den ijzeren weg, zijn er in anngeteekend. Alles moet op voorhand ingezonden zijn, op zekere date en a'd'res En ze zeggen dat ze van de Religie geen boutique snakenNeens 't is katje. Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 6° September 1877. Vïatunsc&c Ster. De maatschappij de Viaara- sche Ster heeft, in zitting vau 23 Oegst, haar bestuur herkozen. Zie hier Voorzitter, M. Engel Van Eeckhout. Onder-Voorzitter, M. Jules Ducorney. Raadsheer, SM. Pieter Lemajeur. Penninkmeester, M. Désiré Rondelle. Tooneelmeester, M. CamiHe Bruyneel. Secretaris, M. Arthur Deznttsr. Vaandrig, M. Karei Devveerdt. Kostuinibewaarder. M. Mich iel Van Coillie. Tooneelkcramissie Mijnlteeren E. Van Eeckhout; J. Ducorney; C. Bruyneel; L. LaurieK. Deweerdl. Liberale Vereetaüging. - Zaterdag laatst heeft de Ir bei ale Vereeniging hare jaarlijksche vergadering geholt- •den. In de tegenwoordigheid van een. vijftigtal leden werd er overgegaan tot hernieuwing van een gedeelte van 't comiteit. De uittredende leden waren: MM. Alp. Vandenpeereboom, P. Beke, L. Vanheule, Ch. Becuwe, Mazeman, Deueckere, Titeca en Van Eecke. Allen zijn met eenparige stemmen herkozen. Ruiten dien heeft de vergadering nog besloten een kiespen- uink in te richten. Ongeval. - Donderdag, ten 8 ure 's morgens, is de schijf van den stoomketel gesprongen van de steenzagerij loe- behoorende aan den heer Lapiere-Vandevyver, staande buiten de statie-poort alhier. Gelukkig zijn er geene menschenlevens te betreuren,alleen lijk stoffelijke schade van 600 tot 800 fr. is besutigd. Hel ijzeren.raam eener venster is verbrijzeld en de stukken zijn verreweg verspreid eenige'brijkenstukkcu zijn tegen de riggels van den ijzeren-weg vergruisd. Men kent de oorzaak des ongevals niet. Exaav. - M. Emile Ivvcins hééftvóór den jurij van Brussel, zijn exaarn van qrudué en lettres met succes af gelegd»» Visschcps. Zondag, ten 3 ure namiddag, is er een Combat-vangst tusschen de Maatschappijen De Vrije Vïsse/w.s, gevestigd in d'hèrberg het Klein Rijsel, en De Ware Vissche'rs, (Visschers-Utiïs, op de Kaai). Nota. Bij het onder de pers leggen vernemen wij dat, uit oorzaak eensslerfgevals, dit feest voor 14 dagen is uitgesteld. Van «ten 22" August! tot den 5" September. GEBOORTEN Mannelijk geslacht I2U zg 2__ vrouwelijk n II) Seghers, Petrus, olieslagers-werkman, en Berten, Eugenia, kantw. Lagace, David, wever, en Hoedt, Mathilda, kaiitw. Caillbau, Honoralus, brouwersknecht, en Milleville, Ro mania, winkeldochter. Deleye, Amata, 26 j., z. h., echtgenote van Alphonsus Liegeois, Dixinudestraal. Boucq, Guslavus, 57 j., steen houwer, echtgenoot van Maria Vandamme, Meenenstraat. Schmid, Jostphus, 7ö j., gepensionneerde militaire, wedu- waar van Ariiolda Maréchal, Meenenstraat. Deckmijn, Rosalia, 30 j., rondleurster, echtgenote van Leonardus Debusschere, S' Jacobstraat. Wcrrebrodck, Angelica, 54 jaren, waschster, ongehuwd, Meenenstraat. Verack, Scholastica, 75 jaren, hovenierster, echtgenote van Petrus Monkerhry, S'-ISicolaus-nevens-Ypre. Kinderen beneden de 7 jaren' Mannelijk geslacht! 2) j Vrouwelijk idem. 4) 1 September 1873. Volgens liet Nieuwsblad van Zondag laatst heeft O. H., te Poperinghe, een nieuw mirakel gedaan. Twee vernuftige gerokte mannen: Gasten Krvllebolle en Basilius Kschijteropwier monden door de kerk geopend zijn, komen van het aldus te verkondigen. ii Poperinghe is nu ooggetuige van eene andere wandaed x die zy (de liberalen) uitgestekon hebben, een nieuwen aen- slag tegen het godsdienstig gezagwaerran de daders zelve beschaemd zyn geworden en welken zy moeien beginnen te beklagen, dewyl reeds, zoo het schynt, de regtveer- veerdige urm van God op de pligtigen begint te wegen, e God gave dat zy het gevoelden en alles herstelden! Maer x ondertusschen is 't zeker da! de hevigste verbittering van 't x volk tegen die gepynde meer en meer ontsteken wordt en x niet gemakkelyk meer zal bedaerd geraken. Deze schrikkelijke wandaad tegen het godsdienstig gezag is anders niet dan het ensèigne eener herberg de Kierewijt- oog genoemd, en waarin een lussckcn geestelijken pootspeler gelooft eene personrialiteit te zien. Het mirakel des rechtveerdignn arm Gods, die 'reeds op de plichtigen begint te wegen, zou zoo de kwezels, naar hun dagorde-woord, onder maikandéren fluisteren, eene schie lijke blindheid zijn welk .het meisje een onzer liberale vrien den komt te treffen. Maar, och Ileerezij hebben hunne wenschen voor wezen lijkheid genomen en 5 of 6 dagen eener reeds verdwenen dis tel willen veranderen in eene blindheid, tot welker genezing al de vischgai van den Heiligen Tobias misschien ongenoeg zaam zou gebleven zijn. Indien de kierewijtoog van onzen gekruinden pootspeler eensklaps zoo recht en zoo klaarziends kon wezen, indien Guslen Krullehol/edoor alle menschen van goed oordeel, voor iels anders als voor eene zotte verwarde losbol kon aan zien worden, indien Basil Kschijterop zijne gedaante van baviaan kon afleggen om'de nienschéliike natuur aan te ne men en een sparkje verkreeg van hef. verstand van den Ezel van Balaamal bleef hij de ooren van d"ze welsprekende heeste dragen, 't is alsdan dat men zou mogen mirakel roe pen Voor wat de hevigste verbittering aangaat welke Lacor- daire II eu Gusten VLrullegaai bij de kwezelaars zoeken te ontsteken, wij hebben redenen om te gelooven dat de arme gepijnde duts er mede lacht en er mede zal blijven lachen al moesten zij,gelijk te S' Genois, dweepers vinden om het vuur des Hemels over zijne hooi- of rogge-mijten te doen dalen. 't Zonderlingste hiervan'tis dat dien liberalen kerkvervolger, welken onze nieuwe Calchassen met hunne vraakzuchtige orakels bedreigen eu reeds door den rechtveerdigen arm Gods doen straffen in afwachting dat zij hem later in de hel doen braden, geheel vreemd is gebleven aan de daadzaak waar voor hij aldus gestraft is, en dat de Kierewijtoog geschilderd is door bevel en wille van een braven stieidoener die, als ei genaar van zijn huis, daarover aan niemand rekening ver schuldigd is. Deze werkzaamheid heeft zelfs plaats gehad in weerwil der tegenstrijdige begeerte welke de liberale eigenaar van den cijnsgrond uitgedrukt had, niet om aldus een gebruinde pootspeler van eene kleine onvermakelijkhèid le bevrijden, maar om het publiek niet te bekommeren met een onnoozelen sukkelaar, welken, in zijn eigen belang, veel beter zou blijven zitten en met gemak afloopen op zijnen kakstoel dan arm vlaamsch storten en tot de religie toe belachelijk maken in zijnen preekstoel. A. B. De gf.kruinde omwentelaars onzer stad hopen het docteurlje moê te maken en tot stilzwijgen te brengen met hem al de correspondenten van Popei inghe loe te schrijven en de wraak welke zij er over willen nemen op zijnen persoon uit te wer ken. Zij hopen hem te bekeeren met de burgerlijke tweedracht welke zij in de stad verwekt hebben aan zijn schrijven toe te wijten en met hem te laten zien hoe zeer de sukkelaars tegen hein verbitterd zijn. Maar het dokteurlje is voor al die bedrei gingen en heilige wraaknemingen niel benauwd, en zal hel maar up geven wanneer hij zal dood zijn, oT wanneer recht zal gedaan worden aan de vrijheden welke de Constitutie zoowel aan de domme als aan de verstandige Belgen waar borgt, en welke hier, onder het valscli en kwaadtrouwig voorwendsel van geloof en zeden, zoo gemuilband zijn door de eigenbatige alleenheerschappij van het rooinsche gebroed. Wij verzoeken den langen en (lommen luitenant der Veurne- straal, niet te spreken van hetgeen hij gehoord of gezien heeft in de feest van Thouiout, wegens het onthaal g daan door den Koning aan onzen achtbaren Gouverneur M. Vrambout, vermits zijnen geest onbekwaam is het minste er vau ta verstaan. Hij is uitnemende goed om tonnen te spoelen eu bier te klaarzen, en, of leefde hij nog honderd jaren, hij zal niet slimmer zijn dan zijn vader Pier en zijnen knecht den wij water-pompier. Dus vruchtelooze reiskosten om hem uit de stad te verwijderen. Wij zullen hem recommandeeren om in de bedevaart en in den stoet van den toekomenden carnaval kosteloos te mogen verschijnen. Wat de feest van Tliourout en het onthaal door den Koning gedaan aan M. den Gouverneur Vramhont betreft, wij verzenden onze lezers naar het Journal de Bruges, raw 26 Augusti, en hel Proqres van 28 Aug., om de waarheden te kennen. Dus, domme luitenant, met uwe lange ooren e# uwe groole voeten, zwijgen is voor u onverbeterlijk. De Kierewijtooge kan niet verdragen dat de liberalen in hunne muziekoefeningen en hunne feesten vereerd worden door de tegenwoordigheid van een groot aantal treffelijks datnen, welke de correspondent van 't Nieuwblad muziek- heksen noemt, en, om aan die welke deze vergaderingen bijwoonen eerien afkeer tegen dezelve in te boezemen, hij betwist hunne treffelijkheid en hunne eerbaai heid. Neen, zegt hij op zijnen predikstoel, al wie aan die mengeling der ge slachten toestemt verliest zijne eer en reputatie, en wij bidden de vrouwen en dochters die nog een beetje eerbaar heid bezitten, van die zedelooze en verderfelijke bijeenkomsten te vluchten, ('t Is toch straf! I) Wij zijn verwonderd dat men nooit hoort prediken tegen de mengeling der geslachten in de bedevaarten, want wij kennen eene gemeente waar de bedevaarders en de bedevaar deressen, te samen op een wagen in dronkenschap naar huis komende, zich zoodanig dooreen gemengeld hadden dat de vrouwspersonen den hoed van hunne vrijers en de mansper sonen de muts van hunne minnaressen op het hoofd hadden. Van de brocks en de roks weten wij niets, maar men kan dit raden. Een brief uit Crombeke meldt ons dat er aldaar «en kapellaan Zondag laatst in een sermoen sterk uitgevallen heeft tegen de liberalen en hun zoogezegden priesterhaat, omdat zij zich veroorlofd hadden over den handel en wandel van sommige nogal geestige gekruinden té redeneeren. Die kapellaan heeft ongelijk. De menschelijke zwakheden en gebreken bestaan bij alle standen, en als zij (de priesters) zoo schuw zijn van beknibbelt te zijn, bet is aan hun van met

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 2