LOUIS SIROUX, EKCRE BELGE PERFECTIQNNEE, WEIDE EN ZAEILANBE1 ONTGRANER LECLERCQ. m V00B6ESL4CHT, in zijn dagelijks leven geschilderd Vcrschillige tijdingen. HEMANGEft,. flondstraal, u' ,1.1, Uperea. Kemniel, Locre en Dranoulrc, TE KEMMEL. Gcbrevelecrd in Frankrijk cn in den Vreemde. EERVOLLE MELDINGr. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. Magazijn van Stoelen, Kanapés, Zetels voor salons, Matrassen en Tapissier-Goed. Gedrukte Papieren. Tegen alle mogelijke concnrrenlien. SCHOONE EN GOEDE gelegen te 1 Gemeente KKMMEL, dicht noord aen de, Plaefs. Gemeente LOCRE, Gemeente DRANOUTRE. Instel en verhoogpenningen te winnen. Voor Belgie, bij M. VALCKE-IIAGE, construc teur. te IJperen. Kompleet in ongeveer GO afleveringen van .2 vel druks, royaal Syo, ieder met 2 platen, a 64 cent". meer omzichtigheid om te gaan, voornamelijk ia de hande lingen met ongelijke personen. Wat verders, zijn huislijk leven betreft, kunnen wij dit niet overnemen, aangezien er geene politiek in verinengeld is. Een ongeluk dat zeer erge gevolgen heeft gehad, is den t dezer op de lijn van Luxemburg voorgevallen. Ten gevolge van het breken eens riggels, zijn verscheidene rijtuigen van den trein, uit Arlon om 11-12 's morgens vertrekkende, tus- schen Poixen Gripont, ontriggeld en werden geheel verbrij zeld. De reizigers die zich in die rijtuigen bevonden en het per soneel van den trein, zijn vreed beproefd geworden. Vijf per sonen zijn gedood, twee zwaar gekwetst en twaalf hebben meer of min erge wonden bekomen. Ziehier de namen der personen, wier dood men te betreu ren heeft: J. Graff, hotelhouder, te Welin Waia, raadsheer bij het Beroepshof te Luik Marie Schong, van flletz J. B. Pastiel/opperlrei»wachter, van Brussel, en eene jufvrouw, wier naam nog niet gekend is. De trein was uit zes rijtuigen samengesteld, waarvan vier verbrijzeld zijn. Het was een express-trein die in zijne volle vaart was. Gedurende meer dan eene uur zijn de dooden en gekwets ten onder de rijtuigen begraven gebleven, zonder dat zij kon den géh'olpen worden. Geen water om hunnen dorst te lessen, niets om de rijtuigen op te lichten. Het was een afgrijslijk tooneel-«m zien. De Libérale Vereeniging van Antwerpen, heeft hare leden bijeen geroepen op maandag aanstaande, om 8 ure des avonds, vergadering, die lenzeifden tijde de vereeniging zal zijn van den Antvverpschen liberalen Bond, om over te gaan tol de definitieve aanduiding der kandidaten voor de kiezing van lü September. Men weet dat de voorloopige kandidaten de heereo de Wael, bu rgemeester van Antwerpen en Van Haver, gewezen senateur, zijn. Be liberalen hebben veel moed op den strijd en zullen zich geene moeite ontzien oin de twee zetels aan de klerikale» le ontnemen, welke door hen met zoo weinig weerdigheid bekleed worden. De besturende commissie der nationale schijfting van Antwerpen brengt ter kennis der heeren overwinnaars in den jongs teili grooten schijfschietstrijd der Scheidestad, dat, ten gevolge 'van toevallige belemmeringen, de uitdeeling der prijzen verschoven is lot Zondag den 21 dezer maand. Een nader en omstandiger bericht zal aan de belangheb benden toegezonden worden. Er heeft een strijd plaats gehad tusschen twee Indianen stammen,, de Pawnees en Siaux. De eersten, 500 man sterk, waren met vrouwen en kinderen op de jaarlijks terugkeerende buffrljaehl in Gebraska, toen zij door 1500 Siaux-Indianen overvallen werden. De Pawnees waren met begon, pijlen en revolvers 'gewapend, de aanvallers daarentegen met uitsteken de Henry-geweren.'l Behoeft nauwelijks gezegd te woeden dat de Powuees in den strijd, die 10 uren duurde, het onderspit dolven zij verloren 100 man, waaronder ook hun aanvoer der. De overwinnaars gingen op vreeseiijk'e wijze tegen de gekwetsten en gevangenen le werk, de vrouwen werden gescalpeerd en de kinderen doorstoken en daarna verbrand. MENGELINGEN. Alois de complimenten aan uwe vrouwe en geef haar van oozeniwege dien haas voor cadeau. Ge zijt wel bedankt Leo en Virginie; mijne vrouwe zal zeer te vrede zijn over uw schoon geschenk, daar zij fameus geern hazenbrood eet. Wacht, wij zullen hem in een stuk papier draaien, alzoo zal er niemand zien wat gij mede hebt en gij zult hem heter kunnen dragen zonder u vuil te maken. Gij hebt gelijk. Zoo tol dal gij nen keer komt. Goe voyagie En Alois kwam van Rouselaere deure met 't konvooi an s navends. Op den trein vondl hij eenige maatjes aan wie bij vertelde wat schoone cadeau hij voor zijn vrouwtje inede had. Op de statie te IJperen gekomen en willende afstappen voudt hij nog het papier maar geenen haas meer! Het heest zat in eenen hoek van den wagon en sprong hij bet stilhouden de deure uit. Alois sprong er achter, maai ja, ge zijt er wel mede, de haas verdweeu en Alois viel den kuu door zijne broek. Omdat bij niet te vee! verdriet over het verlies van zijnen baas zou maken, hebben zijne konvooigezellen hem geïnvi teerd in Bastiaau om te soupeeren. Onder de vetschiliige soor ten was er een magnifieke» haas in civet en in hazebrcod Smakelijk AloisEn Alois beeft een beetje mcê gr.di eg. a voor't vrouwtje. l/inlerladwujsvetterliyeiuehvpatronenhülsenfabricutur- beitershauptman. Hoofdman van arbeiders eener fabriek van patroonhu'zrn voor het vetterlie-gewecr met aehterladtng. L'ILldöSTRATïON EUROPÉENNE, Journal de grand format ii buit pages, PARAISSANT TOCS LES DIMAXCUES 3 ANNÉES «'EXISTENCE, Bruxelles, unan: 10 francs; Province: 10,50 franc*. 1, Cbaussée de Louvain, Bruxelles. Actuaüfés vues du pays reproduction des tableaux des maitres anciens et moderncs inventions cdlèbres. L'lllustraliori Européenne donne les gravures les plus importanles de <- Londres de Gustave Doré, dont la collection se vend 80 francs. Toute pemoline, qui pendra nu abonnement d'un an, recevra gratuitemmt, la magtiifique gravure de Gustave Doréinlituiée v Chulv des tinges, ie chef-d'oeuvre du tnailre, d'une valeur 20 francs. SOMMAIRE, DU N* 43. GRAVURES L'intérieur de l'cglise Saint-Jacques a Liège. Le dernier né. - Les deruières cartouches, -- Unc bosse lucrative. TEXTS Nos gravures. L3 vieille coquette et sa guenon. Causerie. Les emotions nocturnes d'un tourisle. Un moyen de parvenir. Tard mais pas trop tard. Episode de la guerre de sept ans. La Tache au Front. Rotnau. On peul se procurer les volumes parus de l'llluslralion Le volume broché se vend 10 francs. Le volume relié richement revétu de fers spéciaux se vend 15 francs. MARKTEN VAN IJPEREN. AARD DES GRANEN ENZ. 6 Sept. 30 Aug. verkochlle kwautileil. midden pr. p. lüükilo. verkochtte kwuulituit. middrnpr. p. 100 kilo. Tarwe 14,500 41-00 15,100 42-00 Rogge 0,100 20-00 5,400 25-75 Haver 900 24-75 1,500 25-25 Enveten 000 20-00 500 20-00 Boontjes 700 25-50 600 26-75 Aardappelen 7,000 7-00 5,800 7-50 Boter 320-00 330-00 Vcurnc. Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. Rogge Sucrioea Haver Booaen Per 143 liters. 20 Aug. 40- tot 47- 23- 18-30 20- 3 Sept. 40- tot 46-50 50- 23- 18- 50- 52- 26- 20- 32- Tarwe fr. Oude tarwe Rogge Boekweit Haver Leaven 40 26 30 i i a Per 100 kila 1 Sept. Aardapp. fr. 8 50 li Boter, de kilo 2 54 a Eiers, de 26 2 25 a Koolzaadolie 76 a Lijnzaadolie 76 5 fcortrijk. - Per hectoliter. 1 Sept. Tarwe fr. 23 83 h 33 34 Aard. 100 k. 9 5 9 50 Roode tarwe a Boter p. i/2k. 1 59 3 1 72 Rogge 18 33 h 20 Eieren per 23 2 18 5 2 36 Haver 10 a I'eerdb. p.h. 5 VERANDERING VAN WOONST. d'un trés beau noir en éertvant, d'une limpidité inalterable, nc depose pas dans I'encrier, ne s'épaissit jamais ri n'oxin pas les Plumes métalliques. Ka rente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 3». OPENBAERLYK TE VERKOÓPEN Den Notaris BliTAVE, resideerende te Meessen, zal in het opeubaer te koop stellen, de volgende onroerende goede ren Koopl. Eene schoone en allerbeste party ZAEILAND, groot volgens tytel 80 a. 29 c. Gebruikt door P. Delobél, brouwer te Keramel, tot 1 Oclo- b<:r 1879, aen 120 fr. 's jaers. Koop 2. Eene party GROND, waerop het buis staet van L. Bondue, met hovenierhof, te samen groot 17 a. 00 c. In chynspacht gehouden door F. Bondue werkman te Lo- cre, eigenaer van de gebouwen daerop slaende, tot 1 Octo ber 1885, aen 40 fr. 's jae'rs.Te betalen boomprys 280 fr. Koop 5. Eene allerbeste party ZAEILAND, Ier grootte van 65 a. 20 c. Gebruikt door dito Bondue tot 1 October 1870, aen 80 fr. by jare boven de lasten. Boomprys 350 fr. De koepen 2 en 5, te samen groot 88 a. 88 c., zuilen ook in masse aengeboden worden. 4 en laetsten koop. Eene zeer goede WEIDE, met per ceelken Meersch, dienende voor uitweg, daeraen houdende, groot 1 h. 94 a. 70 c. In pacht gehouden door dito heer Delobel, tot 31 Decem ber 1875, aen 210 fr. 's jaers boven de lasten. Boomprys Tl 60 fr. INSTEL, Maendag 8 September 1873, ten 4 ure namid dag, in d'herberg HET WETHUIS, le Krmmel, De voorwaarden van veikooping en lytels van eigendom, berusten ter inzage van de lief hebbers, Ier studie van den Notaris BlITAYE, te Meessen. Brij nrerklMcn zij a gemmeg ©ma Tam 2 tol at hectoliters kooru per uur te fecfcojstcu. .ZICH TE VERVOEGEN Z voor Frankrijk, bij den uitvinder M. LEOLEÏICQ- LEZCORNEZ, te Sl Sylvesler-Capelle (Nord); TWEEDE GOEDSÉOOPE VOLKSUITGAVE tvoon W. J. HOFDIJK,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 3